Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1992"

See other formats


KffiMm ELKE WEEK 

HET DAGELIJKS NIEUWS 

IN 650 000 BRIEVENBUSSEN 
andv 
IMieuw College in brief aan Zandvoort-Zuid: 

Afsluiting van 
Brederodestraat 
te laat gemeld Donderdag 9 januari 1992 Los nummer ƒ 1 ,75 52e jaargang nummer 2 
ZANDVOORT - De informa- 
tie over de afsluiting van de 
Brederodestraat had eerder 
verzonden moeten worden 
Het college van burgemeester 
en wethouders geeft dat toe in 
een antwoord aan de Stichting 
Zandvoort-Zuid. De stichting 
uitte afgelopen jaar ernstige 
kritiek op de onverwachte ver- 
keersmaatregelen in Zuid Het 
college ontkent echter dat de 
informatie 'ronduit slecht' 
was De stichting vindt de reac- 
tie van het gemeentebestuur 
maar 'niets' 

Het gemeentebestuur reageert 
hiermee op een brief die de Stichting 
Zandvoort-Zuid op 31 juli naar het 
raadhuis stuurde De stichting was 
het bepaald met eens met de plotse 
hnge verkeersmaatregelen, waaron 
der het afsluiten van de Brederode 
straat De omwonenden hadden 
hierover eerder bericht moeten heb 
ben, dan op de dag waarop de maat 
regelen werden genomen De Brede 
rodestraat werd deze zomer afgeslo 
ten voor het snelverkeer, met de be 
doeling dit langs de zuidduinen te 
leiden 

De meeste auto's gingen echter 
door de smalle Marisstraat in de 
richting van het dorp Na klachten 
van bewoners werd hier tijdelijk 
eenrichtingsverkeer ingesteld en 
kwamen er langs het Ir Priedhoff 
plein grote oranje richtingwijzers te 
staan De proef werd twee weken 
voor de einddatum gestaakt 

Metingen 

Zandvoort Zuid heeft zich afge 
vraagd wat de proef voor zin had er 
werden onder andere in de Mans 
straat met eens metingen gedaan 
Het college bevestigt dat, maar wijst 
op metingen langs de zuidrand van 
Zandvoort, gevormd door de Frans 
Zwaanstraat, de Cort vd Lmden- Duinbrandje 

ZANDVOORT Ongeveer 25 vier- 
kante meter duinterrein aan de Von- 
dellaan is op 3 januari omstreeks 
kwart over vijf afgebrand De brand 
weer heeft het vuur geblust De oor- 
zaak van de brand was waarschijn- 
lijk vuurwerk Gouden Politiepet 
voor R. Schaap 

ZANDVOORT - Voor het 
eerst in de Zandvoortse po- 
litiegeschiedenis zijn de 
Gouden Politiepet en de ti- 
tel 'Korpslid van het jaar' 
uitgereikt Zij waren voor 
de Zandvoortse politieman 
Ronald Schaap De hoofda- 
gent werd door zijn colle- 
ga's op het bureau aan de 
Hogeweg voor deze eervol- 
le vermelding uitgekozen. 

'Een serieuze zaak', zo om 
schrijven de Zandvoortse agen 
ten de verkiezing tot 'de beste 
agent van het jaar', hoewel het 
eigenlijk meer als een geintje 
was begonnen Onlangs moch- 
ten alle plaatselijke politiefunc 
tionansen middels een geheime 
stemming zeggen, wie in hun 
ogen de meest sympathieke en 
beste politieagent van het Zand- 
voortse korps is Voorkomend- 
heid, collegialiteit en werklust 
waren de criteria waaraan 
moest worden voldaan Het aan 
tal uitgedeelde bekeuringen 
speelde geen rol, evenmin als 
het aantal arrestaties tijdens 
het afgelopen jaar 

Ronald Schaap bleek over de 
beste papieren te beschikken, 
zo bleek uit de voorkeurstem- 
men van zijn collega's Met gro 
te meerderheid werd hrj num- 
mer één 

Op de tweede plaats eindigde 
hoofdagent Peter van Geijls- 
wnk Brigadier Joop Postma en 
hoofdagent Theo Achten bezet- 
ten beide een derde plaats i Waterstanden B Datum 
9 jan 

10 jan 

11 jan 

12 jan 

13 jan 

14 jan 

15 jan 

16 jan 

17 jan HW 

05 54 

06 36 

07 01 

07 39 

08 30 

09 36 
1046 

00 41 LW 

01 25 

02 00 

02 45 

03 05 

04 00 

04 45 

05 44 

07 10 

08 37 HW 
1816 

18 38 
1915 

19 59 

21 00 

22 16 

23 26 

11 58 

12 59 LW 

13 34 
1414 

14 54 

15 35 

16 24 

17 35 

18 34 

19 50 
21 24 Maanstanden 

EK maand 13 jan 02 32 u 

Doodtij 15 jan 10 46 u NAP+75cm straat en de Frans Zwaanstraat Op 
verzoek van de bewoners van de Ma 
risstraat is besloten ook hier metin 
gen te verrichten Toen de Bredero 
destraat weer open was voor het ver 
keer, zijn er nog aanvullende tellin- 
gen verricht Dat er de afgelopen tijd 
feiten 'bewust verdraaid zijn', 
spreekt het college tegen Het neemt 
deze opmerking 'voor kennisgeving' 
aan 

De Stichting Zandvoort Zuid is 
nauwelijks te spreken over de reac 
tie „Het zijn eigenlijk vier kantjes 
met niets", reageert secretaris Elly 
de Vries „Op onze belangrijkste 
vraag wordt geen antwoord gegeven 
We hebben gevraagd of er een plan 
van aanpak is, en zo ja, hoe dat er uit 
ziet" Het stichtingbestuur is niet 
van plan het hierbij te laten 

Offerte 

Dat laatste geldt ook de offerte van 
Goudappel Coffeng BV, die de stich- 
ting op verzoek ter kennisneming 
toegestuurd heeft gekregen „In dit 
stuk staat wat ze allemaal zouden 
kunnen gaan doen", aldus een van 
de bestuursleden „Die gegevens 
staan allemaal in feite al in de oor 
spronkelijke nota's Totaal niets 
nieuws dus In een offerte staat wat 
ze gaan doen, wanneer en wat het 
kost Kortom, dit is geen offerte'" 
• Op allerlei manieren hebben de medewerkers van de Zandvoortse politie zich waaronder een dienbladenrace, en een spectaculaire hindernisbaan aangelegd, 

deze week van hun beste kant kunnen laten zien Het team van hoofdagente Stien Statman was het meest fanatiek en legde 

Dat kon tijdens een geslaagde ploegenmeerkamp, georganiseerd door de eigen beslag op de eerste plaats, receptioniste Hilly Janssen eindigde met haar team 

sportvereniging, de ZPSV. De strijd was fanatiek, maar een kameraadschappe- °P de tweecle plaats. 
Iijke sfeer bleef voorop staan. De ZPSV had een vijftal opdrachten bedacht, Foto Bram stijnen Bewonerscommissie Lorentzstraat, EMM 
en gemeente alsnog akkoord over proefflat ZANDVOORT - Aan een 
maanden durende discussie 
tussen gemeente, EMM en de 
Bewonerscommissie Lorentz- 
straat lijkt een einde gekomen 
Er is een beslissing gevallen 
over een nieuwe manier om 
het huisvuil op te halen Deze 
wordt voorlopig uitgeprobeerd 
m de proefflat in deze straat, 
die - eveneens als experiment - 
pas door EMM voor een half 
miljoen gulden op belangrijke 
punten is verbeterd. Wethou- 
der Termes wil bovendien 
tachtigduizend gulden be- 
schikbaar stellen, voor de 'so- 
ciale veiligheid' rond de flat 
De bewoners van deze flat zijn 
blij met de verbeteringen, be- 
halve over de manier waarop 
ze het vuil moeten afvoeren 

„Voorzover wij dat gehoord heb- 
ben, zijn de bewoners erg tevreden 
over de maatregelen", zegt voorzit- 
ter Inden van de Bewonerscommis- 
sie Lorentzstraat „Maar de afvoer 
van het huisvuil blijft een heet hang 
ijzer Wij verwachten dat die toch 
problemen gaat geven" Met de nieu 
we regeling moeten de bewoners 
hun vuilniszakken zelf naar contai 
ners brengen Die staan in een apart 
hok naast de flat, opgebouwd uit be 
ton en grmdtegels Voor die locatie 
is gekozen, om de entree van het 
gebouw niet te ontsieren Bovendien 

Biljart mag 
nog blijven 

ZANDVOORT - Het snooker- 
biljart in de voortuin van R 
Kallenbach, aan de Thorbec- 
kestraat, hoeft voorlopig nog 
niet weg. De Raad van State 
heeft onlangs de aanschrijving 
van de gemeente, om het bil- 
jart te verwijderen, geschorst. 

Het biljart, zogenaamd 'ground-s 
nooker' meet enkele vierkante me 
ters en is verzonken aangelegd 
tussen de grassprietjes in de tuin 
Kallenbach kreeg vorig jaar van de 
gemeente de opdracht het biljart te 
verwijderen, omdat het een bouw- 
werk zou zijn En dat zou m strijd 
zijn met het bestemmingsplan, dat 
wel garages, schuurtjes en tuinhuis- 
jes toestaat Het biljart maakt een 
tuin- en erffunctie onmogelijk, zeg 
gen burgemeester en wethouders 
van Zandvoort, die navolging van dit 
initiatief vrezen 

Bovendien zijn zij van mening dat 
het biljart een commercieel karak- 
ter heeft Mr G Weesmg, raadsman 
van Kallenbach, wees dat tijdens de 
zitting resoluut van de hand Kallen- 
bach is weliswaar een fabrikant v§,n 
ground snooker, maar van reclame 
activiteiten of demonstratiewed 
strijden is geen sprake Weesing 
vroeg zich af, of het ook verboden 
zou zrjn, als mensen regelmatig een 
tafeltennistafel in hun tuin zouden 
zetten 

Ook daartegen kon de gemeente 
volgens hem toch niet optreden, ver 
moedde hrj is uitbreiding voor gescheiden afva 
linzameling op deze locatie makke 
hjker 

EMM, bewonerscommissie en ge 
me ȟ;s hebben maandenlang gedis- 
cussiee cl over het vuilophaal pro 
bleem Voorheen werden de huis 
vuilzakken op elke etage m een hok 
gedeponeerd, maar de vuilophalers 
van de gemeente waren dat zat Zij 
moesten regelmatig over een enor 
me berg vuü naar de stortkoker 
klimmen, waardoor de zakken naar 
beneden gegooid worden Boven 
dien gaf een en ander veel zwerfvuil 
in en rond de flat, mede door de 
onverschilligheid waarmee een aan 
tal bewoners met hun huisvuil om 
gingen 

Mentaliteit 

De bewonerscommissie heeft zich 
min of meer neergelegd bij de nieu 
we regeling, om de patstelling te 
doorbreken, aldus de voorzitter 
Wat de mentaliteit van bewoners en 
'bezoekers' betreft, rekent wethou der Termes op een verbetering „Ik 
hoop dat het tij gekeerd is Dat zie je 
trouwens vaker, op plaatsen waar 
iets is opgeknapt" EMM draagt wat 
dat betreft nog een extra steentje bij 
aoor het aanstellen van een com 
plexbeheerder en een opzichter 

De woningbouwvereniging heeft 
de flat, in het noordelijke gedeelte 
van de Lorentzstraat, de afgelopen 
maanden flink opgeknapt en verbe 
terd, vooral wat de openbare ruim 
ten betreft De voorgevel is voorzien 
van een 'fris' kleurtje, met een verf 
laag die makkelijk schoon te maken 
is Het trappenhuis is opgeknapt en 
krijgt een deur die automatisch in 
het slot valt 

Daardoor wordt het ontoegankelijk 
voor publiek dat daar niets te zoe 
ken heeft, een methode om vandahs 
me en verpaupering tegen te gaan 
Daarnaast hebben de bergingen op 
de begane grond een eigen ingang 
gekregen, die rechtstreeks buiten 
uitkomt Lopen door duistere gange 
tjes om bij de eigen box te komen, is daardoor met meer nodig Dat moet 
de verligheid van de bewoners ten 
goede komen 

Verlichting 

Die veiligheid speelt een belangr j 
ke rol bij de investeringen die de 
gemeente wil doen, onder anc'ere 
voor een betere verlichting v.m het 
parkeerterrein Het voorterrein van 
de flat moet daarvoor ook anders 
ingedeeld worden, zoda* auto's niet 
meer vlak voor de ingar ^ ïangs kun 
nen razen Het gedp^te voor de 
hoofdingang wordt daarvoor auto 
vrij gemaakt, waardoor het parkeer 
terrein in twee delen splitst Door de 
ingangen daarvan te verleggen, 
wordt de mogelijke snelheid van de 
auto's nog meer teruggebracht Een 
en ander komt tevens ten goede van 
groenvoorziening en speelruimte 
voor de flat Als bewoners en EMM 
de komende maanden tevreden blij 
ven over de maatregelen, dan wor 
den deze later ook bij andere flats 
getroffen Jaarwisseling opvallend rustig ZANDVOORT - De Zand- 
voortse brandweer moest oud- 
j aarsnacht diverse keren uit- 
rukken Het waren echter klei- 
ne incidentjes of loos alarm, 
onder andere zelfs wildbraad 
dat te lang in de pan lag De 
schade bleef beperkt. De poli- 
tie had het tamelijk rustig, 
woordvoerder Hans Konijn 
spreekt van een 'tamme' 
nieuwj aarsviering 

Hoewel er voor deze jaarwisseling 
weer meer vuurwerk werd verkocht 
dan in voorgaande jaren, hield met 
name - de Zandvoortse jeugd het 
rustig Hoewel de overvolle café's m 
het centrum getuigden van hun aan 
wezigheid, hielden zij zich opvallend 
rustig Van overlast was nauwelijks 
sprake Een tendens die zich oven 
gens ook m de rest van het land 
voordeed 

Toch moesten de brandweerhe 
den hun nieuwjaarsviering regelma 
tig onderbreken, om uit te rukken 
„We zijn van twaalf uur tot halt v*er 
wel beziggehouden", zegt brand 
weercommandant Rob Schroder 
Driemaal moest er opgetreden wor 
den bij een beginnende brand, aan 
de Burgemeester Engelbertstraat, 
de Prinsenhofstraat en de Keesom 
straat, plus eenmaal bij een kerst 
boombrandje op het Wagenmaker 
spad Daarnaast reed de brandweer 
een aantal keren uit voor loos alarm, 
van enkele brandmelders Deze wa 
ren geactiveerd door brandende 
'sterretjes', of door een schroei 
lucht, veroorzaakt door een te lang 
in de pan liggend stuk wildbraad 

Nabij het Gran Dorado bungalow 
park ging ongeveer zeven vierkante 
meter duinterrein door het aldaar 
afgestoken vuurwerk verloren De 
brandweer was snel ter plaatse en 
wist erger te voorkomen Het jonge- 
rencentrum in 't Stekkie aan de Fle- 
mmgstraat werd doelwit van vanda- 
len Na het inslaan van een ruit werd 
er enig vuurwerk naar binnen ge 
gooid Een beginnende brand kon 
• De Stichting Zandvoort Promotie zorgde dit jaar voor een groots, feeste- 
lijk vuurwerk op de noord-boulevard. Gewapend met statief en een llford 
400 ASA film (f5,6 en 20 sec.) wist fotograaf Bram Stijnen verschillende 
momenten op eén gevoelige plaat vast te leggen. ook nu weer in de kiem worden ge 

smoord 

Opvallend dit jaar was een feestelijk, 

professioneel \ uurwerk aan de bou 

levard Dat trok vele kijkers, die het schouwspel vanaf de boulevaid, het 
eigen balkon of vanuit de tuin gades 
loegen De organisatie van dit evene 
ment was in handen van de Stich 
ting Zandvoort Promotie (ADVERTENTIE) 

r 

Denk er aan . . 
Opruiming nij 
KINDERMODE 

SCHOENEN LAARZEN 

Dagelijks geopend van 11 00 18 00 uur 

Zondag van 13 00 17 00 uur 

Maandag gesloten 

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT Paard komt om 
bij ongeval 

ZANDVOORT Bij een ongeluk op 
de Jac P Thijsseweg is afgelopen 
zaterdag een draver, het paard Pla 
me Express, zo ernstig gewond ge 
raakt, dat het door een dierenarts 
moest worden afgemaakt De 50 jan 
ge eigenaar, plaatsgenoot Joop Van 
Dam, reed in een sulky met het dier 
over het strand, toen het paard op 
hol sloeg Vermoedelijk is het dier 
ergens van geschrokken Van Dam 
werd uit het wagentje geworpen 
maar kwam met de schrik vrij De 
Zandvoorter is bekend in draverij 
kringen Vorig jaar won hij nog met 
Desperado de kortebaan m de Zee 
stiaat 

De auto waar het paard tegenop is 
gelopen, eigendom van een 43 jarige 
Zandvoorter, moest zwaar bescha 
digd worden afgevoerd WËZËMËÈ®, Achtergrond 

Richard Smit blijft in het Cul rt 
tureel Centrum Zandvoort *5 
meestal wat op de achtergrond 
Deze week haalt het Zandvoorts 
Nieuwsblad hem naar voren als 
gast in de rubriek Achter de scher 
men 

Bokaal 

Ondernemers Vereniging o 
Zandvoort heeft dinsdag de O 
nieuwe winnaars bekend gemaakt 
van de ondernemersbokalen 
De eerste prijs ging naar bakker 
Keur 

IVIonet 

Cineast Harry Pot is onder de -v 
indruk van het werk van I 
Claude Monet Dat is morgen duide 
lijk te zien aan zijn televisiedocu 
mentaire over deze Franse impres 
sionist Cezar Zuiderwïjk 
geeft les op 
Gertenbachschool 

ZANDVOORT - De leerlingen van 
de Wim Gertenbachschool krijgen 
op 23 januari wel een heel bijzondere 
les In het kader van het muziekon 
derwijs verzorgt Cezar Zuiderwïjk, 
drummmer van de Nederlandse 
popgroep Golden Earring, twee les 
sen 

Zuiderwïjk demonstreert tijdens 
de les zowel het akoestische drum 
stel als de electronische versie van 
het slaginstrument Verder laat hij 
verschillende effecten horen Leer 
lmgen mogen zelf ook de drum 
sticks hanteren De lessen duren 
van tien tot elf uur en van elf tot 
twaalf uur Nationaal 1 April 
Genootschap heeft 
'grote plannen' 

ZANDVOORT - Het Natio 
naai 1 April Genootschap blijft 
ook dit jaar niet stil zitten Dat 
zegt secretaris-generaal Edo 
van Tetterode Volgens hem 
heeft het genootschap 'grote 
plannen' 

Er zijn voorbereidingen aan de 
gang voor een dertigste Prix de Joke 
de uitreiking van humor onder, 
scheidingen in het Circus Zand 
voort Daaronder waarschijnlijk ook 
een zilveren Super Loeres 1992 Op 
het programma staat tevens een ac 
tie Ontdek het Paaseiland in Zand 
voort 'Evenals Jacob Roggeveen in 
1722', onthult Edo van Tetterode In 
de Openbare Bibliotheek aan de 
Prmsesseweg moet een internatio 
nale cartoontentoonstelling komen, 
met het Paaseiland als onderwerp 
Wat dat betreft rekent de secretaris 
generaal op de medewerking van de 
Federation of European Cartoomsts 
Organisations (FECO) 

Van Tetterode wil tevens een e\ 
positie in het Cultureel Centrum 
Zandvoort houden, onder de titel 
'Loeres dertig jaar' Een terugblik 
op de jaren tussen 1962 en 1992 
'Zorg voor de welstand van Loeres 
is een van de doelstellingen van het 
genootschap De andere drie zijn re 
gistratie en analysering van gepleeg 
de grappen en bekroning daarvan 
verheffing van 1 april tot nationale 
feestdag en, als laatste, mternationa 
Ie erkenning verkrijgen van humor 
als recht van de mens 
Natuurlijk, die krant moet ik hebben 
Omeiat ik graag wil weten wal 7ich in mi|n 
omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het 7and\oorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar ƒ 12,00 

ZandvooB*ts 
1! BMieuweblaci 
Naam (m/\) I l i l 1_J L_l I L 

Adres i i i i i i i _L_J L J L_J I L J I I I I L_J L _!__] L I l I I I I I J L Postcode/Plaats 

leltfoon I I I 1_J I I I L_l I I I l in m uimroU hm>n,inU | W K 

(jiKi/Bankiii _J_J L J_J I I L_ Daarna word ik abonnee en betaal per 

D kw ai taal ƒ16 00 Dhalf ]aar ƒ29 00 Djaar ƒ52,0 

* Vooi postabonnees gelden andere tarieven U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgcnui 020 668 H 00 

Stuui dt/e bon in een open envelop naar 
Weekmedia Antwootdnummu 10051 1000 PA 
Amsteidam l hoeft geen jwst/egil te plakken 710371"017003 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN Met grote vreugde geven wij kennis 
van de geboorte van onze dochter 
/' 

f" Melissa 

ik ben geboren op 2 januari 1992 
ik weeg 3100 gram en ben 48 cm lang 

Mijn trotse ouders zijn 
Jaap en Miranda Paap 

Helmersstraat 1 
2041 PE Zandvoort 
Tel. 02507-12865 

Miranda en Melissa rusten van 13.00 tot 
16.00 uur. 

L 5-1-1990 

Henny Hildering 

Ik mis je steeds meer. 5-1-1992 Josien Na een lang en fijn leven is in de leeftijd van 87 
jaar rustig ingeslapen onze lieve moeder en oma 

Agatha Molenaar-Logjes 

weduwe van 
Frederik Molenaar 

Robert F. Molenaar 

Elke Molenaar-Bothig 

Frans Molenaar 

Anneke Broerse-Molenaar 

Hans Broerse 

Bob Molenaar 

en kleinkinderen 

Maarssen, 22 december 1991 
De Wolfshoek 

Correspondentieadres: R. F. Molenaar 
Kostverlorenstraat 60A, 
2042 PJ Zandvoort 

De crematie heeft reeds plaatsgevonden. Na een leven vol van grote liefde voor ons, vol 
aandacht en zorg voor allen die haar nabij waren, 
is zij na een strijd die niet ie winnen was, veel te 
vroeg van ons heengegaan, onze lieve mama, 
dochter, zuster, schoonzuster en tante 

Ingrid van de Graaf 

op de leeftijd van 46 jaar. 

Stefan van de Graaf 

Nathalie van de Graaf 

W. H. van de Graaf 

C. A. van de Graaf-Stoffelen 

Ellen en Howard 

Robert en Anja 

Michel en Karin 

Thom 

Nadia 

29 december 1991 
Keesomstraat 231 
2041 XJ Zandvoort 

Op haar verzoek heeft de begrafenis op de Alge- 
mene begraafplaats te Zandvoort in stilte plaats- 
gehad. Bedroefd delen wij U mede, dat rustig en kalm 
van ons is heengegaan, onze lieve zuster, schoon- 
zuster en tante 

Mina Marie van Soolingen-Koper 

weduwe van Arie Janus van Soolingen 

op de leeftijd van 88 jaar. 

M. Cop-Koper 

L. Koper-Koper 

Neven en nichten 

Zandvoort, 29 december 1991 
„Huis in het Kostverloren" 

Correspondentieadres: 
Mevr. L. Leising-Koper 
A. J. van de Moolenstraat 45 
2041 NC Zandvoort 

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Van het concert des levens 
krijgt niemand een program. Op woensdag 1 januari 1992 is, na een moedig 
gedragen ziekte, van ons heengegaan mijn lieve 
zorgzame man, vader en allerliefste opa, broer, 
zwager en oom 

Dirk Keur 

op de leeftijd van 69 jaar. 
Zandvoort: 

P. Keur-Draijer 
Badhoevedorp: 

Joke en Frits Offerman 

Jolanda en Evelyne 

en verdere familie 

Willem Kloosstraat 6, 
2041 BK Zandvoort. 

De begrafenis heeft op maandag 6 januari in be- 
sloten kring plaatsgevonden. Zandvoort 31-12-1991 

Dag INGE 
we zullen je niet vergeten 

Inge van der Graaf 

overleden 29 dec. 1991 

Jelly en Jaap Schweinsbergen Enige en algemene dankbetuiging 

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belang- 
stelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze 
lieve, zorgzame vader, schoonvader en opa 

Gijsbertus van Schaik 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

J. van Schaik-Ditmeijer 
G. van Schaik 
S. C. van Schaik-Kramer 
Robert van Schaik 

2042 EN Zandvoort, januari 1992 
Dr. C. A. Gerkestraat 57 rd. Enige en algemene dankbetuiging 

Dank voor het getoonde respect en medeleven, na het 
verwerken en het verlies van 

Jeroen Reumerman 

Namens ons allen: 

E. M. Reumerman-van de Riet 

2041 LG Zandvoort, januari 1992 
van Lennepweg 8 ' Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de warme 
belangstelling bij het overlijden van onze 

Jaap 

Uit aller naam: 

Ans en Hennie Bakker Hiermede wil ik dank zeggen aan allen die de laatste 
jaren tijdens de langdurige ziekte van mijn vrouw alles 
hebben gedaan om het lijden zo dragelijk mogelijk te 
maken. 

W. A. Bol 

Van Ostadestraat 14 
Zandvoort ADVERTENTIES Jaap en Miranda 

bedankt dat ik getuige 

mocht zijn 1 bij de 

geboorte van Melissa Ria Met bloemen en kaarten werd zij bedacht. 

Een ieder wordt bedankt, het was een 
pracht. 

Henk, Sandra, Mitch Franke Chess Society 

Dankt haar sponsor 

Auto Strijder B.V. 

en wenst iedereen een 

gelukkig en sportief 

1992 Reünie Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu- 
welijk, geboorte of overlijden. 

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt 
5.150 exemplaren. Gevraagd: 

Erv. beschaafde 
mevrouw voor 
hulp i.d. huish. 

1 x p. week. 

Tel. 02507-T9100. Te koop 

Landrover 110 

grote uitvoering, grijs 

kent. '86, 

luchtgeremd, 

geschikt voor 

aanhanger, 6000 kg. 

Vraagpr. ƒ18.900,-. 
Tel. 02507-16325. UMwmi £•£./* j 'I''" ZZl 

fnSiSiSiiii UB 


e w-t 


8 !^ 

023-315855 

£ A^OCIATIÈ UnVAARTVERZORG^ 

Zijweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT) ;.. 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort 
DIT WEEKEND: 

Chipolata „ 

Schnitt 9-50 

Roggeknar 

van 3.95 voor 3.45 
-Gekte bakker SSalk 

HOGEWEG 28, TEL. 12989 Mji uitvaartverzorging 
kennemerland bv w Keesomstraat 61, Zandvoort Telefoon 02507-15351 
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen 

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS 

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. 

alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis. 
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal. 
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waarde- 
vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede 
023-33 19 75. 
Hennie Miriam Suna van Henny's Hairline 

wensen al hun klanten 

en toekomstige klanten 

Een Haarfijn en Gezond 

1992 &V3V 
Tolweg 20 Zandvoort 

Zonder afspraak tel. 12231 UITVAARTCENTRUM 

Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafeiiïsséïi 
ëo créinatiés! Per direct te huur: 

gem. part. flat. Ind. 

ruime huisk., 2 kl. 

slp.kam., k.d.t. 

Terras a/d zonkant, 

m. tuin, wasmach. 

cv., kl. tv, 

850,-p.m. Excl. 

energie. Voldoende 

parkeergel. 

Br. ond. nr. 278476 
Openbare commissievergadering 

De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis: 

- maandag 13 januari 20.00 uur Cle Financien 

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van 
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau 
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de 
agenda staan. 

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. 
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een on- 
derwerp dat op de agenda staat het woord te voeren. 

Inzamelingsactie klein chemisch afval, 
glas en oud papier 

De gemeente haalt zaterdag 11 januari 1992 klein chemisch afval, glas en 
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opge- 
haald. 

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren? 

- batterijen en accu's 

- fotochemicaliën 

- verf, oplosmiddelen en lijm 

- medicijnen en thermometers 

- cosmetica 

- betsrijdingsmiddelen 

- afgewerkte olie 

- afvalglas (geen vlakgas) 

- oudpapier. 

Denkt u aan de volgende punten? 

- De gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in 

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de 
straat, maar geeft het persoonlijk af bij de inzamelauto's 

- uw oude koelkast kunt u tijudens deze speciale inzamelingsroute, of tijdens 
de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak 
maken via telefoonnummer 03507-61510 

- plastic (verpakkingen) kunt u op dezezaterdadg route niet apart afgegeven. 

9 januari 1992 Enun woningbouwvereniging eendracht maakt macht 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR 

1. Van Lennepweg 10-2, huur ƒ478,98 per maand. 
3-kamerflatwonmg met CV. 

Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) ge- 
zinnen tenminste bestaande uit 2 personen. " N 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.925,- 
zijn. 

2. Flemingstraat 122, huur ƒ667,67 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

3. Flemingstraat 164, huur ƒ636,73 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.836,- 

zijn. 

4. Flemingstraat 300, huur ƒ 447,07 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.600,- 

zijn. 

5. Keesomstraat 391, huur ƒ 663,09 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.995,- 

zijn. 

6. Lorentzstraat 71, huur ƒ660,53 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwomng met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ4.115,- 

zijn. 

7. Lorentzstraat 200, huur ƒ 675,1 1 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

8. Lorentzstraat 242, huur ƒ 673,03 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

9. Lorentzstraat 379, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

10. Lorentzstraat 455, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

11. Lorentzstraat 469, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

12. Lorentzstraat 509, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- 

zijn. 

13. Lorentzstraat 587, huur ƒ472,84 per maand (excl. stookkosten) 
2-kamerflatwoning met C.V. "WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 Haarlemse politie vlot met wielklem ZANDVOORT/HAARLEM - 
Zandvoorters en anderen die 
met de auto naar het centrum 
van Haarlem gaan, moeten 
daar rekening houden met een 
streng parkeerbeleid. De mees- 
te Haarlemmers hebben zich 
inmiddels al aangepast, de 
laatste tijd worden vooral men- 
sen van buiten deze gemeente 
het 'slachtoffer'. 

De Haarlemse parkeerpolitie 
voert sinds november in het cen- 
trum van deze stad strenge contro- 
les uit. Bij een verlopen parkeerme- 
ter wordt al snel een wielklem ge- 
plaatst. Dit leidde afgelopen weken 
tot veel ergernis bij automobilisten. 
Op zaterdagen werden er gemiddeld 
zo'n dertig klemmen geplaatst, op 
een van de eerste koopavonden tij- 
dens de actie wel 72. 

Inmiddels zijn de aantallen terug- 
gelopen omdat de meeste Haarlem- 
mers zich hebben aangepast. De 
meeste parkeerboetes die nu nog 
worden uitgedeeld, gaan naar het 
winkelend publiek dat van buiten 
deze gemeente komt, waaronder 
hoogstwaarschijnlijk ook Zandvoor- 
ters. Veel van deze mensen blijken 
nog niet op de hoogte van het nieuwe 
parkeerbeleid. De winkeliers in het 
centrum van Haarlem zijn weinig 

Klaverjasavond 

ZANDVOORT - De Evenementen- 
commissie van de St. Agathaparo- 
chie houdt vrijdag 10 januari een 
klayerjasavond, in de ontmoetings- 
ruimte van de kerk. Deze begint om 
20.00 uur, iedereen is welkom. 

■ ZANDVOORT - Van een restau- 
rant aan de Zeestraat is op nieuw- 
jaarsdag door onbekenden een ruit 
vernield. Door de vernieling raakten 
ook delen van het interieur bescha- 
digd. De ruit is vermoedijk inge- 
trapt. gelukkig met het vlotte gebruik van 
de wielklem, omdat dit mogelijke 
klanten kan afschrikken. Daar komt 
nog bij dat de parkeertarieven daar 
drastisch zijn gestegen, een kwartier 
parkeren bij een meter kost momen- 
teel een gulden. Aanvragen van 
kinderbijslag 
is veranderd 

ZANDVOORT - De wijze van 
aanvragen van kinderbijslag is 
per 1 januari 1992 veranderd. 
Vanaf deze datum is het niet 
meer nodig ieder kwartaal een 
aanvraagformulier in te die- 
nen bij de Sociale Verzeke- 
ringsbank (SVB). 

Eén aanvraag wordt voldoende. 
Deze aanvraag kan worden inge- 
diend bij de geboorte voor het eerste 
kind. Ook voor mensen die al kin- 
derbijslag aanvragen, geldt dat zij 
vanaf 1 januari nog maar één keer 
een formulier hoeven in te leveren. 
De rest wordt automatisch ver- 
werkt. Dit geldt ook voor mensen 
die tussen oktober 1991 en 1 decem- 
ber 1991 een eerste kind hebben ge- 
kregen en voor mensen die zich van- 
uit het buitenland in Nederland ves- 
tigen met kinderen jonger dan 25 
jaar. 

Bij de gemeente, sector Bewoners- 
zaken, Swaluëstraat 2, worden de 
formulieren uitgereikt aan iedere 
persoon die aangifte doet van een 
eerstgeborene. Voor ingeschreve- 
nen van Zandvoort geldt, ook als het 
kind ergens anders wórdt aangege- 
ven, dat het aanvraagformulier ge- 
zonden moet worden naar het dis- 
trictskantoor van de SVB in Haar- 
lem. Adres: Staten Bolwerk 1, 2011 
MK in Haarlem. Tel.: 023-151152. | Weekenddiensten ] Weekend: 
11/12 jan. 1992 

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 
andere gevallen: tel. 13043. 
BRANDWEER: Alarmnummer 

06-11. Indien géén spoed 023-159500 
of - voor info overdag - (02507) 61584. 
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1. 
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 
len), Centrale Post Ambulancever- 
voer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
HUISARTSEN: De volgende huisart- 
sen hebben een gezamenlijke waar- 
nemingsregeling: J. Anderson, B. 
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. . 
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. 
Weenink. Informatie daarover tij- 
dens weekend, avond/nacht vanaf 
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via 
telefoonnummer 30500. De spreeku- 
ren van de dienstdoende arts zijn 
zowel op zaterdag als zondag van 
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 
sten van dokter Plieringa worden 
verstrekt via nummer 12181. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, ' 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- 
tijden (alléén voor recepten): zater- 
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, 
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. 
Buiten de openingstijden alleen in 
dringende gevallen en na telefoni- 
sche afspraak. 

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- 
land 's avonds, 's nachts en in het 
weekend te bereiken via de dokter- 
sinformatiedienst: tel. 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth 
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. 
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437. 
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 
Dieren: (Overige diensten) Vereni- ging v.h. welzijn der dieren (02507) 
14561, Vermissingsdienst 

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 
023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Stichting Welzijn Ouderen Zand- 
voort: (voorheen Dienstencentrum) 
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag- en donder- 
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van te voren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991: 
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 
een retour. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Zandvoortse Vereniging van Huur- 
ders: Gratis advies voor leden. Tele- 
fonisch spreekuur elke dinsdaga- 
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- 
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- 
voort. 

Woningbouwvereniging EMM: 

Klachtentelefoonnummer techni- 
sche dienst: 17577. Bestuurlijk 
spreekuur: iedere eerste ' dinsdag 
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. | Kerkdiensten ] Weekend: 

11/12 januari 1992 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen 

Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst 
i.h. Jeugdhuis 
Gereformeerde Kerk: 
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate 
(viering H.A.) 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.30 uur: dienst verzorgd 
door eigen leden. 

Dinsdag: 10.30 uur koffie-ochtend, 
20.00 uur Jonge Gespreksgroep Zandvoorts Roomskatholieke Kerk: 

Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer 

Zondag 10.30 uur: pastor, F. Meijer 

Nieuw Unicum: 

Zaterdag 10.30 uur: ds. C. van de 

Vate 

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, 

Haarlem): 

Zondag 10.30 uur morgendienst, 

19.00 uur avonddienst 

Jehova's Getuigen: 

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te 

Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en 

maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. 

van Rongen, L. Meeszstraat 14, 

Haarlem, tel. 023-244553. 

H Burgerlijke stand [j 
• De winnaars, blij met hun ondernemersbokalen, die dinsdag door OVZ-voorzitter Rein van der Laan (rechts) 
werden uitgereikt. 

Bakker Keur wint ondernemersbokaal ZANDVOORT - Bij bakker 
Keur op het Raadhuisplein is 
het deze week ongetwijfeld 
feest. Dat heeft te maken met 
de forse bokaal die vanaf giste- 
ren op de toonbank staat, de 
hoofdprijs voor de 'Onderne- 
mer van het jaar 1991'. Maar- 
ten Keur mocht daarom ook 
de wisselbeker in ontvangst 
nemen. Drugstore De Gaper in 
de Kerkstraat, van het echt- 
paar Olieslagers, blonk ook uit 
en behaalde een fraaie tweede 
plaats. Niveau, ook in de Kerk- 
straat, mocht er eveneens zijn, 
eigenaar Joris van Roosmalen 
kreeg van OVZ-voorzitter Rein 
van der Laan de derde prijs 
overhandigt. 

De winkel van de familie Keur ziet 
er op elk uur van de dag keurig en 
verzorgd uit, meldt het juryrapport. 
Er is sprake van een altijd goede en 
constante kwaliteit, een groot assor- 
timent aan artikelen en telefonische 
bestellingen worden altijd correct 
uitgevoerd. Bij drugstore De Gaper 
waren de artikelen dit jaar erg over- 
zichtelijk uitgestald en werd er dui- 
delijk en behulpzaam geadviseerd. 
Daarnaast werd vooral ook de aan- 
dacht aan de verpakking bijzonder 
gewaardeerd, evenals de ruime sor- 
tering. Niveau straalt buiten de 'chi- 
que' uit die men binnen aantreft, 
vond de jury. De winkel is aantrek- 
kelijk ingericht en de sortering uit- 
gebreid. De zaak voorziet in een be- 
hoefte, luidde de conclusie. 

Maarten Keur was blij verrast 
dinsdagavond, toen hem op de 
nieuwjaarsreceptie van OVZ twee 
bekers werden uitgereikt. „Voor mij 
hoefde het nooit zo", zegt de Zand- 
voortse ondernemer, die bijna 35 
jaar geleden voor zichzelf begon. 
„Maar nu ik dit meemaak, ben ik er 
toch heel erg blij mee. Als onderne- 
mer doe je gewoon je best, en als dat zo gewaardeerd wordt, is dat hart- 
stikke leuk. Maar dat was alleen mo- 
gelijk met de hulp van mijn vrouw 
Attie en mijn dochter Corie-Janne. 
En niet te vergeten onze andere me- 
dewerkers natuurlijk". 

Paul Olieslagers dankt dit resul- 
taat eveneens aan zijn vrouw Gertie, 
de medewerksters, en niet te verge- ten, zijn vader. „We zijn er heel blij 
mee, het is een erkenning voor het 
harde werken", zegt de ondernemer, 
die regelmatig met de anderen rol- 
lenspellen houdt om de puntjes op 
de i te zetten. Joris van Roosmalen is 
speciaal voor de uitreiking uit Duits- 
land teruggekomen. Ook hij is blij. 
„Maar dat maakt duidelijk: alleen 
als je zaait, kun je oogsten". Kamers gaan samenwerken 

ZANDVOORT - De Kamers 
van Koophandel en Fabrieken 
voor Haarlem en Omstreken, 
voor Amsterdam en voor de 
Zaanstreek gaan vanaf 1 janua- 
ri 1992 hechter samenwerken. 
De samenwerkingsovereen- 
komst tussen de drie Kamers 
is vorige maand in Amsterdam 
getekend. 

De Kamers van Koophandel in Ne- 
derland hebben tot taak op te ko- 
men voor de economische belangen 
van het bedrijfsleven in hun werkge- 
bied. De samenwerking tussen de 
drie Kamers betreft die belangenbe- 
hartiging van het regionale bedrijfs- 
leven, die door haar aard de grenzen 
van het eigen Kamer-gebied over- 
schrijdt. 

Het gaat hierbij met name om de 
beleidsadvisering en onderzoek op 
het terrein van verkeer, vervoer en 
planologie. Ter illustratie dient 
daarbij gedacht te worden aan on- 
derwerpen als rijkswegen, tunnels, 
vaarwegen, havengebied en Schip- 
hol, grote industrieterreinen, maar 
ook aan streekplannen, economi- 
sche ontwikkelingen, woningbouw- 
en milieuvraagstukken. Ook de in- 
ternationale handelsbevordering en 
promotie van de regio in het buiten- 
land, inclusief de daarbij behorende 
economische voorlichting behoren 
tot de samenwerkingsovereen- 
komst. In het gezamenlijke gebied zijn rond 100 duizend ondernemin- 
gen gevestigd. 

De drie Kamers willen met hun 
samenwerking de belangenbeharti- 
ging voor het bedrijfsleven efficiën- 
ter en doeltreffender uitvoeren. 

Het ontwikkelen van een geza- 
menlijke beleidsvisie op de beoogde 
gebieden, het doelgericht samen- 
werken en het coördineren van acti- 
viteiten kan daaraan, naar het oor- 
deel van de Kamers, bijdragen. In de 
overeenkomst zijn werkafspraken 
op secretariaats-, commissie-, en be- 
stuursniveau opgenomen. De Ka- 
mers blijven overigens hun eigen 
zelfstandigheid behouden. NPB start met 
koffie-ochtenden 

ZANDVOORT - De Vrijzinnige Ge- 
loofsgemeenschap Zandvoort NPB 
houdt met ingang van januari maan- 
delijks een koffie-ochtend. De eerste 
vindt plaats op dinsdag 14 januari 
om half elf, in het NPB-gebouw aan 
de Brugstraat 15. 

Iedereen is van harte welkom om - 
'met de koffiepot op tafel' - te den- 
ken en te praten. Er is geen 'inlei- 
ding met discussie na', maar er zal 
in kleine groepjes worden gepraat. 
Dat kan aan de hand uitspraken of 
een korte tekst. Het thema van aan- 
staande dinsdag is: 'Er is een tijd...'. 
Voor vervoer kan eventueel gezorgd 
worden: tel. 12249. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Zaken op ZFM 

ZANDVOORT - De lokale zendc 
ZFM, die uitzendt op 107 FM, bc 
steedt zaterdagochtend in het pre 
gramma Zandvoortse Zaken (10-1 
uur) aandacht aan 'sociale vermei 
wing'. Andere onderwerpen zijn cl 
plannen van de Algemene Nedei 
landse Bond voor Ouderen (ANBO 
afdeling Zandvoort, voor het nieuw 
jaar, een live verslag van hè schoo 
basketbaltoernooi in de Pelhkaar 
hal, èn de tentoonstelling Zandvooi 
ters en hun hobby, die volgend 
week vrijdag in het Cultureel Cer 
trum wordt geopend. De luisteraar 
kunnen tijdens de uitzending bij all. 
onderwerpen reageren of vragei 
stellen: tel. 30393. Zandvoortse Za 
ken is een programma van Signc 
Schopman, Cor Drayer en Rol 
Staats. (ADVERTENTIE) firm ro xatvrk 

egijne Grote Krocht 23 
2042 LT Zandvoort outique 

CINEMA CIRCUS 
1 D 
Bioscoopprogrammering 10 jan. t/m 16 jan. 
DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR 

FRANK & FRAY 'TM BACK!" 5CHW4RZËNEGGER "Achter de schermen Richard Smit 

'Ik geloof niet dat ze me hier kennen 9 • Richard Smit op zijn gebruikelijke stek in het Cultureel Centrum Zandvoort. 
weten de meesten niet hoe ik heet. In de rubriek 'Achter de schermen' 
gaat het Zandvoorts Nieuwsblad 
op zoek naar de 'mens' achter be- 
kende personen uit deze gemeen- 
te. Deze week: Richard Smit. ZANDVOORT - Voor de ru- 
briek 'Achter de schermen' 
gingen we op bezoek bij de 
heer Smit in de Lorentz- 
straat. Op zich zegt dat na- 
tuurlijk niet iedereen iets, 
er zijn meer plaatsgenoten 
met die achternaam en de 
Lorentzstraat is lang. Daar- 
om vertellen we er meteen 
maar bij dat het Richard zou opvolgen. Maar het vak trok 
me niet. Ik had het ook niet in de 
vingers", zegt Richard Smit, bij- 
na verontschuldigend. „Ik ben 
meer technisch aangelegd". 

Op de Autoschool in Drieber- 
gen, waar hij intern was, voelde 
hij zich dan ook als een vis in het 
water. „Het was een streng inter- 
naat. We sliepen met zes jongens 
op één kamer, er was geen ver- 
warming, maar het eten was 
goed. Iedere zaterdag ging ik 
naar huis, meestal liftend omdat 
mijn zakgeld op was. Veel jon- 
gens gingen zich na de tweejarige 
opleiding verder bekwamen in 
het autovak. Dat had ik eigenlijk 
ook graag gewild, maar voor mij 
zat het er niet in. Mijn vader had ,Van de mensen die hier komen, 

Foto Bram Slijnen 

de strandpaviljoens later ook ge- 
bak gingen verkopen, werd het 
bij ons iets rustiger. Maar het 
bleef hard werken". 

Buffet 

„Ik deed het buffet en de be- 
stellingen, en heb eigenlijk een 
groot deel van mijn jeugd overge- 
slagen. Op het strand kwam ik 
niet, hoogstens een keer in het 
najaar. Een nadeel was ook, dat 
je 's winters het personeel moest 
aanhouden, anders zat je 's zo- 
mers zonder". 

„Op een gegeven moment heb- 
ben we de lunchroom opgeheven 
en een bar laten maken, die open 
was van 8 uur 's avonds tot 3 uur 
's nachts. Klanten die in het casi- WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1.992 

VEN 
DUURT ONZE VERBOUWINGSVERKOOP . . . NG 

TOPMERKEN 
T0T 70% KINDERJEANS fiQ^ NU: 35.- 

WINTERJACKS Vè&ï NU 49 95 -79.- 
100% KATOEN TRUIEN NU: 35.- 

ALLEEN BIJ: HAAST U... OP=OP VEEL 

AANBIEDINGEN 
VAN SHIRTS . . . 
Vrijètijdskleding 
Haltestraat 56 A; Zandvóort, 
tel. 02507-13618 PARADIJSWEG 2A: 

Vrijst. karakteristiek woonhuis met besloten achtertuin. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met open 
haard, keuken met inb.app., 1 e et. 1 slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet, overloop met vlizotrap naar 
vliering, cv. Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k. 

Fahrenheitstraat 16: 

Ruime tussenwoning met garage. Opp. 199 m2. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met plavuizenvloer, 
open keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k., moderne badk. met ligbad en aparte douche, balkon aan- 
voorzijde. 2e et. kamer en bergzolder. Achtertuin zuid/oost. Ged. v.v. hardh. kozijnen en isolatieglas. 
Cv. gas. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k. 

Dr. C. A. Gerkestraat 121: 

Goed onderh. halfvrijst. won. met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonkamer, uitgebouwde keu- 
ken. 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk. met wastafel, douche en toilet. 2e et. hal, slaapk., bergruimte. 

Vr.pr. ƒ275.000,- k.k. 
Maasstraat 48: 

Goed onderh. tussenwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., keuken, 
kelderkast. 1e et. 3 sl.k., badk. met ligbad, douche, toilet en wastafel. 2e et. zolder. Voorzijde v.v. ther- 
mopane begl. Cv. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k. 

Willemsstraat 31: 

Karakteristieke hoekwoning in centrum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, achterkamer + 
atelier, eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet. 1 e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met douche, wasta- 
fel en toilet. 2e badk. met ligbad, wastafel en toilet, vliering, cv. Vr.pr. ƒ275.000,- k.k. 

Brederodestraat 54: 

Twee onder een kapwoning met voor- en achtertuin. Ind. entree, hal, toilet/douche, kelder, woonk., 

luxe keuken met inb.app. 1e et. 3 sl.k. (vh 4) met wastafel, balkon. 2e et. zolder, cv. 

., . . t t ._ ■ Vr.pr. ƒ279.000,- k.k. 

Thorbeckestraat 42: 

Ruime tussenwoning nabij strand. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. 3 slaapk. met wastafel, badk. 
met douche en toilet, 2e toilet. 1e et. hal, gang, toilet, woonk. met open haard en parket, luxe keuken 
met inb.app., balkon aan voor- en achterzijde. 2e et. gang, 3 slaapk. met wastafel, badk. met douche 
en toilet, gangkast, balkon voor en achter. 3e et. 2 slaapk. met wastafel. Parkeergelegenheid op eigen 
terrein (3 auto's). Vr.pr. ƒ 345.000,- k.k. 

Hogeweg 58: 

Vrijstaand woonhuis met garage en tuin zuid. Geschikt voor verhuur. Ind. beg.gr. hal, gang, toilet, 
. woonk., eetkeuken, 3 sl.k., badk. met douche. Souterrain: entree, woonkamer, eetkeuken, 3 slaapk., 
badk. met bad en douche, bergruimte. 2e etage: zolder (10x14 m). Vr.pr. ƒ395.000,- k,k. 

Kostverlorenstraat 6: 

Twee onder een kapwoning met serre. Garage. Ind. hal, woonk. met open haard, serre, toilet, zitk., 
keuken met inb.app., zitkamer, souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keuken, hobbyruimte, dou- 
che. 1e et. badk. met bad, douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., cv. 

Tjerk Hiddesstraat 38: 

Tweekam.app. op 2e etage. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, slaapk., badk. met douche en wastafel, 
toilet, woonk. met balkon, serv.k. ƒ 220,- p.m. Vr.pr. ƒ 115.000,- k.k. 

Burg. van Alphenstraat 57/20: 

Tweekam.app. op 7e etage, balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, woonkamer, keuken, slaapk., douche 
en toilet, cv. Serv.k. ƒ280,- p.m. Vr.pr. ƒ119.000,- k.k. 

Burg. van Alphenstraat 61/2: 

Luxe driekam.hoekapp. Ind. hal, gang, toilet, woonk, 
badk. met ligbad en wastafel, serv.k. ƒ334,- p.m. 

Van Speykstraat 14a: 

Goed onderh. bovenwoning nabij strand. Balkon aan voor- en achterzijde. Ind. entree, hal, gang, toi 
let/douche, woonk. (10.2x3.8m), 2 slaapk., keuken cv. Vr.pr. ƒ159.000,- k.k, 

Burg. van Fenemaplein 19/1: 

Vierkamerapp. op 1e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woon- 
kamer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ 425,-p.m. 

Vr.pr. ƒ210.000,- k.k. 
Burg. van Fenemaplein 19/2: 
Vierkamapp. op 1 e et., uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, toilet, woonka 
mer met open haard, keuken, 3 slaapk., badk. met ligbad en wastafel. Serv.k. ƒ425,- p.m. 

Vr.pr. ƒ210.000,- k.k, 
Hogeweg 22/1: 

Zeer luxe tweekam.app. (vh 3) op 1 e et. Ruim balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met spiegel 
wand, luxe open keuken met inb.app., badk. met bad, douche en dubb. wastafel. Thermopane begl. 
en hardhouten kozijnen. Serv.k. ƒ 137,34 p.m. Vr.pr. ƒ229.000,- k.k, 

Cort v.d. Lindenstraat 2/30: 

Vierkam.maisonnette met balkons west. Ind. 3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren 
vloer en open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e et. 3 slaapk., luxe badk. met dubb. wastafel, 
ligbad en apart toilet, serv.k. ƒ417,- p.m. Vr.pr. ƒ 270.000,- k.k. 

Thorbeckestraat 3/2: 

. Zeer luxe maisonnette in centrum. Ind. 1e et. entree, doorzonkamer met marmeren vloer, spiegelwand 
en open haard, open keuken met inb.app., 2e et. 2 sl.k. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet, 
zolderet., zolderk. met kastenwand en dakterras. Serv.k. ƒ 185,-p.m. Vr.pr. ƒ295.000,- k.k. 

Stationsplein 15/13: 

In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 5e et., uitzicht op zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk. 
met spiegelwand, open keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met bad en douche, balkon 
aan voor- en achterzijde. Serv.k. ƒ 260,- p.m. Inpandige garage en berging. 
Stationsplein 15/1: Vr.pr. /3 69.ooo, k.k. 

In luxe app.complex gelegen driekam.app. op 1e et. Ind. entree, hal, gang, toilet, 2 sl.k. (21 m2 en 9 
m2) woonk. met luxe open keuken, badk. met ligbad, douche en wastafel, tot. opp. 60 m2. Ruim ter- 
ras op westen (16 m2), balkon oost. Garage en berging in souterrain. Serv.k. ƒ231,- p.m. 
r, ■ ~ >. x . -o-, Vr.pr. ƒ395.000,- k.k. 

Dr. J. G. Mezgerstraat 133: 

Schitterend penthouse op 3e et. met ruim dakterras. Twee garages in souterrain. Ind. entree, hal, 
woonk. met open haard, luxe open keuken met inb.app., washok, 3 slaapk., luxe badk. met ligbad, 
douche en dubb. wastafel, toilet, serv.k. ƒ485,- p.m. Vr.pr. ƒ650.000,- k.k. 

TE HUUR Schoolstraat 2: 

Winkel annex opslag of magazijnruimte met bovenwoning. Huurprijs ƒ 2.000,- per 
maand. Huurperiode 20 maanden. Aanvaarding in overleg. , moderne keuken met inb.app., woonk., 2 sl.k 
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k. 
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer 

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën 

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvóort 

Telefoon 02507-1 2944 */Fax 02507-17596 Je goede voornemens voor 
het nieuwe jaar maak je waar 


SHAPE t» O.L.V. ANJA V/D VOORT 

Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701 AEROBICS 

SPIERVERSTEVIGING 

KLASSIEK BALLET 

JAZZ BALLET Kom een gratis proefles nemen 

en ervaar wat het is om lekker 

te bewegen! 

Bel voor meer informatie 
tel. 02507-19701 - 12215 Weekaanbieding 

Speculaas E Ql - 
taartje 07° Bakkerij PAAP 

Potgieterstraat 24, 
Zandvóort, tel. 12865 
Zandvoortselaan 355, 
Bentveld, tel. 023-241967 

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten. 

Uw advertentietekst 
vanaf de grotere post- 
kantoren naar onze fax, 

het faxnummer is 

020-5626283 

— WEEISMMM- 
De specialist 
in al uw 
bloemwerken Haal de warmte 
haar binnen met 
bloemen van 

BLOEMENHUES 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvóort 
Tel. 12060 frtlrwvan 
qI Hadm 'tM^rMiaUt Weekmedia^microfiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 • Bent u op zoek naar 

ZAALRUIMTE 

Het gemeenschapshuis 
Zandvóort heeft zaalruimtes 

voor 

verenigingsbijeenkomsten, 

cursussen enz. 

Voor informatie: tel. 
02507-14085. Door de grote inzet van al onze medewerkers en 
medewerksters werd onze zaak uitverkoren als de 
Zandvoortse Onderneming van het jaar 1991! foto: 
BRAM STIJNEN 
Waarvoor onze hartelijke dank. 

Wij willen dit zaterdag vieren met de introductie van onze 
nieuwe creatie sneeuw- en ski-taart van ƒ13,95 voor ƒ9,95 

KEUR brood 

Raadhuisplein 2 

De ondernemer van het jaar 1991. banket 

tel. 12404 ^ 7 

JBr7 hei 

/ / SPECh Speciale aanbieding; spSKS Gelakt lamelparket 

ESSEN PREMIER KURK- LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT Nèt even anders Kennemerlaan 167 
Umuiden, tel. 02550-36565 van 130,- m 2 nu voor 

99,50 m2 

Geldig tot 31 januari RENE MEIJER 

SPECIAALVLOEREN 

i 

Ook voor al uw 
vloeronderhouds- 
middelen Geopend: 

Maandag 

Dinsdag t/m vrijdag 

Zaterdag 

Donderdag koopavond 13.00-17.30 uur 
09.30-17.30 uur 
10.00-17.00 uur 
19.00-21.00 uur ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aiiiiiBiiiiiBBaiiiaiiBiii Miljoenenprijs Postcode Loterij is gevallen 

Hitbingo be met nieuwe ronde 
De WinterHoofdPrijs van 
één miljoen gulden is ge- 
wonnen door een deelneem- 
ster van de Nationale Post- 
code Loterij. Het tweede mil- 
joen kon helaas niet uitge- 
reikt worden omdat de bezit- 
ter van dat lotnummer géén 
deelnemer was. 

Vier miljonairs 

In 1992 doet de Posicode Lo- 
terij het daarom iets anders. Voortaan trekken wij de kwar- 
taulprijs van één miljoen gul- 
den uitsluitend uit de postco- 
de-lotnummers van de be- 
staande deelnemers. Op deze 
manier zullen we elk jaar ge- 
garandeerd vier nieuwe 'miljo-. 
nairs' gelukkig maken! 

Nieuwe ronde 

Op 2I januari gaat Hitbingo 
met een nieuwe speelronde be- 
«innen. ledere deelnemer aan 
de Postcode Loterij krijgt auto- 
matisch een nieuwe set bingo- 
kaarten toegestuurd, samen 
met nr. 2 van "Buitenkans'. U 
kunt hierin lezen hoe uw Post- 
code Loterij op praktische wij- 
ze organisaties en projecten 
voor mens en milieu steunt. 
Uw deelname maakt de uit- 
voering van dit werk mogelijk. 

Meedoen 

Als u nou üéén lid bent. stuur 
dan nu dVwiN-EEN-MIL- 
JOEN-BON in. Dan krijgt u 
nog op tijd uw persoonlijke 
bingokaarten thuisgestuurd om 
alle 13 weken van de tweede 
ronde mee te kunnen spelen en 
zo extra kansen op 25.000 gul- 
den per week te maken. Om 
nog maar te zwijgen van de 
maandelijkse ton ol" één van 
de vele 'andere prijzen van de 
Postcode Loterij. En dan heb- 
ben we het nog niet eens over 
de 'kwartaalmiljonairs'! ■ 

Hitbingo luidde hel jaar in mei cham- 
pagne en oliebollen, en een glunderende 
quizwinnaar met droomreis naar Mexico. 
De winnares van de Hitbingo zaalprijs 
wist niet wat haar overkwam (zij won 
een super videocamera). Opnamen 
Hitbingo! 

Bent u deelnemer van de 
Postcode Loterij? Heeft u 
de postcoder/y/e/.v 1191 
(Ouderkerk a/d Amstel). 
1742 (Schauen). 2221 
(Katwijk). 3601 (Maars- 
sen) of 652 1 (Nijme- 
gen)? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de vol- 
gende opnamen van Hit- 
bingo. Bel op weekda- 
gen tijdens kantooruren 
02977-47006 en ga een 
gezellig tv-dagje uit! ■ Bent u nog 

geen 
deelnemer? de bon in en 
doemee! ->§- 

De winnende 


Hitbingonu 


immers 


van 30 december: 


3 


10 


22 


27 


37 


4 


16 


23 


28 


38 


6 


17 


24 


29 


40 


7 


18 


25 


30 


44 


9 


19 


26 


36 

WIN-EEN-MILJOEN-BON Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de 
vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag 
van onderstaande rekening af te schrijven. 
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement. ü. U 1 lot (ƒ 10,-) per maand 

A.u.b. uw. keuze aankruisen en verder invullen met blokletters loten (a ƒ 10,-) per maand Naam:_ 
Adres: _) dhr. ^_J mevr. Postcode: i J L l — I | [ Plaats: . 150.92.01 Postbanknummer: Datum: Banknummer: !«_ Handtekening: ■ NATIONALE I 

iF@ginꮩ[ 

III L O T E R I J I Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: 
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 'Deelname in Olympisch team zou heel leuk zijn' 

Nijkamp wil hogerop Tijdens de onlangs gehouden jeugdsport huldiging 
werden ook een aantal sporters naar voren gehaald, 

die met uitverkiezing in een nationaal team de 

aandacht trokken. Tot die jeugd kan hij niet meer 

gerekend worden, maar de Zandvoortse doelman 

Arnold Nijkamp zou zeker in dat rijtje niet 

misstaan. De achttienjarige MTS-scholier, verdedigt 

reeds een aantal maanden met verve het doel van de 

eerste divisie club Telstar uit I Jmuiden. En dat is 

niet zijn einddoel, want de jonge Zandvoorter wil, 

indien mogelijk, hoger op. In z'n jeugdperiode rook 

Nijkamp aan een uitverkiezing voor het Nederlands 

jeugdteam, doch een blessure weerhield hem van 

een plaats onder die lat. door Aaldert Stobbelaar Arnold Nijkamp heeft altijd het 
keepen geambieerd. In de F 
pupillen van Zandvoort'75 had hij 
het na een half wedstrijdje 
voetballen wel gezien. Op die 
leeftijd is het voor voetballertjes 
meestal onduidelijk wat zij 
willen, maar hij had het al snel 
door. „Dat lopen vond ik maar 
niets, daardoor ben ik na een 
halve wedstrijd in het doel gaan 
staan. Het keepen legt een 
bepaalde druk op je, dat maakt 
het juist erg spannend, vind ik. 
Maak je als veldspeler een fout 
dan is er nog niets aan de hand, 
maar maakt een doelman een 
fout dan is het vaak gebeurd, die 
spanning vind ik leuk", aldus de 
in een vooraanstaand 
voetbalweekblad, constant met 
zevens beoordeelde Zandvoorter. 

Bij Zandvoort'75 doorliep hij alle jeugdteams tot aan de B 
junioren. Daarin werd hij 
uitverkozen in de Haarlemse 
selectie. Door zijn goede prestaties 
werd al snel de aandacht getrokken 
van de profclubs Haarlem en 
Telstar. Arnold Nijkamp koos toen 
voor Telstar en dat bleek een goede 
keuze te zijn. Na zijn junioren- tijd 
kwam hij op de reservebank 
terecht. Een blessure van eerste 
team doelman De Jong leek voor de 
Zandvoorter de doorbraak te 
betekenen. „Ik kreeg te horen dat ik 
er in zou staan, maar Nederburg 
werd aangekocht en ik zat weer op 
de bank. Dat was een enorme 
teleurstelling voor mij", stelt hij. 

Concurrentie 

Daar bleef hij niet lang op zitten, 
want ook Nederburg raakte 
geblesseerd. Toen kon Telstar niet meer om Nijkamp heen, en vanaf 
die tijd, inmiddels meer dan twaalf 
wedstrijden, heeft hij zijn 
kwaliteiten meer dan bewezen. De 
concurrentie van de inmiddels weer 
herstelde doelmannen vreest hij 
dan ook niet. „Ik zit nu in een goede 
positie. Zo lang ik goed blijf 
presteren, zijn er geen problemen. 
Bovendien krijg ik het vertrouwen 
van de trainers. Ik mis alleen nog 
wat ervaring, die Nederburg wel 
heeft, maar dat maakt me niets uit. 
Die ervaring doe ik nu op. 
Nederburg heeft zijn naam mee, 
maar moet bewijzen dat hij beter is. 
Na zijn blessure heeft hij nog niet 
gespeeld". 

In zijn junioren tijd waren reeds 
de goede capaciteiten van Arnold 
Nijkamp, de 'kenners' in Zeist niet 
ontgaan. De Zandvoorter kreeg dan 
ook een uitnodiging voor de 
nationale selectie onder de 
zeventien jaar. Echter een zware 
blessure aan de knie was er de 
oorzaak van dat hij geen gevolg kon 
geven aan die uitnodiging. „Het was 
heel erg jammer, dat ik toen 
geblesseerd raakte. Want zitje er 
eenmaal bij dan zitje goed". 

Olympisch 

Na zijn blessure zou Nijkamp wel 
weer bericht krijgen uit Zeist, maar 
nu nog wacht hij op een telefoontje. 
Met de komende Olympische 
spelen in Barcelona speelt bij hem 
soms wel eens de gedachte van 
deelname in het Nederlands team. 
„Ik denk er wel eens aan. Bij het 
olympische team zitten zou wel 
heel erg leuk zijn". 

Ook over zijn voetbaltoekomst 
heeft Nijkamp zijn gedachten laten 
gaan. Zijn contract bij Telstar loopt 
aan het einde van dit seizoen af. De • „Ik geniet het 
vertrouwen van de 
trainers, maar mis 
nog wat ervaring", 
stelt keeper Arnold 
Nijkamp. 

Folo Bram Stijnen ambitieuze plaatsgenoot wil best 
blijven, doch aanbiedingen van 
goede eredivisie verenigingen zal hij 
zeker niet meteen naast zich 
'neerleggen. 

„Ik wil eerst de MTS afmaken, 
maar dan zou ik zeker wel full-prof 
willen worden. Ik wil wel bij Telstar 
blijven, maar dan moet het contract 
open gemaakt worden. Het liefst 
zou ik echter naar een goede 
eredivisie ploeg gaan. Ik wil het 
hoogste halen. Het zou wel heel erg 
mooi zijn als je van je hobby je 
beroep kan maken". 

Na-competitie 

Voorlopig kan Arnold Nijkamp er 
nog bij Telstar tegenaan. Gezien de 
positie op de ranglijst en de strijd in 
de bekercompetitie zal er nog veel 
van hem gevraagd worden. Er staan nog veel pittige wedstrijden op 
het programma, doch een 
periode-titel pakken, waardoor 
na-competitie kan worden 
gespeeld, zou een grqpt succes 
zijn. „Het is beter dat we niet 
promoveren. De club is er nog 
niet aan toe, maar bij de eerste 
vier moeten we kunnen eindigen. 
De na-competitie spelen zou al 
heel erg leuk zijn", besluit Arnold 
Nijkamp. Lotus kan Swich niet van 
kampioenschap afhouden ZANDVOORT - De badminton- 
club Lotus was afgelopen zondag 
dicht bij een sensatie. De gedood- 
verfde kampioen Swish werd tot het 
uiterste gedwongen. De teams hiel- 
den het uiteindelijk op een 4-4 eind- 
stand waardoor Swich zich kam- 
pioen mocht noemen. Voor Lotus 
bestaat echter nog de kans op pro- 
motie, aangezien uit de 24 poules de 
beste acht tweede plaatsen recht ge- 
ven op promotie. 

Hoewel de eerste heer van Lotus, 
Martijn van Keulen, door een gebrek 
aan training de laatste weken niet 
veel vertrouwen had aan het begin 
van zijn partij, speelde hij boven ver- 
wachting erg sterk. Uit verloor Van 
Keulen kansloos zijn partij maar nu 
was het een ander verhaal. De Swich 
speler kreeg geen gelegenheid om in 
zijn spel te komen, terwijl Martijn 
van Keulen goed geconcentreerd 
zijn kansen benutte. In de tweede 
game leek het er op dat Swich zich 
zou herstellen, maar de Zandvoorter 
hield het hoofd er goed bij en won 
met 15-7, 15-12. 

Sensatie 

Tom Geusebroek leek even de sen- 
satie voort te zetten door zijn tegen- 
stander een derde game af te dwin- 
gen. Na een gelijkopgaande strijd tot 
7-7 moest Geusebroek de winst laten 
gaan, 9-15, 15-13, 7-15. Rika Koper was nauwelijks van haar kuitblessu- 
re hersteld, dus daar mocht niets 
van verwcaht worden. Toch leverde 
zij uiteindelijk de betse prestatie 
van de dag. Zij was uiterst gemoti- 
veerd en vocht tot de laatste slag. De 
Swich speelster had kennelijk niet 
op dergelijke tegenstand gerekend. 
Drie games lang een sinderende par- 
tij die uiteindelijk door Rika Koper 
in Zandvoorts voordeel werd beslist, 
11-6, 3-11, 11-6. Karin de Graaf leek 
eveneens voor een verrassing te zor- 
gen. Zij moest echter in drie games 
buigen voor Swich, 12-11, 9-12, 3-11. Geen inspiratie Door een gebrek aan inspiratie en 
motivatie werden hierna de beide 
dubbels verloren. Dit kwam mede 
door het onsportieve gedrag van de 
Swich supporters die zich constant 
met de beslissingen van de scheids- 
rechter bemoeiden. Swich had ech- 
ter aan het ene punt" genoeg en was 
kampioen. In de mixed-dubbels her- 
vond Lotus de inspiratie, waardoor 
beiden in winst eindigden. Daardoor 
kwam Lotus tot een 4-4 gelijkspel. 
Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg kan Lotus het seizoen goed af- 
maken. Door beiden te winnen is er 
nog kans op promotie. 

Overige uitslagen: Lotus 2 - Almere 5 7-1, 
Lotus 3 - Airsport 3 8-0, Lotus 4 - Nijhoff 4 4-4, 
Lotus 5 - Volant'90 2 8-0, Lotus B 1 - TYBB B 2 
5-3, Lotus D 1 - Weesp D 2 8-0. Belangrijke match 
voor schaakclub 

ZANDVOORT - In het Gemeen- 
schapshuis speelt het eerste team 
van de Zandvoortse Schaakclub 
vanavond zijn vierde wedstrijd voor 
de externe competitie. Het vierde 
team van Bloemendaal komt op be- 
zoek voor het spelen van deze zeer 
belangrijke wedstrijd. Ook de jeugd 
komt vanavond weer in actie. 

De Zandvoortse Schaakclub en 
het vierde achttal van Bloemdaal 
hebben in de drie voorgaande com- 
petitie wedstrijden slechts één wed- 
strijd punt behaald, zodat er een 
spannende strijd wordt verwacht. 
Hopelijk heeft het thuisvoordeel een 
gunstige uitwerking op de Zand- 
voortse schakers. Onder leiding van 
teamleider Edward Geerts gaat de 
schaakclub proberen de punten in 
Zandvoort te houden. 

In de interne competitie werden 
op de eerste speelavond van het 
nieuwe jaar slechts zes partijen ge- 
speeld. De koplopers op de ranglijst 
maakten geen fouten. John Ayress, 
Dennis van der Meijden en Louis 
Dambrink wonnen hun partij. Op de 
ranglijst kwamen door deze resulta- 
ten dan ook geen verschuivingen 
voor. 

Vanavond begint de Zandvoortse 
schaakjeugd aan het tweede gedeel- 
te van de jeugdcompetitie. Vanaf ze- 
ven uur zal de schaaktoekomst van 
Zandvoort de schaakklokken in be- 
weging zetten. Volgende week don- 
derdag, 16 januari, beginnen de eer- 
ste schaaklessen. Chess Society krijgt het 
heel druk komend jaar ZANDVOORT - Voor het door 
Auto Strijder gesponsorde 
Chess Society staat er de ko- 
mende maanden een groot 
aantal belangrijke evenemen- 
ten op het programma. De zeer 
enthousiaste leden van de jon- 
ge schaakvereniging zullen 
niet alleen op het sportieve, 
maar ook op het organisatori- 
sche vlak weer volop van zich 
laten horen. 

Teamleider Olaf Cliteur weet te 
melden dat er op schaakgebied in 
1992 weer veel te beleven valt. Het 
achttal van Chess Society is nog vol- 
op in de strijd voor het kampioen- 
schap van de derde klasse F. In janu- 
ari staat de thuiswedstrijd tegen 
hekkesluiter Heemstede op het pro- 
gramma, terwijl in februari de lasti- 
ge uitwedstrijd tegen het Hillegom- 
se De Uil verspeeld wordt. In maart 
volgt dan nog de topper tegen Sant- 
poort, dat momenteel de derde 
plaats in beslag neemt. Deze wed- 
strijd wordt in eigen huis gespeeld. 

De mogelijkheid bestaat zelfs dat 
tenslotte een beslissingswedstrijd, 
tegen het eveneens nog ongeslagen SVS, bepaalt wie er gaat promove- 
ren. Cliteur wil echter niet teveel op 
de zaken vooruitlopen en richt zich 
eerst op het Hoogovenschaaktoer- 
nooi. Na de succesvolle editie van 
vorig jaar, waar Cliteur promotie in 
zowel de dagvierkampen als de tien- 
kamp afdwong en collega Ton van 
Kempen eveneens zegevierde in de 
vierkampen, zal dit jaar een wat 
zwakkere bezetting van Chess Socie- 
ty te verwachten zijn. 

Zowel Van Kempen als Cliteur 
hebben momenteel door drukke 
werkzaamheden weinig tijd. Ton 
van Kempen zal dit jaar dan ook 
helemaal verstek laten gaan in Wijk 
aan Zee, terwijl Olaf Cliteur alleen 
zal deelnemen aan de dagvierkam- 
pen. Hij komt' daar uit in de zeer 
sterke tweede groep. 

Viertallen 

Verder zal Chess Society Zand- 
voort ook dit jaar weer deelnemen 
aan diverse viertallen-toernooien. 
Zo zal op 29 februari aanstaande 
aangetreden worden in Koedijk, 
waar de Zandvoorters vorig jaar de 
titel grepen in de B-groep. Dit jaar 
zal Chess echter in de A-groep uitko- men en het ligt in de bedoeling met 
twee teams in te schrijven. 

In april en mei zal er respectieve- 
lijk in Bloemendaal om het Noord- 
Hollands en in Beverwijk om het 
Nederlands snelschaakkampioen- 
schap gestreden worden. Uiteraard 
zal er ook dit jaar weer een viertal 
van Chess deelnemen aan de strijd 
om de Noord-Hollandse schaakcup. 
De loting voor de eerste ronde zal 
binnenkort plaatsvinden. 

Dameskampioenschap 

Ook dit jaar zal Chess Society, na 
het enorme succes van vorig jaar, 
wederom de organisatie van de hal- 
ve finale van het Nederlands dames- 
schaakkampioenschap op zich ne- 
men. Dit evenement vindt plaats op 
vrijdag 7, zaterdag 8, zondag 9, zater- 
dag 15 en zondag 16 februari aan- 
staande. 

De plaats van handeling is evenals 
vorig jaar Hotel Faber aan de Kost- 
verlorenstraat. Inlichtingen over de 
komende evenementen zijn te ver- 
krijgen bij Hans van Brakel, tele- 
foon 14884, Hans Drost, telefoon 
18430 of op de speelavonden vrijdag- 
avond vanaf acht uur in het Ge- 
meenschapshuis. Badmintontoernooi 
van SC Zandvoort ZANDVOORT - Het 25-jarig jubi- 
leumfeest is al gevierd, maar het 
jaarlijkse badmintontoernooi van 
Sporting Club Zandvoort staat dit 
keer in het teken van dat jubileum. 
Aanstaande zondag wordt namelijk 
in de Pellikaansporthal een toernooi 
voor dames- en herendubbels afge- 
werkt. 

Voor dit toernooi bestaat enorm 
veel belangstelling, gezien de aan- 
meldingen die reeds binnen zijn. 
Het zal dan ook moeilijk worden om 
nog mee te willen spelen, alhoewel 
voorzitter Dirk van den Nulft meest- 
al wel een oplossing weet te vinden. 
Reeds nu hebben ongeveer honderd 
spelers en speelsters zich aange- 
meld. De eerste shuttle zal om 's 
morgens tien uur de lucht ingesla- 
gen worden, terwijl de prijsuitrei- 
king zo rond drie uur gepland staat. 
Bij de mannendubbels wordt gestre- 
den om de Rob Dröse wisselbeker, 
terwijl inzet bij de vrouwen is de 
Tiny van den Nulft wisselbeker. Na- 
dat de prijsuitreiking heeft plaatsge- 
vonden kunnen de deelnemers/sters 
zich te goed doen aan een koudbuf- 
fet. Uw krant niet 
ontvangen? 

Bel vrijdag voor 

12.00 uur ons 

kantoor, telefoon 

17 16 8 Novib zoekt 
collectanten 

ZANDVOORT - In het Co- 
lumbusjaar jaar 1992 gaat de 
Novib zich extra inzetten voor 
Indianen. De organisatie zoekt 
daarom mensen, die in de week 
van 8 tot en met 14 maart wil- 
len collecteren. 

Het is dit jaar precies vijfhonderd 
jaar geleden dat Christobal Colón 
(Columbus) in de nieuwe wereld 
aankwam. Zijn reis bleef niet zonder 
gevolgen. De ontdekking van Ameri- 
ka was voor Europa een succes, 
maar er zit ook een keerzijde aan de 
medaille. Hoogstaande culturen 
werden vernietigd en de Indiaanse 
bevolking verloor haar grond, haar 
cultuur en haar zelfstandigheid. 

In het Columbusjaar organiseert 
de Novib (Nederlandse Organisatie 
voor Internationale Ontwikkelings- 
samenwerking) in maart een specia- 
le actieweek. De organisatie wil zo- 
veel mogelijk geld inzamelen voor 
indianen-projecten. Het gaat om 
projecten op gebied van de gezond- 
heidszorg, voedselvoorziening, 
kleinschalige bedrijven, scholing en 
landbouwverbetering. Er zijn nog 
mensen nodig, die willen collecte- 
ren. Wie belangstelling heeft, kan 
zich melden bij de contactpersoon in 
Zandvoort; F.B.M. Dieben, Koning- 
straat 45 in Zandvoort. Tel.: 17677. Nieuwjaarsduik 

• Het nieuwe jaar werd woensdag 
onder grote belangstelling op de tra- 
ditionele wijze ingeluid. Het Haar- 
lemse Rapido '82 kwam met zo'n zes- 
tig zwemmers naar Zandvoort om 
voor de Rotonde een duik in het kou- 
de zeewater te nemen. „Voor mij is 
het de eerste keer", zei een elfjarig, 
rood aangelopen deelneemster, „èn 
de laatste keer". „Zo denkt iedereen 
er de eerste keer over", reageerde 
een al wat oudere deelnemer met een 
knipoog. 

Foto Bram Stijnen 
Zandvoorts 
Nieuwsblad Knap zaalvoetbal 
van dames Nihot 
Jaap Bloem Sport 

ZANDVOORT - De Nihot/ Jaap 
Bloem Sport zaalvoetbalsters 
werkten twee knappe wedstrij- 
den af. Van Heemswij ck werd 
met 9-0 gewonnen en de beker- 
wedstrijd tegen DVVIJ eindig- 
de in een 0-0 gelijkspel. TZB 
speelde tegen HB Alarm en 
bleef met 4-2 aan de goede kant 
van de score. 

Tegen Heemswijck speelde Nihot- 
/Jaap Bloem Sport zonder wissels 
en zonder coach Remco van Lent. 
Toch een zeer gemotiveerd Zand- 
voorts team dat de beste wedstrijd 
van het seizoen speelde. De combi- 
natie liepen voortreffelijk en er werd 
zeer doordacht gezaalvoetbald. Er 
werd constant gezocht naar een 
speelster die er het best voor stond 
om te kunnen scoren. Dat leverde 
dan ook negen doelpunten op. De 
keepster van Heemswijck werd van 
de ene hoek naar de andere gestuurd 
maar kon niets inbrengen. Na een 
ruststand van 4-0 werd het uiteinde- 
lijk 9-0. De Zandvoortse doelpunten 
kwamen op naam van Dorothea 
Vork 1, Gitte Regeer 4, Joyce Valks 
4. 

In de bekerwedstrijd tegen DVVIJ 
waren de dames van Nihot/Jaap 
Bloem Sport wel sterker, maar ze 
hadden kennelijk al hun kruit ver- 
schoten in de voorgaande wedstrijd. 
Derhalve eindigde de wedstrijd in 0- 
aangezien ook DVVIJ geen doel- 
punt kon scoren. 

TZB - HB Alarm 

In een goede en snelle zaalvoetbal- 
wedstrijd bleef TZB het hooggeklas- 
seerde HB Alarm met 4-2 de baas. 
Vooral de TZB doelman Huub Hale- 
wijn vertolkte een hoofdrol, door 
vele schoten van HB Alarm op voor- 
treffelijke wijze onschadelijk te ma- 
ken. In aanvallend opzicht was het 
invaller Rick de Haan, die zijn visite- 
kaartje afgaf, door tweemaal fraai te 
scoren. 

TZB nam vlot een 2-0 voorsprong 
door treffers van Rick de Haan en 
Nico de Boo. Doch HB Alarm zette 
toen aan voor een offensief en kwam 
terug tot 2-1. De Boys lieten zich niet 
vastzetten en nog voor de doelwisse- 
ling voerde Martin de Kruyff en 
Rick de Haan de score op naar 4-1. 
In de tweede helft een fel aanvallend 
HB Alarm, dat TZB met de rug tegen 
de muur zette. TZB wist van geen 
wijken en moest slechts eenmaal ca- 
pituleren, waardoor de eindstand op 
4-2 werd bepaald. 

Leuk volleybal 
van Sp.OSS mini's 

ZANDVOORT - De mini vol- 
leyballer/sters van Sporting 
OSS speelden een paar uitste- 
kende wedstrijden, met een 
overwinning en twee gelijkes- 
pelen. 

Het team bestaande uit aanvoer- 
der Jan Hilko Dietz, Joyce Mol, 
Chris Mol, Danny van Dongen, Bas- 
tiaan Pieroelie en Sjoerd van der 
Lugt, speelde in Hoofddorp tegen 
Veenland 2 een geweldige partij. 
Door Sporting OSS werd goed geser- 
veerd en ook waren er al combina- 
ties in drieën te zien. Veenland werd 
dan ook geklopt met 15-13 en 15-8. 

Tegen Roda was het enorm span- 
nend. De eerste set was voor Spor- 
ting OSS met 15-13, maar de tweede 
was voor Roda met 15-8, nadat Spor- 
ting met 6-0 had voor gestaan. Atlan- 
ta 3 was de derde tegenstander. Ook 
hier veel spanning met uiteindelijk 
een puntendeling. Eerst een set- 
winst voor Sporting OSS met 15-10, 
gevolgd door een nederlaag met 15-8. 
De jeugd van Sporting knokte in 
deze wedstrijden voor elk punt en 
boekte dan ook zeer goede resulta- 
ten. 

Lions organiseert 
schoolbasketbal 

ZANDVOORT - De basketbalvere- 
niging The Lions organiseert aan- 
staande zaterdag het jaarlijkse 
schoolbasketbaltoernooi. Plaats van 
handeling is de over bekende Pelli- 
kaansporthal aan de A.J. v.d.Mool- 
enstraat. 

Om tien uur vangt dit basketbal- 
toernooi aan. Op twee velden strij- 
den de meisjes en de jongens om de 
fraaie bekers. Lions heeft ook dit 
keer een strak speelschema opge- 
steld waardoor de verwachting is 
dat om vijf uur de prijsuitreiking- 
kan worden gehouden. Elk jaar op- 
nieuw blijkt dat er door de school- 
teams op een behoorlijk niveau ge- 
speeld wordt. Des te meer een reden 
een bezoek te brengen aan de sport- 
hal. 

Klaverjassen 
bij Clicks/TZB 

ZANDVOORT - Aanstaande vrij- 
dagavond wordt in de kantine van 
TZB aan de Kennemerweg nummer 
6 de vierde koppelklaverjaswed- 
strijd gehouden. De softbalafdeling 
Clicks/TZB organiseert deze avon- 
den en hoopt een aardig bedrag over 
te. houden. Dit bedrag wordt dan 
aangewend voor het onderhoud van 
het softbalcomplex en de aanschaf 
van materialen. 

De klaverjaswedstrijd begint om 's 
avonds acht uur. Per koppel moet 
zeven gulden en vijftig cent in- 
schrijfgeld worden betaald. Boven- 
dien wordt er een loterij gehouden 
waarbij fraaie prijzen te verdienen 
zijn. 

Bouwbedrijf Louis Rijnders zorgt 
voor fraaie bekers, die te winnen zijn 
bij het klaverjassen. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 
<Jrotel-L>afê - Restaurant 

rg onnehoefc | 

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280 
Wegens succes geprolongeerd 

NIEUWJAARSMENU 
a ƒ 29,50 

Gegratineerde Tomatensoep 

* 

Gebakken Heilbot óf 
Biefstuk Stroganoff 

* 

Us-Dessert 

Wij serveren dit menu 
nog de gehele maand januari. 

Wij zijn iedere dag geopend. Drogisterij „BOUWMAN" 

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet 

Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327 

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier 

verzekerden 

Uw adres voor: 

Medische Elastische kousen/panty's 

ook naar maat Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor uw sanitair. 

Inlichtingen en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, enz. Tel. Deskundig advies. 

13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. dEI VAN DE GRAAF 

Accountants & 
Belastingadviseurs bv 

THORBECKESTRAAT 27 
2042 GL ZANDVOORT 
TELEFOON 02507-13393 

Ons bedrijf verzorgt ten behoeve van onze cliën- 
ten de verwerking van de administraties, het sa- 
menstellen van jaarrekeningen, tevens begelei- 
den wij onze cliënten ook op fiscaal gebied. 

Op korte termijn zoeken wij een 

BOEKHOUDKUNDIG 
MEDEWERKER M/V 

(40-urige werkweek) 

De betrokken medewerker/ster zal worden belast met 
het verwerken van de administraties van onze cliënten, 
met behulp van moderne computerapparatuur. 
Ervaring op het gebied van automatisering is dan ook 
gewenst. 

In ons team van jonge mensen zoeken wij een mede- 
werker/ster van ongeveer 25-30 jaar. 
Voorts moet hij/zij beschikken over een aantal jaren 
praktijkervaring op boekhoudkundig gebied en bij voor- 
keur in het bezit zijn van het praktijkdiploma boekhou- 
den. 

Bij interesse voor deze functie gaarne uw schriftelijke 
reactie of even een telefoontje en vragen naar dhr. J. L 
v.d. Graaf of dhr. P. L. Bluijs. Dnnfy. 
% * (De Gutte Moine 

Voor gezellig tafelen 
Boul. Barnaart 14 

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932 
Maandag gesloten. 

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur. 
Voor uw kopje koffie e.d. VERHUIZEN? 

Verhuizen is vakwerk! 

Neen daarom geen risico, maar laat het 
. over aan de vakman. 
Vraag vrijblijvend prijsopgave en 
folder met waardevolle tips. 

UW VERHUIZING, ONZE ZORG! DE WIT VERHUIZINGEN 
OKB1DE 
VRHUIZRS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 ■tWJftt#)fcffi|K-i8iiiïil : 

■V^^fe^-'iV'.^J*^''!^ nieuwe voorraad is er toch nog niet) ^5oo Voorkom verloren uren Beginde werkdag produktief met PCT ™ 

Want PCT rijdt 's nachts en levert voor de ochtend. ' 

Bel voor informatie: 03402 • 59900 

EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT'-SERVI ^OPCT 

C E ^^ ~ iilllliiRD; 

^vlaan Bloemkool 

per stuk 

,98 Kom- 
kommer 

per stuk Gniekse 

Navëlinas 
sinaasappelen 

tas Ca 3 kilo 

liiil Magere 

varkens- 

lappen 

7,95 yoghurt 

literpak 
if lil pranger 

^Leitiqnpf Appel; Handappelen 
Jonagold 

kilo 

3,49 Tarwebrood 
knip öf rond Kanis & Gunnink 
snelfilter koffie 

pak 500 gr 

3,76 Altijd ^ölop ^rkeèrgjelé^ 

CELSIUSSTRAAT 102 8 SECEUROP 
NEDERLAND RUIM 33 JAAR 

GESPECIALISEERD 

IN BEVEILIGEN 

EN BEWAKEN VAN 

VELERLEI SOORTEN 

OBJEKTEN IN MET 

NAME DE RANDSTAD Geïnteresseerden in 

deze uitdagende funktie 

verzoeken wij uiterlijk 

15 januari 1992 

een sollicitatiebrief 

te richten aan: Seceurop Nederland B.V. 

afd. werving en selektie 

Postbus 9021 

1006 AA Amsterdam Naast de normale beveiligingsaktiviteiten kennen wij een uniek 
vorm van dienstverlening, de 

SECURITY HOSTESS 

dit zijn receptionistes-telefonistes, die na een gedegen 
opleiding de receptie van onze relaties "bemannen" en buiten 
de receptietaken zorg dragen voor de beveiliging van het 
objekt. 

Onze opdrachtgevers zien de Security-Hostess als het 
visitekaartje van hun receptie. 

Om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar deze vorm van 
dienstverlening, starten wij eind februari 1992 een opleiding, 
waarvoor wij gaarne in kontakt willen komen met dames die 
aan "de volgende kwalifikaties voldoen: 

- HAVO-niveau, eventueel MAVO-diploma 

- leeftijd tussen 20 en 30 jaar 

- behalve een goede uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands, enige kennis van moderne talen 

- representatief voorkomen 

- goede kontaktuele eigenschappn 

- in staat zijn tot samenwerking in een team én kunnen 
opereren als „eenling" 

- doorzettingsvermogen en flexibiliteit 

- willen werken in onregelmatige diensten 

- woonachtig in de direkte omgeving van Amsterdam 

- het bezit van rijbewijs B 

- bij voorkeur beschikken over eigen vervoer 

Tijdens de opleiding, die 3 weken duurt, ontvangt u een 
opleidingsvergoeding, na het behalen van de benodigde 
certificaten treedt u in vaste dienst met alle voordelen die de 
bedrijfs-CAO biedt. PROVINCIE Noord-/Do//anc/ BEKENDMAKING VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN 
NOORD-HOLLAND 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op 
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis 
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende 
de periode van 10 januari tot en met 10 februari I992, voor een 
ieder ter inzage ligt het verzoek van de gemeente Zandvoort om 
ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste 
lid, sub b van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden 
Noord-Holland voor het hebben van een geluidswal tussen het 
circuitterrein en het terrein van Grandorado te Zandvoort. 

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke 
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gede- 
puteerde staten voornoemd (Postbus I23, 2000 MD Haarlem). 

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede 
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden 
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde 
staten gehoord. PAIDEIA DEZE WEEK: 
BRUINE BONEN 

grote pot van 3,25 2.f^ 

voor een lekkere maaltijdsoep 

WITTE KOOL 

1000 gr O, 75 

gezonde en goedkope wintergroente, 
met gratis recept 

ZUURKOOL 

100 gr O, 25 

bij ons altijd een kwartje per ons! 

Januari is stamppotmaand bij 

Paideia. Kom langs voor lekkere 

aanbiedingen, de mooiste 

wintergroentes en diverse 

recepten voor stamppotten en 

maaltijdsoepen. 

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267 
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361509 

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG WAAROM BETAALT 
lUBlJlEN ANDER 

MEER VOOR 
HETZELFDE PR0DUKT 
Euro loodvrij ƒ 1 ,77 
Super benzine ƒ 1 ,92 
Diesel ƒ1,12 

SERVICESTATION 

(bij Palace Hotel) PK STUDEREr 

DAT DOE JE BIJ 

DINKGREVE 

De cursussen van Dinkgreve leiden op voor 

diploma's die in het bedrijfsleven veel 

gevraagd zijn. 

In januari/februari gaan van start: 

• Basiskennis Boekhouden (BKB) 

• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD 

• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie 

• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren, 

Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle 

Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands, 

Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/ 

Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma 

Marketing • NIMA-A • NIMA-B 

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen, 
Hoorn, Purmerend en Zaanstad. 

Vraag het gratis studiepakket aan: 

020-6761176 

HANDELSOPLEIDING 
DINKGREVE 

onderdeel van PBNA 
Willemsparkweg 31, 1071 GP Amsterdam. 

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend 

door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de 

Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. algemene 

zandvoortse sërvicedienst 

Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en 
'Zijn daarmee gespecialiseerd in: •k Allerlei soorten dakwerkzaamheden 

* Verbouwingen 

* Timmerwerkzaam heden 

* Hang- en sluitwerk * Stucadoors en tegelwerk 

* Schilderwerkzaamheden 

* Beglazing 

* Loodgieterswerkzaamhede Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherp 

prijzen. Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgav' 

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN. 

Tel. 02507-31068 TE KOOP GEVRAAGD 

winkelpand 

IN CENTRUM. 

Br. o. nr. 278336 bur. v.d. blad. CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 U zoekt vast en 
zeker een hoge rente. 
Bij de Verenigde Spaarbank nu 
twee jaar lang een Wo extra. 

Bij de Verenigde Spaarbank 
begint het nieuwe spaarjaar 
goed! Als u tot 31 januari 1992 
minimaal ƒ 1.000,- twee jaar 
lang vast zet, krijgt u maar liefst 
814% rente (i.p.v. 7%%). Kom snel langs bij ons 
kantoor Grote Krocht 
38 te Zandvoort voor 
meer informatie. varanlgd* 
•?*arb«nk Bellen kan natuurlijk ook: 
tel. 17230-13039. 1 JAAR 0,25% EXTRA WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 Grote contrasten 
bij 'Paulus Loot' 

In Atelier Paulus Loot kan de be- 
zoeker de komende maanden grote 
contrasten tegenkomen, met het 
werk van twee verschillende kunste- 
naars. Dat zijn de aquarellen en olie- 
verfschilderijen van de in Zandvoort 
woonachtige Hilly Jansen, en het fel 
expressionistische werk van Anne 
Frydrychowicz uit Munster. De ex- 
positie is geopend tot en met maart 
1992. Het atelier is te vinden aan de 
Boulevard Paulus Loot 21 en ge- 
opend op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De tentoonstel- 
ling is een voorproefje van een expo- 
sitie in de openbare bibliotheek, in 
de maand februari. 

Hilly Jansen is in 1957 in Amster- 
dam geboren, maar heeft tot haar 
achttiende in Zandvoort gewoond. 
Na een verblijf van vijftien jaar in 
België is zij sinds enige tijd weer 
terug in Zandvoort. Hilly is autodi- 
dact en schildert puur op gevoel. 
Vooral haar kinderkopjes, haar gro- 
te kracht, stralen een warme blijd- 
schap uit. Daarnaast schildert zij 
ook andere kinderportretjes, 
'droomvrouwen' verweven met exo- 
tische dieren, en fijngekleurde 
bloemstukken met dikke olieverf. 

De kunst die Anne Frydrychowicz 
maakt, is geen 'gemakkelijke' kunst. 
Maar gelukkig is er op het atelier 
altijd wel iemand die de bezoeker op 
professionele manier wat meer kan 
vertellen over dit werk. Dit maakt 
onze snelle, dynamische wereld 
zichtbaar, vooral in het Duitsland 
van nu, met zijn grote veranderin- 
gen. Haar werk bestaat uit collages 
en mengtechnieken, waarin gebruik 
wordt gemaakt van felle kleuren en 
teksten. Daarnaast is er ook grafi- 
sche werk van haar aanwezig. Verzamelbeurs 

In het Gemeenschapshuis aan de 
L. Davidsstraat wordt zondag 12 ja- 
nuari weer een Verzamelbeurs 
Zandvoort gehouden, met vele be- 
kende en minder bekende verzame- 
lobjecten. Voor de snuffelaars is er 
een rommelmarkt waar men van al- 
les kan vinden. Geopend van 10 tot 
17 uur, entree gratis. TC k US t Sta 
C keur QL 

tips & suggesties 

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort 

UITGAANSTIPS 
• In Holland Casino Zandvoort wordt zondagmiddag een expositie ge- 
opend van Gerard van lersel. De opening wordt om 12 uur verricht door 
burgemeester Van der Heijden, waarna kunstenaar Nathalie van Eeren- 
beemt een inleiding over het werk van Van lersel houdt. Op de expositie 
toont de schilder zijn serie Jeu Imaginaire, plus een aantal recente tekenin- 
gen en etsen. „Communiceren via beelden", zo omschreef een kenner de 
sfeer van zijn werk. De expositie is dagelijks te bezoeken van 14.00 tot 
02.00 uur. Korte tips 

• Het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar- 
lem, opent het nieuwe jaar op een 
eigenzinnige manier met The Wal- 
kabouts. Deze undergroundgroep 
treedt vrijdag 10 januari op, aanvang 
21.45 uur. Zaterdagavond staat gita- 
rist Jan Akkerman (o.a. bekend van 
zijn solo in Russian Spy and I) met 
zijn band op de planken. Dit talent 
beheerst vele verschillende stijlen. 
De meeste komen zaterdag zaterdag 
aan bod, plus de laatste 'ontwikke- 
lingen' die hij doormaakt. Aanvang 
21.45 uur. Entree: vrijdag, 10 of 7,50 
gulden (CJP/P-Pas); zaterdag 12,50 
of 10 gulden (CJP/P-Pas). Voorver- 
koop Toneelschuur en VVV-kantoor 
in Haarlem. 

• 't Lief toneel der blijde lustwaran- 
de, tentoonstelling in Historisch In- 
formatiecentrum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem, tel. 
023-256026. Aan de hand van oude 
prenten en een maquette wordt een 
beeld gegeven van de tuinaanleg bij 
de Heemsteedse en Bennebroekse 
buitenplaatsen in de periode 
1750-1850. Open dinsdag t/m zater- 
dag 12-17 uui\ zondag 13-17 uur. 

• Spitsbergen, tentoonstelling die 
t/m 9 februari een beeld geeft van de 
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter 
Vermeulen Museum, centrum voor 
natuur- en milieu-educatie, Moer- 
bergplantsoen 20, IJmuiden. Tel. 
02550-36726. Open mat/m vrij. 09.30 
- 17.00 uur, zondag 11-17 uur. 

• Toneelschuur, Smedestraat 23 
Haarlem. Luipaard, Toneelschuur- 
produktie, regie Hendrien Adams, 
spel Diane Belmans en Gerrit Bons, 
t/m 11 januari. Ivanov, een van de 
eerste stukken van Anton Tsjechov, 
door STAN/Maatschappij Discor- 
dia, t/m 11 januari. De Seance, naar 
teksten van Franz Kafka, door Fact, 
dinsdag 14 jan. Ockhams Scheer- 
mes, Titus Tiel Groenestege & Han 
Romer op de grens van cabaret en 
toneel, in een dialoog tegen de geza- 
pigheid, 15 t/m 18 jan. Aanvang op- 
tredens 20.30 uur. 

• Haarlemse Jazzclub, Groot Heilig- 
land 37, Haarlem: vrijdag 10 jan. Pe- 
ter Guidi Quartet (swingende hard 
bop) (entree 12 gulden, CJP/Leden 9 
gulden), zaterdag Tom Kwakernaat" 
Kwartet (moderne jazz). Aanvang 
beide concerten 22.00 uur. Zondag 
15.00 uur Bluessessions. MENINGEN De rubriek meningen staat open voor uw 
reacties. Stuur uw brief naar de redactie 
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA 
Zandvoort. Te lange brieven kunnen 
worden ingekort. U kunt uw brief ook 
afgeven bij het redactiekantoor dat is 
gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in 
Zandvoort. De redactie is telefonisch 
bereikbaar via nummer 02507-18648. 

De kerstboom en 
de brandstapel 

Het Kerstfeest is weer voorbij. Ieder 
met zijn eigen kater. Vrolijke gevoe- 
lens toelevend naar deze dagen, en 
eerst op zoek naar de mooiste kerst- 
boom, die de sfeer moet bepalen. 
Voor in de tuin of in de huiskamer. 
Vol liefde wordt dan de boom aange- 
kleed, met de meest dure lichten èn 
ballen. Het pronkstuk, dat alle weel- 
de draagt. 'O denneboom, o denne- 
boom, wat staan uw takken wonder- 
schoon'. 

Alle gevoelens, zeker onze goede, 
staan ten pronk, en natuurlijk, daar- 
bij de gevoelens voor elkander. In 
deze dagen, in de mens een welbeha- 
gen, liefde, in overvloed tegen en 
voor elkander. En dan, na deze weel- 
derige dagen, even bijkomen. Nemen 
een frissen wandeling, struikelend 
over alle kerstbomen die op straat 
zijn gegooid, zonder pardon.... afge- 
dankt! 

Dan, plotseling, doorzie ik , het 

lijkt wel Pasen. Krijg een wrok in 
mijn keel en denk... Wat zijn wij een 
stelletje 'egoiïsten'ü! Beseffen we 
dan nog niet wat we doen? Gelukkig 
bestaat er hier (na veel strijd door de 
eeuwen heen) een vrije meningsui- 
ting voor de mens. Maar de kerst- 
boom, die gaat gewoon weer op de 
brandstapel. 

H. van Dorth 
Zandvoort Auto gestolen 

ZANDVOORT - De auto van een 
63-jarige man uit Duitsland is op 5 
januari vanaf het De Favaugeplein 
gestolen. De man had zijn voertuig 
op 4 januari daar geparkeerd. Een 
dag later was de auto weg. Zandvoortse cineast Harry Pot mét nieuwe documentaire op TV 

Impressionisten, dat is al lang mijn grote hobby' ZANDVOORT - „De impres- 
sionisten? Dat is al lang mijn 
grote hobby". Dat zegt de 
Zandvoortse cineast Harry 
Pot. Hij heeft net een boeiende 
documentaire voltooid over de 
Franse schilder Claude Monet, 
waarvan morgenavond het eer- 
ste deel op de televisie te zien 
is. De omroepen krijgen meer 
interesse voor dit soort pro- 
gramma's, wat betekent dat 
Pot zich heerlijk kan uitleven 
op dit onderwerp. 

'Ik schilder zoals de vogel zingt'. 
Deze uitspraak is kenmerkend voor 
het werk van de impressionist Mo- 
net (1840 - 1926). Het is dus niet 
vreemd dat het ook de titel is gewor- 
den van de documentaire. Een schit- 
terend 'beeldverhaal', zoals de 
NCRV he,t noemt. Deze omroep 
zendt morgen, vrijdag, om 22.50 uur 
op Nederland I deel één uit, deel 
twee volgt op 17 januari, 22.30 uur. 
Het is een romantische speurtocht 
geworden naar de levensloop van 
Monet: de documentaire laat de kij- 
ker bijna 'meeleven'- met alle voor- 
spoed en tegenslag die de schilder 
gedurende zijn leven ondervond. 

Mahler 

De sfeer wordt nog versterkt door 
de muziekkeuze: Mahler. „Hij is in 
hetzelfde jaar geboren als Monet. En 
hij was een man van zijn tijd, een 
man van de twintigste eeuw", zegt 
Pot. „Maar ik heb eerst veertien da- 
gen lang in mijn studio muziek al 
zijn andere tijdgenoten zitten draai- 
en. Toen wist ik het helemaal niet 
meer". Tot hij korte tijd later Mah- 
ler opzette. 

De cineast is helemaal weg van de 
impressionisten, een naam overi- 
gens die indirect door Monet is ont- 
staan. Een van zijn eerste werken 
had de naam 'Impressie', maar dat 
werd in de pers uitermate slecht ont- 
vangen. Harry Pot: „Een van de jour- 
nalisten schreef: 'Je kunt beter een 
behangetje nemen, dat is beter afge- 
werkt'. Hij noemde Monet spottend een 'impressionist', naar de naam 
van zijn schilderij". Net als bij ande- 
re nieuwe stromingen, 'werden de 
impressionisten aanvankelijk alleen 
maar uitgelachen. „Men zei: het zijn 
schetsen, die moeten nog uitgewerkt 
worden". . 

Later kregen zij grote waardering. 
Ook van Harry Pot dus. „De impres- 
sionisten zijn al lang mijn grote hob- 
by", zegt de cineast. Enkele jaren 
geleden maakte hij al een serie over 
Vincent van Gogh, het 'schilder- 
sportret' van Monet lijkt een logisch 
vervolg. Hij volgt de schilder bijna 
op de voet, bij diens omzwervingen 
door Frankrijk, Italië, Engeland en 
Nederland. In ons land schilderde 
hij onder andere de Zaan. 

Hotelkamer 

„We zijn op tal van locaties ge- 
weest, waar Monet heeft geschil- 
derd", zegt Pot'. „Zo kwamen we in 
Chailly, waar hij, in verband met een 
val, drie maanden op een hotelka- 
mer had gelegen. Dat was in Lion 
d'Or. Dan is het toch heerlijk als je 
dat hotel vindt!". 

Hetzelfde overkwam de cineast 
toen hij met de cameraploeg van het 
NOB in Parijs op de Boulevard 
Friedland rondliep. Zij waren op 
zoek naar het adres waar vroeger de 
kunsthandel van Duran Ruel zat. 
Hij verkocht gedurende een bepaal- 
de periode de schilderijen voor Mo- 
net. Op de boulevard was alleen 
maar een andere galerie te vinden. 
„Maar daar kon men ons wel door- 
verwijzen. Toen we op het juiste 
• adres aankwamen, hing daar een 
bord van Duran Ruel". Het bleek dat 
er nog steeds een kunsthandel was 
gevestigd, op de eerste verdieping. 
„Helaas was die gesloten", zegt Pot 
met enige spijt in zijn stem. 

De speurtocht leidde vaak door de 
natuur. „Het leuke was, dat we aller- 
lei locaties op zijn schilderijen in het 
echt konden terugvinden. Met de af- 
beeldingen erbij, konden we hier en 
daar precies uitzoeken, waar hij had 
zitten schilderen. Zelfs de bomen op 
de schilderijen vonden we terug. Al 
waren die natuurlijk wel wat groter 
geworden", zegt de cineast, wijzend 
• „We konden precies uitzoeken, waar Monet had zitten schilderen", zegt cineast Harry Pot. „Zelfs de bomen op 
de schilderijen vonden we terug, al waren die natuurlijk wel wat groter geworden". 

Foto Bram Stijnen op kleine stammetjes op de doeken. 
Op de film is te zien dat zij nu, onge- 
veer een eeuw later, uitgegroeid zijn 
tot forse bomen. Om deze plaatsen 
terug te vinden, had Pot vrijwel alle 
boeken over Monet in huis gehaald 
die hij kon krijgen. 

Seine 

Het waren bijna allemaal plekjes 
aan of in de buurt van water. „Monet 
was gek op water", verklaart Pot. 
„Bijna alle plaatsen in Frankrijk 
waar hij heeft gewoond, liggen aan 
de Seine". Daarnaast verbleef hij 
ook aan de Franse kust. In Giverny, 
waar een woning en atelier van Mo- net in de oorspronkelijke staat zijn 
bewaard, deed de cineast een opmer- 
kelijke ontdekking: hij vond er het 
familiegraf, in een hoek van de klei- 
ne begraafplaats. In Giverny wordt 
over deze plek gezwegen, om daar de 
miljoenen bezoekers weg te houden. 
Pot filmt tal van onderwerpen. Hij 
is zijn loopbaan ooit met film begon- 
nen, bij Cinetone, maar al snel daar- 
na stapte hij over op de fotocamera. 
Dat was het begin van een bloeiende 
carrière. Als internationaal nieuws- 
fotograaf was hij bij koninlijke be- 
zoeken in het buitenland, maar ook 
negen keer bij de Tour de France en 
twee keer bij de Olympische Spelen, 
in Helsinki en Rome. Daarnaast maakte hij naam onder andere als 
modefotograaf, bijvoorbeeld voor 
Elegance en Avenue, en door de 'co- 
vers' voor platenmaatschappij EMI. 
Door een paar jaar geleden op- 
nieuw het filmwerk op te pakken, dit 
keer als regisseur/producent, heeft 
hij gehoor gegeven aan een oude 
droom. Bovendien kan hij zich nu 
uitleven met zijn grote hobby, het 
impressionisme. „Ik heb dat altijd al 
schitterend gevonden. Maar bij de 
omroepen was er vroeger nauwe- 
lijks interesse voor dit soort pro- 
gramma's". Harry Pot heeft alweer 
een nieuwe schilder op het oog: De 
Toulouse-Lautrec. „Ik heb alle boe- 
ken al in huis". 
ZANDVOORT - Maandag was het feest voor leerlingen en onderwijzend personeel van de Van Heuven Goedhart- 
school. Zij mochten, onder leiding van schooldirecteur Gerard van de Laar, gratis in het subtropisch bad van Gran 
Dorado terecht, voor een paar heerlijke uurtjes 'poedelen'. Reden van het feestje was het vijfentwintigjarig 
jubileum van deze school. 

Foto Bram Stijnen Casino-dames goed op dreef ZANDVOORT - De eerste 
zaalhandbal wedstrijd van het 
nieuwe jaar, van de mannen 
van Casino-ZVM leverde een Nederlaag 
17-22 nederlaag op tegen kam- 
pioenskandidaat Odin. De da- 
mes waren goed op dreef door 
het tweede team van Odin, 
eveneens gegadigde voor de ti- 
tel, met 13-10 te kloppen. maar dat een geslepen spelend Odin 
iets te sterk was. De mannen van coach Joost Berk- 
hout hadden er erg veel zin in. Het 
begin was dan ook zeer goed en 
bracht spectaculair zaalhandbal op 
de planken. Casino-ZVM bouwde 
een verrassende 7-4 voorsprong op 
en het duurde even eer het gerouti- 
neerde Odin van de schrik bekomen 
was. De Zandvoorters kregen zelfs 
mogelijkheden op een ruimere voor- 
sprong, maar lieten die liggen. Te- 
gen een team als Odin is dat funest. 
Odin kwam nog voor de rust terug 
en nam een 9-10 voorsprong. 

In de tweede helft bleef Casino- 
ZVM tot de vijftiende minuut in het 
spoor van Odin, 14-14. Het sterk spe- 
lende Odin liep vervolgens uit en 
deelde het moedig spelende Casino- 
ZVM de genadeslag uit. Eindstand 
17-22. Coach Joost Berkhout vond 
dat zijn team erg goed gespeeld had, Door middel van goed en snel 
handbal werden de reserves van 
Odin door Casino-ZVM op een ne- 
derlaag getracteerd. In een zeer 
spannende en gelijkopgaande partij 
gaven de teams elkaar vooralsnog 
weinig toe. Ruststand 5-5. In de 
tweede helft tot 8-8 stuivertje wisse- 
len, maar een tempo verhoging van 
Casino-ZVM bleek genoeg voor de 
verrassende overwinning. Casino- 
ZVM liep uit naar 11-8 en verdedigde 
de voordelige marge van drie doel- 
punten bekwaam. De Zandvoortse 
dames scoorden zesmaal uit zeven 
toegekende strafworpen en dat is in 
voorgaande wedstrijden weleens an- 
ders geweest. Uitslag 13-10. 
Coach Nicole Berkhout was dan ook 
erg te spreken over haar team. "De 
gevaarlijke aanvalsters van Odin 
werden door de vier-twee verdedi- 
ging goed uitgeschakeld. Bovendien 
liep het aanvallend erg goed, zodat 
de winst verdiend was". 

Doelpunten Casino-ZVM mannen: Kees 
Hoek 7, Guido Wcidcma 3, Menno Trouw 3. 
Erwin Spruit 3, Gerard Uamlioff 1. Vrouwen: 
Marsreet Sterrenburg 5, Els Dijkstra 2, Da- 
nlëlie Blom 2, Sylvia Blom 1. VVendy van 
Straten 1. Astrid Molenaar 1, Diana Pennings 
1. oog en oor 
de badplaats door ;Cizv/y_ De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het 

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of 
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. 

Men kan ook bellen: 12066 of 17166. Hoe het u vergaat weet ik niet. 
Nu de feestdagen weer voorbij 
zijn, kan ik een gevoel van melan- 
cholie slechts met moeite onder- 
drukken. De kerstkaarten die ik 
heb verstuurd, zijn goed aangeko- 
men. Geldgebrek noopte mij een 
gedeelte van mijn heilwensen ei- 
genhandig in de diverse brieven- 
bussen te stoppen. Wellicht ben ik 
u vergeten. Vandaar dat ik via 
deze rubriek al mijn mede-dorps- 
bewoners alsnog een gelukkig 
1992 toewens. 

Als ik terugkijk naar december, 
die maand heeft voor mij altijd 
een bijzondere betekenis. Aller- 
minst gespeend van enige nostal- 
gische gevoelens, laat de laatste 
maand van het jaar immer een die- 
pe indruk op mij achter. Ik teer 
zogezegd gedurende de eerste elf 
maanden op de indrukken die ik 
gedurende deze periode heb opge- 
daan. Reeds eerder schreef ik het: 
Zandvoort is een geweldig dorp. 
Haar inwoners zijn mij dierbaar. 
Gedurende mijn jeugd zwierf ik 
altoos langs Neerlands dreven op 
zoek naar iets waarvan mij het 
bestaan ten ene male onduidelijk 
bleef. 

Met- andere woorden: ik zocht, 
maar ik wist niet naar wat. Nog 
maar al te goed herinner ik mij 
mijn provo-tijd in het begin van de 
jaren zestig. Gestoken in een wit 
pak en op blote voeten banjerde ik 
toen door de Limburgse heuvels, 
in de veronderstelling dat slechts 
alleen ik de wijsheid in pacht had. 
Mijn aversie tegen de gevestigde 
orde bracht mij destijds vaak in 
conflict met de overheid. Deze ver- 
metelheid is in de loop van de ja- 
ren enigzins afgezwakt. Maar: 'De 
vos verliest wel zijn haren, maar 
nooit zijn streken'. De vrijbuiter 
in mij is gebleven. 

Mortuarium 

Hoewel niet hier geboren, voel 
ik mij na een kwart-eeuw Zand- 
voorter in hart en nieren. In die 25 
jaar heb ik al veel veranderingen 
meegemaakt. Drie burgemeesters 
heb ik versleten en menig dorps- 
bewoner zien sneven (doodgaan). 
Het mortuarium aan de Post- 
straat is voor mij bekend terrein. 
'C'est la vie' zegt de Fransman. 'Zo 
is het leven'. We doen het er maar 
mee. Mocht u soms denken, dat ik 
nu gebukt ga onder enige depres- 
sieve gevoelens, dan kan ik u ge- 
rust stellen: mij mankeert niets. 
Integendeel. Zo aan het begin van 
het nieuwe jaar kan ik niet nala- 
ten, terug te blikken in het afgelo- 
pen jaar. We hebben er met z'n 
allen weer een leuke tijd van ge- 
maakt. 

In januari begon het al met de 
onenigheid over de nieuwe straat- 
namen op het woningencomplex 
aan de Van Lennepweg. Tal van 
Zandvoorters, die de oorlog heb- 
ben meegemaakt waren - onder 
leiding van Herman Landman - 
van mening dat deze vernoemd 
moesten worden naar drie dorps- 
bewoners die in de Tweede We- 
reldoorlog zijn gesneuveld. Het 
gemeentebestuur besliste echter 
anders. Het besloot deze straatjes 
te vernoemen naar de in het ver- 
lengde liggende Martinus Nijhoff- 
straat. 

Beroering 

Later in de maand kregen de 
bewoners inspraak op nieuwe ver- 
keersstructuur-nota's. We hebben 
het geweten. Vooral de bewoners 
in 'de Zuid' en de neringdoenden 
in het centrum sloegen ogenblik- 
kelijk op tilt. Ter bevordering van 
de doorstroming van het toeris- 
tenverkeer dienden de auto's van 
de recreanten langs de dorpsrand 
geleid te worden. Via de Cornelis 
van de Werffstraat en de Frans 
Zwaanstraat dus. Ook het ver- 
keersluw maken van het dorps- 
centrum riep nogal wat vragen op. 
Het afsluiten van de verschillende 
straten zou de doodsteek beteke- 
nen voor de plaatselijke onderne- 
mers, zo werd gesteld. De carnaval 
werd vanwege de Golfoorlog te- 
recht afgelast. Het bericht vanuit 
Den Haag over een dreigende slui- 
ting van zo'n tweeduizend basis- 
scholen in ons land, in verband 
met de broodnodige bezuinigin- 
gen in het onderwijs, zorgde even- 
eens in Zandvoort voor de nodige 
beroering. Ook de pachters van de 
teellandjes in het duingebied voel- 
den zich in de kou gezet. Vanwege 
de aanleg van de voetbalvelden 
van Zandvoortmeeuwen en de uit- 
breiding van het Gran Dorado- 
-complex dienden zij te verdwij- 
nen. 

Weggepest 

Wie herinnert zich niet de com- 
motie rond de Zandvoortse ope- 
rettevereniging. Na het opstappen 
van de toenmalige voorzitter en de 
penningmeester leek het er heel 
even op dat ook deze vereniging de 
'tand des tijds' niet zou doorstaan 
(we zitten inmiddels in februari). 
Met het nieuwe seizoen in het ver- 
schiet werden ook de strandpach- 
ters behoorlijk op de kast gejaagd: 
de strandstoelbelasting sloeg in 
als een bom. Ook de Nicolaas- 
school in de woonwijk Nieuw- 
-Noord roerde zich, de verkeers- 
onveiligheid op de Linnaeusstraat 
was hiervan de oorzaak. De nieuw- bouwplannen aan de Bramenlaan 
in Bentveld brachten in de maand 
maart ook de bewoners daar in 
opperste beroering en in de Oos- 
terparkstraat hadden de bewo- 
ners slapeloze nachten van de ver- 
keersoverlast. Het invoeren van 
het strandstoelpasje deed heel het 
dorp schateren. 

De opening van 'het circus van 
Heino' was nieuws van de eerste 
orde. We kregen een nieuwe ge- 
meentevoorlichter. Egon Snel- 
ders nam de plaats in van Jeanine 
van Ooijen. Zij was blij dat ze weg 
kon, als eerste officiële voorlich- 
ter van de gemeente heeft zij hier 
een niet al te makkelijke tijd ge- 
had. De grapjurken bijvoorbeeld, 
die haar vloer 's avonds laat be- 
strooid hadden met beschuit met 
.muisjes, liggen nog steeds op het 
kerkhof. 

Dodenherdenking 

De maand april bezorgde ons de 
meeste bekendheid. Nog nooit wa- 
ren er zoveel televisie-camera's en 
fototoestellen op ons gericht, als 
toen bekend werd dat de jaarlijkse 
stille omgang werd afgelast. Een 
dieptepunt in de Zandvoortse ge- 
schiedenis. Zandvoort werd na 
Scheveningen de meest populaire 
badplaats van Nederland, ons 
nieuwe souvenir werd een flop en 
na het bericht van Eurotel om 
naast het Casino een nieuw hotel 
te gaan bouwen slaakte menig 
dorpsbewoner een diepe zucht. In 
de maand mei bleek de dodenher- 
denking toch door te gaan. Zelden 
liepen er zoveel dorpsgenoten 
mee in de processie. De Zandvoor- 
t-expres deed zijn intrede, er wa- 
ren negen arrestaties tijdens een 
roerig Pinksterweekend, de ge- 
meente moest zeven ton bezuini- 
gen vanwege het feit dat de recea- 
tiewoningen op het Gran Dorado- 
-complex niet meegerekend wer- 
den bij ons woningbestand, en de 
dorpspomp op het Gasthuisplein 
kon eindelijk in werking worden 
gesteld. 

Barbaren 

In de maand juni kwam een ver- 
loren gewaand horloge na 53 jaar 
weer terug in Zandvoort, De EMM 
trok alsnog een schadeclaim tegen 
de gemeente in en ... eindelijk was 
het zomer. Voor de zoveelste maal 
liepen de kelders in het centrum 
onder, vanwege een uit de hand 
gelopen regenbui onder. Verschil- 
lende wanbetalers werden door de 
woningbouwvereniging EMM uit 
hun huizen 'gezet. In juli staat het 
dorp wederom op zijn kop. De 
grond aan de Van Lennepweg 
blijkt vervuild met zware metalen 
en andere polycyclitische troep, 
buurtbewoners werden kwaad 
over het afsluiten van de Bredero- 
destraat, de bewoners aan het 
Schelpenplein zijn de verkeerso- 
verlast daar ter plaatse meer dan 
zat en de 'Barbaren' winnen het 
roeispectakel. 

In augustus raakt het dorp we- 
derom in rep en roer als blijkt dat 
de lichtmasten op de voormalige 
voetbalvelden aan de Vondellaan 
omver zijn getrokken, (de schuldi- 
ge is nog steeds niet bekend). 
'American Sunday' wordt een suc- 
ces. In augustus blijkt het bouw- 
plan aan de Van Lennepweg drie 
miljoen gulden duurder te zijn uit- 
gevallen (wethouder van Caspel 
krijgt het zwaar te verduren) en de 
bewoners in de Zuid worden weer 
woedend over de nieuw geplaatste 
reclameborden. Het seizoen blijk 
eerder afgelopen dan verwacht, 
nog voor het einde van deze 
maand zijn al veel paviljoenhou- 
ders bezig hun nering af te breken. 

Ruziën 

In september raakt de raad ver- 
deeld over de plannen van het col- 
lege om het muziekonderwijs af te 
schaffen, blijkt het renoveren van 
de woningen aan de Prinsesseweg 
niet geheel tot tevredenheid van 
de bewoners te verlopen, raken de 
bewoners aan de Zandvoortse- 
laan, Haarlemmerstraat en de Ho- 
geweg danig over hun toeren als 
blijkt, dat zij hun voortuintjes 
moeten kopen van de gemeente 
moeten kopen. De Zandvoortse 
hoteleigenaren ruziën over de 
'lage' prijzen van het Beach Hotel 
en de bouw aan de Oranjerstraat 
blijkt toch door te gaan. In okto- 
ber neemt de gemeente strafmaat- 
regelen tegen de shoarmazaken en 
er komt een meldpunt voor vrij- 
willige hulp. In november wordt 
er nog even gelachen: Gerard van 
Duivenvoorde 'ontdekt' de mos- 
selman. Zandvoort blijft alsnog lid 
van het Muziekcentrum, de zuid- 
buurt is nog steeds verdeeld over 
het plan Paviljoen Zuid en er 
wordt oppositie gevoerd tegen de 
plannen van Bruynzeel. In de laat- 
ste maand van het jaar blijkt de 
kelder van het raadhuis enkele 
schatten uit een ver verleden te 
bevatten, maken de bewoners in 
Noord zich zorgen over de voor- 
malige Modderkommen en blijkt 
de Kerst-In definitief niet door te 
gaan. 

Begrijpt u nu, waarom ik hier 
nooit meer weg wil. 
Dit was het weer voor deze week. 
Blijf gezond, tot de volgende week. 
BRAM STIJNEN WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUARI 1992 
Succesvolle kleine advertenties 
voor de zakenman en particulier 

Mn iu-a<lvirU itlics \t>or Aikriiman rii p.uluiilii't k tinnen 

uoiclin gtv< 1 mi r 1 of 2 kolommen bmdti 111 diverse 

It lt( igioollt n 

l'iiilH uhi rui wiwij/m wij naar <1< spt ual) bon up (ie 

pagina .,MI( KOV' 

Plaatsing is niogt lijk ui de voleinde uiilit 

/UMHOOKlij MWJWMUA1) / 0. 1-2 per imllinu Ier 

Shntmj^ltjii itnwla£ 1 "> OU uur 

l' kunt uw teksi tflcfoMiit ht opgeven 025U7- 17166 of 

algew n//< uden aan 

* /arnhoorts I\n uwsbiad, (,asihinsplcin 12 
20UJM /amlvoorï. 

* Weekmedia l'itlinnrn. Nationsslraal 70. 
Postbus 22.1 i. I U0 Al. Uithoorn 

Plaatsing is ook mogelijk in de vnlgendt ( ninbuuitii 
/ /amhooits Nu uwshlad. Nieuwsblad Haarlunnu r- 
nwi r. VmsuUnus Wftklilad, UitboouisL Cuuuuu. 
De Houd) \uier. Aalsmet rdtr Courant, alle (ditus 
van liet \nisli idanis Stadsblad. Nieuwsblad dt Pur- 
mrr. IV /aansi Gezinsbode. De Nieuw t W e<_spi r 
j 6,67 pei inillitneler. 
Sluitingstijd uijitag 16 00 uur 

* Infoimatie oui on/e ovmge aantrekkelijke advuten- 
tieconibinatKs in de Micro's zijn op aanvraag op on/e 
kantoit-ii verkujgbaar 

* Voor britvtii onder minimi r wordt I ieg<l t\tra in 
rikuung gebracht, alsmede j 6.00 admkosttn. 

* Mij plaatsing in de Mn ro's wordt n geui bewijsmimniers 
\eistuurd Üp verzoek wordt aan adv ei teerde is bmttn 
bel vnspitulmgsgebied eui krant wrstuutd Hiervoor 
woidl j Ï-.00 u rt koning gebracht 

U kunt de tekst \ t \t\ uw Miero-advertentie< onibiiialie / 
lelt fonisi b opgtu'n 

020-562 62 71 

(dit nummer is mei \oor be/orgklaeliten) of /enden aan. 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Pombii* 122 - 1000 AC Amsterdam 

De sluitingstijden, belialvo die op vrijdag, gelden voor 

plaatsing in de/elfde wtek 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart Radio, tv en video 10-50% HI-FI KORTING: 

UITVERKOOP Sony(ES), Yamaha, Teac, Harm Kardon, JBL, 
Magnat, Infimty, Wharfedale + esl, Audioart, Solosound, etc 
CARIDAX HIFI, Adm de Ruyterw 131 Asd , tel 020-6837362 Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek • ANNULERINGEN van uw 
advertentieopdrachten kunt u 
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
richten aan Centrale Orderaf- 
deling Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam Divers personeel gevraagd Holland Optical Company B.V. 

het Nederlandse bedrijf voor moderne bnlleglastechniek, 
zoekt voor haar optische receptslijperij 

produktiemedewerkers 

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid 
worden tot optisch glasbewerker of coating-operator 

Wij vragen 

- opleiding op LTS niveau 

- bereidheid in ploegendienst te werken 

- dat u accuraat en netjes bent 

- leeftijd 18-25 jaar 

Sollicitaties te richten aan 

Holland Optical Company B.V. 

Verrijn Stuartweg 42 Postbus 234 
1110 AE Diemen 

Informatie 

dagelijks tussen 10 00 en 12 00 uur, 

telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman) • Welke J of M wil mijn 
hond tegen verg 2 x per d 
uitlaten Tel 02507-14627 Kunst en antiek Staand horloge met scheeps- 
jesmechamek ƒ3250 Friese 
staartklok met maan en cen- 
trale datumaanwijzing ƒ 2000 
Beide geheel oud gemaakt 
Tel 05115 1100 Lessen en clubs AEROBICS 

o I v Anja v d Voort 

Be! v info 19701 of 12215 ROCK 'N ROLL/SALSA cur- 
sus/85 Ook zonder partner 
Gratis proefles 020-6228667 • Zie de colofon voor opga- 
ve van uw rubieksadvertentie Computerapparatuur 
en software * Tk gloednieuw dBase IV 
boek door Addison-Wesley 
geschreven voor 1 en 11, 
290 blz, ƒ 30 vaste prijs 
Tel 02507-18829 Kleding De Vagebond 
2e Hands Kinderkleding 
Openingstijden dl 10-12, 
woe 13-16, za 12-16 u. In- 
breng op afspraak Tel 
02507-18588/16983 Post- 
straat 14 • Te koop zwarte smoking, 
mt 48, dubbele knoop & smo- 
kmgoverhemd, mt 37 Prijs 
ƒ 100 1 x gedragen 
Tel 02507-17165 GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

Ccfl/ E makelaars o.g. L|J 

Tel. 02507-12614 NVM 
voor de particulier 5 regels 
Gratis ! GRATIS MICRO'S 
worden geplaatst onder de 
navolgende voorwaarden: 
• inzenden uitsluitend via 
de bon (niet telefonisch) • aan balie 
kantoor zijn opgegeven 
• verloren/gevonden • weg/aan 
komen lopen/vliegen • maximaal 
5 regels • alleen voor particulier 
gebruik • het aangebodene mag niet 
boven ƒ300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels 

• brieven onder nummer • de verkoop 
van uit hobby verkregen artikelen 

• woningruil • personeel 
gevraagd/aangeboden • onroerend 
goed te koop/te huur 
gevraagd/aangeboden • commerciële 
Micro's Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk 
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor 
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur. Gebruik bij het invullen van uw tekst 

de coupon en voor iedere letter, punt, 

komma of cijfer één vakje. 

Laat na ieder woord, punt of komma 

een vakje vrij. Schrijf per regel hele 

woorden of lettergrepen. 

Zoals het voorbeeld aangeeft. T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


1 


— i 
a 


i — 
P 

n 


m 


a 


a 


t 
3 


8 


m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


1 

n 


t 


a 


f 


e 


1 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


1 


T 


e 


1 

2 


- 


3 


4 


3 

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u 
dient er rekening mee te houden dat 

bij uw opgave de regel Br. o. nr bur. 

v.d. blad als 1 regel bij uw tekst 
meegerekend wordt). 

Gratis Micro's kunnen niet 
telefonisch 
worden opgegeven. Indien uw advertentie een betaalde 
Micro is kunt u bij uw tekst een 
gegarandeerde (giro)betaalcheque 
bijsluiten of u ontvangt van ons een 
acceptgirokaart. Coupon uitknippen en 
opsturen (frankeren als 
brief) met vermelding van uw postco- 
de, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam. 
Of afgeven bij: 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad: 
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift. 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of 
niet op te netnen. SillSlïM^ 
1 regel j 4,07 


2 regels ƒ 4,07 


3 regels ƒ 4,07 


4 regels ƒ 5,34 


5 regels ƒ 6,68 6 regels ƒ 8,01 


7 regels ƒ 9,34 


8 regels ƒ10,69 


9 regels ƒ12,02 


10 regels ƒ13,36 Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen. 

Alle prijzen incl. 6% BTW 

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ.300) kunt u 
niet gratis adverteren Naam: ... 
Adres: .... 
Postcode: 
Telefoon Plaats: 

S.v.p. in rubriek: ZOEK DE MISLUKTE 
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die 
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een 
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en 
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste 
brievenbuslichting naar de 

AFDELING MICRO ADVERTENTIES, 

POSTBUS 122 

1000 AC AMSTERDAM 
ledere week worden' er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover 
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon- 
deerd worden. S.P. Klos - Rouwendaal, 

Amsterdam; 

A. Noordermeer, Zwanenburg; 

C. A. Ditzel - Ahles, Uithoorn; 

R. Dil, Oostzaan, ' 

A. Wagner, Diemen. 

een zaak van vertrouwen/ 

"■■F Deze week kunt u de volgende prijzen 
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door onderstaande AMCO- 
vakzaken. 

- een Philips 4 in 1 haarstyler 

- een Philips haarfohn (1 000 W) 

- een Aristona klokradio 

- een Sharp Walkman 

- een set van 4 Basf E1 80 
videobanden HASSING B.V. 
STOK B.V. BUSHOFF 
FRANSE B.V. 
VAN LEEK 
NUIS B.V. 

ELSENGA ELECTRO 
DE BOER 
RENAUD Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67 
Amstelveen, Amsterdamseweg 160 
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398 
Amsterdam, Kinkerstraat 244 
Amsterdam, Linnaeusstraat 71 
Amsterdam, Olympiaplein 125 
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4 
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156 
Zwanenburg, Dennenlaan 38 
Hoofddorp, Kruisweg 1061 
Volendam, Kathammerstraat 23-25 
Wormerveer, Wandelweg 41 /b Oproepen 
Mededelingen Broodjes bestellen? 
18789 

BROODJE BURGER BELLEN 

ƒ2,50 bezorgkosten 
boven ƒ 25 gratis bezorgd * Bas, Zaktavia, Tim en 
Stefan spelen morgen 
Aanvang 18 00 uur 
Toegang gratis • Burk en Krolletje na 18 jaar 

terug in Zandvoort 

Veel geluk in jullie opgeknapt 

holletje Groetjes en Bai-Bai 

Pijoembako • Help de Polen Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres? Dat hebben wij voor u 1 
Inl tel 02907-5235 • Irene, gefeliciteerd met je 
verjaardag Nog vele jaren' 
Kusjes, Chris en Yolande 
Dit geldt trouwens ook voor 
Janet Nog vele jaren' • Ja, ja het is waar, in het 
nieuwe jaar, Leonie 30 jaar 
Afz De Lifters • Morgen Zandvoort 
Meeuwen E2 Junioren tegen 
Moeders in Pellikaanhal 
Aanvang 18 00 uur 
Toegang gratis • Over 51 weken wordt 
Wieke 40 jaar' • Spektakel in Sporthal 
Pellikaan Denie, Maarten, 
Freddie, Bas en Domimc te- 
gen Moeders • Verzamelbeurs Zandvoort 
in gemeenschapshuis zon- 
dag 12 jan v 10 tot 17 uur 
veel verzamelobjecten 
Toegang gratis. Inl 

02507-14234 Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 • Wie - ? Bedankti 
Han, Amta en kinderen • Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen Betamax ■ 
films te koop 

ËËËL 

Videotheek 

Dombo Com. Slegersstraat 2b 
teli Ö25Ö7-12070 Woninginrichting Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 Te koop aangeb wegens ver- 
trek inboedel Tel na 2000 
uur 02507- 16505 * Te koop aangeboden 
zitsbankje Rosa gobelin, 
Italiaanse stijl ƒ 295,-. 
Tel 02507-12658 * Te koop eiken bergmeubel 
180x160 Tel 02507-16434. * Te koop wegens verhui- 
zing neten meubels 
2 stoelen + ligstoel + fauteuil 
+ 2 tafeltjes samen ƒ 300 
Tel 02507-14143 • Tk wit TV-videomeubel 
dicht ƒ 150 i z.g st + ovaal 
uitschuif b eettafel ƒ 100 Tel 
02507-18402 T.k z g.a n. zwart leren 
zitbank + glazen salontafel 
Tel 02507-16997 Muziek- 
instrumenten Dirk Witte 

SPEC AANBIEDINGEN 

Alle bekende merken digitale 

piano's en keyboards 

Vijzelstraat 53 A'dam 

tel 020-6264655 Gevr voor vereniging piano 
en accordeon Tel 02507- 
17462 na 1900 uur Bijna iedereen in 

'Zaffidvoört huurt 

zijn videofilms 

bij videotheek 

DOMBO 

Uookt 

: Cörn. ■.■:■.,.'•.' 
Slegersstraat 2b 
V : tel. 02507-12070 Verloren en 
gevonden Verloren op 31/12 gouden 
schakelarmband, omg win- 
kelcentr Osdorpplem. Tegen 
beloning terug te bezorgen 
Tel 020-5656200 Wie heeft mijn gouden ketting 
met Davidsster gevonden 
Tel 02507-15626 Bij voorbaat 
dank, Sheila • Wie heeft mijn tumschoen- 
tjes per ongeluk meegeno- 
men 9 Gaarne ter te bez 
Manecke Fransen, tel 
02507-17385 Te koop 

aangeboden 

diversen • Hutch prof crossfiets per- 
fekt ƒ 100 , Carrera racebaan 
compl ƒ75- 02507-17027 Dieren en 
dieren- 
benodigdheden * Door omstandigheden 
gratis af te halen dwergpape- 
gaaien. Telf 02507-16017 HONDENKAPSALON 
ELLEN CATS 
Vakkundige vacht-, voet- oor-, 
tand- en wasverzorgmg van 
uw hond/langhaar/kat/konijn 
Bellen tussen 14 00-18 00 uur 
tel 12773 of 13368 Maltezer leeuwtjes en mini 
Yorkshire terriërs mg /ontw 
Tel 08385-51003 Te koop wit konijnehok, 1 35 
cm lang, 90 cm hoog ƒ50,- 
Tel 02507-18908. Zalenverhuur Foto - Film Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto's, 

pasfoto's, 

receptiefoto's, 

groepsfoto's aan huis 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 * Te koop div foto dia 
video-apparatuur t e a b 
Tel 02507-12945 Te koop 
gevraagd 
diversen • Te koop gevr kleine steel- 
stofzuigcr of kruimeldief 
Tel 02507 16522 VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS Huwelijk en 
kennismaking Welke vrouw, Ift onbel , heeft 
interesse voor wederzijdse 
massage met ) man van 37 jr 
Reacties Postbus 5432, 
2000 GK Haarlem Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden Te koop Cartier zonnebril met 
certificaat en 2 pr glazen 
ƒ500,- Tel 02507-30691 * Te koop diverse jaargan- 
gen "Ariadne" ƒ0,50 p stuk, 
"Gezondheidsnieuws" -ƒ0,36 
p stuk en "Robbedoes" 
ƒ0,20 p stuk 02507-19968 T k a restant partij verse olie- 
bollen uit het beste jaar na de 
2e Wereldoorlog, 1966 • De advertentie-afdeling 
behoudt zich het recht voor 
advertenties, eventueel zon- 
der opgave van redenen, te 
weigeren (art 16 Regelen 
voor het Advertentiewezen) Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur gevraagd 4e jaars studente zoekt 
woonruimte i v m stage 
Tel 055-223836. Componist zkt betaalbare, 
zelfst woonr./studio A'dam- 
C/Concertgeb.brt , om in stil- 
te te werken. 02507-18801 Jong Ingenieur zoekt per 
1/2'92 woonruimte 
Tel 08370-18443 Perm woonr /zomerhuis o i d 
te huur gevr v werkende jon- 
geman Tel 02507-17957 na 
17 00 u Te huur gevr woonruimte met 
3 slaapkamers Tel 02507- 
16505 na 20 00 uur. T h a kamer (voor Ifst mnl 
homo) 3'/2x4 , /2, ƒ300,- incl 
Gebr keuk/badk Stadion- 
weg, A'dam-Z- 020-6792306 

Zomerhuis te huur per direkt 
v perm , v werk alleenstaan- 
de Tel 02507-13946 Videotheek 

DQMBÖ 

Com! Slegersstraat 2b 
tel. 02507-12070 , 

Geopend dagelijks van 
13.00-21.00 uur. 

Altijd de nieuwste 

premièrefilmsi tevens 

veruit de grootste 

keuze in Zandyport. 

Verhuur van 

movieboxen. 

Com. Slegersstraat 2b 
Zandvoort : 
Tel. 02507-12070 Financiën en 
handelszaken Autoverzekering 

V A. ƒ 75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper 1 
Bel nu 02507-14534. Autoverzekering 

nu nog goedkoper bij 
TEUBEN ASSURANTIËN 

Tel. 02507-14643. Hypotheken 

computervergehjking 
Bel nu 02507-14643 

Teuben Assurantiën Onroerende 

goederen te koop 

gevraagd GARAGE 
TE KOOP GEVRAAGD 
■* Tel 02507-14534 TE KOOP GEVR. GARAGE, 
zo dicht mogelijk bij rotonde. 
Tel 023-312122. Vakantie 
buitenland Stacaravans th in de Belgi- 
sche Ardennen al va ƒ190 
pw all-in Inl 04459-1598. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen • Gazelle meisjesfiets 6-10 j 
ƒ50,- Tel 02507-17027 Auto's en 
auto-accessoires YAMAHA FS-I 

TE KOOP 
10 000 km , glanzend 
chroom, metallic blauw. Rijdt 
prima, is in originele staat 
Prijs inclusief verzekering t/m 
mei '92/550,- 
Bel 02963-3330 Rijles auto's 
en motoren Alblas Verkeersscholen 

in 5 dagen 

UW RIJBEWIJS 
Nieuwkoop, 01724-8361 Diverse clubs 100 ondeugende Meisjes, 18j 

zoeken snel SEXKONTAKT' 

06-320 330 21 (50 cpm) 1000000% 
Sexnieuws! 

Vrouwen, echtparen en soms 
ook mannen vertellen wat ze 
graag willen en 100% diskreet 
doen 1 Nu heb je de kans om 
met die mensen in kontakt te 
komeni Düs pen & papier bij 
de hand, want noteer goed 
de pers code's 1 06/50 cpm 

340.340.95 

Red Ear Productions 145 Escort 
Sex/meiden! 

Geven zich bloot, vertellen 
hoe ze d'r uit zien en wat ze 
op Sex/gebied te bieden heb- 
ben' Daarna geven ze je hun 
eigen telefoon-nummer' 
Boven de 18 jaar 1 06/50 cpm 

06.96.45 

Red Ear Productions ADRESSEN van dames privé, 
clubs en escorts, de dames 
vertellen je zelf wat ze te 
bieden hebben en geven ook 
hun adres en telefoonnum- 
mer 06-96 85 (50 cpm) BI-SEX PRIVÉ, zoek je 
een heerlijk heet meisje 
of een lekkere boy'??'' 
Direkt apart, ook trio 
06-320 330 46 (50 cpm) BI-SEX voor TWEE, direkt 

apart met een heet meisje 

of een lekkere jongen 

06-320 330.82 (50 cpm) • Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen VIDEOTHEEK 

DOMBO 

De nieuwste films 

Return to the blue lagoon 

■* * * 
Breaking in 
*.* * ■ ■ 
Total éxposure 
■***' 
Mermaids 
■ ■ '**.* 
Dubble impact Blonde NATASJA doet 

het met 2 jongens van 18 

06-320 327 77 (50 cpm) BUURVROUW Chantal en 
haar hete buurmannen 
06-320 328 01 (50 cpm) Direkt apart met een 
strenge meester of met 
een onderdanige slaaf 1 
*Gay S M voor TWEE' 
06-320 329 99 (50 cpm) Direkt snel SEXCONTACTi 

Sex-Afspreeklijn 
Bel snel 06-9667 (50 cpm) Duik in bed met zo'n hete 

meid Bel SEXKONTAKT 

06-95 1 1 (50 cpm) Flirten met z'n tienen 

of apart Meidenbox 

06-320 330 77 (50 cpm) GAY PRIVÉ Wil jij snel 
een afspraakje maken 7 

Of heb je zin in een lekker 
gesprek 1 ? 06-320 322 31 

Samen direkt apart (50 cpm) Gewillige meisjes van 18 en 

hete huisvrouwen willen 

alles met jou doen Vraag 

naar hun tel nr voor een 

hete vrijpartij' 
06-320*326*33 (50 cpm) *****HARDSEX***** 

Keihard de lekkerste (50 c/m) 

mi 06-320*325*35 ui Hete MEIDEN hoor je op 

de sexadvertentielijn 

06-320 325 80 (50 cpm) Hete meiden zijn op 

zoek Sex Dating. 

06-320 321 44 (50 cpm) Hete Meisjes 18 jr, Mollig/ 
slank, zoeken sexkontakt 
06-320*320*36 (50 cpm) Hete meisjes van 18 willen 
een SEXAFSPRAAKJE 
06-320 320 44 (50 cpm) Hete MEISJES willen nu 

een sexafspraak'i 
06-320 33042 (50 cpm) HOMO Het is slikken 

voor die hete jongens 

Bel nu 06 9668 (50 cpm) Homo Jongens met elkaar 
Hoor ze TEKEER gaan 
06-320 33088 (50 cpm) Homo zoek je 'n hete boy 

voor een SEX-AFSPRAAK?' 

06-320 33018 (50 cpm) KLEED ME UIT" Speel 'n 

heet stnpspel met Suzanne 

06-350 21134 (50 cpm) Live uit 
Zandvoort , 

2 héérlijke nimfo's hebben op 
hun flatje pal aan de boule- 
vard een eigen live 06/hjn la- 
ten installeren' 

Ze hebben 

nu van zich-zelf héle sexy 
(100% naakt) foto's laten ma- 
ken en daar mag je dus nu 
om vrageni+ (06/50 cpm) 

340.340.50 

Red Ear Productions Voor VANAVOND een 

afspraakje versieren"? 

06-320 330 01 (50 cpm) WAAROM WACHTEN? Zoek 

nu je vriend of vriendin van 

je dromen Afspreeklijn 

06-320 320 33 (50 cpm) Wil je snel 'n pnve 

of escortmeisje thuis? 

06-320*330*60 (50 cpm) WULPSE Loesje gaat lekker 
tekeer met drie jongemannen 
06-320 330.96 (50 c/m) Yvette gaat op SEXBEZOEK 

bij Annet Tnosexi 

06-320 320 95 (50 cpm) Zoek je 'n hete meid? 

Bel nu 06-9661 (50 cpm) 

Voor lekker sexplezier Zoek jij een lekkere Boy? 
Homo/BI-sex/SM-DATING 
06-320 330 95 (50 cpm) Zoek jij sexkontakt??. 

TIPPELLIJN 
06-320 330 79 (50 cpm) Luister naar hete meiden 

die op zoek zijn naar 

jongens, voor sexkontakt 

06-320 330 66 (50 cpm) Maak een sexafspraak met 

een PRIVE-MEISJE? 

06-320 325 04 (50 cpm) Mannen en hitsige vrouwen 
willen met jou apart, voor een 

superheet SEXGESPREK, 
Doe mee, 06 9570 (50 cpm) MARIETJE staat te liften 

in haar strakke rokje' 

06-320 321 20 (50 cpm) MEEGENIETEN, met 
Loesje en stoute Anita 
06-320 328 04 (50 cpm) MONIQUE, 18 jr , haar eerste 

keer, ze trilt van sex-genot 

06-320 330 97 (50 c/m) Pacale doet het op de 

tafel Echte KEUKENSEX 

06-320*330*98 (50 c/m) PARTNERRUIL Pnve 

direkt apart met mannen 

en vrouwen voor 'n orgie 

06-320 330 91 (50 cpm) PIKANT 2 hete meiden, 18 jr, 

zijn hitsig' Alles uit" 
• 06-320*330*34 (50 cpm) PLEZIER VOOR TWEE 

direkt apart met 'n leuke 

vriend of vriendin Altijd 

succes 06-9 500 (50 cpm) PRIVE-SEX-KONTAKT 

Je krijgt direkt een heet, 18 j 

meisje of knul aan de lijn 

06-320 322 33 (50 cpm) Rijpe Negerin 
Zapp Sex 
Harde praat' . 
Live met mij' 
Dikke vrouwen 06 96 40 
06 96 92 
06 9691 
06-95 06 
06-96 94 Kort en lekker 50 cpm Videotheek 

Dombo 

5 films 
hele week 

Corn. Slegersstraat 2b 
tel. 12070 

Geopend dagelijks 
.13.00-21.00 uur . *** RIJPE VROUWEN*** 

veertig jaar en hitsig" 50 c/m 

"" 06-320*325*45 '" Sabnna, een GEWILLIG 
meisje, haar eerste trio 
06-320 323 44 (50 cpm) SEX VOOR TWEE 

Direkt kontakt met jonge 

meiden, 18, huisvrouwtjes 

en stoere hete knullen 

06-320 330.90 (50 cpm) SEXADRESSEN van hete 
dames&meisjes (18 j ) 
06-320 328 00 (50 cpm) , **S.M KONTAKTLIJN**, 
Zeer Strenge kontakten ' 
06-320*322*20 650cpm) S M PRIVÉ Direkt apart 

met meesters en ond boys 

06-320 32217 (50 cpm) Stiekem MEEGENIETEN 
met 3 hete tieners van 18 
06-320*322*04 (50 cpm) Stoute sex-afspraakjes, 
MEISJES-KONTAKTLIJN 
06-320 33016 (50 cpm) Straks al 'n vrijpartij? 

S-E-X-KONTAKTLIJN 

06-320 329 88 (50 cpm) Tessa (18) een lekker 

OPGEWONDEN tienermeisje 

06-320 328 88 (50 cpm) ****TIENERSEX**** - 
Jong en onschuldig ? 
06-320*324*24 (50 c/m) ♦TRIOSEX-KONTAKT* 

06-320 330 92 (50 cpm). 

Ook voor partnerruil UITDAGEND huisvrouwtje 
met volle , superheet 
06-320 330 56 (50 c/m) UITDAGEND tienermeisje van,- 
18 geniet met 2 jongemannen 
06-320 326 01(50 cpm) .' _ **** VLUGGERTJE?**** 

Bel me snel schatje (50 c/m) 

""06-320*327*27 1" VLUGGERTJE Ondeugende 
Kim beleeft 'n hoogtepunt' 
Bel "06-9661" (50 cpm) 

BI-SEX Kontakthjn 

06-320 325 01 (50 cpm) 

Ook tno-sexkontakt Diversen X Y Z BV verhuizingen en 
kamerverhuizingen Voll verz 
Dag-nachtserv 020-6424800 NAAR EEN VOLGENDE SCHOOL! 
MAAR WELKE? 

De keuze van het vervolgonderwijs moet weer bepaald worden. Voor 
deze moeilijke opgave zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks 
geplaatst. 

Om een verantwoorde keuze te maken uit de vele 
opleidmgsmogelijkheden is goede en uitgebreide iniormatie 
noodzakelijk. Daarom verschijnt er jaarlijks in week 3 en week 8 een 
speciale bijlage m de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia 
De redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene aspecten van 
vervolgonderwijs m de regio. 

Basisschool-verlaters en hun ouders/verzorgers kunnen geïnformeerd 
worden over de specifieke eigenschappen van uw school via deze unieke 
bijlage. Door een uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies hei door 
u gewenste gebied bereiken tegen relatief lage kosten. 

Alle advertentietarieven en combinatiemogelijkheden, te zamen met 
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure „Wegwijs in onderwijs", 
die u kunt aanvragen bij eén van de onderstaande verkoopafdelingen 
van Weekmedia 

Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529 

Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921 

Weekmedia - kantoor Uithoorn - 02975-40041 WEEHMÏÏID)3I1\ 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 9 JANUAR1 1992 Zandvoorter in 1731 'gewurgd en geblakerd' _9 Zandvoorts 
" Nieuwsblad Het kelder van het Raadhuis houdt interessante 'schatten' 
verborgen, zo bleek onlangs uit een onderzoek van de twee 
ambtenaren Jan Voorderhaak, archiefmedewerker, en Sjoerd 
Veen, hoofd interne zaken. Zo kwamen er stukken boven van het 
oude Gasthuis, waaruit bleek dat dit in 1583 is opgericht. 
Daarnaast kwam er ook een verslag van een bijzondere 
rechtszitting boven water. Dat betrof een Zandvoorter die op 24 
juni 1731 voor het Haarlemse stadhuis werd gewurgd en 
'geblakerd, omdat hij ontucht met zijn dochter had gepleegd. Ook 
zij werd om het leven gebracht. Jan Voorderhaak wist het uiterst 
moeilijk leesbare handschrift te 'vertalen', het resultaat is 
hieronder te lezen. De namen van de betrokkenen zijn 
weggelaten. ' Formaliteiten van de Hoge 
vierschaar van Kennemerland ter 
gelegenheid van de heer Hoge 
Baljuwse rechtseis. (Baljuw: 
ambtenaar door de landsheer of 
heer van een heerlijkheid met de 
rechtspraak in een zekere 
landstreek belast.) 

De heer Hoge Baljuw, doet aan de 
leenmannen (mannen die een leen 
hadden, bijv. landadel) ter hand 
stellen, de aanklacht in eis en 
conclusie, op en tegen de confessie 
(bekentenis van schuld aan een 
strafbare of laakbare handeling) 
van de gevangene en vindende 
documentatie. 

Drie dagen daarna, verzoekt de 
Weledelgestrenge, door denzelve 
secretaris, dat de edelachtbaren, de 
heren Leenmannen, anderen daags 
gelieve te companeeren (bijeen te 
komen) op stadhuis in de 
burgemeesterskamer (onder in) 
tegen 10 uur. 

De vergadering compleet zijnde, 
zo spreekt de heer hoofd, baljuw 
dezelve aan, met deze woorden in 
supstantie (in hoofdzaak) . 
Edelachtbare heren, nadat het aan 
uw edelachtbare kennelijk genoeg 
is, dat ik hun edelachtbaren heb 
verzocht, tot deze zitting, namelijk 
om de persoon van '. . . (nu 
gevangen) voor te stellen, en te zijner aanhoren, aan u 
edelachtbaren, mijn eis en 
conclusie over zijn crimineel gedrag 
te maken, zo zullen mijn u 
edelachtbaren goed vinden, vooraf 
ons gebed aan God almachtig te 
doen, dat zijnde dat het zijn 
goddelijke majesteit behaagt ons te 
sterken met zijn geest, opdat wij 
met zijn kracht, naar gerechtigheid, 
justitie mogen doen. Dit 
verzoekende voorstel, door 
leenmannen (door de heer 
president) zijnde toegestaan, leest 
de secretaris t'gebed overluijd, na 't 
eindige van hetzelfde, wordt de deur 
van de kamer geopend, praktizijns 
(rechtsgeleerden) binnen geroepen 
en de patiënt (misdadiger- in betr. 
tot de beul) daar gebracht. 

Overluijd 

Wanneer de secretaris, op bevel 
van de Hoofdbaljuw, ten aanhore 
van alle mensen met geopende 
deuren, de eis en conclusie 
overluijd voorleest, na welke 
emdiging de heer Hoofdbaljuw 
vraagt, of er ook iemand is, die daar 
tegen, voor de gevangene, iets zoude 
willen inbrengen, zich te moeten 
melden, ondertussen, doet de 
procureur, door de secretaris, zijn 
opsomming der zaak. Dit gedaan zijnde, moet de 
gemeente de kamer uit, de 
gevangene werd naar de boeien 
gebracht en de heer Hoge Baljuw 
gaat ook uit de kamer, de deur werd 
gesloten, als wanneer de confessies 
en andere stukken, zo er mochten 
zijn, ook werd de deductie 
(redenering waarbij men - 
uitgaande van het meer algemene; 
tot het bijzondere besluit) van de 
heer baljuw (indien zijn 
edelgestrenge er een heeft 
bijgevoegd) door de secretaris op 
het verzoek van de leenmannen 
gelezen. 

Voorts gaat men over tot 
stemmen, die gedaan zijnde, neemt 
de heer President dezelve op, dan / 
met goedvinden van de leenmannen 
en op order van de heer President, / 
wordt door de secretaris, de 
deurwaarder of bode binnen gebeld, 
die op orders van de heer President, 
de heer Hoge Baljuw dan binnen 
verzoekt. 

De heer Hoge Baljuw in de 
vergadering gekomen en in zijn 
plaats gezeten, hoort uit de mond 
van de heer President, het resultaat 
van heren leenmannen op zijn eis 
en conclusie, die hij tegen de 
gevangene heeft genomen gehad. 

Predikant 

Wanneer (over de gevangene 't 
vonnis des doods besloten is) wordt 
de predikant verzocht in de kamer 
te komen, daar nam zijn eerwaarde, 
aan de zijde van de heer Hoge 
Baljuw, plaats in een stoel en door 
de heer Hoge Baljuw werd verzocht, 
de patiënt te assisteren ter berouw 
van 't begane delict, leetweze, en 
genade God, zijner ziele te erlange. 

Dan gaan de Baljuw en 
leenmannen tesamen, met de 
predikant, naar de pijnkamer, waar 
de patiënt ook werd gebracht, 
alwaar hij uit de mond van de heer Drugs in horeca-inrichtingen De gemeenteraad heeft in de- 
cember ingestemd met de nota 
Aanpak van druggebruik en 
drugshandel in horeca-inrich- 
tingen. In deze nota wordt aan- 
gegeven hoe de gemeente de 
drugshandel in horecagelegen- 
heden en de overlast als gevolg 
hiervan wil aanpakken. Het in 
de nota geformeerde beleid is 
op 1 januari 1992 in werking 
getreden. 

Het aantal horeca-inrichtingen 
waar (soft) drugs worden verhan- 
deld neemt toe. Het Openbaar Mi- 
nisterie kent aan het vervolgen van 
verkoop van softdrugs in kleine hoe- 
veelheden (hetgeen meestal het ge- 
val is bij deze 'coffeeshops") geen 
hoge prioriteit toe. Tegelijkertijd 
wordt een toenemend aantal neven- 
effecten geconstateerd: overlast, 
verstoring openbare orde, gevoel 
van onveiligheid, bedreiging van de 
openbare gezondheid e.d. Bij handel 
in harddrugs ligt dit anders. Hier 
treedt het O.M. wel direct op. 

Zorgvuldig 

De toena,me in handel in softdrugs 
en de genoemde neveneffecten heb- 
ben de gemeente doen besluiten ze 
zoeken naar bestuurlijke middelen 
om druggebruik en drugshandel in 
de horeca te 'ontmoedigen". Dit ont- 
moedigingsbeleid is neergelegd in 
de nota. 

Kern van het beleid is dat bij hore- cagelegenheden waarvan bekend is 
of vermoed wordt dat er handel in of 
gebruik van verdovende middelen 
plaatsvindt, de geldende wettelijke 
regels zeer zorgvuldig en nauwgezet 
zullen worden nageleefd. Hiervoor 
beschikt de gemeente over een aan- 
tal instrumenten. Daarbij kan on- 
derscheid gemaakt worden tussen 
preventief beleid en repressief be- 
leid. 

In de preventieve sfeer wordt bij- 
voorbeeld, anders dan wellicht voor- 
heen, niet meer gedoogd dat 'ver- 
dachte' bedrijven reeds beginnen 
met exploitatie alvorens alle wette- 
lijke vergunningen zijn verleend. 

Te denken valt aan de vergunning 
op grond van de Drank- en Horeca- 
wet, de vergunningen die verstrekt 
worden op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
(terrasvergunning etc), maar ook 
andere vereiste vergunningen zoals 
bijvoorbeeld een hinderwetvergunL 
ning. 

Vergunningen 

Daarbij dient wel in het oog gehou- 
den te worden, dat genoemde ver- 
gunningen niet kunnen worden ge- 
weigerd louter op grond van het ver- 
moeden dat drugshandel plaats- 
vindt. Wel of niet verlenen van de 
vergunningen dient getoetst te wor- 
den aan hetgeen er met de vergun- 
ning geregeld wordt. 

Repressief beleid: wanneer straf- 
bare feiten worden geconstateerd, of 
overtreding van de wettelijke regels, kan de gemeente besluiten tot (tijde- 
lijke) intrekking van de vergunning 
of zelfs tot (tijdelijke) sluiting van 
het etablissement (bestuursdwang). 

Bij het constateren van handel in 
harddrugs zal direct worden overge- 
gaan tot intrekking van de vergun- 
ning, of bij alcoholvrije inrichtingen 
het verlof. 

In de nota wordt een aantal crite- 
ria genoemd op grond waarvan kan 
worden opgetreden tegen de handel 
in of het gebruik van softdrugs. Zo 
wordt opgetreden bij het in gevaar 
zijn van de openbare orde, de veilig- 
heid of het woon- en leefklimaat. 

Optreden 

Ook bij openlijke affichering of 
verkoop aan kinderen jonger dan 16 
jaar zal worden opgetreden. Het is 
wel zo dat de genoemde feiten onom- 
stotelijk vast moeten staan. Vanzelf- 
sprekend zal over een en ander goed 
overleg gevoerd worden in het zoge- 
heten 'Driehoeksoverleg' (overleg 
tussen burgemeester, korpschef en 
officier van jusitie). 

Met het voeren van het in de nota 
geformuleerde beleid gaat de ge- 
meente er van uit, dat het mogelijk 
is de handel in en het gebruik van 
(soft) drugs dermate te ontmoedi- 
gen, dat niet alleen de handel en ge- 
bruik uit volksgezondheidsoverwe- 
gingen worden teruggedrongen 
maar ook de ondervonden overlast 
wordt verminderd. 

Voor nadere informatie: bureau 
Voorlichting, telefoon 02507-61492. Voorwerpen op weg of trottoir De gemeenteraad van Zand- 
voort heeft onlangs ingestemd 
met de nota Voorwerpen op de 
Weg/het Trottoir. De nota 
gëëft aan onder welke omstan- 
digheden en voorwaarden de 
openbare weg voor andere dan 
ver keersdoeleinden gebruikt 
mag worden. Het nieuwe be- 
leid is op 1 januari 1992 gestart. Het toeristisch karakter van 
Zandvoort brengt met zich mee, dat 
er naast de winkels en bedrijven re- 
latief veel horecagelegenheden zijn. 
Als gevolg hiervan vindt men vooral 
in het zomerseizoen op vele plaatsen 
in de gemeente terrassen, (winkel- 
) uitstallingen, reclameborden, zon 
nèschermen e.d. zowel op als boven 
het trottoir. Het blijkt dat de be- 
stemmingvan de trottoirs - voetgan- 
gers gebied - met name in het cen- 
trum in het nauw is gekomen. 

Voor voetgangers en vooral voor 
rolstoelgebruikers en mensen met 
küiderwagens is het vaak onmoge- 
lijk om op normale wijze hun weg te 
vervolgen. Gehinderd door de diver- 
se obstakels moeten zij vaak uitwij- 
ken naar de rijbaan. Regelmatig 
leidt dit tot gevaarlijke situaties. 

Motie 

In augustus 1990 heeft de gemeen- 
teraad een motie aanvaard die stelde 
dat deze overlast moest worden te- 
ruggedrongen. Ter uitvoering werd 
de „werkgroep overlast" ingesteld. 
In deze ambtelijke werkgroep parti 
cipeerden diverse sectoren en dien- 
sten, waaronder ook de politie. 

Een en ander heeft geresulteerd in 
een ontwerp-nota, die juni 1991 door 
het college is vastgesteld voor de in- 
spraak. 

Tot half augustus kon men inspre 
ken. Hierna zijn de inspraakreacties 
verwerkt en is de nota vastgesteld. 
Hierna is de nota ter instemming 
aan de gemeenteraad aangeboden. 

Het is zeker niet de bedoeling om 
andere activiteiten dan verkeersacti 
viteiten op de weg te verbieden. Dit zou immers de levendigheid van het 
straatbeeld te veel aantasten. 

Wel moet er ordening aange- 
bracht worden, opdat de weg - en 
vooral het trottoir - aan de oor- 
spronkelijke bestemming kan blij- 
ven beantwoorden. 

Duidelijkheid 

Bovenal moet er duidelijkheid ge- 
schapen worden. De uitgangspunten 
van de nota zijn dan ook: 

- de regels moeten duidelijk zijn, 
zodat iedereen weet waar hij aan toe 
is; 

- de regels moeten op de praktijk 
zijn toegesneden; 

- op de naleving van de regels 
moet consequent worden toegezien. 

Om meer concreet aan te geven 
aan welke regels men zich moet hou- 
den, zijn twee categorieën beleidslij 
nen ontwikkeld: algemene beleidslij 
nen die voor alle objecten gelden en 
specifieke beleidslijnen die voor de 
afzonderlijke objecten gelden. 

Een belangrijke algemene beleids- 
lijn is dat voor het trottoir een obsta 
keivrije zone geldt van minimaal 
1.20 meter. In de toekomst zullen 
vergunningen voor onbepaalde tijd 
worden verleend. De ondernemers 
hoeven dus niet elk jaar opnieuw 
een aanvraag in te dienen. 

Bij onder nemers wisselingen van 
een bedrijf dient men wel ten behoe- 
ve van de administratieve verwer 
king de gemeente hiervan in kennis 
te stellen in de vorm van een her 
meuwde aanvraag. 

Breedte 

Voor de terrassen moet naast de 
obstakelvrije zone van minimaal 
1.20 meter, een ruimte met een mi 
male breedte van 1.20 meter be- 
schikbaar zijn t.b.v. de exploitatie 
van een terras. Dit betekent dat het 
trottoir dus zeker 2.40 meter breed 
moet zijn. In de ontwerp-nota werd 
de minimale breedte voor een terras 
gesteld op 1.50 meter; echter, uit de 
inspraakreacties kwam naar voren 
dat dit nogal vergaande consequen- 
ties bleek te hebben voor veel terras- sen in Zandvoort. Naar aanleiding 
van de inspraak is de nota hier aan- 
gepast. 

Dit neemt niet weg dat het nieuwe 
beleid consequenties heeft voor de 
exploitatie van bepaalde horeca-in- 
richtingen. Voor de terrassen die 
niet aan de nieuwe eisen voldoen, 
maar voor welke reeds een vergun- 
ning is verleend zal een korte over- 
gangstermijn van één jaar worden 
ingesteld. Bij het vaststellen van 
deze termijn heeft het belang van de 
voetgangers een grote rol gespeeld. 

Om de controle te vereenvoudigen 
zal door middel van markeringen op 
het trottoir worden aangegeven 
waar de grenzen van de verschillen- 
de terrassen liggen. 

Uitstallingen 

Voor wat betreft de winkeluitstal- 
lingen zal aan de hand van de in de 
nota uitgewerkte criteria per winkel 
worden beoordeeld wat de maxima- 
le afmetingen mogen zijn. Daarbij 
zal in de toekomst per winkel/hore- 
ca- inrichting slechts één reclame- of 
aanduidingsbord mogen worden ge- 
plaatst. Dit bord dient een directe 
relatie te hebben met de activiteiten, 
die in de winkel/horea-inrichting 
worden ontplooid. 

Ten aanzien van de tijdelijke sand 
wich/driehoeksreclameborden 
wordt het maximaal toegestane aan- 
tal per evenement gesteld op 15. Dit 
was in het verleden 25. Tevens zul- 
len deze borden alleen worden toe- 
gestaan voor activiteiten die toeris- 
tisch van belang zijn voor Zand- 
voort. 

De handhaving van het geformu- 
leerde beleid is een taak van de poli- 
tie en de gemeentelijke milieuwach 
ter Naast justitieel optreden (pro- 
cessen-verbaal) bij overtreding, zal 
ook bestuurlijk kunnen worden op- 
getreden door brj voorbeeld (tijdelij- 
ke) intrekking van de vergunning. 

De ondernemers worden per brief 
op de hoogte gesteld. Voor nadere 
informatie kan men zich wenden tot 
de sector Grondgebied, afdeling Al- 
gemeen Bestuur, telefoon 02507- 
61475, of Bureau Voorlichting, tele- 
foon 02507-61492. Hoge Blajuw werd aangezegd, dat 
hij, volgens vonnis van heren 
leenmannen, een man des doods is, 
vermanende hem, God met gebeden 
en smekingen aan te roepen ter 
vergiffenis en behoudenis zijner ziel 
voor 't verderf. 

Na die recommandatie 

(aanbeveling) komt de Heer 
Predikant uit een ander vertrek, 
dwar dezelven, gedurende de 
voormelde vonnis verkondigde en 
Baljuws aanspraak, zich onthouden 
heeft bij de vergadering, als wanneer 
de heer Hoge Baljuw; aan zijne 
eerwaarde, de assistentie bij de 
gecondemneerde (veroordeelde), 
ernstig recommandeert, zo eindigt 
de cessie, dit was vrijdag morge, met 
afspraak om de volgende 
dinsdagmorgen, om elf uren, 
wederom bijeen te komen op het 
stadhuis, om te assisteren bij de 
executie van het vonnis. 

Dien volgende dinsdagmorgen om 
elf uren, de vierschaar wederom 
zijnde geconvoceert, en de 
hoofdbaljuw en leenmannen aldaar 
(in burgemeestersvertrek op 't 
stadhuis) gecompareerd zijnde, 
werd het vonnis geresumeert, en 
geen oppositie vindende, door 
leenmannen ondertekend. 

Scherprechter 

Hier op werd de scherprechter in 
de vergadering geroepen, en daar 
gekomen, wordt door de baljuw; 
'aan hem geordonneerd wat straf hij 
aan gevangene zal applizeeren. 
(toepassen) 

Dan vroeg de Baljuw aan 
Leenmannen hun toestemming, om 
met de executie voort te gaan en 
werd bij toestemming door de 
baljuw geordonneerd, de predikant 
die zich ter assistentie bij de patiënt 
bevindt, te verzoeken in de 
vergadering te komen alwaar hij op 
een stoel bij de baljuw geplaatst 
zijnde, gevraagd en rapporteert, hoe 
hij de patiënt heeft gevonde, 
inmiddels werd de patiënt uit zijn 
gevangeneplaats, in de 
vergaderplaats van de vierschaar 
gebracht, geassisteerd door een 
zielentrooster, die 't zijn werk doet 
zijn, de patiënt stichtende en 
troostende te secondeere en te 
vermanen (den selve vergezellende) 
tot op 't schavot; alwaar hij 
geplaatst werd, voor het 
baljuwvenster, opdat hij gezien 
moge worde, door de gemeente, 
aldaar hij zo blijft staan, gedurende dat de secretaris (staande naast de 
baljuw in het venster) het cneme, 
de eis en het vonnis, publiekelijk 
aan de gemeente voorleest, 
gedurende welke lezinge, het 
klokkie van 't stadhuis geluid werd, 
om alle man van de te voltrekken 
executie te verwittigen. 

Kussen 

Met het eindige van de lezinge, 
kome de baljuw en secretaris van de 
vensters op hunne plaatsen zitten 
en de patiënt in de kamer, wanneer 
de predikant op een kussen knielde, 
te gelijk valt de patiënt op zijne 
knie, aanhorende (nadat hij met 
korte woorden, door de predikant 
met troostrijke reedene is 
toegesproken, en vermaand, uit 
grond van zijn hart, vergiffenis 
zijner misdaad en de bezondems 
zijner ziel aan God almachtig te 
smeken) een ziel voerende gebed, 
na zulks te hebben voltooid met het 
volmaakste, door onze zaligmaker, 
aan ons nagelaten, staat de 
predikant op, alsmede de patiënt. 

Die dan door de Baljuws 
bedienden werd overgeleverd aan 
de scherprechter, die hem, de 
nodige banden, hem hebbende 
aangedaan op 't schavot brengt en 't 
vonnis volvoerd. 

De predikant accompagneerd de 
patiënt op 't schavot, en keert van 
daar binnenskamers, wanneer 't 
hem gelieft. 

't Vonnis wezende geexecuteert, 
doet de Baljuw, alsmede de 
president van leenmannen een 
compliment van dankzegging aan 
de predikant, voor de goede 
assitentie 't welk door hem 
heuselijk beantwoord werd 
vergezeld met wensen, dat God 
almachtig, steeds baljuw en 
leenmannen met zijne geest en 
wijsheid te sterken, ter teugeling 
van alle boosheden en gruweldaden 
etc, zo als het die opperste 
majesteit behaagd heeft, in deze u 
met zijne geest te sterken, ter 
uitroeiing van de ongehoorde 
verfoeilijke crime, der zo even 
geëxecuteerde: ondertussen is de 
scherprechter en alle particulierne, 
die in de kamer gekomen waren, uit 
de kamer vertrokken. 

Versnapering 

Wanneer de baljuw een 
versnapering van kolombijntjes 
(cakeje van zeer zacht gebak) 


• Het heeft amb- 
tenaar Jan Voor- 
derhaak heel 
wat werk gekost, 
om het moeilijk 
leesbare hand- 
schrift te verta- 
len. 7f ■>;• V* •^J^ii.^.. «V-iifc, ■ i Q_>. 
t^tt^d4*^*^. £~0L* 


»n- "-' engelse cake, een fles sec en wat 
likeur op tafel doet zetten, en aan 
leenmannen, predikant en 
zielentrooster presenteert en nadat 
een ieder, die 't geliefde er wat van 
had genoten / ter wijle inmiddels de 
gemeente van de markt was 
vertrokken, / bedankte de baljuw de 
leenmannen, voor het goede recht, 
dat ze op zijne eis, wel hebbe gelieve 
te laten doen, schijdend zo van 
andere. 

Dit hebbe alzoo bijgewoond, ter 
occasie der gevangenisse van X, 
alias Y en des zelfs dochter, door 
hem bevrugt van 't kind, door haar 
ter wereld gebracht, ten tijde als 
man en vrouw / voluntair 
(vrijwillig) en onverminderd zijn 
vrouw haar moeder in leven / 
vleselijke gemeenschap gehoude, 
zijnde hij gewurgd en geblakerd uit 
galgeveldt op een rad gezet en zij 
gewurgd en begraven den 24 juni 
1731 op het schavot van het stadhuis van de stad Haarlem, 
Baljuw, leenmannen, secretaris. 

Gevoteert, over X 

S gewurgd, geblakerd en op het 
rad 

F idem 

L onthoofd, lichaam op 't rad en 
de kop op een pen 

S. gewurgd, geblakerd met de 
benen aan de galg 

P. gewurgd, geblakerd en op 't rad 

D. gewurgd, geblakerd met de 
benen aan de galg 

F. onthoofd, 't lichaam op 't rad 
en de kop op een pen 

Gevoteert over de dochter 

S. met 't zwaard onthoofd en 
begraven 

F. gewurgd en begraven 

L. gegezeld en voor eeuwig 
verbannen 

S. Gewurgd en begraven 

P. idem 

D. idem 

F. met het zwaard onthoofd en 
begraven De Verenigde Spaarbank 
geen bank van de klok 
Ook in '92 hebben wij meer tijd voor u 

Veel geluk in het nieuwe jaar; dat wensen mijn medewerk (st) ers en ik u van 
harte toe. Een veelbelovend jaar dat zonder meer Olympisch wordt. 
Als rayondirecteur van de Verenigde Spaarbank wens ik u niet alleen geluk, 
maar vooral ook wijsheid toe. De wijsheid om in 
1992 de tijd te nemen voor de dingen die écht 
belangrijk zijn. Zoals een goede pensioenvoor- 
ziening en de juiste verzekeringen. Sommige 
financiële zaken kun je immers niet laten lopen. 
Bij de Verenigde Spaarbank gaan we er samen met 
u voor zitten. We nemen de tijd voor een uitge- 
breid, deskundig advies voor al uw financiële 
zaken. U kunt op óns rekenen! 
Graag tot ziens. 

W.J. Halsema, Rayondirecteur 

Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (02507] 13039. 
De Verenigde Spaarbank doet meer. 
Ook in 1992. verenigde 
spaarbank WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-1 3-1 4-1 5-1 7-19-21 -22 7/8/9 JANUARI 1992 21.11 
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle 
edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad, 
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe 
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De 
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, 
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad, 
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder 
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. 
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op 
vri|dag ook geplaatst in Het Parool. 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 
20.00 uur. Tel. 020-Ó658686. Fax 020-6656321. 
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. 
Afgeven kan ook: Hel Parool, Wibautstraal 1 31 
Amsterdam. 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: 
Amstelveen, Gebouw Aemstelslijn, Laan van de Helende 
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, 
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, 
Gasthuisplein 1 2. 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schrillelijke) die 
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de 
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende 
week in alle Weekmediakranten. 
Totale oplage 752.500 exemplaren. 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 26,- 

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50 
mm-prijs ƒ 5,91 

mm-prijs met vignet ƒ 6,34 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 Alfa Romeo Sprint 1,5 QV zwart uitv. '86, 
sportvelgen, getint glas, 5 
versn. ƒ7950. 020-6977019. 
Bellen na 18 uur. BMW Asmoco 

Off. BMW-dealer 

1e Ringdijkstraat 39 

Amsterdam-Oost 

Occasions 

3-, 5-, 6-, en 7-serie 

bj. '83 t/m '91 

Inruil/leasing/financiering 

020-6943093 Citroen Ax Image 90, 21.000 km, getint 
glas + spoiler, achterruitenw. 
ƒ 14.000, fin. mog. 020-6691758 TIMO DE BRUYN 
Voor occasions en reparaties: 

van BX, Visa en 2CV6. 
APK klaarmaken tegen gered, 
prijz. Verk. van losse onderd. 
Tel 020-6680820 en 075-702625 T.k. Citroen GSA X2 '84 LPG 
apk gekeurd (Citr.dealer). 
Vr.pr. ƒ 1950. 02993-71955. ingdijk 

autoverhuur AX 

ƒ55,- per dag 

incl. BTW en verzekering 

en o.a. BX en ZX 

Tel. 020-6932750 

S. Stevinstraat 12a, A'dam Ferrari Zelf rijden in FERRARI 308 
GTSi (Type Magnum) 
PORSCHE 911 Carrera Targa 
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- 
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit 
en blauw, type '91. Bel 
Meijers BV: 030-444411. Fiat RAT RITMO 70 CL, LPG, bj. 
'85, APK 12-'92, 5 versn., 
ƒ3000. 020-6880272. Fiat Tipo 1.6 i.e., bj. '88, wit, 
stuurbekr., i.z.g.st., rijdt per- 
fect, ƒ 14.500,-. 020-6105478. Uw Citroënspecialist biedt aan: 

type, bj., ƒ, 

BX 16 TGI break, 

wit, 6/90, ƒ26.900,- 

BX 14 RE, grijs 

met., 2/89, ƒ17.250,- 

BX 14, 

bord.rood, 8/88, ƒ13.900,- 

BX 19 TD 

wit, 1/90, ƒ 19.950,- 

Mazda 313 g/x 5 drs. 

rood, 9/87, ƒ13.500,- 

Swift 1.3 GS, 

blauw, 7/89, ƒ 17.500,- 

Opel Kadett 1.3i 

zwart 9/89, ƒ 18.500,- 

Inruil/financiering en 2 jr. 

garantie mogelijk 

Autobedrijf WIM VAN AALST, 

02979-84866, Mijdrecht. Rover Door inruil: 

ROVER 825 Ipg Sterling, LPG, 
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw. 
Zeer luxe wagen, ƒ24.000.- 
Import USA Cars, Keurenpl. 9, 
A'dam-Osdorp. 020-6670121. FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A.Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel. 02975-62020. GOUDSMIT FIAT Amstelveen 

Keuze uit 50 gouden Fiat- 

occasions. Tel.: 020-6470909 Ford Honda Chevrolet IMPORT USA CARS 

Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans, 
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica, 

Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service 

en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen. 

Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp 

Tel. 020-6670121. Nissan HH. h., tegen inruilprijs: Blue- 
bird 2.0 SLX, 4-drs„ grijs met., 
elektr. dak, LPG, stuurbekr., 
I.m. wielen, 4-'89, ƒ 15.500. 
Bluebird 1.6 LX, wit, stuurbekr., 
LPG, 11 -'88, ƒ11.750. Sunny 
1.4L,3-drs.,wit,1-'89, ƒ 12,750. 
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel- 
dijk 25, 020-6627777. Nissan Stanza, 4-drs., bj. '82, 
met. lak in z.g.st. ƒ 2900.- 
EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933. Lada AUTO SERVICE WETTER 

Al onze occasions met ster: 

1 jaar garantie. 

Aanbieding van de week: 

Honda Accord, aero-deck, 2.0 

liter, Lpg, 11 -'88 ...ƒ21.750. 

Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750* 

Lada 2105 1.51986, ƒ 3.5000 

Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750* 

Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500 

Saab 900 GLS 1983, ƒ 4.250 

Zwanenburgerdijk 503, 
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 Lada 1200 S 1986, 49.000 km, 
1e eig., i.z.g.st, ƒ3.200. 
Tel. 020-6004181 na 18 uur. LADA BONTEKOE 
Altijd aantrekkelijke occasions 
APK gekeurd, BOVAG garantie 
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. 

TEL. 020-6992865. Opel ± 12 GEBRUIKTE 

Scorpio's 

in perfecte 
A 1 conditie 

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i 
Diesel, 5-bak, L.P.G. 

Prijzen van ƒ 18.650- 

tot ƒ 34.650- 

Bel voor informatie 

OFF. FORD DEALER 

v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. 

Marktplein 11-29, Hoofddorp 

02503-13441. Opel Corsa 1.2 S,bj. '86, 5 drs., 
bordeaux rood, APK, rijdt per- 
fect, ƒ 5950,-. 020-6105478. Opel Kadett bj '84. 3 drs. APK 
tot dec'92. Vr. pr. ƒ6.000. 
Tel. 020-6981749 na 18.00u. Opel Kadett GSl 1.8 m. '86, wit, 
15 inch spr. vlg. int. in perf. st 
extra set bnd. stereo, ƒ 13.950/ 
fin./inr./gar. mog. 020-6105478, Opel Manta 1 .8 S bj. '82, wit 
met nw. type mot., zeer goed 
onderh., auto rijdt perf. ƒ 3250, 
020-6105478. Opel Rek. 2.0 S, LPG, m. '84 
i.z.g.st., ƒ3950,-. Inruil mog. 
Tel. 02990-37825. Opel Rekord diesel, bj. 
sportvlg., cv., ƒ 1750.- 
EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933. '82, Hyundai Over garantie gesproken 

HYUNDAI OCCASIONS 

met 2 jaar garantie 

alleen bij: 

AUTOKROOY 

TT. Vasumweg 32 

(a/d Klaprozenweg A'dam-N) 

020-6310615. Mazda Mazda 929 S 2.2i GLX Aut. 
demo; nu ƒ54.000.- kent. 
blank. Mazda D. 02908-3231 Mercedes-Benz Van part. z.g.o. Merc. 190D 
met ABS elec. dak + ramen 
temp.mt. bj. '87, kent. '88 enz. 
Tel. 02503-14169. Evt. inruil kl. 
auto. ƒ 33.500,-. Mitsubishi GOLDCAR AMSTELVEEN 
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 
occasions. Tel. 020-6433733. J. LANCKER BV MITSUBISHI 
occasions 3-24 'mnd. garantie. 
Weesp tel. 02940-16619. Mitsub. L-300, 2.5 dies. 1 1/88, 
Apk. 11/92, perf. staat, prijs: 
ƒ 13.500.-. Tel. 020-6457389. Meer Waar Voor Uw Geld! Peugeot 205 XE Accent, rood 45.000 

205 XE junior, wit 25.000 

205 XE Accent, wit 34.500 

205 XE Accent, blauw 9.100 

205 XE Accent, blauw 37.630 

309 GLD rood 63.000 

309 XR, rood 46.000 

309 XRD. d. grijs met 68.000 

309 XL Profil wit 37.370 

309 GL 1.3, rood 71.000 

309 XE 1.3, blauw 45.000 

405 GL 1.6i, grijs met 28.700 

405 GL, wit 27.000 

405 SR 1.9 wit 120.000 

405 GRD blauw ' 115.000 

405 GRD blauw met 75.000 

505 GR 2.2 inj., grijs met 55.000 

Fiat Uno 60S, zwart 49.300 

Opel Kadett 1.3, wit 96.000 

Daihatsu Cuore, blauw 49.000 

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000 

Ford Escort 1.3 grijs met. . : . . . 104.030 Mitsubishi Sapporo GL bj. '80, 
bruinmet. goed onderh. auto, 
geen roest, ƒ 1750,- 

020-6105478. Saab SAAB SERVICE 

MOLENAAR 
onderh., rep., apk 

Nieuwe 

Royal Class Saab's 

v.a. ƒ20.500,-!! 

Hoofddorp, 02503-14097 Peugeot 205 XL schuifdak, metal. lak 
Kent. 6/7/'91, 22.500 km. 
ƒ18.750. Tel. 020-6914383. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg. D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Renault H.H. h„ tegen inruilprijs: R21 
TL, grijs met., LPG, 11-'88, 
ƒ11.000. R21 TL, wit, LPG, 
1-'89, ƒ 12.000. R9 TL, 10-'82, 
ƒ2950. Fuego GTS, 1-'83, 
ƒ2250. Autobedrijf BEREBEIT, 
Amsteldijk 25, 020-6627777. Renault 18 GTL, bj. '83, sta- 
tionw. APK, geen roest, nette 
auto ƒ 2950,-. 020-6105478. Renault 5 TL bj. '87, 3 drs., auto 
verk. in nw. st., rijdt subliem, 
ƒ8450,-. 020-6105478. Renault 9 GTX, m. '86, i.z.g.st., 
ƒ.5950,-. Inruil, financ. Tel. 
02990-37825. Honda Prelude Aut. bj. '82, wit, 
zeer fraaie auto APK ƒ 2450,-. 
020-6105478. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-561 96 11. Seat SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT 

v.d. Madeweg 23, 

A'dam - 020-6686146. ■ 

AUTOBOULEVARD Cobussen 

Peugeot-dealer 

AMSTERDAM, 

sinds 1930 

Het adres voor de betere 

LEEUWEKEUR 

gebruikte auto's 

3 of 12 maanden garantie 

Inruil en financiering mogelijk 

Adres: Baarsjesweg 249-253, 

A'dam, tel. 020-6121824. HH. h., tegen inruilprijs: Peu- 
geot 405 1.9 GR, kleur metall., 
LPG, 6-'89, ƒ 16.500. 305 GR 
Break, LPG-o.b., 3-'87, 
ƒ 11.500. Autobedr. BEREBEIT, 
Amsteldijk 25, 020-6627777. T.k. Peugeot 104 '83 90.000 
km. i.g.st. Vr. prijs ƒ3500. Tel. 
020-6436419. ZUIDWIJK MINERVALAAN 

PEUGEOT-DEALER 

AMSTERDAM - ZUID 

205 Accent '87 .... .ƒ11.500 

205 Junior '87 .ƒ 10.950 

205 XL 1.1 '88 ƒ12.500 

205 GR 1.4 '85 ƒ10.750 

205 GR 1.4 '87 ƒ12.950 

205 GT1 1.6(1 15 pk)'87/ 16.750 

309 XR 1.4 '89 ƒ14.500 

405 GL Diesel '89 . . .ƒ 19.500 

605 SV 3.0 '90 ƒ49.750 

504 Coupé 6 cyl. '75 .ƒ25.000 
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 15.850 

3-12 mnd. gar. Inr., fin. en 

verz. mog. 

Minervalaan 86, 020-6629517. 

Donderdags koopavond. 
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur. 
'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt 
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft? 
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u 
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers. Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort. 
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en 
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot 
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500 
exemplaren Geef nu uw advertentie op via dteze bon Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande te- t \ ' 
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een bi. 
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in. 

Naam: 

Adres: 

Postcode + Plaats: 

Telefoonnummer: W ;3~§ In 4 dagen zo'n 752.500 
vonkende verkoop- 
contacten. 


. Handtekening: 
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u 
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost. prijs excl. 
6% BTW. prijs incl. 
6% BTW. 1 
2 
3 

i 4 

? 5 

! 6 

I 7 

8 

9 

10 

1 

i ! 
! ! 


26,00 


27,56 
i ■ 


37,50 


39,75 
i i 

i !_ 


49,00 


51,94 


i 


60,50 


64,13 


i 


72,00 


76,32 
83,50 


88,51 


i 


95,00 


100,70 


i 


106,50 


112,89 Auto's in 
vliegen de deur uit! Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam ot afgeven bij Hel Parool, Wibautstraat 131, 
Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B' 
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12. 01.89 
01.88 
08.87 
02.91 
04.90 
01.87 
04.89 
01.89 
02.90 
04.87 
02.88 
07.90 
01.90 
02.89 
01.89 
06.90 
04.89 
09.87 
01.87 
09.86 
03.90 
12.83 ƒ 14,750 
ƒ 13.250 
ƒ 12.250 
ƒ 19.250 
ƒ 17.500 
ƒ 15.250 
ƒ17.250 
ƒ22.500 
ƒ 19.750 
ƒ13.900 
ƒ 14.250 
ƒ 27.950 
ƒ 26.950 
ƒ25.750 
ƒ24.950 
ƒ30.250 
ƒ31.500 
ƒ 10.750 
ƒ 12.750 
ƒ 7.750 
ƒ 17.000 
ƒ 5.250 Leeuwekeur Gebruikte 
Auto's 
zeker en beter , 

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking 

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 

Dus Leeuwekeur: zeker, en beter 

Koudijs Autobedrijf B.V. 

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof) 

1183 JG Amstelveen 

Tel. 020-6455451 

Halte Sneltram: „Zonnestein" Suzuki Rijscholen 1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3 

MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. 

Michel geeft les in div. talen 

020-6853683, b.g.g. 6181775, 

075-174996 en 02990-34768. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 

Gratis halen en brengen. 

Tel. A'dam: 020-6942145. Autorijschool Ferry 

1e 5 lessen voor ƒ147,50 

Tel.: 020-6932074. Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. 
Spoedcursus ƒ1555. Theorie 
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. Subaru AUTO SERVICE WETTER 

Nu te koop: onze Subaru 

Mini Jumbo Demo 10/91 

Subaru Legacy 1.8 GL 9/91 

met veel accessoires 

Zwanenburgerdijk 503 

Zwanenburg. Tel. 02907-6572 De enige off. SUBARU DEA- 
LER + occ. voor Purmerend 
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 
02999-278, Jisperweg 39-40. MOOY EN ZOON 

v/h Museum autobedrijven gegarandeerde occasion 

Mooy en Zoon: 

al 16 jaar uw 
Subaru-dealer A'dam/A'veen. 

Alle '92 modellen 

uit voorraad leverbaar! 

Ook voor een gegarandeerde 

occasion. Rüysdaelkade 75. 'A'dam-0 Z. 
inlp 020-6623167-6732853 .'■'■.' Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. 
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581 Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer 

voor A'dam Noord e.o. 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. T.k. Suzuki Swift 13 GL b.j. 7- 
1989 kl. wit, nw. mod. ƒ 13.000. 
Tel. 02979-72018. Toyota BROUWER ta^j^x 

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401 Door inruil: 

HI-LUXE, sept. '89, nw. model, 
2.2 benz., 4x4 wd, open dak, 
poly deck. Zeer mooie wagen. 
Vr.pr. ƒ26.000,- ex. 
IMPORT USA CARS 
Keurenpiein 9, A'dam-Osdorp. 
Tel. 020-6670121. Door omst. t.k. TOYOTA STAR- 
LET, bj. '87, 34.000 km, 1e eig., 
pap. t.inz. Vr.pr. ƒ7750. Tel. 
020-6410346, tussen 19-21. Toyota Tercel autom. '81, punt- 
gaaf, APK gekeurd, ƒ1950,-. 
Tel. 02990-37825. Volvo Volvo 245 stat., '75, gas, geen 
roest, geen apk, ƒ 900. Overd. 
03402-52266, av. 020-6159340. BLOKSMA RADIATEUREN- 
warmtewisselaars, Kapoeas- 
weq 17, A'dam, 020-6148385. Volkswagen Golf diesel, bj. '81, zilver met., 
sportstuur ƒ 2900.- 

EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933. VW Golf Diesel m. '85, 3 drs. 
APK, bl.met. rijdt perfect 
ƒ7950,-. 020-6105478. Algemeen ±50 auto's, APK gek. Den 
Briels'tr. 18, A'dam, zijstr. Haar- 
lemmerw. bij molen. 
020-844079. Tevens INKOOP. Kijken is geen waarnemen. 
Problemen met autorijden of 
het rijexamen? 020-6447578. T.k. inruilauto's, APK-gek.: Ka- 
dett 1.2 LS Station, LPG-o.b., 
8- '84, ƒ5500. Kadett 1.3 S, 
8-'84, LPG, 3-drs., ƒ5500. 
BMW 315, LPG, 6- '82, ƒ5250. 
Citroen BX 14 RE, LPG (met 
lichte beschadiging), 5- '88, 
ƒ9950. Renault 9 TL, 10-'82, 
ƒ2950. Renault Fuego GTS, 
1-'83, ƒ 2250. Datsun Sunny, 
6- '82, ƒ2750. Datsun Sunny 1.7 
Diesel, 2- '83, ƒ2950. Datsun 
Cherry 1.3, 5- '82, ƒ 1500. Austin 
Maestro 1.6 Mayfair, 6-'85, 
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk 
25, A'dam, 020-6627777. Accessoires en Onderdelen Missot. specialist REM- en 

FRICTIE-MATERIAAL. 

Bosboom Toussaintstr. 43 

A'dam. Tel. 020-6180443. AUTOBANDEN-UITVERKOOP 
Laagste prijzen in Amsterdam 
Van Hallstraat 73, tel. 6865689 AUTOBANDEN-UITVERKOOP 
Laagste prijzen in Amsterdam 
Van Hallstraat 73, tel. 6865689 Autofinanciering 
en verzekering Auto goed en goedkoop 

verzekerd, mnd/kwart. bet. 

Alle verz. CELIE 020-6416607. Service en 
Reparatie A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 6364702 Personenauto's 
te koop aangeb. Autosloperijen Volvo-occasions 
+ 35 in voorraad 

o.a.: 

Volvo 745 GL station, 09/89, 

d.blauw, 103000 km., ƒ 39.750. 

Volvo 244 GL LPG, 1988, wit, 

80130 km. .ƒ27.500. 

Volvo 460 GL sedan, 10/90, 

bl.met., 29500 km., ƒ28.750. 

Volvo 440 5-drs 1.7, wit, 1990, 

43000 km, ƒ23.750. 

Volvo 340 3-drs. 1.7, wit, 1988, 

60100 km., ƒ 15.900. 

Volvo 340 DL aut., 1988, 36900 

km., blauw, ƒ 16.500. 

Van Vloten 
Amsterdam 

Uw volvo-dealer 

Meeuwenlaan 128 

Tel. 020-6369222 

Amsterdam-Noord, 

uit de Utunnel 2 x rechtsaf. Autosloperij A. de Liede 

Neem geen risico: orig. 

PTT-vrijwaring RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-6198691 AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-6361178 / 02907-6248. Centerparts 

vraagt sloop- en schadewa- 
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- 
ring. De hoogste prijs en geen 
risico. Tel. 6107942 of 6107946. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Het HOOGSTE BOD?? Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 
Loop, sloop en schadeauto's 
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. • „SHOWROOM", 

de autorubriek in 

Het Parool en Weekmedia. 

Huis aan huis in heel 

Amsterdam en omgeving. 

. Oplage 750.000 ex. 

Tel. 020-6658686. 70 BESTELAUTO'S en pers. 
busjes v.a. ƒ3500. Garage 
Rijsenhout, lid Bovag. Bijna 
50 jaar gevestigd: Benne- 
broekerweg 17, Rijsenhout bij 
Aalsmeer, 02977-24229. 
Ook t.k. gevraagd. Mercedes 250 TD, april '86, 
airco, alarm, centrallock, get. 
glas, stuurbekr., 5 versn., ste- 
reo etc. ƒ35.000. Tussen 
14.00 en 17.00 u. mr. F. Nie- 
sink, 020-6791216. autolak 

ALLE KLEUREN 

OOK IN SPUITBUSSEN 

otto nieuwenhuizen bv 

Overtoom 515. Amsterdam 

(020) 6129804 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 

Klaar terwijl u wacht. 

Ruilstarters en dynamo's. 

Valkenburgerstraat 134. 

Tel. 020-6240748. Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-45435. 
Lid Nevar. Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwaringsbewijs. 
Tel. 02990-37825. INKOOP AUTO'S, + ANWB- 
pr., snelle afw. a contant m. 
vrijw. bew., def. geen bezw 
Tel. 020-6108280/6149352. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 , Te koop gevr. Peugeots 404 
504, 505, J5, 604 TD. Schade of 
sloop. Autocommerce 

023-338895. Autoverhuur Bij 

Ouke Baas 

niet duur!!! 

Studenten 10% korting.' 
- auto-ambulance & oprijauto 
-9-pers. bussen en pick-up's 

Avond- en nachttar.: 

bestelwagen afhalen na 17.30 

uur en de volgende mofgen 

om 8.00 uur retour 

tegen 4 uur-tarief. 

020-6794842, 020-6908683. 
5\ Je huis in de krant 
brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten. 

Weekmedia biedt een 
uitstekende propositie voor 
lokale en regionale adver- 
teerders, personeelswerving 
en landelijke reclamecam- 
pagnes. Dat blijkt opnieuw 
uit het NIPO Media 
Onderzoek 1991 en uit het 
Kerstrapport 1991 van 
Adformatie/InterA/iew, 
dat elders in dit blad wordt 
besproken. 

Consumenten zijn ge- 
ïnteresseerd in het plaatse- 
lijke nieuws van de vijftien huis-aan-huisbladen en de 
drie betaalde nieuwsbladen van Weekmedia. Ruim 
650.000 kwaliteitskranten! Volgens de nieuwste 
NIPO-cijfers worden ze per gemiddeld nummer door 
47% van de mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden 
gelezen. Ook de waardering bij mediaplanners en adverteerders is groot Dat 
blijkt uit het Kerstrapport, 
waarin op dit punt aan 
Weekmedia het hoogste 
rapportcijfer wordt toe- 
gekend. De conclusie is 
duidelijk: de kranten 
van Weekmedia staan 
garant voor succesvol 
adverteren in Groot 
Amsterdam. Bel snel 

020-562.62.76 

voor de nieuwe Week- 
mediabrochure en tarieven- 
folder met alle informatie. Ze liggen voor u klaar. 

Onder de vlas van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams 
Stadsblad, Buitenveldertse Courant; de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, Diemer Courant de Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant de Ronde 
Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlem- 
mermeer, Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer, Zandvoorts Nieuwsblad. ^OTEOSM 
Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen 

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam. Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie N.V., 
uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia. AT-computer 
wint snel terrein 

DE PC ontwikkelt zich meer en 
meer tot een vertrouwd stuk 
huishoudelijk gereedschap, 
de natuurlijke opvolger van de 
schrijfmachine en de kaartenbak. 
De Consumentengids (januari) test- 
te veertien grotere computers, van 
allerlei soort. Verreweg het meest 
voorkomend zijn de IBM-achtigen, 
die volgens het MS-DOS-besturings- 
systeem werken. Toch zijn het de 
bezitters van niet-IBM-machines, 
vooral die van een Apple, die duide- 
lijk tevredener zijn over hun appa- 
raat. door Gerrit Jan Bel De krachtiger computers winnen 
snel terrein. Een paar fabrikanten 
maken al geen XT's (de eenvoudig- 
ste en langzaamst werkende pc) 
meer. Opvolgers hiervan zijn de AT : 
typen die als startmodel worden 
aangeprezen voor zo'n ƒ 2000. En dat 
is ongeveer ƒ 500 meer dan een XT. 
De prijzen gelden echter voor de 
eenvoudigste combinaties, dat wil 
zeggen met monochroom beeld- 
scherm en de bijbehorende eenvou- 
dige beeldschermbesturing (meest- 
al Hercules) . AT's zijn echter bij uit- 
stek geschikt voor een scherp kleu- 
renbeeldscherm met de bijbehoren- 
de beelschermbesturing (VGA) . Met 
zulke extra's komen dergelijke ap- 
paraten al gauw op ƒ 3000, compu- 
ters met een 386-processor op ƒ 4000. 

Volgens de Consumentengids 
hangt de computerkeuze af van het 
doel waarvoor u hem wilt gebruiken. 
Voor (half) zakelijke toepassingen 
wordt een IBM-ontwerp aangera- 
den. De Kloon Desktop 286/12 (ƒ 
2300) is daarbij de beste. koop. Dit 
type wordt standaard in een snellere 
uitvoering geleverd. Heeft u bijzon- 
dere toepassingen in gedachten of 
stelt u prijs op een eenvoudige bedie- 
ning, dan komt een niet-IBM-machi- 
ne in aanmerking. De Apple Macin- 
tosh Classic (f 3500) is de beste 
koop; de Commodore Amiga 500 (f 
2600) een voordelige keus. 
Autokosten 

Autorijden kost maandelijks hon- 
derden guldens. Meer dan we aan- 
vankelijk denken. Het gemiddelde is 
ƒ 750 en dan hebben we het nog maar 
over auto's tot ƒ 46.000. In de Consu- 
mentengids van januari staan de uit- 
komsten van het jaarlijkse onder- 
zoek naar de kosten van ruim hon- 
derd autotypen. De uitkomsten wer- 
den gesplitst in drie tabellen: auto- 
kosten over tweeëneenhalf jaar en 
40.000 km, de kosten over vijfjaar en 
80.000 km en de kosten over zes jaar 
en 95.000 km. Heel informatief voor 
wie overweegt een auto aan te schaf- 
fen, want het overzicht maakt duide- 
lijk dat de koopprijs één ding is, 
maar datje met een auto ook (jaren) 
vastzit aan andere kosten. 

In AutoWeek no. 51 werden de 
honderd voordeligste auto's op een 
rijtje gezet. Daarbij ging men uit van 
een nieuwe auto die na vier jaar 
wordt ingeruild en 15.000 km per 
jaar rijdt. Als uw kilometervergoe- 
ding nog 44 cent is dan komt u daar- 
mee niet uit, want de goedkoopste 
wagen (Daihatsu Cuore TG) kwam 
op 45.19 cent per kilometer. En wie 
de Opel Astra GL 1.41 (de opvolger 
van de Kadett) koopt is al 73.08 cent 
per kilomter kwijt. 

In deze AutoWeek ook een over- 
zicht van bezoeken die men aan hon- 
derd autodealers bracht. Is de klant 
nog altijd koning? was daarbij de 
hamvraag, want er werd beoordeeld 
hoe men hier werd ontvangen als 
men met duidelijke koopinteresse 
binnenkwam. 

Video 

Videorecorders gaan ai jaren als 
warme broodjes van de hand. Van- 
daar dat er ook wel iedere maand 
een test over is te lezen. Als het op 
onderling vergelijken aankomt, 
moet je bij de Consumentenbond of 
de Stichting Vergelijkend Warenon- 
derzoek zijn, want alleen die be- 
schikken gewoonlijk over de moge- 
lijkheid in één keer een groot aantal 
op een rij te zetten. In de Consumen- 
tengids (januari) staan de resultaten 
van 25 recorders. Beste koop bij de 
mono-typen zijn de JVC HR-D560 en 
Sanyo VHR 130 (beide ƒ 900). Bij de 
hifi stereotoestellen zijn de Akai VS- 
965 en de JVC HR-D860 (beide ƒ 
1300) de beste koop. 

Audio & Video Totaal testte de Ca- 
non camcorder UC10. De prestaties 
hiervan noemt men minder opzien- 
barend dan de smaakvolle vormge- 
ving en de afmetingen. De hand- 
greep is de camcorder en de camcor- 
der is de handgreep, zo klein en licht 
is het apparaat. 

Koptelefoons 

Wie op zoek is naar een goede kop- 
telefoon moet het januari-nummer 
van Hifi Video Test kopen. Daarin 
staan de testresultaten van maar 
liefst dertig stuks, variërend in prijs 
van 150 tot 500 gulden. Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd Beginner en ervaren programmeur 
komen aan bod bij Computerclub OP HET ogenblik beschikt bijna een kwart van alle gezinnen 
over een personal computer. Het gebruik dat daarvan 
wordt gemaakt is wisselend. Vooral voor de beginner lijkt 
een pc een ding dat, eenmaal aangezet, een scherm oplevert met 
een voortdurend knipperende cursor die eindeloos lijkt te vra- 
gen: wat-nu-wat-nu-wat-nu... Voor hen kan het lidmaatschap van 
een computerclub een uitkomst zijn. De grootste en meest 
veelzijdige is de Hobby Computer Club die vijftigduizend leden 
telt. door Gerrit Jan Bel Juist om mensen te helpen de mo- 
gelijkheden van hun pc goed te be- 
nutten zijn computerclubs ont- 
staan. De meeste richten zich daar- 
bij op eenbepaald computermerk of 
een aparte computertaal. De Hobby 
Computer Club (HCC) is daarente- 
gen een algemene vereniging waar- 
bij iedereen aan bod kan komen: on- 
geacht welke computer men heeft 
en van beginner tot doorgewinterde 
programmeur. De HCC heeft een Daarnaast zijn er ook nog gebrui- 
kersgroepen die zich met een spe- 
ciaal onderwerp bezighouden, zoals 
astrologie, vormgeving of model- 
baanautomatisering waarbij de lief- 
hebbers van modelbanen zich hele- 
maal kunnen uitleven op de bestu- 
ring van hun treinen per computer. Stamboom 

Erg populair is ook de gebruikers- 
groep Genealogie die zich specifiek 
met stamboomonderzoek bezig- Geen gebruikersgroep voor spelletjes dienstverlenend karakter en is in de 
eerste plaats een 'helpdesk' voor 
elke computergebruiker, zodat nie- 
mand teleurgesteld zijn dure com- 
putersysteem werkeloos op zolder 
hoeft te zetten. 

Omdat het een grote landelijke 
club betreft, zijn er allerlei afdelin- 
gen die een bepaalde regio bestrij- 
ken. Die kunnen de leden op het 
algemene niveau ondersteunen. 
Daarnaast zijn er gebruikersgroe- 
pen die zich specifiek met één be- 
paald interessegebied bezighouden. 
Als eerste zijn dat natuurlijk de 
groepen voor een bepaald computer- . 
merk, want ieder merk heeft vaak 
z'n eigen mogelijkheden en voor- en 
nadelen. Door de onderlinge contac- 
ten kunnen de gebruikers van zo'n 
merk snel op de hoogte komen van ' 
alle praktische 'ins en outs' van hun 
machine. houdt en voor het op orde brengen 
van deze gegevens een apart pro- 
gramma heeft gemaakt. Er komen 
ook steeds nieuwe groepen bij. 

Watersport en Beleggen zijn daar 
enkele van en er is ook een groep 
voor beginners in oprichting. Vooral 
dat laatste is logisch, want juist deze 
mensen zullen van een computer- 
club verwachten dat zij hier kunnen 
aankloppen als zij startproblemen 
hebben. In de praktijk is dat ook 
geen probleem en is de eigen afde- 
ling de aangewezen weg, maar toch 
bleek een specifieke gebruikers- 
groep voor beginners geen overbodi- 
ge luxe. 

Hoewel je dat zou verwachten, 
kent de HCC geen aparte groepen 
die zich met spelletjes bezighouden. 

Voor de echte computergebruiker 
zijn spelletjes dus kennelijk maar 
bijzaak. Wel kun je je bij de HCC op 
• Ruim tienduizend computerhefhebbers kwamen in november op de HCC- 
dagen af Foto hcc allerlei manieren in de mogelijkhe- 
den van de pc te verdiepen. Zo zijn er 
leden die hun eigen computer bou- 
wen en elkaar daarbij met raad en 
daad terzijde staan. Het is dus een 
algemene club die voor elk wat wils 
biedt. 

HCC-dagen 

Een activiteit die landelijke be- 
kendheid geniet, zijn de twee HCC- 
dagen die jaarlijks in november wor- den gehouden. De laatste keer be- 
zochten maar liefst tienduizend 
mensen de Utrechtse Jaarbeurs en 
dat was een aantal dat zelfs de orga- 
nisatoren verraste. Het zijn dan ook 
voor de computer-hobbyïst unieke- 
dagen waar hij of zij niet alleen aller- 
lei ' informatie kan krijgen over de 
HCC, maar waarop ook lezingen 
over allerhande onderwerpen wor- 
den gehouden, ieder bedrijf dat ook 
maar iets met pc's heeft te maken op 
deze dagen is vertegenwoordigd en er van alles te koop is. Vooral op het 
eind van de tweede dag worden de 
spullen tegen ongelooflijke prijzen 
gedumpt en dat is het moment waar- 
op veel koopjesjagers wachten. 

Hoewel de Hobby Computer Club 
zich de grootste van de Benelux (en 
waarschijnlijk van heel Europa) 
mag noemen, bestaat ze maar voor 
een klein deel uit professionele wer- 
kers. Voor het merendeel zijn er vrij- 
willigers actief en daarmee moet 
dan ook rekening worden gehouden. 
Leden kunnen weliswaar altijd aan- 
kloppen voor hulp, maar het is lo- 
gisch dat 'altijd' regelmatig buiten 
de kantooruren valt. 

Voordelen 

Het lidmaatschap van de HCC 
kost 65 gulden per jaar en tien gul- 
den inschrijfgeld. Wie zich als nieuw 
lid aanmeldt wordt ingedeeld bij een 
regionale afdeling en krijgt het lid- 
maatschap van een gebruikersgroep 
aangeboden. Lid worden van meer- 
dere gebruikersgroepen is mogelijk 
en dat kost gewoonlijk vijf gulden 
per groep. Verder krijgen nieuwe le- 
den een speciaal nummer van het 
clubblad dat beginners wegwijs 
maakt op computergebied. 

HCC-leden ontvangen elf keer per 
jaar het blad HCC Nieuwsbrief (met 
ingang van volgende maand omge- 
doopt in Computer! Totaal) waarin 
ook gratis kan worden geadverteerd. 
Daarnaast zijn er de voordelen die je 
van een club met gezamenlijke be- 
langen kunt verwachten, zoals een 
collectieve computerverzekering en 
een reparatieservice. 

Omdat het eerste doel van de HCC 
is het de leden zo gemakkelijk moge- 
lijk te maken, is er ook een bestelser- 
vice waarbij artikelen aan huis wor- 
den bezorgd. Makkelijk voor de 
mensen die wat afgelegen wonen, 
want computerzaken treft je meest- 
al in de grote steden aan. En niet 
iedereen woont dichtbij een grote 
stad. 

Voor nadere informatie over de Hobby Com- 
puter Club kan men terecht bij het kantoor 
van de HCC in Houten: tel. 03403 - 78788. Gevarieerd aanbod: voor 
elke tuin passende boom ry ''. 
?±.p^ • Soms schuilt onder het in de winter verdwenen bladerdek van 
sommige bomen een ware verrassing: de gebogen en tot een verwron- 
gen patroon vervlochten takken van de Fraxinus angustifolia geven 
deze boom een bijzonder aanzien. Deze es heeft smalle, olijfgroene 
bladeren en is geschikt als solitair in de tuin ; Tekening c. woitnoom IN IEDERE tuin hoort ten 
minste één boom. Vroe- 
ger, toen de tuin voorna- 
melijk een 'hof' was, vormde 
een boom daarvan het mid-- 
delpunt. Onder de boom 
hoorde een bank en aan 
weerszijden van een schel- 
penpaadje lagen verhoogde 
bedden met bloemen en 
moesplanten. Een paar hees- 
ters begrensden het erf. 

door Bram Wolthoom Die ene boom, in de regel een 
vruchtboom, verschafte schaduw 
. in de zomer, hield de warmte op 
zwoele augustusavonden vast en 
gaf met z'n bloesem en vruchten 
de seizoenen aan. Bomen zijn er 
voor hele kleine tuinen en voor 
park en plantsoen. De hoog op- 
gaande groei, gecombineerd met 
een aantrekkelijke vorm van de 
kroon, de bladkleur of een tere 
bloesemvracht, maken bomen tot 
een dankbaar tuingewas. 

Het aanbod aan bomen in diver- 
se 'uitvoeringen' is zo groot dat 
het altijd mogelijk is een bij de 
omstandigheden passende boom 
te vinden. Ook is er voldoende va- 
riatie in het bomenassortiment 
om voor iedere grondsoort een ge- 
schikte boom te vinden. Bij de 
keuze moet men zich richten op 
de toekomst. 

De uiteindelijke grootte van een 
volwasseri boom is maar moeilijk 
in te schatten als men zo'n iel 
stammetje met twee takjes en een 
paar worteltjes in het tuincen- 
trum ziet staan. Het brj het 
boompje geleverde label moet uit- 
sluitsel geven over de te verwach- 
ten grootte. Het verwijderen van 
groterikken als volwassen iepen, 
eiken, beuken en wilgen die de 
hen aanvankelijk toegemeten 
ruimte letterlijk ontstegen zijn, vereist deskundige hulp. 

De meeste bomen staan graag in 
zoveel mogelijk licht. De esdoorn 
(Acer Campestre), de els (Aluus), 
de haagbeuk (Carpinvs), sommige 
meidoornsoorten (Crataegus mo- 
nogyna en Crataegus prunifolia) 
en de hjsterbes (Sofbus aucupa- 
ria) vormen hierop een uitzonde- 
ring. 

De sierwaarde van bomen wordt 
bepaald door de vorm of de bloem, 
de vrucht of een specifieke nerf st- 
kleur. Maar ook een fraaie schors, 
gekleurde bladeren of een woest 
verstrengeld takkengestel dragen 
veel brj aan het uiterlijk van een 
boom. 

Vooral in de winterperiode ko- 
men bomen met een gecompli- 
ceerd takkenpatroon goed tot hun 
recht. Veelal gaat het hierbij om 
gedrongen boomsoorten, dreume- 
sen met vaak hangende takken, 
die ook in de minder groot beme- 
ten tuinen goed tot hun recht ko- 
men. 

Treurberk 

De treurbeuk (Fagus sylvatica 
'Purpurea Pendula') bij voorbeeld, 
heeft een donkerrood blad en ëen 
door afhangende takken gevorm- 
de platte kroon. De hoogte van de 
boom, zoals die van de kweker 
komt, is vrijwel de uiteindelijke 
grootte. Er zijn vele treurberken: 
Betuia pendula alba is de gewone 
treurberk, van de Betuia pendula 
'Lacinata' zijn de takken wat fijner 
en de Betuia pendula 'Purpurea' 
heeft purperrode bladeren en be- 
' hoort tot de zeer trage groeiers. 

De moerbei (Morus alba 'Pendu- 
la') is een kleine treurboom, waar- 
van de takken tot op de grond af- 
hangen. De lichtgroene bladeren 
zijn groot en onregelmatig van 
vorm. De bloei is onopvallend en 
de vruchtjes zijn geelwit en zoet. 
De moerbei is geen alledaagse ver- 
schijning in de Nederlandse tuin. Modern bergmeubel combineert 
strakke lijn met speelse vorm WORDT IN de slaapka- 
mer, badkamer en keu- 
ken relatief veel opge- 
borgen achter gesloten kast- 
deuren, in de woonkamer is 
dat vaak anders. Daar gaat de 
behoefte om spullen praktisch 
en veilig op te bergen gepaard 
met de wens om andere zaken 
juist fraai uit te stallen. 

Als het om bergmeubelen voor de 
woonkamer gaat, speelt behalve de 
praktische kant, ook het uiterlijk 
van het meubel een belangrijke rol. 
Een mooie kastwand, vitrine of 
dressoir kan een fraai middelpunt in 
het interieur vormen als dierbare 
bezittingen daarin een toepasselijke 
plaats krijgen. 

In vitrinemeubelen en vitrine-ele- 
menten, die momenteel sterk in op- 
mars zijn, worden de bezittingen 
smaakvol uitgestald. Anders is het 
met kostbare geluidsapparatuur, de 
TV, video-recorder met toebehoren. 
Het principe 'poppetje gezien, kastje 
dicht', geeft niet alleen een opge- 
ruimd effect, maar is ook zinvol in 
het kader van inbraakpreventie. 

Klassiek 

Uiteraard zijn bergmeubelen te 
koop in alle denkbare stijlen. Over 
de hele linie wordt veel aandacht 
besteed aan aparte ontwerp-details, 
hoogwaardig materiaalgebruik, 
mooi hang- en sluitwerk en een per- 
fecte afwerking. Dat verklaart vaak 
ook de prijs van meubelen. Wie echt 
iets moois wil, moet niet op het aller- 
goedkoopste uit zijn, maar dat is na- 
tuurlijk een open (kast) deur . . . 

In het klassiek/romantische genre 
zijn er naast prachtige replica's van 
klassieke stijlmeubelen in kersen, 
noten, taxus of mahonie, ook moder- 
Zeeuws-vlaamse stijlkast ne interpretaries van 'klassiek'. Bij- 
voorbeeld in roomwit of zalm. Deze 
tinten laten zich heel mooi combine- 
ren met interieurstoffen en tapijt in 
modieuze pasteltinten en scheppen 
aldus een romantisch interieur met 
een vleugje chique. 

Oudhollandse stijlkasten en dres- 
soirs in massief grenen hebben iets 
gemoedelij ks. Ze passen in de onge- 
dwongen, romantische interieurstijl 
die momenteel in de belangstelling 
staat. Naast uitvoeringen in (blank) 
eiken en massief grenen, is er een 
nieuwtje op dit gebied: Zeeuws- Kettingpuzzel 1 
| | 


2 
9 


,10 
16 I 
17 
22 
' | 
23 


11 


3 


21 


18 


24 
8 


IS 
4 
27 


. 
25 


25 
12 
7 


20 


19 
5 


14 


13 


6 

De woorden overlappen elkaar. Bij goede oplossing krijgt u op 
de opgegeven nummers een beroep. 
19 - 16 - 12 - 10 - 11 - 17 

1. troubadour; 2. schaatswedstrijd; 3. deel v.d. dag; 4. afsluiting; 5. keuken- 
kruid; 6. fietsenmaker; 7. juf; 8. eetgelegenheid; 9. hoefdier; 10. veroorloven; 
11. insektenkenner; 12. meteen: 13. bevallen; 14. onderzoek; 15. expositie; 16. 
onderkleding; 17. schalmei; 18. opheldering; 19. uitkiezend; 20. doeltreffend; 
21. mijnheer (Turks); 22. reuzenhagedis; 23. landelijk; 24. vogel; 25. muze 
v.h. minnedicht; 26. onverwachts; 27. horizontaal. Foto Relion Interieur Vijfhuizen 

Vlaamse toog- en servieskasten, ge- 
lakt in twee tinten. 

Het kastinterieur en de laden in en 
andere kleur dan de romp, om een 
voorbeeld te noemen. In overleg met 
de koper zijn verschillende kleur- 
stellingen mogelijk en de kasten 
kunnen zelfs op verzoek door een 
kunstschilder worden beschilderd. 
Het leuke van deze kasten is dat ze, 
ingeruimd met aardewerk en tafel- 
linnen in bijpassende tinten, ook 
rustig (juist!) van binnen gezien mo- 
gen worden. 

Flexibel 

De hoogste mate van flexibiliteit 
in meubelvormen en opstellingen 
treffen we aan in het moderne genre. 
Met behulp van losse elementen 
kunnen oneindig veel verschillende 
opstellingen worden gerealiseerd, 
helemaal afgestemd op de individue- 
le wensen, het budget en de beschik- 
bare ruimte thuis. Wit, staal- en pa- 
relgrijs, oosters rood en zwart zijn 
hier de toonaangevende laktinten. 
Oersterke lakken en coatings, toege- 
past op hoogwaardig houtvezelma- 
teriaal (MDP), verlenen de meube- 
len hun duurzaamheid en strakke 
uiterlijk. 

Dat strakke lijnen en speelse vor- 
men elkaar uitsluiten is niet waar. 
Aparte (bijvoorbeeld ornamentele) 
ontwerpdetails, kleuraccenten, inge- 
bouwde verlichting, verrassende 
materiaalcombinaties en variabele 
kastdiepten vormen daarvan het be- 
wijs. 

Meubelen vormen vaak een toon- 
beeld van hun tijd; ze vertellen iets 
over het tijdsbeeld waaruit ze stam- 
men. Zo wordt bij bergmeubelen re- 
kening gehouden met de moderne 
apparatuur (video, CD) die we tegen- 
woordig allemaal in huis hebben. 
Dat CD's gemeengoed zijn gewor- 
den, komt tot uiting in de vorm van 
zuilvormige meubelen speciaal om 
compact discs op te bergen. Mis- 
schien wordt dat voor, de generaties 
na ons nog wel een collectors item, 
'een authentiek CD-meubel uit de 
late twintigste eeuw'. Wat nu te den- 
ken van een stereo-toren in Chippen- 
dale-stijl ? 
Redactieadres ATV: Weekmedia, 

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, 

cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens) 

Coördinatie: Trudy Steenkamp 

Vormgeving: Ruil Busse Uitslag prijsvraag 

Het aantal inzendingen van 
de kerstpuzzel (ATV-pagina nr. 
51) heeft onze verwachtingen 
verre overtroffen. We hebben 
meer dan 3500 briefkaarten ont- 
vangen. Uit de stapel inzendin- 
gen zijn door de redactie de vol- 
gende winnaars getrokken: 
hoofdprijs, een boekenbon van 
honderd gulden, is voor mw. J. 
Duursma in Amsterdam; bon- 
nen van 25 gulden zijn voor: M. 
Geense uit Weesp, L. Kokken 
uit Zaandam, G. Poldervaart- 
v.d. Laarse uit Aalsmeer, en mw. 
De Ronde uit Koog a.d. Zaan. 

Bonnen van tien gulden gaan 
naar: P.E.J. Mansink uit Am- 
sterdam, P.S. Limmen uit Pur- 
merend, C.H. Kemp uit Amstel- 
veen, mevr. V. Hirtum uit Am- 
sterdam, M. Vrolijk uit Duiven- 
drecht, mevr. A.v.d. Leden uit 
Zandvoort, J.J. v. Gisbergen uit 
De Kwakel, B. Mentusz-Boros 
uit Diemen, S. van Duijn uit 
Zwanenburg en A. Burggraaff 
uit Vinkeveen. 

De winnaars worden verzocht 
zich bekend te maken bij de re- 
dactie van de ATV-pagina, tel. 
020-562.2840, waarna zij hun 
prijsjes krijgen toegestuurd. 

De spreuk die de puzzel ople- 
verde, was: Kerstkaarsjes bran- 
den voor alle mensen, in alle 
landen. 

Kussen als wasdroger 

Kwik-dri is de nieuwste aan- 
winst in het assortiment han- 
digheidjes voor op reis. Het con- 
cept is heel eenvoudig. Kwik-dri 
is een geperforeerd heet lucht- 
kussen, waarop kleine wasjes in 
een mum van tijd droog zijn. 

Ingepakt is Kwik-dri licht en 
opvouwbaar. Eenmaal in wer- 
king verandert een doodgewone 
föhn het zakformaat luchtkus- 
sen in een handomdraai in een 
soort kleine wasdroger. Het zil- 
verkleurige kussen heeft een 
speciale ingang die naadloos 
aansluit op iedere föhn. Het 
kussen kost ƒ 29,95. 
Voor meer Informatie: Verta, tel. 073- 
579130. 
Opvouwbare trap 

Handig voor doe-het-zelvers 
is een nieuwe lichtgewicht lad- 
der die dankzij een vernuftig 
systeem de sporten als het ware 
kan opvouwen. In opgevouwen 
toestand is het pakketje slechts 
tien centimeter breed en twee 
meter breed. Zo kan de ladder in 
een zeer smalle kast worden op- 
geborgen. De ladder is gemaakt 
van weerbestendig aluminium 
en weegt slechts 3,5 kilogram. 
Het voor ons land nieuwe klim- 
gereedschap is in Duitsland ge- 
test tot een gewicht van twee- 
honderd kilogram per sport. Dit 
betekent dat de ladder, aldus de 
fabrikant, absoluut veilig is en 
goedgekeurd tot een belast ge- 
wicht van circa 125 kilogram. 
De ladder kost ƒ 149,-. 

Voor meer informatie: Verta, tel. 073- 
564052. 
Horloge met pieper 

Swatch introduceert het eer- 
ste polshorloge met een geïnte- 
greerde pieper en een normale 
tijdsaanduiding. De 'Pager' zal 
in eerste instantie alleen in 
Zwitserland worden verkocht. 
Er zijn plannen om halverwege 
dit jaar het horloge ook in ande- 
re landen te introduceren. De 
'Pager' is getest en goedgekeurd 
door de Zwitserse PTT. 

Vanuit elke plaats kan con- 
tact worden opgenomen door 
vier van tevoren geslecteerde 
nummers naar eigen keuze. Elk 
van die nummers geeft haar ei- 
gen herkenbare, akoestisch sig- 
naal. Wenst de eigenaar niet ge- 
stoord te worden, dan kan het 
worden uitgeschakeld of op 'si- 
lence' worden gezet. In het laat- 
ste geval worden inkomende op- 
roepen opgeslagen. Ze zijn dan 
later oproepbaar. De prijs voor 
het horloge ligt rond de vierhon- 
derd gulden. ipip 

SONY 63 CM KVX25TD 
STEREO TELETEKST 

Flat en Square Black Trinit- 
ron beeldbuis, euroscart, 
stereo, teletekst en af- 
standbediening. Adv, *2150.- 
SONY CAMCORDER 

F450;Topper!HiFi,3lux,8x 
zoom, autotocus. '2550. JVC63CMSUPERVHS 
STERE O TELETEKST 

Ö1349.- 

HITACHI 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST SONY 70 CM KVC27TD 
STEREO TELETEKST SONY 55 CM KVX21TD 
STEREO TELETEKST SONY55CMKVM2131 
SUPER TELETEKST m 1849.- 

KLEINSTE CAMCORDER 

(Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi- 
Fi, 6 xzoom, autofocus. '2395.- 1449.- 

SONY CAMCORDER 

F250; Kompakt, autofocus. 
InkUiccessoires. Adv.'2775 

1349.- 
BROTHER SUPER LUXE MAGNETRON 

Luxe 29 liter magnetron, 700 Watt vermogen, 
elektronische display voor uuraanduiding, kooktijd 
en magnetronstanden, tiptoets bediening en 
roestvrijstalen ovenwanden. Adviesprijs ' 899.- 

SONY PRECISE V901 
TOPKLASSE MIDI-SYSTEEM 

Versterker 2x65 Watt, optische digitale ingang, 
videoingang, microfoonmixer, gescheiden 
toonregeling: Digitale synt. tuner, 30 voor- 
keuzezenders: Dubbel cassettedeck, 2x auto- 
reverse, high-speed dubbing, full-logic bediening: 
CD-speler, optische verbinding met versterker, 
Shuttle Play: 3 weg luidspreker boxen. Infrarood 
afstandbediening. Adviesprijs '2890.- TOPMERK CAMCORDER 

E1 0; (Sony) 8mm systeem, Hi- 
Fi stereo . 6x zoom, 4 lux. '2799.- SHARP CAMCORDER 

VHS-C, 1 2x motorzoom, kleu- 
ren LCD-zoeker. Adv. '2799.- SHARP 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST 

F 
PHILIPS 70 CM KTV 
STEREO TELETEKST 

Type 28GR5770; 70cm flat 
square, in-line, quikstart beeld- 
buis, stereo, teletekst en af- 
standbediening. Adv."2275.- PHILIPS 63 CM 5760 
STEREO TELETEKST 63 CM TELETEKST 

Nederla ndse Philips garantie. 

Em? 12 9 S.- 
philips 55 CM KTV 

STEREO TELETEKST JVC CAMCORDER 

VHS-C, Superkomakt. '21 99.- »1579.- JVC VHS-HQ 
VIDEORECORDER 

HRFC100E: Uniek Fule 
Compatible mech.: direct 
afspelen van VHS en de 
kleine VHS-C cassette. 
4 Koppen, perfekt stil- 
staand beeld en slow- 
motion, dubbele speel- 
duur: max. 8 uur, diefstal- 
preventie. Afstandbe- 
diening met LCD-display. 
Adviesprijs "1539.- PHILIPS CAMCORDER 

6843; VHS-C, autofocus. '2095.- mnn.- JVC HI-FI VIDEO 

830;TOPKLASSE! VHS-HQ, 
hi-fi stereo geluid. '1899 1099.- 

PHILIPS HI-FI VIDEO 

VR6870; Afstandbediening, 
VHS-HQ, HI-FI stereo geluid. 
Ned. Philips garantie! '1 995.- ^ 1099. HITACHI HI-FI VIDEO 

VT570; VHS-HQ, stereo/1 999.- PHILIPS 63 CM KTV 
AFSTA NDBEDIENING 

m 1095.- 

PHILIPS 21GR2550 
55 CM TELETEKST 

esep 895.- 

45 CM TELETEKST 

Nederlan dse Philips garantie, 

\Êë? 845.- 

37 CM AFSTANDBED. 

EH& 385." 

37 CM KLEUREN-TV 

375.- GRATIS 3^AAR ; 
^GARANTIE ;. 1149.- 

BLAUPUNKT HI-FI 

RTV740; 3 koppen VHS-HQ 
HI-FI stereogeluid. '2295 e^1299.- 

PANASONIC HI-FI 

F60; 4 koppen, VHS-HQ. "1 894.- 

1399.- 

SONY VHS-HQ VIDEO 

V21 0; Afstandbediening. "1110.- 

~~ 749.- 

HDH520-, 

JVC VHS-HQ VIDEO 

Van de ultvindersl "1319.- 

SI 649. "I 

JVC VHS-HQ VIDEO 

HRD600; 3 koppen, voor per- 
fekt beel dl Afst.bed.. "1429.- 

EaEr 779." 

BLAUPUNKT VIDEO 

RTV570; VHS-HQ + afst.bed. | 
+ barco de leespen "1545.- 

779.- BLAUPUNKT VIDEO 

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen, j 
8 uur, afstandbed. "1695.- teletekst ARISTONA 70 CM 
SUPER TELETEKST 

1298- 

BLAUPUNKT 70 CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG 70 CM 
STEREO TELETEKST 

^1498.- 

BLAUPUNKT 63 CM 
STEREO TELETEKST 949. -I 

PANASONIC VIDEO* 

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, I 
afstandbed. ,+leespen "1 733.- [ ms* 849. -I 

HITACHI VHS VIDEO 

M720; HQ-beeldkwaliteitI 
LCD-afstandbediend."999.- 1 

679.- 

HITACHI.VHS VIDEO 

M730; 3 koppen. Adv. "1 299.- 1 

779. AKAI VHS-HQ VIDEO 

VSF10; afstandbed. "878.- [M& 589.- 
GRUNDIG 63 CM 
LUXE TELETEKST ARISTONA 55 CM 
STEREO TELETEKST 

52KV2527; 20 Watt + 4 boxen GRUNDIG 51 CM 
TELETEKST STUNT 23E ARISTONA 51 CM 
AFSTANDBEDIENING 

m 7487- 

GRUNDIG P37-440 
AFSTANDBEDIENING 

flj Wiw 568.- GRUNDIG VHS VIDEO 

VS51 0; + TELETEKST. "1 549.- PHILIPS VHS VIDEO 

302; 3 koppen, perfekt beeld, | 
LCD afstanflbediend. "1 295.- PHILIPS VHS VIDEO 

VR6290; HQ! Afstandbediendl 
Ned.Philips garantiel "1195.- m 629.- 

ARISTONA VHS VIDEO! 

2SB01; VHS-HQ, inkl.af-l 
standbediening. Adv."1095.-j m 629, 

STUNT! VHS HQ-VIDEOl 

Inkl. afstandbediening! ü 479. 

VHS V IDEO-SPELER 

m 329.- 37CM KLEUREN-TV 

TELETEKST 

AFSTANDBEDIENING ïëm& 
99 """ , ; c dan wie ook. 
■*» arr „„e; goedkoper is i aai 7 nrad. / -° °Jj 

PHECÏSÊV901 extreem «■--■_ ; \ s u m ag 

MIELE 1150TOEREN 
WASVOLAUTOMAAT 

Type W750; Voorlader, RVS 
trommel EN kuip, centrifu- 
geert tot 11 50 toeren p/m;bui- 
tenmantel tweezijdig geë- 
mailleerd. Adviesprijs '21 99 WKttoc, SIEMENS WM3380 

rS>1265.- 

WASDROOG KOMBINATIE 
PHILC0103RVS 

Tegen meerprijs wast en 
droogt u in één machine: 

1485.- 

AEG LAVAMAT RVS 

De grote AEG kollektie bij 
BCC te bewonderenl Wat 
zegt u van deze AEG/BCC 
stuntaanbieding? "1549 ^1245.- 

PHILIP S 800TOEREN 

urn* 875.- 

BAUKNECHTWA6500 

745.- 
280 LITER 2-DEURS 
LUXE KOELKAST 

Ondanks grote inhoud kom- 
pakte afmetingen. Kwalita- 
tief uitstekende koeler/vrie- 
zer. Adviesprijs "848. 425.- INDESIT 2-DEURS 

Type .2023; Tweedeurs 4- 
sterren kombikast. Adv.'899.- *3 

! 

fi 

ft 

MAGNETRON OVEN * 

Snel ontdooien en verwarmen, ft 
m 219.-B 

MAGN. DIGITAAL " 

10 standen, digitale tijdklok - 
en elekt ronische bediening, ft 239. 

SAMSUNG RE570 

269. m 495. 

ZANUSSI 2-DEURS 

595.- PHILIPS 240 LITER 

675. BAUKNECHT 2304 

725.- BOSCH 2-DEURS 

Type KSV; De nieuwe met 260 
liter inhou d. Adviesprijs. '11 99.- INDESIT 1200TOEREN 

Type W1 200WDOJ ; Voorlader, 
centrifugegang 1200trn/min., 
rvs trommel EN kuip. '1399.- cSÊf 969.' —03134 12i""6189 «SiMBM 
1000 TOEREN RVS 

Nederlands topmerk. Trom- 
mel EN kuip roestvriistaal! 

779.- 

HOLL 1000 TOEREN 

799.- 

ZANUSSI 400 TOEREN 

eSet 699.- 

400 TOEREN LUXE 

599.- 

INDESIT PROMOTIE 

Type 25 96; Adv."799.- 

~~ 539.- 

STUNT! 550 TOEREN! 

Type 55 0LB; Volledige gar.. 

~~ 479.- 
SIEME NS KS2648 

Hm* 895 1 Vraag, opmeiking.n '3li 
.'■'■ . PeldëBCC . 

INFO-LIJM 

I 020-6474939 

Geen prijs inl;i.vü> n.m 

Alü. konsumenterib. ...._.... 

Ma .1/11 Vr. 10.00 tot IG.OOuui T'.ilsliD van levering? 
" BeldeBCG' MaWHKM 020-6476219 

' Eén dai voor levéring 
'van 14 WNT) 0(1 uur' ft 

ft 

» £03.- * 

SHARP MAGNETRON ft 

Type R2 V10; braaiplateau. ft 

289.- MOULINEX FM1115 m 329- n 

PHILIPS AVM704WH ftj m 349. -E 

PHILIPS /WHIRLPOOL 1 ^ 

AVM610; 20 liter. Adv. '769.- 379.- Ü 

MAGNETRON + GRILL ti 

TOPMERK! 23 literinhoud, 800 
Watt, digitale klok. Adv. '999.- t 

~ 499. - w BROTHER ER7341 

29 liter, digitaal, draaiplateau. fe* 
Adviesprijs"899.- F* 599. -n 

KOMBI MAGNETRON ft 

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron v 
+ hete-lucht oven. "1099.- P* 

699.-H 

SHARP 3 IN 1 KOMBI 

R8180; 750W + draaiplateau. 799.- 
KOEL/VRIES KOMBI 

Geen twee deurs koelkast 
maar een echte 280 liter 2- 
deurs koel/vries kombinatie. 
Koelruimte op "ooghoogte". 
Adviesprijs*979 469.- 

ZANUS SI K/V (OJ) " 

E§£r 769! PHILIP S ARG280 K/V 

baTÊr 839.- 

MIELE KOEL/VRIES PHILIPS 

850 

TOEREN 

BOVEN- 

LADER _ 

Type AWG089; Opvolgervan 
de nu reeds legendarische 
PHILIPS CC1 000, echter met 
REGELBARE centrifugegang 
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 
stuurd, eco-knop. "1495.- 

— 999.- 

AEG TURNETTE 

Inclusief aparte 2800-toe- 
ren cen trifuge. Adv.*1375.- 

B^1049.- 

1000 TOEREN RVS BL eÈj 1199.- 0P ^^»° M 
ZANUSSI WASDROGER 

type TD50; adv.pr. 649.- 

399.- 

rvsreverserend" 

rc§g| 549.- 

BAUKN ./BOSCH/AEG 

EÏErv.a629." 
PHILIPS/WHIRLPOOL 

699.- 

conde nsdroger" 

m 849.- 

SIEMENS CONDENS 

\m\tMc, 

MIELE DROGER 

1179.- 

MERKC ENTRIFUGE 

Mnr 169.- BAUKN ECHT K/V 

eset 949 1 
130 LTR. KOELKAST 

Oerdegelijke tabletop. Zeer 
fraaie uitvoering met formica bo- 
venblad. Officiële garantie. 

245.- 

145 LTR. KOELKAST 

Coolcratt 1 45 liter, 2-sterren. For- 
mica bovenblad. Garantie. 

295.- 

PHILIPS 140 LITER 

Type AFB075; Tafelmodel, 
krasvast bovenblad, vriesvak. 395.- 

ZANUSS1 140 LITER 

445.- BOSCH KTF1540J 

jzm 545.- 

PHILIP S 160 LITER 

\^jw 575.- 

BAUKNECHT160LTR. 

(^^ 645.- 
OPZETVRIESKASTJE 

Handig opzetvrieskastje, waar 
altijd een plaatsje voor te vin- 
denis. Adviesprijs. '595. ijfjM 348.- 

125 LTR. VRIESKAST PHILIPS VRIESKAST 

Type AFB095; Adv."665.- m 498.- 

BOSCH VRIESKAST 

Type GS D1311; Adv. "848.- 

m 648.- 

STUNT!! VRIESKIST!! m PANAS ONIC NN8550 

KOMBI MAGNETRON 
3 IN 1 + DRAAISPIT 

35 liter inhoud, 800 Watt ver- 
mogen en digitale tijdklok. 

m 899.- 
INDES 
VAAT- 
WASSE.. _ 

Type D310; Roestvrijstalen * 
interieur, 12 couyerts, 2 ro- 
terende sproeiarmen, 6 progr. 
wate'rontharder, geruisarm. 
Adviesprijs '1049. 699.- BOSCH VWPS21 00 

Ww 769.- „ 

BAUKN ECHT VW3PR |ft 

m 949.- 

MIELE VW G521 ft 
ft ft 
ft S ^ \CCOOO v .^ v5nj INDESIT 
FORNUIS 

Type K5400; Adviesprijs"799.- \M& 518. 

STUNT! GAS-ELEKTRO 

De ideale kombinatie: koken 
op gas en elektrisch bakken 
en grilleren. Adviesprijs*998 lèM? 598.- 

ETNA FORNUIS 14.00 

hmj 598." 

INDESIT G/E FORNUIS 

K5406; Gas-elektro. "1 049.- 

748.- 

PELGRIM FORNUIS 

400IV; Gas-elektro fornuis. 898.- 

PELGRIM SUPERLUXE 
GAS-ELEKTRO FORNUIS 

410IV; Gas-elektro fornuis. 
Inkl. grili, draaispit en mixed 
grill-set. Adviesprijs* 1425.- m 998.- 

ATAG ELEKTRISCH 

•EFF225/234/275. Adv."1 445.- ^ 1098.- 

ATAG INFRA TURBO 

KFF452; Luxe gas-elektro 
fornuis met hete-luchtoven, 
grill, kookwekker en gratis 
kookboek. Adviesprijs'1 735.- [éëf1298b- 
SUPER KOOKPLAAT 

4-PITSGASKOOKPLAAT.-298.- iMj 198.- ATAG KOOKPLAAT 

GKF334; 4-pite. Adviesprijs"445.- 

m 348.- 
PELGRIM WASEMKAP 

WA15; Adviesprijs'245.- - 

128.- ATAG WASEMKAP 

OWA425AN; 3 standen. "380.- miïf 168.- HAARLEM 


EN ELEKTRO -SUPERS IN DE RANDSTAD Ssïiïïssïss^üI.^:-:, in:iü»'^- 

■ ■■ ■■ • •■' ^^ ■■■■• ^ . ^^ m mm-r^m. ■ m »^ ^^ mm »1^ ... ... . dinsdag t/m vrijdag ..:.:.... 9 tot 5.30 uur 

IBEVERUUIJK | AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG , ZpETERWOUDE I -Adviesprijs s.echts referentie Soeved^p "vr^ f ^ÜI^K^r 

LBeVerhof16(aliee„wit g oed)| HILVERSUM ; | MaSrSENBROEK 2 ° '^SgrÖXffi^ otrig^la^n ^S!tó=^ %Z, I BEVERWIJK Tl •Jil •fïViïT] ïTo 1 ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft ft 
ft h 
ft 
ft 
ft 

s 

ft 
ft 
ft 
ft 

N 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
ti ft! ft 

ft 
ft 
ft 
fi 
ti 


650.000 GEZINNEN ONTVANGEN 
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN 
MMDna Zandvoort 
IMieu 

Donderdag 16 januari 1992 Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 3 
$^eek ^^edia Oplage: 5.150 WD eist proef 
met stofzuiger 
tegen hondepoep ZANDVOORT - Opruimen 
is de meest effectieve bestrij- 
ding van de hondepoep-over- 
last in het dorp. Dit heeft meer 
resultaat dan voorlichting, het 
creëren van uitlaatgebieden en 
het te koop aanbieden van 
plastic zakjes, waarmee de uit- 
werpselen opgeruimd kunnen 
worden. 

Dat is de mening van een 
aantal Zandvoortse gemeente- 
raadsleden. Volgens hen moe- 
ten er nog dit jaar proeven ge- 
nomen worden met de Jumbo 
Vac, een soort straatstofzui- 
ger. Daarnaast zouden de boe- 
tes voor het los laten lopen van 
honden, verhoogd moeten wor- 
den. 

In de gemeente Den Haag, waar al 
enige tijd met de Jumbo Vac wordt 
gewerkt, tonen ambtenaren zich 
zeer tevreden over deze kleine, 
wendbare straatstofzuigers. Zij blij- 
ken effectief te werken bij de bestrij- 
ding van straatvuil, inclusief honde- 
poep. Ook op plaatsen waar de gro- 
tere veegwagens niet kunnen ko- 
men. 

Burgemeester en wethouders van 
Zandvoort willen niet eerder dan 
volgend jaar twee van deze appara- 
ten aanschaffen. Dat staat in de nota 
'Aanpak vervuiling door hondenont- 
lasting' die deze maand door de ge- 
meenteraad wordt behandeld. Ge- 
zien de beperkte financiële midde- 
len wil het college de aanpak dit jaar 
beperken tot een voorlichtingscam- 
pagne, het creëren van uitlaatgebie- 
den en hondenvrije zones en de aan- 
schaf van hondepoepzakjes. Onder- 
nemers Vereniging Zandvoort heeft 
al aangeboden te helpen bij de ver- 
koop van de zakjes. Het college 
hoopt met deze maatregelen een 
mentaliteitsverandering teweeg te 
brengen. Zakjes Een aantal raadsleden heeft daar 
echter weinig vertrouwen in. Vol- 
gens hen moet de gemeente zelf ook 
iets laten zien, door het opruimen 
van de hondepoep. „Ik zie geen 
brood in het aanbieden van zakjes", 
zegt WD-raadslid Jaap Methorst. 
Van hem is het idee afkomstig om 
straatstofzuigers in te schakelen, en 
deze te laten bedienen door banen- 
poolers. „Voorlichting is mooi, 
maar als de gemeente daar zelf niets 
tegenover zet, bereik je daar weinig 
mee. Dan mis je een kans voor open 
doel". Methorst eiste maandag- 
avond in de commissie voor finan- 
ciën dat er nog dit jaar een proef 
genomen wordt met een straatstof- 
zuiger. „Als dat niet gebeurt, over- 
weeg ik om tegen dit voorstel te 
stemmen". Het WD-raadslid kreeg 
steun van GBZ, CDA en D66. Flierin- 
ga, Bosman en Annema verwachten 
dat opruimen beslist meehelpt bij 

(ADVERTENTIE) 
B Waterstanden 1 Datum HW LW HW LW 16 jan 


. 


07.10 11.58 19.50 


17 jan 


00.41 


08.37 12.59 21.24 


18 jan 


01.39 


09.44 14.00 22.30 


19 jan 


02.31 


10.35 14.46 23.04 


20 jan 


03.19 


11.16 15.36 -.-- 


21 jan 


04.03 


01.39 16.17 11.56 


22 jan 


04.49 


02.33 17.05 12.45 


23 jan 


05.35 


03.16 17.47 13.24 


24 jan 


06.19 


03.53 18.35 14.25 


Maanstanden: 
VM zond 


19 jan. 


22.29 u. 


Springtij 


21 jan. 16.17 u. NAP+125cm het veranderen van de mentaliteit 
van hondenbezitters. 

Boetes 

Volgens Kuijken, PvdA, is het 
noodzakelijk dat de boetes verhoogd 
worden. Voor het los laten lopen van 
honden geldt een boete van twintig 
gulden. Een 'lachertje' volgens Kuij- 
ken. Ook volgens de andere commis- 
sieleden zet dat geen zoden aan de 
dijk. Het college heeft geen directe 
invloed op het tarief, dat wordt vast- 
gesteld door het openbaar ministe- 
rie, maar zal wel trachten zijn in- 
vloed aan te wenden. 

Voor het poepen van honden op 
verboden plaatsen is nog geen be- 
drag vastgesteld. Binnen de bebouw- 
de kom mogen honden alleen in de 
goot poepen, of op terreinen die de 
gemeente daarvoor heeft aangewe- 
zen. Dat er eigenlijk strenger gecon- 
troleerd moet worden, daarover lij- 
ken de raadsleden het eens. Daar- 
voor ontbreekt nu echter de man- 
kracht. 

Hondepenning 

Invoeren van een hondepenning 
wordt overwogen, als hulpmiddel 
om de controle te vergemakkelijken. 
Daardoor is de eigenaar, van een los- 
lopende hond die wordt opgepakt, 
makkelijker op te sporen. Een be- 
zwaar is, dat de penning fraudege- 
voelig is. Bovendien is het systeem 
nog niet landelijk ingevoerd. Het 
blijft dus lastig om een Zandvoortse 
viervoeter te onderscheiden van een 
hond van buiten deze gemeente. 
Daarom zal de invoering van een 
hondepenning zeker met nog een 
jaar worden uitgesteld. De nota 
wordt nog behandeld in de eerstko- 
mende gemeenteraadsvergadering. 
• De Jumbo Vac straatstofzuiger is 
geschikt om hondepoep op te ruimen. ~&^fmin*aa*^<tz3&>&TcxuBrzsii2zïyM i z Ko^roni ?=^r iTftwwj&^i&siaai'isaziitf ?&~ :■., i 'jjïï.'iicu'ïpnï/jr.^i.'ffiivi Kopje 
onder ZANDVOORT - 
Soms komen 
toeristen in 
Zandvoort voor 
verrassingen te 
staan. Zoals 
deze Fransen, 
die onlangs met 
hun Volkswagen 
het strand 
opreden. 

Aan hun 
Middellandse 
Zeekust heb je 
nauwelijks eb en 
vloed. Hier is dat 
wel anders, 
merkten zij. Te 
laat. 

De wagen kwam 
niet meer los uit 
het zand en ging 
kopje onder in 
het opkomende 
water. De Kever 
was total-loss. 
ttZËMEEm Oen-a tvelci 

De bouw van een apparle- q 
mentencomplex in Bentveld O 
kan voorlopig niet doorgaan. De 
provincie weigert een ontheffing te 
verlenen. 

Casino 

Casino Zandvoort verwacht r% 
met het resultaat van afgelo- v? 
pen jaar eindelijk uit de rode cijfers 
te komen. 

Kofrcen 

Ook 'oudere mannen' kun- «y 
nen leren koken, in wijkeen- f 
trum 't Stekkie gaat speciaal voor 
hen een cursus van start. 

School 

Op twee pagina's, 9 en 11, q 
wordt deze week aandacht 5/ 
besteed aan de verschillende facet- 
ten van het voortgezet onderwijs. ni-occr~cTj:n-".:-.-T ■ ^i-i v : ■ .'z- ir.Tr.ü^u: Man op heterdaad 
betrapt in café 

ZANDVOORT - De politie heeft af- 
gelopen vrijdag, rond vier uur 's 
nachts, een 21-jarige Zandvoorter op 
heterdaad betrapt in een - reeds ge- 
sloten - café. Een bewoner van de 
woning erboven hoorde lawaai in de 
zaak en waarschuwde de politie. De 
man had inmiddels een gokkast ge- 
forceerd. Hij was het pand binnenge- 
komen, door een luik te vernielen. (ADVERTENTIE) Beach-Him Telefoon 02507-12841 Kerkstraat 13 
02507-12309 Passage 22 AMERICAN SYSTEM 

RIVET 

S^.TY POG NEW-MAN 
TOM TAILOR 
EDWIN Zandvoort 

AUSTRALIAN 

EL-CHARRO 

BEST-COMPANY 

VERBOUWINGS 
UITVERKOOP VANAF 18-1 t/m $-2-'$2^ S \s&$* 

'Extra golfbaan en uitbreiding bungalowpark economischer' 

Gran Dorado wil circuit-terrein ZANDVOORT - Gran Dora- 
do is bereid het circuitterrein 
over te nemen, om er bunga- 
lows te plaatsen en een golf- 
baan aan te leggen. Dat is ook 
economischer voor Zandvoort. 
Dit zegt directievoorzitter Mr. 
E. Kruijff in een brief aan het 
gemeentebestuur van Zand- 
voort. Aanleiding is een me- 
ningsverschil over de nood- 
zaak van een geluidwal, aan te 
leggen tussen het circuit en het 
bungalowpark. Gran Dorado 
Leisure NV zal alles doen wat 
in haar vermogen ligt, om haar 
belangen in Zandvoort veilig te 
stellen, aldus Kruijff. 

Directievoorzitter Kruijff wijst 
erop dat de gemeente contractueel 
een geluidwal moet aanleggen. Het 
circuitlawaai, dat het bungalowpark 
binnendringt, zou volgens TNO uit 
Delft de normen overschrijden. Dat 
gaat de gemeente veel geld kosten, Nieuw plan na opheffing KMTP Afdeling Zandvoort/ Bentveld: 

Praten over 'groen' vervangt tuinkeuring ZANDVOORT - Rob Boekel- 
man en Jan van Kleeff hopen 
dit jaar met nieuwe activitei- 
ten te komen op het gebied van 
tuinverfraaiing en andere soor- 
ten van 'groenversiering'. Dat 
zegt Boekelman in verband 
met het verdwijnen van de 
tuinkeuringscommissie. Deze 
moest op 31 december jongst- 
leden wegens gebrek aan be- 
langstelling worden opgehe- 
ven. „Daarom gaan we het nu 
anders aanpakken", aldus 
Boekelman. De gedachten 
gaan uit naar voorlichting, 
over het groen dat in Zand- 
voort wel kan groeien. 

„Het is triest dat het zo moest lo- 
pen", zegt Boekelman over het op- heffen van het comité. Als afdelings- 
hoofd Plantsoenen bij de gemeente 
draagt hij zorg voor het groenbeheer 
in Zandvoort. Maar daarnaast was 
hij sinds een aantal jaren ook nauw 
betrokken bij de Afdeling Zand- 
voort/Bentveld van de Koninklijke 
Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde. 

Deze verrichtte 's zomers keurin- 
gen van tuinen en 'balkongroen', als 
een soort stimulans voor de eigena- 
ren. Ieder jaar werd een tiental win- 
naars uitgekozen, die op een feeste- 
lijke bijeenkomst werden gehuldigd. 

Het was een uitstekende manier 
om tot 'dorpsverfraaiing' te komen. 
Dat doel lag ook opgesloten in de 
naam van het toenmalige 'Comité 
Tuin- en Dorpsverfraaiing', dat on- 
geveer vijftien jaar geleden werd op- gericht. Jan van Kleef, van de gelijk- 
namige kwekerij aan de Van Stol- 
bergweg in Zandvoort, stond aan de 
wieg daarvan. 

Later werd aangesloten bij 'de Ko- 
ninklijke Maatschappij voor Tuin- 
bouw en Plantkunde, het plaatselij- 
ke comité ging over in de 'Afdeling 
Zandvoort/Bentveld'. Deze is per 31 
december 1991 definitief opgeheven 
wegens gebrek aan belangstelling. 
Het afdelingsbestuur heeft onlangs, 
tijdens een bijzondere ledenvergade- 
ring, daartoe moeten besluiten. Be- 
stuur en tuinkeurders hebben, on- 
danks vele jaren van inspanningen, 
het teruglopen van het ledental geen 
halt toe kunnen roepen. Waren het 
er in de succesjaren nog zo'n negen- 
tig, afgelopen tijd is het aantal tot 
onder de vijftig teruggelopen. 
Toch hebben Rob Boekelman en 
Jan van Kleef goede hoop dat er 
nieuwe activiteiten in het leven ge- 
roepen kunnen worden. Het afsto- 
ten van de KMTP, die allerlei beper- 
kingen met zich meebracht, heeft 
weer als voordeel dat er meer bewe- 
gingsruimte is. Of een en ander in 
verenigingsverband moet gebeuren, 
betwijfelen zij. Als dat niet nodig is, 
scheelt het een hoop administratie- 
ve rompslomp. 

Wel duidelijk is, dat de activitei- 
ten op deze gemeente gericht moe- 
ten zijn. „We willen ons voorname- 
lijk op "t Zandvoortse' richten", zegt 
Boekelman. „Aandacht voorname- 
lijk voor dat groen, dat in deze kust- 
gemeente kan groeien". Boekelman 
en Van Kleeff zijn door hun beroep 
hierin gespecialiseerd. Hun infor- 
matie kan zeer waardevol zijn om- 
dat een kustplaats een lastige plek is 
voor tuin- en ander groen. Wat er 
groeit, dat verschilt sterk per loca- 
tie, omdat de afstand tot de zee een 
grote invloed heeft op de groeikan- 
sen. 

Daarom wordt gedacht aan de mo- 
gelijkheid om Zandvoort in - denk- 
beeldige - stroken te verdelen, tel- 
kens iets verder van de kust. Daar- 
door komt iedereen met een tuin of 
balkon aan bod. Boekje 

Een mogelijkheid is het uitgeven 
van een boekje, hiervoor bestaan al 
ver gevorderde plannen. Daarnaast 
wordt gedacht aan voorlichtings- 
ochtenden bij Van Kleeff. Daarbij 
kunnen, bijvoorbeeld in najaar en 
winter, eventueel ook kamerplanten 
ter sprake komen. „Zandvoort telt 
veel mensen die enthousiast met 
groen bezig zijn", weet Boekelman. 

„Als zij suggesties hebben, dan 
zijn die van harte welkom". Zowel 
Boekelman als Van Kleeff kunnen 
daarvoor gebeld worden: Boekel- 
man via 61577 (werk) of 16973 (pri- 
vé), Van Kleeff onder nummer 
17093. evenals andere voorzieningen, 
meent de directievoorzitter. De 
vraag doet zich voor, of de investe- 
ringen wel opwegen tegen het - moei- 
lijk te kwantificeren - economische 
belang, zegt hij. 

Daarom komt Kruijff met een al- 
ternatief, een plan dat 'niet alleen 
economisch haalbaar is, maar voor 
uw gemeente grote voordelen biedt'. 
Het houdt in, dat Gran Dorado het 
circuitterrein (zo'n zeventig hecta- 
re) overneemt voor 250 extra bunga- 
low's en een semi-openbare, acht- 
tienholes tellende golfbaan die aan 
de internationale eisen voldoet. De 
slipschool blijft bestaan in dit plan. 

Voordelen 

Als voordelen noemt Kruijff onder 
andere dat de nieuwe opzet qua ge- 
luids- en milieuproblematiek 'zeer 
vriendelijk' is en dat de piekbelas- 
ting tijdens racedagen op de toevoer- 
wegen verdwijnt. Daarnaast voor- 
spelt hij een grotere stroom toeris- 
ten naar het dorp zelf, waardoor ook 
de plaatselijke ondernemers meer 
zullen profiteren. 

Kruijff verwacht 'een aanzienlijke 
upgrading van Zandvoort die het 
mogelijk zal maken om Zandvoort 
naast Scheveningen en Noordwijk 
in de eredivisie van de Nederlandse 
badplaatsen een prominente rol te 
laten spelen'. Deze gemeente profi- 
leert zich dan als badplaats met een 
'green product van hoge kwaliteit', 
zegt hij, wijzend op de golfbaan. 

Hij voorspelt veel grotere inkom- 
sten voor Zandvoort, door de toena- 
me van toeristenbelasting en onroe- 
rend-goedbelasting. En door de ver- 
koop van het terrein, al stelt Kruijff 
wel een 'redelijke prijs' en het ver- 
krijgen van vergunningen als voor- 
waarde. 

Het gemeentebestuur gaat op dit 
moment niet in op het aanbod van Gran Dorado. Dat zegt woordvoer- 
der Egon Snelders. 

'No return' 

„Omdat we nu zover op het huidi- 
ge pad zijn gevorderd, zijn burge- 
meester en wethouders van mening 
dat er een 'point of no return' is 
bereikt. Het college heeft daarin de 
steun gekregen van de fractievoor- 
zitters". 

Principieel is Gran Dorado, dat in 
Zandvoort inmiddels 105 miljoen 
gulden gulden heeft geïnvesteerd, 
niet tegen het circuit. Dat zegt de 
directievoorzitter in de brief, die in 
oktober al werd verstuurd, maar 
deze week pas boven water kwam. 

De onderneming heeft eerder een 
miljoen ter beschikking gesteld om 
het interimcircuit mogelijk te ma- 
ken. Maar zij zal 'echter alles wat in 
haar vermogen ligt' in het werk stel- 
len om haar belangen in Zandvoort 
veilig te stellen, indien zal blijken 
dat bij afwegingen het (nieuwe) cir- 
cuitbelang een hogere prioriteit 
krijgt dan het gevestigde Gran Dora- 
do belang'. 

(ADVERTENTIE) Denk er aan . . 
Opruiming bij KINDERMODE 

SCHOENEN - LAARZEN 

Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur 

Zondag van 13.00-17.00 uur 

Maandag gesloten 

HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT 
Natuurlijk, die krant moet ik hebben. 
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn 
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar ƒ 12,00 1' Nieuwsblad 
Naam: (m/v) i i i i 
Adres: I I I I I L J_l I L J I I L I I I I I L J I I I I L I L J_J I I I I I I I L J I L Postcode/Plaats: 

Telefoon: I I I I I I I I I I I I I I (i.v.m. lomroli' hrairsin}!) | WK '< 

Giro/Banknr.: I I I L J I I L L_ Daarna word ik abonnee en betaal per 

D kwartaal ƒ 16,00 Dhalf jaar ƒ 29,00 Djaar ƒ52,0 

' Voer postabonnees gelden andere tarieven. U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020-668.13.00. 

Stuur deze bon in een open envelop naar 
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 l'A 
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003 u WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN Dankbaar en blij geven wij ken- 
nis van de geboorte van onze zoon 
en broertje Frank geboren 10 januari 

Wim, Astrid en Mark 

van der Veld 
Fahrenheitstraat 11/2 
2041 CG Zandvoort Na een arbeidzaam leven, vol liefde en zorg voor 
zijn gezin, is van ons heengegaan mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en fijna opa 

Jacob Kraaijenoord 

8 januari 1916 f 7 januari 1992 

A. Kraaijenoord-Keur 
Corry en Jan 

Jaap 

Simon en Emile 

Martha en Addie 

Coby en Ben 

Resi en Loek 

en kleinkinderen 

2041 BD Zandvoort, januari 1992 
Vondellaan 4 

De crematie heeft op 10 januari plaatsgevonden. Lieve opa, 

we zullen je nooit vergeten Willem-Jan en Petra 
Simon en Simone 
Barbara, Michiel 
Vincent, Suzanne 
Meivin, Daniëlle Enige en algemene kennisgeving. 

Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 
Zuiderhout is na een langdurige strijd van ons 
heengegaan onze lieve moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder 

Neeltje ten Broeke-Koning 

weduwe van Nicolaas ten Broeke 

op de leeftijd van 85 jaar. 

Kinderen, 

kleinkinderen 

en achterkleinkind 

11 januari 1992. 
Verpleeghuis Zuiderhout, 
Beelslaan 9, Haarlem. 

Correspondentieadres: 
Brederodestraat 68, 
2042 BH Zandvoort. 

De begrafenis in het familiegraf op de algemene 
begraafplaats te Zandvoort heeft inmiddels 
plaatsgehad. Some people think about the future 
Some speak about the past 
But where is the final structure? 
Now you are free . . ., at last. 

Dennis 

Rustig en vredig is van ons heengegaan, mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en grootvader 

Johannes Jacobus Plantenga 

in de leeftijd van 75 jaar. 

Zandvoort: 

Jennifer Plantenga- Johnson 
Helen 

Haarlem: 

Dennis en Dicky Plantenga 

Lelystad: 

Jeannette en Joost Plantenga 
Sanne en Hilje 

Zandvoort, 13 januari 1992 
Marisstraat 36 

De uitvaartdienst in de parochiekerk „St. Aga- 
tha" en de crematie in crematorium „Velsen" te 
Driehuis hebben inmiddels vandaag plaatsgevon- 
den. 

Liever geen bezoek aan huis. Met droefheid delen wij U mede, dat toch nog on- 
verwacht van ons is heengegaan, na een liefde- 
volle verzorging in het verpleeghuis „Overspaar- 
ne", onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Johanna Wilhelmina Berendina Gorus 

weduwe van Peter Vink 

op de leeftijd van 85 jaar. 

J. C. Vink 

J. L. Vink-de Vries • 

Martijn 

J. W. Vink 

D. Veenendaal eg. Vink 

Peter, Rory, Janine 

Zandvoort, 13 januari 1992 
Haarlemmerstraat 22 

Correspondentieadres: 
Ontvanger Schoutenstraat 10 
2042 NC Zandvoort 

De overledene is overgebracht naar een der 
rouwkamers van de Associatie - Uitvaartverzor- 
ging, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen be- 

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 
17 januari om 14.00 uur op de Algemene begraaf- 
plaats, Tollensstraat 67 te Zandvoort. PROVINCIE Voor uw hartelijke bewijzen van "medeleven en belang- 
stelling betoond tijdens zijn laatste levensjaren en na 
het onverwacht overlijden van onze lieve vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader 

Egbert Jongsma 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

2042 NR Zandvoort, januari 1992 
Wilhelminaweg 44 * Zaterdag is het zover! -K 

* 

* Dan wordt Patricia 30 jaar 

Van harte: Een jolige twintiger ******+*****¥*¥¥**+********¥***+*****# Moord-iïlolland BEKENDMAKING ZIEKENHUISPLAN REGIO AMSTERDAM 

Het dagelijks bestuur (gedeputeerde staten) van de provincie 
Noord-Holland heeft voor de gezondheidsregio Amsterdam het 
voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase opgesteld. Hierin staan o.a. 
voorstellen voor het aantal specialistenplaatsen in de algemene 
ziekenhuizen: 

Ziekenhuis De Heel te Zaanstad, Streekziekenhuis Waterland te 
Purmerend, Andreas/Slotervaartziekenhuis te Amsterdam, 
BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
te Amsterdam, St. Lucas Ziekenhuis te Amsterdam, Vereeniging 
voor Ziekenverpleging te Amsterdam, Ziekenhuis Amstelveen te 
Amstelveen en het Jan van Breemen Instituut (poliklinisch 
reumatologisch centrum) te Amsterdam. 
Voordat gedeputeerde staten echter het ontwerpplan aan de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
aanbieden", willen ze graag uw mening horen over de voorgestelde 
ziekenhuiszorg in uw omgeving. 

UW REACTIE 

Het voorontwerp ziekenhuisplan 2e fase ligt tot 16 maart 1992 
ter inzage in het provinciehuis in Haarlem, in alle bibliotheken en 
gemeentehuizen in de gezondheidsregio Amsterdam en in de 
genoemde ziekenhuizen. Het plan kunt u bestellen bij bureau 
Voorlichting, telefoon 023 - 14 44 52. 

Eventuele bezwaren dienen vóór 16 maart 1992 binnen te zijn bij 
Provinciale Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD 
Haarlem. Op 1 5 april 1 992 wordt 's middags in het provinciehuis 
een hoorzitting gehouden, waarop u de kans krijgt uw schriftelijke 
reactie mondeling toe te lichten. 

INLICHTINGEN 

Heeft u behoefte aan meer informatie over de bestaande en de 
tot 1995 te verwachten ziekenhuiszorg in uw omgeving, bel dan 
naar de heer j.W. Arends, beleidsmedewerker bureau Volks- 
gezondheid van de provinciale dienst Welzijn, Economie en 
Bestuur, telefoon 023 - 14 34 70. 

INSPRAAKONDERSTEUNING 

Wilt u assistentie bij het opstellen van uw inspraakreactie, dan 
kunt u terecht bij het onafhankelijke Ondersteuningsinstituut 
Noord-Holland. Dit is een stichting die gratis helpt met het 
formuleren van argumenten, het activeren van medestanders, het 
verzorgen van typewerk enz. Bel dan naar 023 - 3 1 91 30 of 
schrijf naar het Ondersteuningsinstituut, t.a.v. mw, M. Timmer of 
dhr. j. Post, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem. ZWEMLESSEN 

* Jeugdlessen vanaf 3 jaar. 

* A en B diploma K.N.Z.B. 

* Lessen voor volwassenen 

* Aquarobics voor uw conditie 

* Moeder en kind zwemmen 
Watertemp. 30° graden 

Sportacademie 
Nauwelaerts de Agé 

47 jaar onderwijs ervaring 

OVERVEEN 

Tel. 023 - 27 66 67 
IRISCOPIE 
MAGNETISEREN 
Mevr. M. Gerritsen 

spreekuur vrijdags op afspraak 
tel. 12305 

Drogisterij Ton Goossens 

winkelcentrum Zandvoort-Noord 

Aangesloten NOVAG beroepsvereniging UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 ^ëariligt onze belangrijkste 

-^ Daarnaast kunt ü: bi( ohs 

^recht;Vp^ 

" : ' [ inscHrij yingèrï 

Uitvaartverzekering : I 

:;v^;Nïvq-POLjs : :^ 

• een Natura- ;| ' r Mi^X ' 
uitvaartpvereenkomst^^ I 

Vraag i rustig vrijblijvend f 
alle inlichtingen bij;! : 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort 
fel. 02507-47244 Kroon Mode 

Haltestraat 55 

SCHIESSER 

Aanbiedingen 

HERENSLIPS en - 
SINGLETS 

2 stuks voor 

19,95 

mt. 5-6-7-8 
wit/bleu 

• • • • • 
HEREN MINISLIPS 

2 stuks 

19,95 

wit-bleu- 
marine-zwart 

• • * * • 
BALESTRA 

HERENSLIPS 
Nü 2 stuks 

29,95 

• * * * • 

AMERIKAANSE 
T-SHIRTS 

2 stuks 

29,95 

MT M-L-XL-XXL 
ALLEEN WIT 

• • • * • 
TRICOT PYJAMA'S 

lange mouw 

49,95 

mt 50 t/m 58 

• • • • • 
DAMESSLIPS 
100% katoen 

tanga's 
2 stuks 

14,95 

heupslips 
2 stuks 

15,95 

taille slips 
2 stuks 

16,95 

• • • • • 

SLIPPIDIDU 

elast. katoen dames- 

slips div. modellen 

bij 2 stuks 

5- korting WÏÏRF6EVM 
^023^15855 

. "^ ASSOCIATIE UrrVAARTVERZORGING 

Zijl weg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één 'der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poslstraat 7 Zandvoort JAN EN INGRID 

Heel erg bedankt voor de fijne 
avond, en . . . wanneer krijgen we 
een revanche? 

Bedankt! 

Alle deelnemers(sters) van 
Vissers Biljart Festijn <9 & v tfvPnr^ 
% * AJe, (jutte, loine 
WEGENS VAKANTIE 

GESLOTEN van 20 januari t/m 1 2 
februari 

Boul. Barnaart 14 

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) tel. 12932 Woonruimte 
gevraagd 

voor 
net meisje 

Huur ± ƒ 600,- 
all in 

Tel. 02507-14322 DE TELEFOONDIENST LEVERDE \ ER ZUN N0Ö 12082 
AFGELOPEN JAAR EEN ) WACHTENDEN VOOR U _ 
HOGERE PRODUKTIE 

% £ 

t staat in de krant rz=i/y 
iedere week weer \j£^ Nieuwe theoriecursus start 

dinsdag 21 januari van 

19.30-21.00 uur 

7 lessen voor 100,- 
(zonder boeken) 

in de kerk a/d Julianaweg hoek 
Emmaweg 

Inl: Bert Hoogendijk 
Tel. 12496 

Verkeersschool 

Van Sprang/Tempo 

Tel. 023-370408/272414 <f ^Drin^, 
% * (De Gfulle jLoitie, 

Voor gezellig tafelen 
Boul. Barnaart 14 

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel. 12932 
Maandag gesloten. 

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur. 
Voor uw kopje koffie e.d. 
Informatie-avond verplaatsing kermis 

Het college heeft besloten om de jaarlijkse kermis te verplaatsen van het NS- 
terreln naar de Princesseweg/Zwarte Veld. Dit o.m. in verband met de 
voorgenomen woningbouw op het NS-terrein. 

Donderdag 23 januari 1992 

20.00 uur 

Raadzaal, Raadhuis 

(ingang Raadhuisplein) 

zal hierover een informatie-avond worden gehouden. Tijdens de avond zal 
nadere uitleg aan het besluit worden gegeven. 

Aangevraagde bouwvergunning 001 B92 van Lennepweg 65-36 ■ plaatsing berging U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de 
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij 
de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden 
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. 
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten 
nodig zijn. 

Voorgenomen bouwvergunning 

(art. 19 WRO procedure) 

- oprichten van een vogelkijkhut in de waterleidingduinen nabij de locatie pi. 
bek. vogelland. 

Het bouwplan ligt met ingang van 17 januari 1 992 gedurende veertien dagen 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, 
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00- 
12.30 uur. 

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

16 januari 1992 II Uil uitvaartverzorging 
\vi// kennemerland bv 

■ ll ™ Keesomstraat 61, Zandvoort 

Telefoon 02507-15351 
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen 

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS 

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. 

alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis. 
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal. 
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting; inkoopsom (waarde- 
vast),' wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede 
023-33 19 75. EJTUT1 woningbouwvereniging eendracht maakt macht 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR 

1 . Lorentzstraat 459, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.120,- zijn. 

2. Flemingstraat 128, huur ƒ667,61 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.190,- zijn. 

3. V. Lennepweg 53-7, huur ƒ 595,99 per maand, 3-kamerflatwoning met 
CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen 
tenminste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ3.840,- zijn. 

4. De Schelp 140, huur ƒ811,85 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.840,- zijn. 

5. Flemingstraat 314, huur ƒ470,87 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning maq max. 
ƒ2.910,- zijn. 

6. Lorentzstraat 169, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning maq max. 
ƒ4.235,- zijn. 

7. Lorentzstraat 188, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.190,- zijn. 

8. Lorentzstraat 477, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.190,- zijn. 

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van 
naam, adres en geboortedatum. 

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag van 14.00 uur in het ge- 
velkastje ten kantore van EMM. 

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 ® Een brandweerman weerstaat de hitte om de laatste bomen nog op het vuur te gooien. Foto Bram Stijnen l eugd haalt minder kerstbomen op ZANDVOORT - Voor de tra- 
ditionele kerstboomverbran- 
ding op het strand heeft de 
Zandvoortse jeugd zo'n zeven- 
honderd kerstbomen aange- 
dragen, aanzienlijk minder 
dan in vorige jaren. Toch was 
het voldoende voor een enorm 
laaiend vuur voor de Rotonde. ■ 

Volgens brandweercommandant 
R. Schroder werden woensdag in to- 
taal zestienhonderd bomen ingele- 
verd. De meeste daarvan zijn op de 
remise versnipperd. Een restant zal 
worden gebruikt als bodembedek- ker. De jeugd bracht met zevenhon- 
derd stuks aanzienlijk minder aan, 
dan in voorgaande jaren. Toen wer- 
' den er wel zo'n tweeduizend kerst- 
bomen bezorgd en verbrand. 

De brandweer was woensdagmid- 
dag in volle sterkte aanwezig bij de 
'reuzefik' op het strand, maar hoef- 
de niet in te grijpen. Sterker nog, de 
'spuitgasten' hadden het vuurtje zelf 
aangestoken. Om half zes was de 
brand erin gegaan. En wel in ruim 
zevenhonderd afgedankte en verpie- 
terde kerstbomen, die in de vooraf- 
gaande dagen door de plaatselijke 
jeugd waren aangedragen. Weekenddiensten Weekend: 
18/19 jan. 1992 

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 
andere gevallen: tel. 13043. 
BRANDWEER: Alarmnummer 

06-11. Indien géén spoed 023-159500 
of - voor info overdag - (02507) 61584. 
AMBULANCE: Alarmnummer 06-1 1. 
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 
len), Centrale Post Ambulancever- 
voer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
HUISARTSEN: De volgende huisart- 
sen hebben een gezamenlijke waar- 
nemingsregeling: J. Anderson, B. 
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. 
Weenink. Informatie daarover tij- 
dens weekend, avond/nacht vanaf 
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via 
telefoonnummer 30500. De spreeku- 
ren van de dienstdoende arts zijn 
zowel op . zaterdag als zondag van 
11.30 .tot 12.00 uur en van 17.00 tot. 
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 
sten van dokter Plieringa worden 
verstrekt via nummer 12181. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, 
Neutel, tel. 13073. Openingstijden 
(alléén voor recepten): zaterdag 
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag 
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten 
de openingstijden: telefonische in- 
formatie over de regeling via tel. 
13073. 

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- 
land 's avonds, 's nachts en in het 
weekend te bereiken via de dokter- 
sinformatiedienst: tel. 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth 
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. 
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437. 
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. Dieren: (Overige diensten) Vereni- 
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 
14561, Vermissingsdienst 

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 
023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
"hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Stichting Welzijn Ouderen Zand- 
voort: (voorheen Dienstencentrum) 
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag- en donder- 
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van te voren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 1 1.00 en 17.00 uur. De kosten per 
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991: 
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 
een retour. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Zandvoortse Vereniging van Huur- 
ders: Gratis advies voor leden. Tele- 
fonisch spreekuur elke dinsdaga- 
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- 
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- 
voort. 

Woningbouwvereniging EMM: 

Klachtentelefoonnummer techni- 
sche dienst: 17577. Bestuurlijk 
spreekuur: iedere eerste dinsdag 
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. Kerkdiensten Weekend: 

18/19 januari 1992 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen 

Alle zondagen 10 uur: Kinderdienst 
i.h. Jeugdhuis 
Gereformeerde Kerk: 
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms, 
vlootpredikant te Haarlem 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. in 
't Veld 

Donderdag 14.30 uur: Bijbelkring 
Roomskatholieke Kerk: Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don- 
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden- 
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.: 
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F. 
Sas. Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 18648. Postadres: postbus 26. 2040 
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020- 
6451515 tijdens kantooruren. 
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj. 
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber. Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12, 
Zandvoort. tel. 02507 - 17166. Postadres: 
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum- 
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan- 
dag 13-16 u; dinsdag 10-13, 14-16 u.; 
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13- 
17 u.; vrijdag 9-12 u. 

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA 
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: 
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum- 
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel. 
020 - 562.6271 . 
Verkoopmanager: M. Christiaanse. Abonnementsprijzen: ƒ 16.- per kwartaal; 
ƒ 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven. Losse 
nummers ƒ 1,75. 

Opgave abonnementen, verhuizingen, etc: 
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941. niedienst 

Zondag 10.30 uur: woord/commu- 
niedienst-, dames B. Bleijs/A. Beij- 
nes 

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, 
Haarlem): 

Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders 
Zondag 19.00 uur: ds. A. Snijders/Os- 
car Lohuis 
Jehova's Getuigen: 
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te 
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en 
maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R. 
van Rongen, L. Meeszstraat 14, 
Haarlem, tel. 023-244553. Burgerlijke stand Periode: 

7 - 13 januari '92 

Ondertrouwd: 

de Boer, Marcel en: Porton, Leonie 
Martine. 

Sepp, Paul en: Schut, Elisabeth 
Magdalena. 
Gehuwd: 

van Óostrom, Wilhelm Lous Michiel 
en: Luitjes, Frédérique Joanna. 
Poldervaart, Pieter Hendrik en: Ga- 
lante, Laureen Ann. 
Geboren: 

Melissa, dochter van: Paap, Jacob 
en: Blok, Miranda. 
Dominique Simone, dochter van: 
Wijnstra, Simon en: van Eijk, Gerri- 
tje Margaretha Hendrika. 
Overleden: 

Koning geb. Fogarasi, Anna, oud 83 
jaar. Cats, Andrée Marie, oud 80 jaar. 
Kennedij, Hilletje, oud 83 jaar. 
Mus, Jan Christiaan Arnold, oud 94 
jaar. van Dam, Gerrit Huibertus 
Coenraad, oud 87 jaar. van Oosten- 
dorp geb. Dankbaar, Geertruidis Eli- 
sabeth, oud 82 jaar. 
Kraaijenoord, Jacob, oud 75 jaar. 
Günzel, Johannes Stephanus, oud 
66 jaar. van der Waals geb. Meijer, 
Barendina Dorotea, oud 90 jaar. Aangewakkerd door een straffe 
zuid-westen wind maakten de vlam- 
men iri 'recordtijd korte metten met 
wat kort daarvoor nog het feestelij- 
ke middelpunt was in de Zandvoort- 
se huiskamers. Een paar plaatselij- 
ke 'lievertjes' hadden nog een extra 
atractie aan het vreugdevuur toege- 
voegd: vuurwerk, het restant van de 
onlangs gehouden nieuwjaarsvie- 
ring. 

Tot grote hilariteit van de vele 
honderden, merendeels jeugdige 
toeschouwers vlogen de dondersla- 
gen en rotjes rond de oren van de 
verschrikte brandweerlieden. 'Moet 
kunnen', vond een van de spuitgas- 
ten. Volgens hem kon het vuurwerk 
beter op het strand worden afgesto- 
ken dan later bij hem in de brieven- 
bus. 

Een half uur later kwam er een 
einde aan het feeëriek schouwspel. 
Slechts enkele nasmeulende krui- 
sen herinnerden nog aan deze plaat- 
selijke traditie, waaraan vooral de 
Zandvoortse jeugd nog steeds veel 
genoegen beleeft. 

Loten 

De ingeleverde bomen waren goed 
voor een lootje, waarmee een van de 
vijftig prijzen gewonnen kon wor- 
den. De eerste prijs (50 gulden) viel 
op lot 504 (geel), de tweede prijs (30 
gulden) op nummer 676 (groen), de 
derde (20 gulden) op lotnummer 742 
(groen). De overige prijzen van 5 gul- 
den vielen op de groene lootjes met 
de nummers: 13, 33, 42, 50, 65, 70, 149, 
153, 164, 165, 177, 198, 227, 256, 304, 
367, 398, 406, 414, 606, 967, 968, 985 en 
988. De gele lootjes met de num- 
mers: 210, 240, 262, 292, 314, 330, 385, 
407, 454, 497, 510, 534, 554, 673, 700, 
737, 777, 831, 949, 950, 951, 981 en 998 
leveren eveneens een prijs van 5 gul- 
den op. 

De prijzen kunnen worden afge- 
haald bij de brandweerkazerne aan 
de Duinstraat. 

i Teveel wooneenheden in bouwplan Bramenlaan 

Provincie weigert ontheffing 
voor appartementencomplex ZANDVOORT - De bouw van een nieuw ap- 
partementencomplex aan de Bramenlaan • in 
Bentveld zal mogelijk niet doorgaan. De provin- 
cie Noord-Holland weigert aannemingsbedrijf 
Combibouw BV een ontheffing te verlenen, van 
de Verordening Grondwaterbeschermingsge- 
bieden. Een van de redenen is, dat het bouw- 
werk teveel wooneenheden bevat. 

De provincie zal alleen een ontheffing verlenen, als er 
aan enkele strenge voorwaarden is voldaan. Toegestaan 
is 'eenmalige afrondende woonbebouwing, die niet 
meer dan vier woningen c.q. wooneenheden omvat'. 
Daarvan is in het ontwerp van Combibouw geen sprake, 
het bouwwerk is niet 'afrondend' en bevat in totaal tien 
appartementen. Daarnaast is aanleg van het - tien plaat- 
sen tellend - buiten-parkeerterrein in strijd met het 
bestemmingsplan uit 1979, het provinciaal beleid is om 
parkeerterreinen te weren uit grondwaterbescher- 
mingsgebieden. 

Risico's 

De risico's zijn te groot, zeggen Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, temeer omdat de bouwlocatie vlak- 
bij het waterwingebied ligt. Daarbij wijzen zij op de 
risico's voor de bodem en het grondwater, in de vorm 
van afval- en andere, schadelijke stoffen, en vervuiling- 
door de aanwezigheid van een parkeerterrein. Boven- 
dien 'kan nog worden opgemerkt dat de bedreiging voor de binnenduinrandbebossing, het kappen van bomen en 
het aantal parkeerplaatsen per appartement geen belan- 
gen zijn, waarvoor de verordening in het leven is geroe- 
pen', aldus GS. 

Ook de regionale Inspecteur van de Volksgezondheid 
voor de Milieuhygiëne in de provincie Noord-Holland, is 
van mening dat nieuwe (woon (bebouwing niet moet 
worden toegestaan. Alleen als de bebouwing 'maat- 
schappelijk dringend gewenst is', kan er volgens hem 
ontheffing worden verleend, mits een integraal riole- 
ringsplan wordt opgesteld. Burgemeester en wethou- 
ders van Zandvoort en de directeur van het Waterlei- 
dingbedrijf Zuid-Kennemerland hebben geen overwe- 
gende bezwaren tegen het verlenen van een ontheffing. 
Deze laatste verlangt wel maatregelen, waardoor er 
geen bodem- en/of grondwater-verontreiniging kan op- 
treden. 

Bezwaarschriften 

Tegen het bouwplan zijn bij de provincie negen be- 
zwaarschriften tegengekomen, van omwonenden, de 
commissie Aan- en inleunwoningen Bodaanstichting 
Bentveld plus de Stichting Bodaan. Op verzoek van een 
aantal van hen werd in september 1991 een openbare 
hoorzitting gehouden, waarvoor Combibouw was uitge- 
nodigd om het woord te voeren. Het aannemersbedrijf 
heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Het 
Bloemendaalse aannemersbedrijf was ook afgelopen 
dagen niet voor commentaar te bereiken. Casino verwacht 
betere resultaten ZANDVOORT - Het casino 
in Zandvoort verwacht een be- 
ter resultaat te behalen dan 
voorgaande jaren. In 1991 be- 
zochten 242.072 mensen het ca- 
sino. Daarmee bleef het aantal 
bezoeken min of meer stabiel. 
Volgens een voorlichter is het nog 
niet bekend of er ook winst behaald 
is. De directie denkt dat het verlies 
in ieder geval minder zal zijn of dat 
er zelfs sprake is van lichte winst. 

In voorgaande jaren leed het casi- 
no als één van de weinige Holland 
Casino's verlies. Daar lijkt op dit 
moment een eind aan gekomen. De 
voorlichter wijt het betere resultaat 
aan een vernieuwd spelaanbod. „We 
zijn vorig jaar meer de markt opge- 
gaan, hebben doelgerichter geadver- 
teerd en bovendien is het casino uit- 
gebreid." Onlangs werd er een nieuw 
spel aan het assortiment spellen toe- 
gevoegd: Holland Casino Bingo, een 
electronische variant op het beken- 
de bingo-spel. Bij de officiële ope- 
ning van dit spel heeft Holland Casi- 
no's 33 verenigingen uitgenodigd, 
waaronder twee Zandvoortse vereni- 
gingen: Chess Society Zandvoort en 
de Zandvoortse reddingsbrigade. De 
schaakclub verdiende met het spel 
345 gulden voor de clubkas. De red- 
dingsbrigade verliet het casino met 
een bedrag van 330 gulden. 

Per 1 februari treedt de nieuwe 
directeur van het casino in Zand- 
voort in dienst. Het is de 46-jarige 
H.B.J. in het Veld uit Capelle a/d (ADVERTENTIE) 
CINEMA CIRCUS J L 
Bioscoopprogrammering 17 jan. t/m 23 jan. 
DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 UUR TM BACK!" 
DAGELIJKS OM 19.00 en 21.30 UUR: TERMINATOR 2 
Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00. CINEMA CIRCUS ZANDVOORT 

GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT 
Tel. 02507-18686/19535 IJssel. Hij volgde B. Storace op, die 
naar zijn geboorteland Malta terug- 
keerde. De nieuwe directeur werkt 
sinds 1983 bij Holland Casino's na 
een loopbaan van twintig jaar bij de 
Rotterdamse gemeentepolitie. Hij is 
nu nog Hoofd Bedrijfsbeveiliging. 

« H.B.J. in het Veld wordt per 1 
februari de nieuwe directeur van ca- 
sino Zandvoort. 
Zandvoorts 
Nieuwsblad 

COMMENTAAR Verrassend 

Grote verrassing deze week was 
het briefje van Gran Dorado Leisure 
NV, waarin de voorzitter aanbiedt 
om het circuit-terrein over te nemen. 
Niet zo'n slecht aanbod, als je be- 
denkt dat we dan in één klap van 
een hoop milieubezwaren af zijn. 
Bovendien zal het 't hele jaar door 
beslist drukker v/orden in het dorp, 
als er 250 vakantiebungalows bij ko- 
men. Wellicht dat er op het terrein 
nog wat meer toeristische attracties 
kunnen komen, dan alleen een golf- 
terrein. 

Dat is goed voor toerist èn Zand- 
voorter. De voordelen die Gran Do- 
rado noemt, zijn aantrekkelijk: min- 
der verkeers-spitsdrukte en meer in- 
komsten voor de gemeente, met 
name door toeristen- en onroerend- 
-goedbelasting. 

Daarentegen hebben burgemees- 
ter en wethouders ook gelijk dat zij > 
zich niet zomaar van het ingeslagen 
pad, richting 'nieuw circuit', laten af- 
brengen. Eerst moeten alle kansen 
van de racebaan, inclusief voor- en 
nadelen, duidelijk zijn. De onderzoe- 
ken daarnaar zijn in zo'n ver gevor- 
derd stadium, dat er wat dat betreft 
eindelijk wat meer duidelijkheid lijkt 
te komen. 

Feit blijft natuurlijk, dat een circuit 
- voor menigeen onze lokale 'trots' - 
meer internationale bekendheid 
geeft aan een gemeente dan een 
bungalowpark. Dat valt niet te ont- 
kennen. Maar wat de Zandvoortse 
economie betreft, is het uiteindelijke 
doel van beide gelijk: meer toeristen 
naar de kustplaats. Gaat het - naast 
woongenot - uiteindelijk niet om de 
centen? De vraag wordt dus: welke 
van de twee mogelijkheden biedt - 
op den lange duur - de beste kan- 
sen. In die discussie mag het aan- 
bod van Gran Dorado zeker niet 
zonder meer weggewimpeld wor- 
den. _Achter de schermen. Gerard Hokke 

' Vroeger wilde ik stuurman worden' 
• Directeur Gerard Hokke van de Gertenbachschooh „Je speelt vaak een rol op school". Foto Biam stenen ZANDVOORT - Gerard Hokke (45) is sinds 1977 werkzaam 
op de Wim Gertenbachschool. Eerst als leraar Nederlands, 
later als directeur. Hij geeft nog steeds les aan de eerste en 
vierde klassen. Als directeur van de - tegenwoordig - enige 
mavo in Zandvoort heeft hij veel jeugdige inwoners van de 
badplaats onder zijn hoede gehad. Daarom is hij wel een beetje 
een bekende 'Zandvoorter', hoewel hij in Haarlem woont. door Ivar Dobber GERARD HOKKE is posi- 
tief gestemd over zijn 
leerlingen die voor het 
overgrote deel uit Zand- 
voort komen. „Ik heb vrij goed 
contact met de leerlingen. Ook 
met mensen die hier vroeger op 
school gezeten hebben. Het is leuk 
publiek, wat de kinderen betreft." 
Hokke ziet zichzelf niet als een 
strenge leraar. „Ze moeten wel 
doen wat ik zeg." 

Thuis is hij anders: ,.Je speelt 
vaak een rol op school, hoewel de 
leerlingen het wel kunnen zien als 
ik chagrijnig ben. Als ik thuis ben, 
dan ben ik ook consequent ten op- 
zichte van de kinderen, net als op 
school. Dat moet 
ook, want kinde- 
ren verwachten 
dat." 

Gerard Hokke 
komt uit een 
echte onderwij- 
zersfamilie. Zijn 
vader was leraar 
op de scheepvaartschool. Zijn 
broer en vrouw zitten ook in het 
onderwijs. Aanvankelijk wilde de 
jonge Hokke varen: „Er kwamen 
bij ons veel van die jongens over 
de vloer, die voeren. Daardoor ook 
wilde ik eigenlijk stuurman wor- 
den. Voordat ik naar de Zeevaart- 
school zou gaan, wilde mijn vader 
dat ik eerst zou gaan varen. Om te 
zien of ik het wel leuk vond. Het 
beviel dus helemaal niet. Eigen- 
lijk hield ik niet zo van water. Bo- 
vendien moest ik mijn sporten en 
andere sociale contacten missen. Ik besloot toen maar naar de kweek- 
school te gaan." 

In 1968. bijna 24 jaar geleden 
kwam Hokke in het onderwijs te- 
recht. Hij zag werken in het onder- 
wijs niet als roeping. „Ik was met 
het onderwijs opgegroeid dus het 
was niet meer dan logisch dat ik ook 
in het onderwijs ging werken." In 
1977 hoorde hij van een vacature op 
de Wim Gertenbachschool. Op die 
school werkten ook Nijboer en Sin- 
ke. twee vroegere docenten van de 
kweekschool. „Ik solliciteerde en 
werd aangenomen. Het klikte goed." 
De reden dat Gerard Hokke op de 
Gertenbachschool solliciteerde was 
dat hij de voorkeur gaf aan een 
school met een kleinschalig karak- 
ter. Nu, anno 
1992, zou dat 
karakter de 
school wel 
eens op kun- 
nen breken: 
„De overheid 
wil grotere 
scholen stich- 
ten. Ik sta daar niet achter. Niet ie- 
dere leerling gedijt goed op een grote 
school. Vooral als die leerling veel 
aandacht nodig heeft. Die aandacht 
kunnen we de leerlingen hier op 
school nog geven." 

Als de directeur thuis is laat hij 
zijn vakgebied, het Nederlands, niet 
los: „Ik houd veel van lezen. Neder- 
landse boeken, van schrijvers zoals 
Biesheuvel, Kees van Kooten, Wim 
de Bie en Van der Heijden. In de 
vakantie neem ik Engelse boeken, 
vooral detectives, mee. Verder draai 
ik in mijn vrije tijd veel klassieke In de rubriek 'Achter de scher- 
men' gaat het zandvoorts 
Nieuwsblad op zoek naar de 
'mens* achter bekende perso- 
nen. Deze week Gerard Hokke, 
directeur van de Gertenbach- 
school. muziek, maar ook platen uit de 
zestiger jaren, bijvoorbeeld de Bee 
Gees, Boudewijn de Groot en - la- 
ter - Robert Long. Daarnaast luis- 
ter ik ook graag naar jazz en blues. 
Maar dan wel in een stoel met een 
koptelefoon, dan kunnen de ande- 
ren ongestoord televisie kijken. 
Zelf kijk ik zelden naar de televi- 
sie. Alleen naar Van Kooten en De 
Bie, dat is vaste prik." 

Ibiza 

Als Hokke niet naar muziek 
luistert of een boek leest, is hij 
bezig met sporten: „Ik heb tot vo- 
rig jaar gevoetbald bij Schoten. Ik 
speelde vroeger tegen Zandvoort- 
meeuwen. Tegen mannen, die nu 
kinderen op school hebben. Nu 
tennis ik meer. Verder heb ik ook 
aan honkbal en atletiek gedaan." 

Zoals het een echte onderwijzer 
betaamt gaat Hokke vaak met va- 
kantie: meestal met de caravan. 
Hokke: „Ik ga nooit naar het zui- 
den. Ik ben een keer naar Ibiza 
geweest, maar ik vond het daar 
veel te warm. Ik ben vaak naar 
Scandinavië geweest. Denemar- 
ken en Zweden. Daar is het nog 
echt rustig en erg mooi. Grote 
stranden en bossen. Daar houd ik 
van. De afgelopen zomer zijn we 
naar Zwitserland geweest. Ook 
erg mooi. We hebben daar wat ge- 
klommen. We gaan verder elk 
voorjaar naar Texel. Dat doe ik al 
sinds het begin van de jaren zestig. 
We hebben daar een huisje. Met 
kerst blijf ik altijd thuis." 

Het Zandvoortse strand zal 
minder snel met een bezoekje van 
de schooldirecteur vereerd wor- 
den: „Het is daar veel te druk voor 
mij. Alleen in het voorjaar en na- 
jaar gaan we er soms wandelen. 
Als we naar het strand gaan, gaan 
we naar IJmuideh. Ik ben al een 
aantal dagen van de week in Zand- 
voort, dus dan hoef ik er in mijn 
vrije tijd niet nog vaker te ko- 
men." WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 |S^S..§j£|J«i.<.lv * ■ - j y H ■ 2e feeste winReS van Zandvoort in 1991 

Voor ons was de 2e prijs raak 
dus u profiteert voor een knaak. 

D.A. verrassSngstas voor 2,50 (waarde ± 15,-) 

P.S. namens alle medewerksters bedankt!! Paul Olieslagers 

D RUGSTOR E DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK KERKSTRAAT 31 • 2042 JD ZANDVOORT -TE L.02507-12513 
buiten- en binnenwerk 

leveren en plaatsen van 

isolerende beglazing 

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur). 

Vraag vrijblijvend offerte. WONING STOFFERING 

Uitgebreide collectie tapijt nu met 
5 of 7 jaar schriftelijke garantie 

NOVILON MARMOLEUM 

Levering van alle Luxaflex producten. 

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen 

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. 

Vrijblijvend prijsopgaaf. CHILDER- U AFWERKgfyGSBEDRBJF AUG. V.d. MME 

Marisstraat 13a. Tel. 15186 Met spoed gevraagd 

IISMEIBED9ER.de m/v' 

part-time of full-time 

Slagerij O. Mantel 

Schoolstraat 3, Zandvoort 

Tel. inl.: 023-354871 
na 19.00 uur: 023-282716 ZaBitirans gyieuwsSilad 


Fa. P. Kleijn 


Kerkstraat 12, 


Zandvoort 


De Spar 


Celsiusstraat 192, 


Zandvoort 


Weekmedia 


Gasthuisplein 12, 


Zandvoort 


Sig.mag. Lissenberg 


Haltestr. 9, 


Zandvoort 


Fa. Veldwijk 


Haltest'raat 22, 


Zandvoort 


AKO 


Kerkplein 11, 


Zandvoort 


Sig.mag. De Krocht 


Grote Krocht 18, 


Zandvoort 


T. Goossens 


Pasteurstraat 2, 


Zandvoort 


Gran Dorado 


Vondellaan 60 


Zandvoort 


Fa. De Vonk 


Vondellaan 1 


Zandvoort 


Maraned 


Thorbeckestraat 7 


Zandvoort CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 Drogisterij „BOUWMAN" 

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet 

Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel.- 12327 

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier 

verzekerden 

Uw adres voor: 

Medische Elastische kousen/panty's 

ook naar maat Wie is geïnteresseerd in een extra deeltijd 

baan. 

Extra Inkomen ca. Hfl. 900,- per maand. 

Wij zoeken: 

Jonge stellen die onze kwaliteits zonwerings 

produkten willen adviseren en installeren. 

Wij vragen: 

1 . Een van beiden moet het grootste deel van de 
dag thuis zijn. 

2. Een van beiden moet een normale (dag) be- 
trekking hebben. 

3. Het in bezit zijn van eigen auto en telefoon. 

Geïnteresseerd: Neem contact op met: 

De Directie van ALBANY BLINDS POSTBUS 

10145 5000 JC TILBURG TEL: 013-670990 Voor diverse vakbladen verzorgen wij de advertenties. 

Op korte termijn zoeken wij een 
zelfstandige en accurate 

MEDEWERKSTER m/v (part-time) 

die opgeleid wil worden tot 

ADVERTENTIE-VERKOOPSTER 

Verkoopervaring is niet direkt noodzakelijk. 

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit telefonische 
kontakten met adverteerders, uitgevers en drukkers en 
het incidenteel bezoeken van cliënten. 

Werktijden van 13.00 - 17.00 uur 

Wij vragen: 

- goede kontaktuele eigenschappen 

- type- en kantoorervaring 

- administratief inzicht 

- leeftijd 30-40 jaar 

Wij bieden een interessante en afwisselende werkkring 
met een goede salariëring. 

Telefonische sollicitaties te richten aan: 

RETRA PubüciteitsService B.V. 

Tel. 02507 - 18480 

Passage 5 - 2042 KS Zandvoort 

Vragen naar Marlou den Drijver Te koop 
gevraagd 

woonhuis 

omg. Emmaweg, 

Julianaweg, 
Wilhelminaweg. 

Br. ond. nr. 
280138. H. W. COSTER bv IK 

Makelaar o.g. LMNVM Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort, 
telefoon 15531 

GEVRAAGD 

voor één onzer cliënten een 

APPARTEMENT 

4-kamerapp. aan boulevard op 2e, 3e 
of 4e etage (zeezijde) gelegen tussen 
Gran Dorado en Elysée Beach Hotel. Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor uw sanitair. 

Inlichtingen en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig advies. 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. Te koop gevraagd 

STRAND- 
PAVILJOEN 

Brieven onder nr. 280408 bur. van 
dit blad. 
Mooiste marmer, graniet 

en leisteen. 

Voor wand en vloer. 

De grootste collectie 

in Amsterdam en omstreken. 

Deskundig advies 

en voorlichting. 

Groothandelsprijzen 

v.a. f 57,-/m2 incl. btw 

ABRES 

De Flinesstraat 18 (recht t.o. Makro) 
Amsterdam • 020-6928555 
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag. 
Brederodestraat 73. Telefoon 15736. TE KOOP GEVRAAGD 

winkelpand 

IN CENTRUM. 

Br. o. nr. 278336 bur. v.d. blad. Ofizber' ■% •""naakt**^ ,-.**• Glazenwasserlj 
specialiteit 
schoonmaak van 
gebouwen 
schoonmaak van 
luxaflex 
verhuur 
tapijtreinigers 
tel. 14764-14090 KI T R R IJ 8 C H L 

^/':i]'} A GOEDEv RIJBEWIJS A 'Les met Suzuki 450 cc 
'Radio contact met instr. 
*PerlesF45.-(60min.) 
'Privé les 02507-14420 TR0ELSTRASTRAAT34 ZANDVOORT algemene 

zandvoortse servicedienst 

Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en 
zijn daarmee gespecialiseerd in: * Allerlei soorten dakwerkzaamheden 

* Verbouwingen 

* Timmerwerkzaamheden 

* Hang- en sluitwerk * Stucadoors en tegelwerk 

* Schilderwerkzaamheden 

* Beglazing 

* Loodgieterswerkzaamheden Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe 

prijzen. Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave. 

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN V00RRIJK0STEN. 

Tel. 02507-31068 
DIT WEEKEND: 

Christoffeltaartje 
Friese Rogge 

500 gram 
van 1.25 voor 9.25 
1.— 
7TTÏ®. X~.ckte jB akker SBalk 

HOGEWEG 28, TËL. 12989 FOTO BOOMGAARD 

Grote Krocht 26, Zandvoort. Tel. 1 3529 Uw kleurenfilm 

uur 

ontwikkeld en 
afgedrukt 

Hierbij 

waardebon voor 

ƒ5,50 korting 

op nieuwe film. 

(bij 12 opnamen ƒ 4,- 
kopting) VERGROTINGEN 

(van eigen negatief) 20 x 30 cm 30 x 40 cm 40 x 60 cm 
mm 
Vis-specialïteïten restaurant 

rftui 

voor genoeglijk viseten, een aangename omgeving en 
een attente bediening. 

Tevens in de winkel Kosterstraat alle soorten verse en gebakken vis. 
A.s. vrijdag 

gebakken bokking. 

Eig. L. Balledux 

Kerkstraat 21 - Zandvoort 
Voor reserveringen 02507-12121 
't Boeckaniertje 

3 gangen menu 

29,50 
1 BOECKANIERSNEST CAFÉ - RESTAURANT 

ZANDVOORTSE LAAN 187 -2042 XL ZANDVOORT- TEL. 02507- 12401 
I Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid) Van Speykstraat 14a: Goed onderhouden bovenwo- 
ning nabij station. Balkon aan voor- en achterzijde. 
Ind. Entree, hal, gang, toilet/douche, woonkamer 
(10.2x3m), 2 slaapk., keuken, CV. gas. Parketvloer, 
aluminium plafond. Vr.pr. ƒ159.000- k.k. 

Burg. van Fenemaplein 6 A 1: Op uitstekende lokatie 
gelegen driekam.app. op 6e et. Uitzicht op zee. Balkon 
aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, woonkamer, 
keuken met apparatuur, badk. met douche en toilet, 2 
slaapk. Het app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd 
opgeleverd. Serv.k. ƒ506,- p.m. Vr.pr. ƒ240.000,- 
k.k. 

Burg. van Fenemaplein 16/3: Driekam.app. (vh 4) op 
2e etage, uitzicht op zee. Balkon aan oost- en westzij- 
de. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2 slaapk., toi- 
let, badk. met ligbad, moderne keuken met inb.app. 
Serv.k. ƒ425- p.m. Vr.pr. ƒ242.500,- k.k. 
Stationsplein 15/13: In luxe appartementencomplex 
gelegen driekam.app. op 5e et. Inpandige berging en 
garage. Ind. entree, hal, woonkamer met spiegelwand, 
open keuken met inb.app., toilet, 2 slaapk., badkamer 
met ligbad, douche en wastafel. Balkon op het westen 
en balkon oost. Serv.k. ƒ 260,- p.m. Videofoonbeveili- 
ging. Vr.pr. ƒ 369.000,- k.k. 

Hogeweg 58: Vrijst. karakteristiek woonhuis in cen- 
trum. Tuin zuid. Garage. Zeer geschikt voor verhuur. 
Ind. beg.gr. hal, gang, toilet, woonk., 3 slaapk., badk. 
met douche, souterrain: entree, woonk., eetkeuken, 3 
slaapk., badk. met bad en douche, bergruimte, 2e et.: 
zolder (10x4m). Vr.pr. ƒ375.000,- k.k. 
Aankoop/VerkoopyTaxaties/Huur/Verhuur/Beheer 

Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën 

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort 

Telefoon 02507-1 2944*/Fax 02507-17596 mi aócMuttwcó Weekmedia op%icrofiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 VOORDAT 't BËGINTTEDAGEI\r 

STAAN WIJ AL ft R DÏ STOEP '^fiPCT SYSTEEMDISTRIBUTIE MET IN • NIGHT • SERVICE. TEl: 020 • 552 2828 SCHIPHOL BOUWT 
AAN DE TOEKOMST 
Weekmedia brengt, na het succes van het 
eerste nummer eind oktober 1991, in de week 
van 28, 29 en 30 januari 1992 de volgende full 
colour Schipholkrant. De Schipholkrant ver- 
schijnt in een oplage van ruim 130.000 exem- 
plaren in het hartgebied van deze economi- 
sche motor, inclusief 5.000 exemplaren aan 
bedrijven en instellingen, die geselecteerd 
zijn op basis van hun nauwe relatie met de 
luchthaven Schiphol. Deze bijlage verschijnt 
bij de Buitenveldertse -Courant, Amstelveens 
Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Ve- 
ner, Aalsmeerder Courant en Nieuwsblad 
Haarlemmermeer. 

Het thema van de luchtvracht zal in dit num- 
mer (van vijf redactionele pagina's) de boven- 
toon voeren. 

Het thema van de derde uitgave in de week 
28, 29 en 30 april is "het werken op Schiphol". 
De overige twee nummers van 1992 verschijn- 
nen in week 41 en week 47. 

Voor menigeen een prima gelegenheid om 
zijn/haar bedrijf bijvoorbeeld in de vorm van 
een advertorial (Weekmedia kan een bedrijfs- 
journalist verzorgen) te presenteren of gebruik 
te maken van de gelegenheid om personeel te 
werven., 

Voor meer informatie kunt u de brochure 
"Schiphol bouwt aan de toekomst " aanvra- 
gen. Bel Uithoorn, 02975-40041. WEEIMIÏIDM 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUAR1 1992 Overwinning voor de beide eerste teams 

Sp. OSS eindelijk op dreef ZANDVOORT - „Een schep- 
je er bovenop", was de bood- 
schap die alle volleybalteams 
van Sporting OSS aan het ein- 
de van 1991 meekregen. En dat 
was dan ook precies wat alle 
volleyballers/sters afgelopen 
zaterdag deden. Het eerste da- 
mesteam behaalde een fraaie 
3-1 overwinning op VCH, ter- 
wijl het eerste herenteam geen 
pardon kende met Spaarndam: 
3-0. 

Vooral de Zandvoortse dames 
hadden de punten hard nodig. Het 
Sporting OSS team was dan ook 
voor de wedstrijd flink onderhou- 
den, hetgeen zou werken. VCH 
stond, als tegenstander aan de ande- 
re kant van het net, goed partij te 
geven. Hoewel Sporting OSS niet op 
volle sterkte acteerde, werd VCH in 
de eerste set met een miniem ver- 
schil bedwongen. Het verschil was 
namelijk slechts twee punten: 15-13. 

Hartig woordje 

In de tweede set was de concentra- 
tie tot onder het nulpunt gezakt, met 
als gevolg een gevoelig setverlies. VCH was Sporting in die fase op alle 
punten de baas en won met 2-15. 

Coach Rob ten Haaf greep tussen 
de tweede en derde set in. Hij sprak 
een hartig woordje met de dames, 
die zich daardoor snel hervonden. 
Het spelritme werd weer opgepakt 
en na een serie flitsende aanvallen 
werd de set met 15-2 winnend afge- 
sloten. Ook de vierde set leverde 
voor Sporting OSS geen enkel pro- 
bleem op waardoor de wedstrijd met 
3-1 werd gewonnen. 

Ook de meisjes-adspiranten moes- 
ten aantreden tegen een VCH team. 
De krachtsverhouding in deze wed- 
strijd was veel te groot. Het Zand- 
voortse team was op alle fronten 
veel beter en walste over VCH heen. 
Na een prima wedstrijd kon de score 
van 15-1, 15-5 en 15-6 op het wed- 
strijdfor muiier worden ingevuld. 

Voor het eerst sinds weken speel- 
de het eerste herenteam van Spor- 
ting OSS als een goed geoliede ma- 
chine. Spaarndam was de ongeluk- 
kige tegenstander, die dat moest on- 
dervinden. Vanaf het begin namen 
de Zandvoorters het heft in handen. 
Met goed en snel volleybal werd het 
toch knap tegenstand biedende 
Spaarndam opzij geschoven met 15- 
10, 15-9 en 15-13. Het tweede dames team van Spor- 
ting OSS zette de zegereeks gewoon 
voort. Het geroutineerde team had 
geen enkele moeite met haar oppo- 
nente, 3-0. Vooral in de eerste set 
was er geen kruid gewassen tegen de 
doordachte acties van Sporting, 15- 
2. Spaarndam 2 krabbelde in de 
tweede en derde set nog wat terug, 
maar kon niet verhinderen dat de 
eindzege in Zandvoort bleef. 

Minder geluk had het tweede he- 
ren team van de Zandvoortse volley- 
bal vereniging. Hoewel de eerste set 
met 15-13 werd gewonnen, kwam 
Heemstede langszij, om vervolgens 
de winst mee te nemen via de set- 
standen 10-15, 8-15 en 9-15. Het was 
het enige verlies van een boeiende 
volleybalavond in de Pellikaanhal. 
Daar tegenover stonden echter vier 
overwinning, die Sporting brood no- 
dig had. Aanstaande zaterdagavond, 
te beginnen om half zeven, speelt 
Sporting opnieuw een programma 
volleybal in de Pellikaanhal. 
• Op verzoek van de coach deed 
het Sporting Oss damesteam er 'en 
schepje bovenop' en het werkte: ze 
versloegen de Volleybal Club Hoofd- 
dorp. 

Foto Bram Stijnen 
SSSSs&iSVSS^ • Het jeugdteam dat kampioenen werd. 

Junioren kampioen ZANDVOORT - De eerste 
kampioen is reeds bekend. 
De Zandvoortmeeuwen F 1 
junioren mogen zich, na een 
8-0 overwinning op Van Nis- 
pen F 1, winterkampioen 
noemen. 

De gehele competitie is dit team 
erg goed op dreef.' v Vrijwel alle wedstrijden werden met ruim ver- 
schil gewonnen. Het team be- 
staande uit 'Robbert van der Lee, 
Nick Schuurman, Boy Visser, 
Nick Sandbergen, Ron Kaales, Di- 
dier Hauswirth, Roy Lagendijk, 
Thijs Stobbelaar en coach Engel 
Stobbelaar werden na afloop door 
het jeugdbestuur in de bloemen 
gezet. f Afgebroken parti je 
Zandvoortse Sc 

ZANDVOORT - Het eerste 
team van de Zandvoortse 
Schaakclub heeft voorlopig 
een 2-3 achterstand opgelopen 
in de thuiswedstrijd tegen het 
vierde team van Bloemendaal. 
In de drie afgebroken partijen 
zijn echter nog meerdere mo- 
gelijkheden om het totale re- 
sultaat in het voordeel van 
Zandvoort om te zetten. Teamleider Edward Geerts heeft 
die mogelijkheden gezien en ver- 
wacht dat de wedstrijd nog in een 
overwinning kan worden omgezet. 
Termes en Lindeman namen al vrij 
snel het zekere voor het onzekere en 
sloten hun partij in remise stelling 
af. Jack van Eijk en Edward Geerts 
konden na bijna drie uur spelen de 
punten niet bemachtigen. Nico 
Handgraaf daarentegen speelde een 
sublieme partij op bord acht. Door 
zijn overwinning kwam de voorlopi- 
ge stand op 2-3. 

in de resterende drie partijen 
staat Dennis van der Meijden in een riante positie. Zijn pluspion moet hij 
kunnen omzetten in een overwin- 
ning. John Ayress zal met veel pijn 
en moeite de partij op remise kun- 
nen houden, terwijl Twint, na analy- 
se, duidelijk winstkansen heeft. Vol- 
gende week is het resultaat van de 
afgebroken partijen bekend. 

Interne competitie 

In de interne competitie werden 
vorige week donderdag slechts zes 
partijen gespeeld. Mare Kok, Pepijn 
Paap, Gorter en De Oude wonnen 
hun partijen terwijl Berkhout tegen 
Franck, en Marquenie tegen Heitko- 
ning remise speelden. Op de rang- 
lijst kwam door deze resultaten wei- 
nig verandering voor. 

Hoogoventoernooi 

Drie leden van de Zandvoortse 
Schaakclub zijn de komende week 
aktief op het Hoogovenschaaktoer- 
nooi in Wijk aan Zee. 

Louis Dambrink en Edward 
Geerts spelen mee in de tienkam- 
pen. Nico Handgraaf doet ook mee 
aan de tienkamp en bovendien heeft hij zich opgegeven voor de vier- 
kampwedstrijden. 

Jeugd/Opleiding 

Vanavond start voor de Zand- 
voortse schaakjeugd de opleiding 
voor de diverse diploma's van de 
KNSB. Onder leiding van Dennis 
van der Meijden en John Ayress zul- len vanaf zeven uur in het Gemeen- 
schapshuis, de jeugdige schakers de 
nodige theoretische kennis opdoen. 
Er is de komende weken nog ruimte 
voor enige jeugdige schakers. Zij 
kunnen zich vanavond aanmelden 
in het Gemeenschapshuis. Ook kan 
via de telefoonnummers 02507-13224 
of 14120, informatie worden inge- 
wonnen. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Spannende strijd 
bij handballers 

ZANDVOORT - Zowel de da- 
mes als de heren van Casino- 
ZVM moesten aantreden tegen 
de teams van HCV'90. De hand- 
ballers kwamen met lege han- 
den terug, terwijl de dames, na 
een spannende strijd, een 
zwaar bevochten 19-19 gelijk- 
spel wegsleepten. 

Bij de rust hadden de mannen van 
coach Joost Berkhout nog een 8-10 
voorsprong. Het gehele duel gini4 
overigens gelijk op. Casino-ZVM 
was gelijkwaardig aan HCV en had 
uitzicht op een goed resultaat. Bo- 
vendien zat het de Zandvoorters wat 
tegen met drie schoten op de lat. In 
de' tweede helft liet Casino-ZVM do 
voorsprong glippen (16-16). Casino- 
ZVM raakte toen opnieuw de lat en 
de daaruit door HCV gelopen break 
werd wel afgemaakt: 17-16. In de 
slotminuut hebben de Zandvoorters 
tevergeefs gepoogd de stand gelijk te 
trekken: 18-16. 

„Ondanks de nederlaag vind ik dat 
we steeds beter gaan handballen. We 
grepen helaas net naast de overwin- 
ning, het lukte net niet, maar ik ben 
toch niet ontevreden", aldus coach 
Joost Berkhout. 

De dames hadden vrijwel de gehe- 
le wedstrijd een lichte voorsprong. 
HCV kroop telkens terug, zodat er 
een spannend gevecht ontstond. Na 
een 9-11 voorsprong voor Casino- 
ZVM bij de rust, werd die voor- 
sprong zelfs opgevoerd naar 13-17. 
Met nog een kwartier te gaan was 
dat een goede uitgangspositie. HCV 
knokte zich terug en nam vlak voor 
het einde zelfs een 19-18 voorsprong. 
Op slag van het eindsignaal kreeg 
Casino-ZVM een strafworp te ne- 
men, die verzilverd werd: 19-19. 

„Ik ben toch nog blij met het ene 
punt, want voor het zelfde geld ver- 
lies je. Zowel verdedigend als aan- 
vallend was het een goede partij 
handbal", meende coach Nicole 
Berkhout. 

Doelpunten mannen: Guido Weklema '.',. 
ftlenno Trouw 3, Kees Hoek 4, Erwin Spruit 
2. Jan van Duijn 2. (ïerard Damboif 2. Vrou- 
wen: Martfreet Sterrenburg 5. Janneke de 
Reus 4, Eliy von SU-in 3. Els Dijkstra 3, Astrid 
Molenaar 2. Janna ter Wolbeek 2. 
ZANDVOORT - Afgelopen 
zondag hebben de kunstzwem- 
sters van De Zeeschuimers, in 
Haarlem, wederom goed ge- 
presteerd. Door die goede pres- 
taties zijn de kunstzwemsters 
in de totale score gestegen 
naar de eerste plaats. De Zand- 
voortse zwemvereniging verza- 
melde dertig punten en maak- 
te daardoor de acht punten 
achterstand volledig goed. 
Op categorie 1 zwommen de ions- Benarde positie 
voor Meeuwen 

ZANDVOORT - Het gaat nog 
steeds niet goed met Zand- 
voortmeeuwen. In de uitwed- 
strijd tegen Alliance werd we- 
derom een nederlaag geleden: 
3-2. Een nederlaag die gezien 
het spelbeeld geenszins nodig 
was geweest. De positie op de 
ranglijst is door dit resultaat, 
elfde plaats, bijzonder benard. 

„We moeten uit de impasse zien te 
komen. Aan werklust ontbreekt het 
niet, maar het zit niet mee. Dat is 
altijd als je in de onderste regionen 
verblijft, maar we moeten met z'n 
allen proberen er weer bovenuit te 
komen", is de reactie van trainer 
Ton Hijnen. 

Gelijkwaardig 

In een harde wedstrijd was Zand- 
voortmeeuwen zeker gelijkwaardig 
aan Alliance. Vanuit een gesloten 
verdediging probeerde Zandvoort- 
meeuwen de Haarlemmers op te 
vangen. Alliance kreeg wel wat kan- 
sen maar wist daar geen raad mee. 
Via een snelle aanval slaagde Zand- 
voortmeeuwen er zelfs in een 0-1 
voorsprong te nemen. Francis de 
Boer lanceerde Jos van der Meij, die 
raak schoot. Vlak voor de pauze 
kreeg Jos van der Meij de mogelijk- 
heid om de Zandvoorters naar een 2- 
voorsprong te schieten. De bal trof 
echter geen doel. 

In de tweede helft een sterk aan- 
vallend Alliance dat echter minder 
mogelijkheden kreeg dan in het eer- 
ste gedeeite van de wedstrijd. De 
stand werd toch snel gelijk getrok- 
ken na een vrije trap, die laag over de 
grond werd ingeschoten: 1-1. Jos van 
der Meij knalde daarna in vrije posi- 
tie van dichtbij op de paal en even 
later keken de Zandvoorters tegen 
een 2-1 achterstand aan. Bij een duel 
met Wim van der Kuijl viel de Haar- 
lemse spits in- het strafschopgebied, 
waarna de scheidsrechter een straf- 
schop toekende. Alliance wist daar- 
mee wel raad: 2-1. 

Initiatief 

De Meeuwen pakten toen het initi- 
atief, zette Alliance de duimschroe- 
ven aan, hetgeen in de gelijkmaker 
zou resulteren. Francis de Boer zet- 
te Marcel Schoorl aan het werk en 
deze faalde niet: 2-2 in de 38e mi- 
nuut. Daar leek de wedstrijd mee te 
eindigen, maar drie minuten voor 
het einde sloeg het noodlot voor 
Zandvoortmeeuwen toe. Doelman 
Koper redde eerst nog door de bal 
tegen de lat te tikken, maar de bal 
viel op de voet van een Alliance spe- 
ler, die scoorde: 3-2. De tijd was voor 
Zandvoortmeeuwen toen te kort om 
alsnog met een verdiend gelijkspel 
huiswaarts te kunnen keren. ■■r«k,% ■&<. h "¥5- "ï"" r :?£'-■ Kaal 
■■•ïfiï*? - -" "* A ï :■£^ l, * 

-';■ ■*?■■-■ »!»:■ "-"■'' „ 

■ . V' * . ' F - V....i 
««mLaan!'.-^ 


'S". •t :■' ■-. -»"R : ■■ 

W - V : t 
i 


«* svs 
■.f. ■?■■ 

tlU a-J 


% ■?*■ ■ Tv?: :. -»«•*■■■■ ■-.«.•. WfflBSj- 1- . «- - - 
• De Mariaschool in de aanval. Goed voor een derde plaats. In het basketbaltoernooi georganiseerd door The Lions 

Oranje Nassauschool opnieuw s Folo Bram Stijnen 
ZANDVOORT - Het door de 
basketbalvereniging The Lions 
georganiseerde schoolbasket- 
baltoernooi is een ware spor- 
tieve happening geworden. 
Mede door de voortreffelijke 
organistatie verliep de strijd 
tussen de zeven Zandvoortse 
basisscholen bijzonder vlot. 
Het wordt misschien eentonig, 
maar opnieuw bleek de Oranje 
Nassauschool de, sterkste en 
kwam definitief in het bezit 
van de wisselbeker. 

„Je kon duidelijk zien dat er aan- 
dacht aan het basketbaltoernooi 
was besteed", meldde Peter Leising, 
van het organisatie comité. „Er 
werd op een behoorlijk niveau ge- 
basketbald. Het gehele toernooi is 
vlekkeloos verlopen en volgend jaar 
doen we het opnieuw". 

Nog duidelijker dan in voorgaan- 
de jaren, bleek de Oranje Nassau- school de sterkste te zijn. Bij de 
meisjes had de Oranje Nassau de 
meeste concurrentie van de Hannie 
Schafstchool te duchten. In het on- 
derlinge duel was de Oranje Nassau 
met 14-4 te sterk. Goede derde werd 
hier de Mariaschool. Bij de jongens was een opvallend 
goed spelend Nicolaasteam te zien. 
Doch ook tegen de Oranje Nassau 
was de Nicolaas niet opgewassen: 10- 
3. De Hannie Schaftschool probeer- 
de tevergeefs de Oranje Nassau een 
halt toe te roepen. Met 5-3 trok de TZB toont enorme schotvaardigheid ZANDVOORT - In de zaal- 
voetbalcompetitie legde 
TZB/Van Riet een enorme 
schootvaardigheid aan de dag. 
NAS werd de dupe van de sco- 
ringsdrift van de Zandvoorters 
en verloor met 8-2. 

Vanaf het eerste fluitsignaal ging 
TZB/Van Riet in hoog tempo in de 
aanval. In de eerste helft resulteerde 
het snelle zaalvoetbal in een 3-0 
voorsprong door doelpunten van 
tweemaal Rick de Haan en eenmaal Johan Maaskant. In de tweede helft 
een opnieuw vlot combinerend 
TZB/Van Riet dat de score snel op- 
voerde naar een 6-0 voorsprong. 
Doelpunten van opnieuw Johan 
Maaskant en twee van de schotvaar- 
dige Rick de Haan. 

De Zandvoorters namen even gas 
terug, waardoor NAS de schade kon 
beperken en terug kwam tot 6-2. In 
de slotfase hervond TZB/Van Riet 
het ritme en door doelpunten van 
Johan Maaskant en Steef Blanken 
werd de eindstand op 8-2 bepaald. Hannie Schaftschool aan het kort- 
ste eind. 

Door de eerste plaatsen van zowel 
de meisjes als de jongens van de 
Oranje Nassauschool, ging de wis- 
selbeker natuurlijk naar die school. 
Het was de derde keer op rij en de 
vijfde keer in zes jaar dat de Oranje 
Nassauschool de beker veroverde. 
Het wordt een dure grap voor de 
Lions, dat genoodzaakt is een nieu- 
we wisselbeker aan te schaffen. 

In de totaalrangschikking pakte 
de Hannie Schaftschool de tweede 
plaats. De derde plaats was voor de 
Nicolaasschool, de vierde plaats 
ging naar de Van Heuven Goedhart- 
school en vijfde eindigde de Maria- 
school. Voorlaatste eindigde de 
Plesmanschool terwijl de Beatrix- 
school de, rij sloot. 

Opvallend was het goede fluiten 
van de over het geheel genomen 
jeugdige scheidsrechters en sters. 
Alle deelnemers/sters werden door 
het Lions bestuur verrast met een 
leuk vaantje. ste meisjes van De Zeeschuimers 
mee. In 1 A behaalde Nathalie Mun- 
nikes een fraai puntentotaal van 
14,636. In 1 B zwom Annemiek Sin- 
dorf een totaalscore van 15,776 en 
Carly Meijer behaalde met haar pun- 
tentotaal van 17.303 een keurige vijf- 
de plaats. 

Op categorie 2 zwommen maar 
liefst vijf meisjes van De Zeeschui- 
mers mee. Wendy van de Broek 
scoorde zeer hoog, hetgeen goed 
bleek te zijn voor de eerste plaats. 
Vlak daarachter plaatste Minke 
Kortekaas zich op een uitstekende 
tweede plaats. Sanneke Molenaar, 
die nog maar sinds kort aan wed- 
strijden meedoet, behaalde een 
mooie vierde plaats. Voor Rachel 
Kuijl, die heel netjes zwom, was de 
zesde plaats weggelegd terwijl Simo- 
ne Brands naar een goede achtste 
plek zwom. 

Op categorie 3 zwommen Silvia 
Mettes en Tanja Paap zich naar de 
top, namelijk eerste en tweede. 
Hoog gescoord werd er ook op cate- 
gorie 4. Sandra Beugel greep de eer- 
ste plek, terwijl Natascha Bakker 
kort daarachter op een sterke twee- 
de plaats eindigde. Monique van der 
Werff behaalde een eervolle zesde 
plaats, terwijl Jeanette Karsdorp, 
met een goede uitvoering, beslag leg- de op een negende stek. 

Vijfde categorie 

Ook op categorie 5 succes voor De 
Zeeschuimers. Tamara van Rhee 
eindigde op een schitterende eerste 
plaats. In deze categorie behaalde 
Sharon Bouman een fraai puntento- 
taal van 36,640. Op categorie 6 was 
het bijna goud, zilver en brons voor 
De Zeeschuimers. Helaas op één 
punt na lukte dit niet. Saskia Wester 
was goed voor de eerste positie en 
Ditte Valk eindigde kort daarachter 
op de tweede plaats. Vivian Croes 
kwam slechts één punt te kort voor 
de derde plaats maar de vierde posi- 
tie mag er best zijn. 

De Zandvoortse kunstzwemster 
hebben deze prestaties kunnen leve- 
ren door de vele trainingen, die wor- 
den gehouden in het zwembad De 
Duinpan in Grandorado. Belangstel- 
lenden in deze sport kunnen komen 
kijken bij de training op woensdag- 
middag van kwart over vijf tot half 
zeven, op de vrijdag van half zes tot 
zeven uur en zaterdagochtend van 
half negen tot tien uur. Ook via de 
telefoonnummers van C. ter Heijden 
(16511) of M. van der Aar (18049) 
kunnen inlichtingen worden verkre- 
gen. 
ZANDVOORT - Sfeer, spor- 
tiviteit en gezelligheid waren 
de ingrediënten van het jaar- 
lijkse badmintontoernooi van 
Sporting Club Zandvoort. Als 
afsluiting van het jubileum 
jaar waren een kleine honderd 
badmintonliefhebbers op dit 
evenement afgekomen. Aan dit ook wel genoemde "open 
familie Van den Nulft" badminton- 
toernooi beleefden weer velen een 
heerlijke sportdag. Eerst werkte 
men zich in het zweet en na afloop 
werd het vochtgehalte weer tot nor- 
male hoogte opgevoerd, terwijl ook 
menigeen zich te goed deed aan de 
lekkere hapjes. 

Voordat het zover was werd fel ge- 
streden om de wisselbekers. Het 
sporthal bestuur en de heren Korver 
en Boukes hadden een viertal knot- 
sen van bekers beschikbaar gesteld. 
Bij de heren ging het om de Rob 
Dröse beker, terwijl de dames om de 
Tini van den Nulft beker streden. 
Zowel leden als oudleden, die lieten 
zien het nog steeds niet verleerd te 
zijn, speelden badminton van hoog 
niveau. 

Het gerenommeerde kopel Evert 
Smits en Jaap Enderman liet zich 
niet onbetuigd en maakte de favorie- 
ten rol geheel waar. In de finale bo- 
den Hoezee en Van der Meulen knap 
partij maar konden de kracht van 
Smits/Enderman niet weerstaan, 
15-12, 15-3. In de verliezersronde viel 
vooral het spel van oud-gedienden 
Rob Plevier en Peter Kuin op. Ook 
nu bleek dit nog een gevreesd koppel 
te zijn. Slechts Jan van den Nulft en 
Jan Enderman waren instaat de 
moegestreden "good-olds" te weer- 
staan, 15-6 en 15-4. Ook bij de dames 
vielen vele fraaie en spannende par- 
tijen te zien. Het pas vlak voor het 
toernooi samengestelde, gelegen- 
heidskoppel Tini van den Nulft en Francien Ojevaar werden de verras- 
sing van het toernooi. Niemand kon 
dit duo van de eindzege afhouden. 
Tini van der Nulft mocht na afloop 
danook de naar haar genoemde be- 
ker in ontvangst nemen. Het koppel 
Inge Leen en Truus Keesman heb- 
ben fel tegenstand geboden maar 
moesten met de tweede plaats ge- 
noegen nemen. De verliersronde-fi- 
nale ging tussen Rinie en Kirsten 
Verheugen tegen Gerrie Schuurman 
en Corrie Jochems. Moeder en doch- 
ter Verheugen eiste na een leuke 
strijd de eerste plaats voor zich op. 
Het geheel stond onder de strakke 
en goede leiding van voorzitter Dirk 
van den Nulft, die het toernooi af- 
sloot met de prijsuitreiking en na- 
tuurlijk een geweldige speech Koninklijke 
onderscheiding 

ZANDVOORT - De heer A. Hooge- 
veen uit Zandvoort is vrijdag be- 
noemd tot ridder in de orde van 
Oranje Nassau. Dat gebeurde bij zijn 
afscheid van de directie volkshuis- 
vesting in de provincie Noord-Hol- 
land, een voorpost van het ministe- 
rie van volkshuisvesting. Hoogeveen 
heeft hier de afgelopen vijf jaar aan 
het hoofd van de afdeling Planning 
Stedebouw en Grondzaken gestaan 
en maakt nu gebruik van de VTJT-re- 
geling. 

Lamp vernield 

ZANDVOORT - De Zandvoortse 
politie heeft in de nacht van zondag 
op maandag rond half twee een 34-ja- 
rige man uit Frankrijk aangehou- 
den. De arrestatie vond plaats in een 
café in de Haltestraat. De verdachte 
had om onbekende redenen een 
lamp vernield. De politie heeft de 
man, die onder invloed van alcohol 
verkeerde, ingesloten. WEEKME DIA 22 

EK939BSEDBafl3BRB DONDERDAG 16 JANUARI 1992 
Ml I l K !1 tlllt - \ I / ikc I II lil M p IllK lilt I klll Ml II 

\ tl l r-i / I \t i I f 2 U 1 ril rut n ! ii ( dl in divi is 

Il II l„l II I 

I Hll lil I 1 \ INI|/ Hj 1 III lil s|)i | lil || II {) l|l 

| VIII \IK HOS 

I 1 u-i ^ is ii „ ( lijk ii ili \, Ij, ii I lm 
/\M)\(l()Hls Ml IWMll \lt / O 12 | i nilluii Ki 
Mi ilnv-ni I lu - I i„ I i 00 hui 

I km » I k I 1,1 I nis h iv 1 O2>07 1"IM> i I 
il,, \t //ili i in 

* /\ h lis Ni iusIIkI ( Il is| l,in 12 
2012 IV /.nh ui 

•* \\ km In l lli >i M l ii sii \ n "(I 

I (lm >>>,•, 1 120 U I illimig 

I 1 1 tsi v s k in r hik ii il, \ il^i ml n hm Uu 
/ /uil ds Nu i\ s| ] ui Nu uushl i | 11 i irli mm, r 

ii i \ si K \\,(kblul I ui st tuin uil 

I) li >nil \i il i \ il m, i li i ( n 1 1 tl lil, iililus 
v ui I I \iusl i I ui s si ulsl I ui [\i, iiwsblul ili l'ur 

HUI I), / l II ( , /lllsll (| I) \ll HUI \\ , , sjll | 

/ (l i)~ I 111 11 111 I 1 

slu | n n ii|d ui|d i r 1(> 00 u ii 

* lul lil Ui \,i n/ \, i ^.i 1 lllll, kkl ll|kl uKiiliu 

II i ml ui s i i 1 \li i s /i|n p in w i (^ p on/i 
k t I i i \ iknj n b 1 II 

* \ i 1 i i v n i jt i n in mi i ^ tuit 1 u^il t\tii ui 
i ki uif, r In lil iIsmkI, / 6 00 i.liu kiisl, n 

"V Hij | l i il it ^ ui 1 \]i i s \\i idi i f, < i I wijsiiuniiiius 
\ i t nu 1 i)]t \ 1/ k \ r It i in i hu ti u di is buiti tl 
b t w t | i lu n p, bu (I ( i u kt ml \it stti titd Hu i\oot 
i ( i It / I 00 u tikt n tv {.(I i ulil 

l kuil I I ksi \ i i n\ \1 H i l\i ilt iilui umbiii Uk / 

I 1 I lls( 1 p_ W || 562 62 71 ( lil II tlUIll 1 is UK l \ I lii/l)|^kl ullll l( jf /i^tullll llll 

Omruil Or<U rulcli ling Wiiknlidia 
l'usiliiis 122 1000 \C VnisU rdam 

I), slmiiivslijd n ! ( h ik du tip \njdv i^, Idin \oor 

plulsiv ui il(/dfl, \ t k 

\ ii it 1 1 1 ilnv nl\ nvt u i , u unpViri k url Commercieel en administratief 
personeel gevraagd RUSSELL ADVOCATEN vraagt 

assistent voor het secretariaat m/v 

09 00 17 30 uur 
De werkzaamheden omvatten 

- het verzorgen verzenden en administreren van faxen 
-het kopieren van kantoor en processtukken 
-archiveren en beheer van het archief 

-stukken van en naar rechtbank brengen 

- vliegende keep voor allerlei zaken 

- Opleiding HAVO MAVO 

- leeftijd tot 30 jaar 

-Accurate flexibele en veelzijdige instelling 
Sollicitaties en referenties richten aan 
RUSSELL ADVOCATEN BEETHOVENSTRAAT 202 
1077 JZ Amsterdam tav Mevr Mei|er Divers personeel gevraagd Het bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek 
Basisonderwijs zoekt per 9 maart ter vervanging in een 
zwangerschapsverlof een 

peuterieid(st)er 

voor 25 uur per week (5 ochtenden) 

voor de peuterspeelzaal 

De Botteloef 

Overslag 1 1034 RR Amsterdam Noord 
Telefoon 020 6317184 

Inschaling volgens P II A 

Schriftelijke sollicitaties met referenties voor 23 januari nch 

ten aan de peuterspeelzaal waar ook nadere inlichtingen 

kunnen worden ingewonnen 

Sollicitanten zullen op 29 januari vanaf 12 00 uur worden 

opgeroepen Gevr enthousiaste zelfst da 
mes voor verkoop dmv kle 
dingparties geen investering 
Inl kant uren 020 6169251 Zandvoorts Nieuwsblad 

vraagt een bezorger/ster 
v kleine wijk Bentveld en 
Zandvoortselaan Aanm tel 
17166 e Rubrieksadvertentie op 
geven? Zie voor adres en/of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant Woninginrichting T k ruim opbouw wandmeu 
bel modern licht hout zeer 
mooi t e a b Tel 15677 Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 GRATIS 

Woninggids van Zandvoort ; makelaars o.g. 

Tel 02507-12614 
NVM 

„UUCEIAAB • I k tauteuil klassioK mo 
del I gebloemd z g a n 1 
jaar gebruikt nieuw / 1595 
wegens omst nu ƒ 225 Tel 
15253 ia 17 uur a u b * Bankstel 3 zits 2 x 1 zits 
bruin beige afritsbare bekle 
ding / 150 Tel 02507 18297 * Salontafel met ingelogde 
beige plavuizen (maat 65 x 
I30) ƒ50 Tol 02507 17387 • Te koop witte eothoek be 
staande uit een vierkant en 
tafel met 4 stoelen ƒ 250 Tel 
02507 19509 Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Erv werkster v ramen lappen 
e a huish werkz gevr 
Woensdag of vrijdag 9 13 u 
leeft bv 35 jr loon ƒ60 
Tel 12747 Flinke huish hulp voor de 
dinsdag en vrijdagochtend 
Tel 12020 Huish hulp gevraagd voor 1 
ochtend per week Tel 
02507 18580 • 19 Januari is de dag dat je 
Lia Sol feliciteren mag Tel 
14119 * Ab en Thea van harte met 
jullie 25 jarig huwelijk Leo en 
Liesbeth • Anneke Lukkassen alsnog 
van harte met je 40ste Je 
zwager * Ap en Thea gefeliciteerd 
Nathalie • Apoet & Mpronk Zin in 
avondje uit? Belofschnjf 
Joepiko • Daan makkelijk ben jij van 
daag 18 j 18 dikke kussen 
Mama Gevraagd voor leerling 3 
MAVO bijles Engels Tel 
02507 18322 Kunst en antiek Zakengezin in Abcoude 
vraagt een HUISH HULP 
voor 1 dag of 2 halve dagen 
Gemakkelijk bereikb met 
openb vervoer Inl 

02946 4067 of 020 6444085 
mevr v Eembergen Oproepen 
Mededelingen * Abraham is al in zicht en 
Jan Termaat is degene die 
voor hem zwicht Gefelici 
teerd 11 Tante Jans * Help de Polen Stuur eens 
een voedselpakket 1 Geen 
adres? Dat hebben wij voor u 1 
Inl tel 02907 5235 • Hoera Koko Hoekstra is de 
voorzitter van de Ab Gritter 
Fanclub Succes 1 Afz Jan en 
Boudewijn Nico Jalmk Jan 
van Staa en Jos G • Jan (ouwe) nog 4 nachtjes 
en dan zit de eerste 50 jaar 
erop gefeliciteerd Dirk • Jan Termaat ziet Abraham 
maandag Je wordt gefelici 
teerd door je schoonouders 
(dimpeltje 9 ) • J C Termaat is de man die 
maandag oog in oog met 
Abraham staat van harte 
Rocco en Astnd • Lia nog 10 jaar en dan ben 
je ook Saar • Onze baas wordt maandag 
50 van ons twee poezenkus 
jes en een lik van je hond 
Noes Black en Pinkel • Onze deuzige Jan ziet 
maandag Abraham en wordt 
gefeliciteerd door Ellen en 
Mare Over 50 weken wordt Wie 
ke 40 Leuk he Wieke RUSTi Wilt u tot uzelf komen 
in een rustige omgeving? Dat 
kan in voormalig klooster ten 
Zuiden van Nijmegen Folder 
op aanvraag 08850 20862 * Van harte gefeliciteerd met 
je 50e verjaardag Jan de vol 
gende 50 ook met een lach? 
Liefs Ada * Vandaag is de blijde dag 
dat Jesse Zuidam compute 
ren mag Dus geen tijd om 
zijn verjaardag te vieren Toch 
gefeliciteerd hoor 1 Broodje 
02507 18789 Voor onze MOOI OPGE 
MAAKTE SCHALEN hoeft u 
zelf geen boodschappen 
meer in huis te halen 

BROODJE BURGER 
Schoolstraat 4 Tel 18789 Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 ® Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen HEDEN INBRENG goederen 
v d veiling van 27 en 28 jan 
VEILINGGEBOUW AMSTEL 
VEEN Frans Halslaan 33 
A veen Tel 020 6473004 
( s Maandags gesloten ) Uitgekeken op terracotta zin 
in geheel iets anders schaft u 
dan een have aan 1 Een be 
schilderde bloempot in uw 
gekozen kleuren 18 cm ƒ25 
en 24 cm ƒ30 Verkoop op 
bestelling Herna Veken Dr 
J G Mezgerstr 91 Zand 
voort Tel 30103 Radio/tv/video Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1 75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek Computerapparatuur 
en software • Te koop Nintendo 1x gebr 
ƒ250 Tel 19305 Onderhoud, 

reparatie, 

doe-het-zelf • ANNULERINGEN van uw 
advertentieopdrachten kunt u 
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
richten aan Centrale Orderaf 
deling Weekmedia Postbus 
122 1000 AC Amsterdam Schoonheid en 
verzorging Aangeboden partij gebruikte 
kunstgebitten Ook geschikt 
voor huisdieren Te bevragen 
bij uw tandarts Kleding Organisatie Kledmgparty bij u 
thuis mooie ital coll Bel voor 
info kant uren 020 6169251 - Te koop toch te klein ge 
kocht' Zwart lederen dames 
laarzen maat 36 van ƒ 200 
voor ƒ50 Inl 02507 19968 • Te koop zwarte smoking 
mt 46 dubbele knoop & smo 
kmg overhemd mt 37 1x 
gedr ƒ 100 02507 17165 Foto - Film Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto s 

pasfoto s 

receptiefoto s 

groepsfoto s aan huis 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 De advertentie afdeling 
behoudt zich het recht voor 
advertenties eventueel zon 
der opgave van redenen te 
weigeren (art 16 Regelen 
voor het Advertpn'iewezen) 
1 regel ƒ 4,07 


2 regels f 4,07 


3 regels f 4,07 
1 
4 regels ƒ 5,34 
1 
5 regels ƒ 6,68 
6 regels ƒ 8,01 


7 regels f 9,34 


8 regels f 10,69 


9 regels ƒ12,02 


10 regels f 13,36 Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uu advertentie helaas niet opnemen 

Alle prijzen incl S<7< BTW 

Zonder \ermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u 
niet gratis ad\frteren Naam 
Adres 
Postcode 
Telefoon Plaats 

Svp in lubriek ZOEK DE MISLUKTE 
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die 
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een 
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en 
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste 
bnevenbuslichting naar de 

AFDELING MICRO ADVERTENTIES, 

POSTBUS 122 

1000 AC AMSTERDAM 
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover 
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespon- 
deerd worden Prijswinnaars vorige week 

P Koopmans - Purmerend 

C Rombach Brouwers - Aalsmeer 

E J Sjouwerman - Uithoorn 

W v Velsen - Amsterdam 

P M Wink - Muiderberg 
HASSING B V 
STOK B V BUSHOFF 

FRANSE 

VAN LEEK 

NUIS BV 

ELSENGA ELECTRO 

DE BOER 

RENAUD Deze week kunt u de volgende prijzen 
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door onderstaande AMCO- 
vakzaken 

- een Philips 4 in 1 haarstyler 

- een Philips haarfohn (1000 W) 

- een Anstona klokradio 

- een Sharp Walkman 

- een set van 4 Basf E180 
videobanden Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67 
Amstelveen, Amsterdamseweg 160 
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398 
Amsterdam, Kinkerstraat 244 
Amsterdam, Linnaeusstraat 71 
Amsterdam, Olympiaplein 125 
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4 
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156 
Zwanenburg, Dennenlaan 38 
Hoofddorp, Kruisweg 1061 
Volendam, Kathammerstraat 23-25 
Wormerveer, Wandelweg 41 /b Muziek- 
instrumenten Dirk Witte 

SPEC AANBIEDINGEN 

Alle bekende merken digitale 

piano s en keyboards 

Vijzelstraat 53 A dam 

tel 020 6264655 Gevr voor vereniging piano 
en accordeon Tel 02507 
17462 na 19 00 uur Dieren en 
dieren- 
benodigdheden Gevraagd Burmese poes 
vrouwtje liefst al wat ouder 
Tel 020 66 49 1 1 1 vragen 
naar Mw Meijer Lessen en clubs ROCK N ROLL/SALSA cur 
sus ƒ 85 Ook zonder partner 
Gratis proefles 020 6228667 Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41 Zandvoort 

tel 02507 15705 18812 voor 

BRUILOFTEN RECEPTIES 

KOFFIETAFELS * Wie o wie heeft voor mijn 
geopereerde hondje wandel 
wagen te koop zij mag niet 
ver lopen en wil toch mee 
Tel 02507 17271 Huwelijk en 
kennismaking » Reflectanten op adverten 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num 
mer in de Imker bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan Centrale Order 
afd Weekmedia Postbus 
122 1000 AC Amsterdam Dit 
voorkomt vertraging in de be 
handeling Voor huwelijk of LAT partner 
bel nu PARTNERSELECT 
070 3361443 erkend Anker lid Te koop 

aangeboden 

diversen • Te koop br ovae lijst met 
bol glas voor bv bruidsboe 
ket ƒ35 Tel 02507 17165 • Te koop diverse atlassen 
uitg 1968/1921/1947 ƒ 10 
p st Stratengids Parijs uitg 
1961 in Frans ƒ10 ANWB 
gids Joegoslavië ƒ5 Tel 
02507 17165 • Te koop fietsstoeltje voor 
achterop bijna niet gebruikt 
ƒ30 Tel 02507 19827 • Te koop kinderski s 110 
cm ƒ 50 ski schoenen maat 
32 ƒ 25 dames lammy coat 
maat 38 ƒ200 02507 12117 • Te koop kinderzitje achter 
op fiets ƒ 35 -kinderstoel 
ƒ40 buro 100 45 cm ƒ40 
Tel 02507 13745 • Te koop Koenen handw 
boekNed taal 1916 ƒ20 Eu 
ropa tounng uitg 1939Swiss 
tounng club ƒ 10 Tel 
02507 17165 • Te koop Moulinex grill met 
draaispit ƒ35 Philips whirl 
pool magnetron type Space 
groep z g a n met gar ƒ 250 
Tel 02507 13730 • Te koop nieuwe sneeuw 
kettingen grote maat van 
ƒ150 voor ƒ75 Tel 12536 • T k + 200 straatstenen 
(Waaltjes) voor sierbestratmg 
50 et pst v Stolbergweg 10 
Zandvoort • T k dubbele kinderwa 
gen buggy voor tweeling of 
voor baby en peuter incl 
voetenzak regensch en zon 
nedak ƒ250 02507 19827 • Tk Nordie Power ƒ125 
Div games ƒ5 p disk Tel 
19305 • T k Pewag sneeuwkettin 
gen ring 2000 prijs ƒ 100 voor 
diverse bandenmaten o a 
Mazda 626 Tel 02507 17313 T k Suzuki kl crossmotor 5 
ver 50 cc ƒ 750 Amiga disk 
drive zgan ƒ225 T 19305 Te koop 
gevraagd 
diversen • Gevraagd tafelmodel ijs 
kast moet in goede staat zijn 
en stofzuiger Tel 16017 Verz doet hoog bod op alles 
van Lego Duplo oude 
treinen en blik speelgoed 
Bel 020 6592661 Onroerende 

goederen te koop 

gevraagd GARAGE 

TE KOOP GEVRAAGD 

Tel 02507 14534 TE KOOP GEVR GARAGE 
zo dicht mogelijk bij rotonde 
Tel 023 312122 Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden Te huur gemeub zomerhuis 
centrum beschikbaar t/m 31 
maart Tel na 1800 17669 Te huur zit /slaapkamer ƒ 450 
pm Tel 30888 Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur gevraagd Dames zoeken v weekenden 
bungalow of huisje te huur 
dicht bij zee Zo moge'jk kan 
op dieren worden gepast 1 Br 
o nr 763 77659 v d blad Gevr woonruimte voor 3 
pers in Zandvoort pr tot 
ƒ1200 Bellen na 15 00 vra 
gen naar Mario) 02507 17159 Te huur gevr RUIMTE VOOR 
STALLING VAN VEEWAGEN 
hoogte 3 30 mtr lengte 6 mtr 
Tel 023 243344 • Te huur gevraagd garage 
voor stalling auto van 1 2 tot 
17 2 omg Mansstr Zand 
voort Tel 02507 17165 Woningruil Aangeb 4 kam flat in A dam 
W ƒ744 incl Gevr woon 
ruimte in ZANDVOORT Tel 
020 6175678 Woningruil aangeb Badhoe 
vedorp eengez hoekhuis 2 
ond 1 kap 4 kam + ruime 
zold k cv gar ruime tn hr 
/790excl Gevr Zandv (met 
nrd) e o dito of 4 kam maïs 
of 4 kam fl (geen bov buren) 
of dubb bov won Tel 
02507 30931 Aangeb 4 kamerflat in Am 
sterdam West Gevr woon 
ruimte in Zandvoort Tel 
020 6175678 Financien en 
handelszaken Autoverzekering 

VA ƒ75 DORSMAN 
blijft toch goedkoper' 
Bel nu 02507 14534 Autoverzekering 

nu nog goedkoper bij 
TEUBEN ASSURANTIËN 

Tel 02507-14643 Hypotheken 

computervergelijking 
Bel nu 02507 14643 

Teuben Assurantiën Vakantie 
buitenland Stacaravans t h in de Belgi 
sche Ardennen al v a ƒ 190 
pw all in Inl 044591598 Sportartikelen • 1 Paar golfschoenen merk 
Foot Joy maat 7 nieuwe spi 
kes in goede staat' Prijs ƒ 50 
Tel 02507 16202 Auto's en 
auto-accessoires Te koop Alfa velgen m br 
banden 195/70/13 t e a b 
Tel 02507 15677 Tk Vauxhall Servet bouwjr 
1975 80 000 km gelopen 
teab Tel 02507 13512 Zie ook de pagina s 
SHOWROOM 
in deze krant Huur en verhuur 
auto's en motoren Zie ook de pagina s 
SHOWROOM 
in deze krant Rijles auto's 
en motoren Alblas Verkeersscholen 

in 5 dagen 

UW RIJBEWIJS 
Nieuwkoop 01724 8361 Zie ook de pagina s 
SHOWROOM 
in deze krant Diverse clubs BI SEX PRIVÉ zoe,< je 
een heerlijk heet me sje 

of een lekkere boy'?"'? 

Direkt apart ook trio 
06 320 330 46 (50 cpm) BI SEX voor TWEE direkt 

apart met een heet meisje of 

een lekkere jongen 

06 320 330 82 (50 cpm) Blonde mollige en vooral 
hete meiden zoeken kontakt 
06 320 320 36 (50 cpm) Blonde NATASJA doet 

het met 2 jongens van 18 

06 320 327 77 (50 cpm) BUURVROUW Chantal en 
haar hete buurmannen 
06320 328 01 (50 cpm) Dames die zich overdag ver 
velen zoeken SEXKONTAKT 
06 320 330 79 (50 cpm) De allerleukste meiden 
bellen met de FLIRTBOX 
06 320 330 01 (50c/m) 1000000% 
Sexnieuws! 

Vrouwen echtparen en soms 
ook mannen vertellen wat ze 
graag willen en 100% diskreet 
doen' Nu heb je de kans om 
met die mensen in kontakt te 
komen' Dus pen & papier bij 
de hand want noteer goed 
de pers code s 1 06/50 cpm 

340.340.95 

Red Ear Productions 145 Escort 
Sex/meiden! 

Geven zich bloot vertellen 
hoe ze d r uit zien en wat ze 
op Sex/gebied te bieden heb 
ben' Daarna geven ze je hun 
eigen telefoon nummer' 
Boven de 18 jaar' 06/50 cpm 

06.96.45 

Red Ear Productions AANGEBODEN 

Meisjes met hun tel nummer 

Bel 06 95 1 1 (50c/m) ADRESSEN van dames pnve 
clubs en escorts de dames 
vertellen je zelf wat ze te 
bieden hebben en geven ook 
hun adres en telefoonnum 
mer 06 96 85 (50 cpm) Als je houdt van lekker jong 
en 18 jr bel dan MEISJES 
KONTAKT 06 320 33016 
(50 cpm) ALTIJD SUCCES Zoek jij een 
leuke vriend of vriendin? 
de Afspreeklijn 
06 320 320 33 (50 cpm) Ben jij een beetje Bi of Gay 
en zoek je een hete boy 9 
06 320 330 95 (50 cpm) Direct apart met een leuke 
vnend(m) Zo heb jij echt 
snel n afspraakje 06 9 500 
Bel plezier voor 2 (50c/m) Direkt apart met een 
strenge meester of met 
een onderdanige slaaf' 

Gay S M voor TWEE 
06 320 329 99 (50 cpm) Flirten met gezellige meiden 
met z n tienen of apart 
06 320330 77 (50 cpm) GAY PRIVÉ Wil jij snel 
een afspraakje maken 7 

Of heb je zin in een lekker 
gesprek? 06 320 322 31 

Samen direkt apart (50 cpm) Gewillige meisjes van 18 j en 
hete huisvrouwen willen 
alles met jou doen Vraag 
naar hun tel nr voor een 
hete vrijpartij' 
06 320 326 33 (50 cpm) ***** HARDSEX***** 

Keihard de lekkerste (50 c/m) 

'"06 320*325*35 'I' Hete meisjes willen nu 

een SEXAFSPRAAK" 

06 320 320 42 (50 cpm) HOMO Het is slikken 

voor die hete jongens 

Bel nu 06 320 327 01 

(50 cpm) Homo Jongens met elkaar 
Hoor ze TEKEER gaan 
06 320 330 88 (50 cpm) Homo Zoek je n hete boy 
voor een SEX AFSPRAAK" 
06 320 33018 (50c/m) KLEED ME UIT' Suzanne 

heeft zin in een hete vrijpartij 

06 350 21 1 34 (50 cpm) uit Live 
Zandvoort 

2 heerlijke nimfo s hebben op 
hun flatje pal aan de boule 
vard een eigen live 06/lijn la 
ten mstal'eren' 

Ze hebben 

nu van zich zelf hele sexy 
(100% naakt) foto s laten ma 
ken en daar mag je dus nu 
om vragen' + (06/50 cpm) 

340.340.50 

Red Ear Productions MARIETJE staat te liften 

in haar strakke rokje' 
06 320 321 20 (50 cpm) MEEGENIETEN met 
Loesje en stoute Anita 
06 320 320 32 (50 cpm) MONIQUE 18 jr haar eerste 
keer Ze trilt van sex genot 
Bel 06 95 30 (50 cpm) 

Nieuw het TELEBORDEEL 

Meisjes doen wat jij wilt 

en geven ook hun geheime 

tel nr aan je door 

06 320 320 85 

(50 cpm boven de 18 jr) Nu direct een afspraakje 
met een lekkere meid 9 Bel 
06 320 330 21 (50c/m) 
ONDEUGENDE huisvrouw 
tjes en meisjes van 18 jr bie 
den zich aan voor SEXKON 
TAKT vraag naar hun tel nr 
Bel nu 06 9661 (50cpm) PARTNERRUIL Pnve 

direkt apart met mannen 

en vrouwen voor n orgie 

06 320 330 91 (50 cpm) Pascale doet het op de 
tafel Echte KEUKENSEX 
Bel 06 96 02 (50 cpm) PIKANT 2 hete meiden 18 jr 

zijn hitsig' Alles uit" 

06 320 329 01 (50 cpm) PRIVÉ SEX KONTAKT 

Je krijgt direkt een heet 18 j 

meisje of knul aan de lijn 

06 320 322 33 (50 cpm) Rijpe Negerin 
Zapp Sex 
Harde praat' 
Live met mij' 
Dikke vrouwen 06 96 40 
06 96 92 
06 96 91 
06 95 06 
06 96 94 Kort en lekker 50 cpm *** RIJPE VROUWEN*** 

veertig jaar en hitsig" 50 c/m 

""06 320*325*45"' Ruim 300 gewillige vrouwen 
zoeken een SLIPPERTJE 
06 320 328 00 (50c/m) Sabnna een GEWILLIG 
meisje haar eerste trio 
06 320 322 03 (50 cpm) SEX VOOR TWEE 

Direkt kontakt met jonge 

meiden 18 huisvrouwtjes 

en stoere hete knullen 

06 320 330 90 (50 cpm) SEXAFSPRAAKJE met n 
meisje 18 jr Vraag naar haar 
tel nr 06 320 320 44 (50cm) SEXKONTAKT Wie zoekt er 
een ondeugend avontuurtje 
met n heet meisje 9 Nu meer 
dan 200 hete meisjes 18 jr 
06 320 330 66 (50c/m) SM KONTAKTLIJN 
Zeer Strenge kontakten 
06 320 322 20 (50cpm) Stiekem MEEGENIETEN 

met 3 hete tieners van 18 

06 320 324 55 (50 cpm) Straks al n vrijpartij 9 

SEX KONTAKTLIJN 

06 320 330 43 (50 cpm) f "" - — - 

p ,..." *- ";. ■ * 'ï : ■ 

f-\vC- --.-/ ..„■ , . 

»-' »}Vi;y* • -■ 

\ "■ '••"FVfi ,, l ! "' '- i 

i\ •■'•-ïW,?' ..-;., 
f« ," . „■"■ ■- * i. 
i ' * 'ifc." -.-.- ■> "K ;'i">->3i 
••■ '- '*■■. .• 


****TIENERSEX**** 
Jong en onschuldig 9 
06 320*324*24 (50 c/m) UITDAGEND tienermeisje van 

18 geniet met 2 jongens 

06 320 326 01(50 cpm) **** VLUGGERTJE 9 **** 

Bel me snel schatje (50 c/m) 

""06 320*327*27"' VLUGGERTJE Ondeugende 

Kim beleeft n hoogtepunt' 

Bel 06 9662 (50 cpm) 
Wil je snel n pnve of 

escortmeisje thuis 9 

06 320*330*60 (50 cpm) Yvette gaat op SEXBEZOEK 

bij Annet Tnosex' 

06 320 320 95 (50 cpm) Zoek je n PARTNERRUIL 
kontakt 9 Maak n sexaf 
spraak met ze 06 320 320 92 
(50 cpm) Zoek jij direct een mooi 18 
jarig meisje voor n avontuur 
tje 9 Bel 06 9603 (50c/m) o Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen I 1 1 t i ■ T T ■* r " ' ' l ' i^ r 

'l>,jv',i.. l r '•"'. t. u- - » i 

j" - -•! .r \ i ~7" ,r 
TÏ>N tt V» 1 't" ™ "1 

£ * *.■*" ' v^T. ■* ' 
* ■- i , 

L— it J!juu — -j *-- -... - i- Randstad 
heeft volop 
werk Magazijnmedewerker m/v 

Voor een technisch bedrijf met een goede werksfeer Ben je 
jong enthousiast en lange tijd beschikbaar dan is dit een 
leuke baan voor jou 

Werken in de horeca 

Wilt u graag werken in de horeca maar heeft u geen 
ervaring'' Wij verzorgen voor u een korte cursus i s m een 
hotel in Zandvoort Geïnteresseerd, bel voor meer informatie 

Informatie bij Paul van Bijsterveldt tel 023-29 19 39 
Heemstede Binnenweg 49 

ir randstad uitzendbureau WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 Poppenbeurs 

In het boulevardgebouw van Gran 
Dorado wordt aanstaande zondag 19 
januari een poppententoonstelhng 
gehouden Er zijn niet alleen poppen 
en beren te bekijken De bezoeker 
kan er ook poppenmakers aan het 
werk zien en eventueel zelf een cur 
sus hiervoor volgen De winnares 
van de jaren 1990 en 1991 van de 
damesbeurs in Den Haag, Betty 
Rausch, laat een groot deel van haar 
collectie zien 

Ouwe pop 

Voor de verzamelaars zijn er 
stands met prachtige antieke pop 
pen, poppenwagentjes, miniatuur 
speelgoed, kacheltjes, serviesjes en 
zo nog veel meer accessoires te zien 
En natuurlijk de poppenhuizen met 
te vergeten Wie een oude pop of 
beer heeft, kan deze gratis laten 
taxeren Ook is er een poppendokter 
aanwezig, Wil Joukema uit Nijme 
gen, die ter plekke kleine reparaties 
kan uitvoeren 'Grotere ongevallen' 
gaan mee naar het poppenhospitaal 
in Nijmegen 

De beurs is geopend van 10 30 tot 
16 30 uur, de entree kost 4,50 gulden 
voor volwassenen en 3,50 gulden 
voor 65 plussers Kinderen tot 12 
jaar hebben gratis toegang 

Autorally 

Autosportvereniging Sandevoerde 
gaat na het voorbije jubileumjaar 
de volgende 25 jaar in met de slogan 
'Een ander avondje uit' De start is 
er al een 'Flinterman rit', aanstaan 
de zaterdag 18 januari, in samenwer 
kmg met het gelijknamige bedrijf in 
Bentveld De rit, uitgezet door H 
Franke en B Laurier, heeft een leng 
te van ongeveer 25 kilometer en leidt 
de deelnemers door de gemeente 
Zandvoort 

De start vindt plaats vanaf 20 01 
uur vanuit de Beach Bar van het 
Palace Hotel, Burg van Fenema 
plein 2 Hier vinden ook direct na 
afloop uitleg en prijsuitreiking 
plaats 

Voor de best geklasseerde equipes, 
in zowel de A , B als C klasse, zijn 
bekers beschikbaar De laagst ge 
klasseerde equipe mag het gratis 
nog een keertje overdoen tijdens de 
volgende rit 
kust 
keur 
tips & suggesties 

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort UITGAANSTIPS Expo 'duizendkunstenaar' 
in de openbare bibliotheek In de Openbare Bibliotheek aan 
de Prinsesseweg zijn aquarellen, te 
keningen en boekontwerpen te zien 
van de Henk Tol, een Beemster kun 
stenaar die in 1987 op 56 jarige leef 
tijd overleed De tentoonstelling, die 
te zien is tot en met 28 januari, bevat 
een selectie uit zijn werk Onderwer 
pen zijn taferelen uit de Noordhol 
landse dorpjes boven het IJ Tol was 
zo veelzijdig dat hij wel vergeleken 
werd met de zeventiende eeuwse 
'duizendkunstenaar' Leeghwater 
Hij stond bekend als 'homo univer 
salis' behalve tekenaar/illustrator 
en schilder was hij onder andere ook 
toneelschrijver, regisseur, histoncu 
s archeoloog, poppenspeler, conser 
vator en cultureel ambtenaar Hij 
maakte decors voor film en toneel, 
kalligrafeerde gedichten en trad op 
als zanger gitarist m een dansor 
kest Enkele laren voor zijn dood nam hij zanglessen bij Maria Rondel 
en samen met Jan Laan gaf hij enke 
Ie succesvolle Schubertconcerten 
Belangrijk waren zijn archeologi 
sche opgravingen op oude buiten 
plaatsen uit de Gouden Eeuw 

Hij maakte routekaartjes voor de 
Toer in krant van de VVV en ïllus 
treerde vele boeken Hij schreef re 
vue's en maakte een 'zwart film', bij 
de toneeluitvoering het hij een snij 
bonenmolen dienstdoen als licht 
projector Zijn laatste belangrijke 
artistieke daad was het schrijven 
van een revue ter gelegenheid van 
het 375 jarig bestaan van de Beem 
ster Voor zijn aandeel in de promo 
tie van de Schermer en de Scher 
mermolens ontving hij een zilveren 
penning Vrienden van Tol hebben 
een boek over de kunstenaar uitge 
geven onder de titel 'Een handvol 
rust' 
• Een impressie van het werk van Henk Tol. Het plaatje is te zien in de 
Openbare Bibliotheek. Zandvoorters en 
Blauwe tram in 
Cultureel Centrum 

Het Cultureel Centrum opent vrij 
dagavond 20 00 uur een nieuwe ten 
toonstelling Zandvoorters en hun 
hobby Hierop is werk van een tien 
tal Zandvoorters te zien, maar ook 
een videofilm ovei de Blauwe Tram, 
die vroeger tussen de badplaats en 
Amsterdam heen en weer reed De 
expositie duurt tot en met 9 februari 
en is dagelijks te bezoeken, van 13 30 
tot 16 00 uur 

Aan de tentoonstelling nemen 
deel de familie Allebes de heer J 
Bier, mevrouw C Bosman, fam Clu 
wen, dhr R Dalman mevr T Drai 
jer Thie, dhr D Drommel, Dhr W 
Duns, mevr J Homoet Kamstra, 
mevr Hoogendoorn, dhr G Loog 
man, mevr Molenaar, mevr N 
Sandbergen Kerkman, dhr H van 
Schie en mevr Lagas Zij zijn verte 
genwoordigd door tal van kunstvor 
men, bestaande uit keramiek, batik 
werk, olieverven, poppen, viltwerk, 
knipsels, houtsnijwerk, borduur 
werk, modelbouw, aquarellen, teke 
ningen, kralenwerk, gipsen, kant, ge 
graveerd glas, zijdeschildenngen en 
beelden 

In de videokamer is de film over 
de Blauwe Tram te zien, gemaakt 
door Gerard Lunenburg Daarop 
staan ook beelden van de allerlaat 
ste rit van de tram, die in het jaar 
1957 uit het Zandvoortse beeld' ver 
dween 

Korte tips 

• Jongerenactiviteiten georgani 
seerd m of vanuit 't Stekkie (Fle 
mingstraat) vrijdagavond schaat 
sen 

• Atelier Paulus Loot dubbele ten 
toonstelling Aquarellen en olieverf 
schilderijen van de in Zandvoort 
woonachtige Hilly Jansen Vooral 
haar kinderportretjes worden ge 
roemd Anne Frydrychowicz maakt 
onze snelle, dynamische wereld 
zichtbaar, met collages en meng 
technieken 

• Holland Casino Zandvoort ten 
toonstelling van Gerard van Iersel 
Op de expositie toont de schilder 
zijn serie Jeu Imaginaire, plus een 
aantal recente tekeningen en etsen 
14 00 tot 02 00 uur Veel belangstelling voor horeca-keuken 
• Ook in Gran Dorado bestond er belangstelling voor de keuken. Derdejaars leerlinge Diana Tossijn uit 
Amsterdam, een van de twaalf koks, gaf een demonstratie 'toetjes opmaken'. 

Foto Bram Stijnen ZANDVOORT - Gran Dora 
do en het Elysee Beach Hotel 
waren twee van de 350 lokaties 
in Nederland waar afgelopen 
zaterdag een kijkje m de keu 
ken kon worden genomen. De 
open dag trok veel belangstel- 
lenden 

Onder het motto 'Kijk in de keu 
ken' werden speciaal de jongeren 
uitgenodigd zich een beeld te vor 
men van de carrière mogelijkheden 
m een gerenommeerd horecabedrijf 

Succes 

De bezoekers van deze 'Open dag' 
kregen vanaf 1 1 00 uur de gelegen 
heid om zowel voor als achter de 
schermen van deze bedrijven rond 
te kijken Het werd een grandioos 
succes In totaal werden er achtdui 
zend bezoekers verwacht, maar er 
kwamen dertienduizend belangstel 
lenden opdagen, die vooral belang 
stelling hadden voor de potten en 
pannen 

'Kijk in de keuken' werd georgani 
seerd door het onderwijscentrum 
Horeca en het onderwijs en perso 
neelvoorzienmg instituut Het was 
de tweede keer In januari 1990 hield 
de horeca voor het eerste 'open 
huis' 

Toen deden er tachtig horeca be 
drijven mee, waaronder hotels, res 
taurants, coffeeshops en cafetaria 
Er kwamen toen zo'n vierduizend 
pottekijkers' Cursussen voor 
volwassenen 
in 't Stekkie 

ZANDVOORT 't Stekkie in de 
Celsiusstraat oiganiseeit de komen 
de maanden weer activiteiten en 
cursussen vooi volwassenen De po 
pulaire cursus calligrafie (schoon 
schnjven) heeft een eeuwenlange 
traditie Deelnemers maken tijdens 
de cursus kennis met de beginselen 
van verschillende lettertypen Vera 
Dieben verzorgt de lessen die op 
dinsdag van kwart voor acht tot 
kwait voor tien plaatsvinden De 
kosten voor de cursus bedragen ne 
gentig gulden voor twaalf lessen, ex 
clusief materiaal Belangstellenden 
kunnen zich bij de docente melden 
02507 17677 

Gemeente kapt 
oude bomen 

ZANDVOORT De gemeente gaat 
komende weken een aantal bomen 
kappen Deze maand start fase twee 
van de negen bomen in de Lorentz 
straat In de Kostverlorenstraat wor 
den deze maand zeven minder vitale 
iepen gerooid De bomen staan tus 
sen de Haarlemmerstraat en de 
Quarles van Uffordlaan, m maart 
van dit jaar worden er zeven nieuwe 
bomen geplant Deze week wordt 
ook op het Raadhuisplein een iep 
verwijderd De boom is besmet met 
de homngzwam, waardoor hij ver 
sneld is afgestorven 

In de Lorentzstraat is de eerste 
fase al m november 1990 uitgevoerd 

Voor meer informatie kunnen 
mensen terecht bij de sector Eigen 
dommenbeheer, afdeling Plantsoe 
nen (02507 61577) of de afdeling 
Voorlichting (02507 61492) 

Kermis terug 
in het centrum 

ZANDVOORT Het gebied 
Prinsesseweg/Zwarte Veld is 
het meest geschikt voor de 
jaarlijkse kermis Dat is de 
conclusie van een onderzoek, 
dat de gemeente heeft verricht 
De kermis verhuist dit jaar al 
naar het dorpscentrum 

De kermis moet verdwijnen van 
het NS terrein aan de Van Speijk 
straat, de spoorwegen willen hier 
aan een andere bestemming geven 
Het gemeentebestuur heeft besloten 
dit jaar al een andere locatie te zoe 
ken voor de kermis Dat werd het 
gebied Prinsesseweg/Zwarte Veld, 
de enige geschikte locatie in de ge 
meente, aldus burgemeester en wet 
houders Dit mede vanwege de beno 
digde ruimte voor aan en afvoer van 
het materieel Bovendien was het 
volgens het college - een verzoek van 
de ondernemers om de kermis weer 
terug te brengen naar het centrum 
van het dorp 

De attracties komen daar dit jaar 
al te staan, van 17 tot en met 26 juli 
Door bepalingen en voorschriften in 
de vergunning wordt de overlast 
voor omwonenden zoveel mogelijk 
beperkt, belooft het bureau Voor 
lichting van de gemeente Voor de 
bewoners wordt volgende week don 
derdag, 23 januari, in het Raadhuis 
een informatie avond gehouden 
Deze begint om 20 00 uur mgang 
Raadhuisplein Burgemeester Van 
der Heijden, die over dit soort ver 
gunningen gaat, is daarbij aanwezig 
Het besluit zal nader worden toege 
licht en belangstellenden krijgen de 
gelegenheid om vragen te stellen 

Wat de NS voor plannen heeft met 
het terrein aan de Van Speijkstraat, 
is niet bekend De gemeente zou hier 
zelf graag woningen bouwen Daar 
voor zou het rangeerterrein ver 
plaatst moeten worden naar een 
strook naast de spoorlijn Zand 
voort Haarlem Badminton zege 
voor BC Lotus 

ZANDVOORT - De voorlaat 
ste competitiewedstrijd van 
BC Lotus leverde een fraaie 6-2 
overwinning op Dat gebeurde 
door sterk badminton, waarte- 
gen het zesde team van Sloter- 
meer het antwoord schuldig 
moest blijven 

Martijn van Keulen boekte snel 
het eerste punt door een 15 10 en 18- 
15 overwinning Invaller Dennis 
Lekkerkerker deed zijn best maar 
was kansloos, met 4 15 en 6 15 Rika 
Koper deed wat van haar verwacht 
werd en won soeverein met 116, 11 
1 DejeugdigePetnoiSchultz toonde 
haar met geringe kwaliteiten door 
met 11 2 en 11-5 het derde punt voor 
BC Lotus te scoren 

Dennis Lekker kerker en Martij n 
van Keulen wonnen de dubbel met 
17 16 en 15 3, terwijl ook het dames 
dubbel werd gewonnen Rika Koper 
en Karin de Graaf moesten wel alles 
geven, maar wonnen na veel span 
ning met 15-7, 9-15 en 15 11 In het 
gemengdedubbel boden Petnoi 
Schultz en Dennis Lekkerkerker 
knap tegenspel, maar dat was niet 
genoeg Nipt ging de winst naar Slo 
termeer met 1318enl318 Martij n 
van Keulen en Karin de Graaf zorg- 
den voor het zesde Zandvoortse 
punt door een zwaar bevochten 
overwinning m drie sets, 15 9, 2 15, 
15 11 

Programma aanstaande zondag in 
de Pellikaanhal Aanvang 's middags 
half twee Lotus 1 - Velsen 3, Lotus 2 - 
Duinwijck 10, Lotus 3 Flower 
Shuttle 4, Lotus 4 Flower Shuttle 6, 
Lotus BI Huizen B2, Lotus Dl 
Almere Buiten Dl 

Utslagcn Air Sport 5 Lotus 2 4 4, Overbos 
~ Lotus ,t 5 i, Overbos 7 • Lotus 44 4 Overbos 
'S Lotus 517 (Lotus kampioen) Velsen B2 
Lotus B171 Slcnderwilk Dl Lotus Dl K Werkkampen jaren dertig 
ZANDVOORT - Aan het begin van de jaren dertig (1930 - 1936), een econo- 
misch zeer slechte ti/d, kon een aantal Zandvoorters aan de gang in werkkam- 
pen in de provincies Drente en Gelderland. Op deze foto van de heer K 
Hakhoff is zo'n groep te zien De mannen, werkzaam aan diverse projecten, 
kwamen gemiddeld een keer per twee of drie weken naar huis De heer Hakhoff herkent nog de volgende personen- voorste rij H Hendriks (met 
bezemsteel) en J. Koper. Tweede rij (v.l.n r.)- S. Molenaar (zittend), L van 
Duivenbode en A Kraayenoord (beide staand), en zittend- onb , Zwemmer, K 
Zwemmer en Keur Achterste rij: links Molenaar (sr ) en L Koning, derde van 
rechts De anderen zijn onbekend Met oog en oor 
de badplaats door De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het 

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen Tips of 
andere suggesties van lezers zijn welkom Het adres is Gasthuisplein 12 Men kan ook bellen 12066 of 17166 Deze week dwaï relde op mijn 
bureau woei een alleiaaidigsl zei 
het niet wereldschokkend be 
ncht Wellicht hcnnneit u zich 
nog mijn verhaal ovei het Zand 
voortse geheime genootschap van 
de Bloeders van Westervletei en 
Het zal /o'n maand ol twee gele 
den zijn, dat ik deze toen nog dms 
teie figuien aan u vooi stelde De 
leden van dit genootschap ontle 
nen hun naam aan de befaamde 
trappistenabdij Sint Sixtus in het 
Belgische Westvleteren 

Wie drinkt er op zijn ti]d niet 
eens oen biertje En wie raakt er 
met holdedebolder van al die soor 
ten en merken die er op de markt 
zijn Als je de reclames op de tele 
visie, in de media en op de etiket 
ten moet geloven is het ene soort 
nog beter en lekkerder dan het 
andere 

U zult waarschijnlijk met raar 
opkijken als ik nu beweer dat we 
met al die reclamekreten vaak 
flink bedonderd worden Zand 
voorters staan er om bekend dat 
zij zich niet in de maling laten 
nemen Eveneens weet een ïedei 
dat onze inventiviteit bijna onuit 
puttelijk is Welnu, enkele dorps 
bewoners hebben enige tijd gele 
den de koppen bij elkaar gestoken 
om gezamelijk iets aan dit euvel te 
doen Onder het motto 'Wie liegt 
moet met de billen bloot', struinen 
deze heren van dit nog steeds ge 
heime genootschap langs de plaat 
selijke en landelijk kroegen, ten 
einde de waarheid boven tafel te 
halen (een mens moet toch wat 
nietwaar) Sceptisch Als je de 'Broeders van Westvle 
teren' moet geloven, moeten we 
ons gewone biertje voortaan maar 
laten staan Zij zijn verslingerd ge 
raakt aan Struisbier en IJnde 
jaarsbier, die te vinden zijn in res 
pectievehjk de Bierwmkel, boven 
de Hema aan het Kerkplein en in 
Café Neuf, m de Haltestraat 

Het goedje wordt gebrouwen 
door bierbrouwerij 't IJ m Amster 
dam, die hiermee al twee keer een 
'Award gewonnen heeft Ongeregeld Bier en carnaval zijn onlosma 
keiijk met elkaar verbonden Ook 
daar weten we hier m Zandvoort 
alles van De stap naar dit onder 
werp is dan ook met toevallig ge 
kozen Binnenkort worden we 
weer met dit fenomeen geconfron 
teerd Vorige week vrijdag hebben 
we via de televisie al een voor 
proefje gehad van dit hoogst 'ver 
makelijke' evenement, met het 
carnavalsprogramma Vocaal Cen 
traal Zandvoort en carnaval wie 
herinnert zich niet de dolle fees 
ten, zo n twintig jaar geleden m 
het voormalige Bouwes hotel aan 
het Badhuisplem De afbraak van 
dit etablissement luidde tevens de 
teloorgang van dit eens zo bloeien 
de Feest der zotten' m U weet het 
inmiddels De Scharrekoppen zijn 
opgeheven De koning is dood 
Lang leve de koning Spanlaken Enkele jaren geleden was ik m 
deze badplaats bij een zogenaam 
de Prinsverkiezing Ik wist het 
toen zeker het carnaval \ an \ roe 
ger is met meer In een kmderwa 
gen werd Zijne dooi luchtige 
hoogheid (prins Kokkel den Ur 
ste) m Gebouw De Krocht naar 
binnengebracht om \oor het oog 
van een uitgelaten en ladderzat 
publiek tot op zijn onderbroek te 
worden uitgekleed (wat is hu 
mor) Nee geef mij maar het car 
naval van enkele decennia gele 
den Driemaal won ik een eerste 
prijs tijdens de jaarlijkse optocht 
Eenmaal als oma uit het bekende 
sprookje van Roodkapje, eenmaal 
als de bai on van Munchhausen en 
eenmaal als kabouter Daar hoef 
je tegenwoordig niet meer mee 
aan te komen Hoewel de optoch 
ten tegenwoordig steevast worden 
afgelast zie ik mijzelf niet meer 
vei kleed door dit dorp gaan Ik 
vermoed dat ik dan ogenblikkelijk 
in de boeien wordt geslagen om 
linia recta naar psychiatrisch cen 
trum Vogelenzang te worden afge 
voerd, teneinde voor de rest van 
mijn leven ondei het spanlaken te 
verdwijnen Sommigen zullen 
daar wellicht blij mee zijn Twee 
jaar geleden zag ik onze burge 
meester in boerenkiel hl] had het 
wat vooi zichtiger aangepakt Een 
outfit die hem overigens geens 
zins stond Vei der dan de raadzaal 
kwam hij met Ik vermoed dat ook 
hij, net als ik een aversie tegen 
een opname in een psychiatrische 
inrichting heeft 

Carnaval en drank Ik zei het 
reeds In deze contreien blijken 
beide onlosmakelijk met elkaar 
vei bonden De 'lol' is er dan ook 
naar Je moet er de politie rappor 
ten maar eens op nalezen Vecht 
partijen, ingegooide i uiten en vol 
gekotste straten zijn het resultaat 
U begrijpt het al Mij zien ze niet 
Ik volg het vooi beeld van de ver 
schillende horecaondernemers 
Ook bij mij voor de raam hangt dit 
jaar het bordje 'Wegens carnaval 
gesloten' Opstand Zo mijn giam ben ik voorlopig 
kwiit Laten we dus ovei gaan tot de orde van de dag Vorige weel 
gaf ik u een ovei zicht van het af ge 
lopen jaai U hebt het kunnen lc 
zen We hebben met z n allen niet 
stilgezeten 

Vooi wat dit jaai betielt staat 
ons eveneens het nodige te wath 
ten Laten we beginnen met wat 
kleineie zaken Hame Faasen (u 
weet wel van de oliebollenkraam) 
gaat samen met zi]n bioer strand 
tent Club Mantime nmnen Jan 
Oonk heeft zijn zaak vei kocht 
Bad Zuid van de familie Loos 
staat eveneens te koop Wim 
Brugman (zoon van ïaadslid 
Jaap) heeft pavil]oen De Zeeiob 
op het Bloemendaalse strand 
ovei genomen 

De Nederlandse spooi wegen 
hebben achtei de Kostveiloren 
straat metingen verncht Ei 
woidt bekeken waar de nieuwe 
ovei weg in verband met het vei 
lengen van het pen on moet ko 
men De Verlengde Haltestiaat 
wordt voor het autoverkeei afge 
sloten 

Toneelvereniging 'Wim Hilde 
ring is begonnen met de repetities 
voor een nieuw op te voeren blij 
spel Het bevalt Jan Smit en zijn 
vrouw Christel uitstekend in de 
kantine van de Pellikaansporthal 

Dit jaar wordt begonnen met de 
bouw van het hotel naast het casi 
no Bennoheim wordt afgebroken 
Het plan Paviljoen Zuid gaat alle 
protesten ten spijt volgens mij 
toch door (de 'Zuid' komt in op 
stand) Op de plek van het huidige 
hotel Centraal en de ABN bank 
aan het Raadhuisplein wordt na 
drie jaar touwtrekken eindelijk 
nieuwbouw gepleegd Als Grafdijk 
zakt met zijn prijs koopt de ge 
meente nog dit jaar zijn bouwval 

De kermis komt op de Prinses 
seweg terug en de buurtbewoners 
trekken massaal naar het raad 
huis om te protesteren Tijdens 
het Pinksterweekend is de politie 
op volle sterkte Het zou mij niets 
verbazen als er een coupe 
wordt gepleegd op het gemeente 
bestuur (wethouder Van Caspel 
weet zich weer staande te houden) 
en het wordt een lange hete zo 
mer Blauwbekken 

Onlangs werd ik gebeld door 
Kees Versteege uit de woonwijk 
Nieuw Noord Hij is boos op de 
NZH Vorige week vrijdag voelde 
hij zich door dit vervoerbedrijf let 
terlijk en figuurlijk in de kou ge 
zet Hij en zijn buurtbewoners wil 
den rond half acht in de avond 
voor hun wekelijkse kaartavond 
in Gebouw de Krocht naar het 
centrum De bus van 19 36 uur was 
exact op tijd Wie schetst echter 
hun verbazing toen zij van de be 
stuurder te horen kregen dat zij 
met mee konden 'Hij moest na 
meiijk w eer terug' naar de remise 
zo werd hen verteld 

Een andere bus bleek voorals 
nog met voorradig, zodat men 
meer dan een half uur m de kou 
heeft staan blauwbekken De 
boosheid van de bewoners lijkt 
mij dan ook alleszins gegrond, ïm 
mers de chauffeur had naar mijn 
mening best even deze mensen in 
het dorp kunnen afzetten Temeer 
daai hij wist hoe zeer men ook m 
Zandvoort afhankelijk is van het 
openbaar vervoer Heilwens 

Onze raadsleden laten u groe 
ten De laatste keer dat ik hen 
sprak was tijdens de nieuwjaars 
receptie m de raadzaal Het was er 
gezellig De drank en de hapjes 
waren gratis Tussen de jus d o 
range en de toastjes paling door 
informeerde ik naar hun gezond 
heid Onze politieke kopstukken 
zagen er vermoeid uit Het tumul 
tueuze afgelopen jaar had hen 
blijkbaar geen goed gedaan On 
danks dat, was men toch bereid 
een heilwens voor het nieuwe jaar 
af te geven Ze hielden het kort 
dat was de afspraak Er woidt al 
genoeg gekletst in t leven 

Veel gezondheid' wordt ons toe 
gewenst door Geraid Versteege 
(CDA) Jeannette van Westerloo 
(PvdA^ hoopt op een heel rood 
jaai haar partijgenoot Huub van 
Gelde) wil dat de mensen ovei al 
op de wereld in vrijheid leven en 
volgens Ruud Sandbergen en 
Klaas Anneraa (D66) moeten de 
mensen meer naar elkaar luiste 
ren en bij de aangekondigde no 
ta s en structuurschets moet de 
inspraak gaan zegevieren Mooi 
weer wenst ons Jaap Brugman 
(VVD) (wellicht mede namens 
zijn zoon') Herman Landman 
(GBZ) vindt dat ei strengel moet 
wolden opgetreden tegen overtie 
ders ,Ze hebben schijt aan dron 
ken naatje", meent de nestor van 
de gemeenteraad De mensen 
moeten begrijpen dat politici wer 
ken vanuit hun overtuiging en dat 
hun beslissingen van belang zijn 
voor een grote groep bui gei s' 
meent Paul Brugman (D66) Ook 
aan WilfiedTates (VVD) enManj 
ke Bosman (CDA) werd gevraagd 
een bijdiage te leveren aan deze 
rubriek Zij lieten echter weten 
eerst nog even na te willen den 
ken Dat mag volgend jaai zijn zij 
aan de beurt 

Dit was het weer vooi deze week 

Blijf gezond tot de volgende week 

BRAM STIJNEN WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 Klassiek? 
nders? 

ock and Roll? 
ziatisch? 
osters? I en happening wordt het zeker! 

Vanavond donderdag 16 januari 1992 vanaf 21.00 uur in 

La Bastille 

IKZIEJEINLABASTILLE WAAROM BETAALT 
U BIJ EEN ANDER 
ï MEERV00R 
HETZELFDE PRODUKT Euro loodvrij 
Super benzine 
Diesel ƒ1,72 
ƒ 1,88 
ƒ1,06 SERVICESTATION 

} (bij Palace Hotel) , mMi&mmMwm>- AMSTERDAM, OVERTOOM 557, TEL. 020 • 6184733/6830551, EIGEN PARKEERGARAGE 
NU OOK MOTORRIJLES 

Bel voor verdere informatie 

Auto- en Motorrijschool v.d. Veld 
Tel. 02507-19188 - 31223 
V WA 

RUIMT OP 

DE GEHELE WINTERCOLLECTIE 

DRASTISCH IN PRIJS 

VERLAAGD 

MANTELS - JAPONNEN - 

BLOUSES - ROKKEN - 
BROEKEN - BONNETERIE 

KORTINGEN VAN 
30% tot 70% 

. T T ▼ Aè made mei 'n kant Grote Krocht 19, ZANDVOORT Fa. Frank 

Dakbedekkings- 
bedrijf 

Gespecialiseerd 
in alle soorten 

dakbedekking, 

leien, pannen, 

zink- en platte 

daken. 

Tevens rep. van 
dakgoten. 

Ook voor 

timmer-, voeg- en 

stukadoorwerk. 

Tel. 02507-30890 
023-343542 Autorijschool 
Phil Waaning 

Ook voor 

• Senioren- 
training 

• Overwinnen 
angstgevoelens 

Kostverlorenstr.70 

2042 PK Zandvoort 

Tel. 12071 't staat in 
de krant 

iedere week 
weer 
Buitenkansje 
Elk kwartaal verschijnt een nieuw nummer van 'Buitenkans' 
het blad voor geluksvogels. Met veel nieuws en wetenswaar- 
digheden, én... met een persoonlijke set Hitbingokaarten. Doet u al mee met Hitbingo? Deze week 
valt de Postcode Loterij bij iedereen in de 
bus. Mét 'Buitenkans' en mét uw nieuwe 
set bingokaarten. 

Een echte buitenkans! 

Ons blad voor geluksvogels heel niet voor 
niets zo! Want u vindt er uw persoonlijke set 
bingokaarten bij. voor de tweede ronde van 
Hitbingo. Een ronde waarbij u elke week 
weer kans maakt op een extra 25.000 gulden. 
Maar... alleen als u lid bent van de Postcode 
Loterij. 

In 'Buitenkans' kunt u alles lezen over de 
Postcode Loterij en Hitbingo. Hoe uw bij- 
drage het mogelijk maakt dat wij mens en 
milieu kunnen steunen. Kinderhulp in 
Indonesië, hulp voor vogels en zeehonden, 
gras als dakbedekking, vakanties voor de kin- 
deren van Tsjernobyl. te veel om op te noe- 
men. 

U leest over Hitbingo, over hoe leuk Irene 
Moors het vindt om dit spel te presenteren, 
en over de verraste en gelukkige winnaars 
van de Postcode Loterij! En ook... hoe u mee 
kan doen als u nog geen lid bent. Want het 
zou toch zonde zijn om dat wekelijkse 
buitenkansje op 25.000 gulden van Hitbingo 
te missen. Of de maandelijkse kans op dui- 
zenden prijzen, waaronder de Postcode- 
StraatPrijs en de ton. En natuurlijk elk kwar- 
taal de kans op één miljoen gulden! ■ 
Met de inhoud van deze enveloppe 
kunt u rijk worden! Maak 'm dus 
gauw open wanneer hij in de bus valt. Bent u nog 

cjeen 
deelnemer? 
Vul dan snel 
de bon in en 

doe mee! Opnamen 
Hitbingo! 

Bent u deelnemer van de 
Postcode Loterij? Heeft u 
de postcodec/y/cr.v 1504 
(Zaandam), 4834 (Breda). 
5801 (Venray), 739 1 
(Twello) of 7413 (De- 
venter)? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de vol- 
gende opnamen van Hit- 
bingo. Bel op weekda- 
gen tijdens kantooruren 
02977-47006 en ga een 
gezellig tv-dagje uit! ■ De winnende 

Hitbingonummers 

van 7 januari: 

1 10 22 27 38 

2 12 23 28 40 

6 15 24 29 41 

7 19 25 30 43 
9 21 26 36 44 Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de 
.- vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag 
" van onderstaande rekening af te schrijven. 

Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement. J 1 lot (f 10,-) per maand □ . loten (a ƒ 10,-) per maand A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: Q dhr. □ mevr. Adres: Postcode: I I l l-l I Plaats: 150.92.01 Postbanknummer: Datum: Banknummer: Handtekening: ■ NATIONALE ■ 

[?©§¥(§©©[! 

■ LOTERIJ 11 Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: 
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag WEEKMEDIA .14/15/16 JANUARI 1992 Wegwijs in onderwijs Te veel scholen voor te weinig leerlingen Echt gebeurd: je meldt je kind 
aan als leerling bij een school 
en krijgt enkele maanden na 
begin van het cursusjaar een 
brief van een onbekende 
onderwijsinstelling. Blijkt de 
'eigen school' inmiddels te zijn 
opgeslokt, ofte zijn 
samengesmolten met een 
aantal andere. Het fusiespook 
waart rond in onderwijsland. 
Is een grotere school beter dan 
een kleine? Tegelijkertijd 
speelt de kwestie van de 
basisvorming in het voortgezet 
onderwijs. Onze medewerker 
Everhard Hebly sprak 
hierover met prof. dr. A.M.L. 
van Wieringen. WORDT DE basisvorming 
het begin van de onder- 
wijsperfectie of het begin 
van het einde voor het bij- 
zonder onderwijs? „Je kunt er treu- 
rig over doen, maar er zijn gewoon te 
veel scholen voor te weinig leerlin- 
gen. Er moeten dus scholen sluiten 
dan wel fuseren. Er staan ons nog 
een paar zeer interessante discus- 
sies te wachten." 

Prof. Van Wieringen is hoogleraar in de 
onderwijskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en geldt bij uitstek als een spe- 
cialist voortgezet onderwijs, al meent hij- 
zelf dat niemand bij uitstek gespeciali- 
seerd kan zijn. 

Grote brede scholengemeenschappen, of 
kleine schooltjes waar het individuele on- 
derwijs centraal staat? Van Wieringen 
koos voor zijn eigen kinderen een brede 
scholengemeenschap. Het 'small is beauti- 
ful' is volgens hem achterhaald en hele- 
maal niet waar. „Het klinkt wel aardig, een 
kleine school.. Dan moet je denken aan 
bijvoorbeeld een mavo met 240 leerlingen 
en maximaal tien leraren. Het nadeel is wel 
dat je als leerling je gehele schooltijd met 
die leraren zit opgescheept, zelfs als je het 
niet ziet zitten met een van hen. Dat kan 
heel vervelend zijn. 'Small' is echt niet al- 
tijd 'beautiful'. Een grote scholengemeen- 
schap is in mijn ogen ongeveer duizend 
leerlingen. Dat valt wel te overzien als het 
maar goed georganiseerd wordt." 

„Ik geloof ook dat de individualiteit best 
gewaarborgd kan blijven, maar er moet wel 
veel energie in gestoken worden. In Ameri- 
ka heeft men scholen van drieduizend leer- 
lingen, maar daar is hét vaak zeer bureau- 
cratisch geregeld met alle gevolgen van- 
dien. Men wordt daar veelvuldig met crimi- 
naliteit geconfronteerd, zo'n vaart zal het 
in Nederland niet lopen zolang de besturen 
maar flexibel zijn." 

Kleine scholen lijken voorbestemd om 
uit te sterven. Er zijn te weinig leerlingen 
voor te veel scholen. En veel groei is niet te 
verwachten op korte termijn, want het aan- 
tal geboorten is drastisch teruggelopen. De 
overheid streeft naar brede scholenge- 
meenschappen waar plaats is voor diverse 
onderwij svor men. 

Eén niveau 

De basisvorming die per 1 augustus van 
start kan gaan als de Eerste Kamer niet 
dwars ligt, gaat uit van vijftien vakken op 
één niveau voor alle leerlingen van twaalf 
tot vijftien jaar. Inclusief techniek, infor- 
matica en beeldende vorming. De gymnasi- 
ast moet weten hoe een spijker in een 
plank geslagen wordt en de toekomstige 
verwarmingsmonteur moet de basisprinci- 
pes van dramatische expressie beheersen. 

Daar begint dus voor kleine scholen de 
schoen te wringen. Een mavo van nu moet 
in de toekomst het vak techniek gaan ge- 
ven. Maar zo'n mavo beschikt niet over de 
technische middelen en heeft dus een pro- 
bleem, tenzij het leerlingen weet te trek- 
ken. Maar er zijn nu al te weinig leerlingen. 
De enige mogelijkheid is sluiten of fuseren. 

Van Wieringen: „Kleine scholen mogen 
best proberen het alleen te doen, maar het 
is de vraag of het succesvol zal zijn. Een 
andere mogelijkheid is het samenwer- 
kingsverband met een brede scholenge- 
meenschap. Het gevolg is dat leerlingen in 
zo'n geval voor bepaalde vakken tien kilo- 
meter moeten fietsen." 

„Elke grote organisatie in het bedrijfsle- 
ven is onderverdeeld in kleinere eenheden 
en dat werkt vaak prima. Ook een hele 
grote school zal moeten worden opgeknipt. 
Ik vraag me overigens af of alle grote scho- 
lengemeenschappen wel bereid zijn om te fuseren. Laten we eens uitgaan van Hoofd- 
dorp, waar men nu en in de toekomst niet 
te klagen zal hebben over het aantal leer- 
lingen. Wat moeten ze daar met nog eens 
tweehonderd Zwanenburgse leerlingen 
met hun leraren?" 

Water bij de wijn 

De schoen van de basisvorming gaat pas 
echt wringen in de discussie bijzonder on- 
derwijs versus openbaar onderwijs. Van 
Wieringen verwacht enkele 'zeer interes- 
sante' discussies en hij meent dat men in 
het bijzonder onderwijs water bij de wijn 
zal moeten gaan voegen. 

Stel: een kleine protestants-christelijke 
mavo in Zwanenburg is niet in staat zelf te 
voldoen aan de eisen van de basisvorming en zoekt aansluiting met grote scholenge- 
meenschappen in omliggende plaatsen. 
Het bestuur zoekt in eerste instantie zijn 
heil bij gelijkgestemden, haalt daar nul op 
rekest en gaat 'Uiteindelijk een samenwer- 
kingsverband aan met een openbare scho- 
lengemeenschap in bijvoorbeeld Hoofd- 
dorp. Een identiteitscrisis ligt al snel voor 
de hand. 

Van Wieringen: „Het is zeker niet denk- 
beeldig om te veronderstellen dat bijvoor- 
beeld twintig procent van de ouders daar 
problemen mee zou hebben. Maar wat 
moet die school anders? Zwart-wit gezegd: 
het is sluiten of de identiteit inleveren. Nu 
zijn we in Nederland heel tolerant, maar 
een school moet een bepaalde identiteit 
hebben naar de buitenwereld. Dat hangt 
veelal samen met levensbeschouwing." „Wij kennen in Nederland het principe 
van de vrije-schoolkeuze, dit houdt in dat 
ouders zelf mogen bepalen naar welke 
school hun kinderen gaan. In andere lan- 
den krijg je een school toegewezen. Wat 
dat betreft zijn we hier nog heel bevoor- 
recht. Het is overigens verkeerd om te ver- 
onderstellen dat het strijdpunt bij het bij- 
zonder onderwijs ligt. Integendeel zelfs, 
het ligt eerder bij het openbaar onderwijs. 
De Grondwet zegt dat er minimaal open- 
baar en dus voor iedereen toegankelijk on- 
derwijs dient te zijn. Als scholen moeten 
worden opgeheven, moet er hoe dan ook 
openbaar onderwijs aangeboden blijven 
worden," aldus Van Wieringen. 

„Maar stel nu eens dat het bijzonder on- 
derwijs in een bepaalde gemeente meer 
leerlingen trekt dan het openbaar onder- 
.-w/« ■.-.: - • Prof. Van Wieringen Folo Bram de Hollander wijs en een van de twee moet verdwijnen. 
Dan wordt het zeer interessant en in dit 
opzicht staan ons nog aardig wat proble- 
men te wachten in met name de gebieden 
buiten de Randstad. Het hangt heel sterk 
samen met de politieke kleur van zo'n ge- 
meente." Lbo naast vwo 

Over de ervaringen van samenvoegings- 
verbanden tussen lbo, avo (mavo/havo) en 
vwo is volgens Van Wieringen weinig be- 
kend. Nederland telt momenteel veertig 
dergelijke scholengemeenschappen, dat is 
2,5 procent van het totale aantal scholen in 
het voortgezet onderwijs. Lbo-leerlingen 
lopen er broederlijk in de pas naast de vwo- 
leerlingen. Als het aan de overheid ligt, 
stijgt dit tot een percentage van ongeveer 
tien procent in 1995. 

Van Wieringen: „Het zal duidelijk zijn 
dat op dergelijke scholengemeenschappen 
heel wat afgepraat moet worden, vooral als 
het gaat om samenvoegingen van openbaar 
en bijzonder onderwijs. Het gaat wel sa- 
men, maar het is een hele toer. Je krijgt 
namelijk te maken met enorme cultuur- 
verschillen tussen de diverse onderwijs- 
vormen. Het sociale leven op zo'n school 
wordt lastiger te controleren. Die verschil- 
len zie je bij zowel leraren als leerlingen." 

„In het eerste leerjaar worden al die leer- 
lingen op een hoop geveegd en daarna krijg 
je de spreiding. Het is vooral een kwestie 
van kunnen lesgeven. Je zult in een klas 
groepjes moeten vormen van leerlingen 
met hetzelfde niveau. Een soort subklas- 
sen die je laat samenwerken met elkaar." Afwachten 

Van Wieringen vervolgt: „Of de basisvor- 
ming betere resultaten tot gevolg heeft, is 
op dit moment 'wishful thinking'. Als de 
leerlingen van school komen, hebben ze 
een bredere algemene kennis. In zoverre 
hebben ze er wel baat bij. De maatschappij 
vraagt tegenwoordig dat je verstand hebt 
van techniek, dat vak moet je gehad heb- 
ben op school. We weten pas over zes jaar 
of het werkelijk resultaat heeft gehad, dan 
moeten ze examen doen. Op dat moment 
zal pas blijken of het niveau gelijk gebleven 
is. Het kan best zijn dat de lbo-leerling de 
vwo-leerling belemmert. Maar het omge- 
keerde kan ook het geval zijn." 

Het realiseren van dergelijke grote scho- 
lengemeenschappen gaat niet over één 
nacht ijs. Voordat we in Nederland de bo- 
vengenoemde tien procent behaald heb- 
ben, zijn we volgens Van Wieringen ten- 
minste tien jaar verder. „Het is een mooi 
streven, maar de huisvesting en financiën 
ontbreken voorlopig nog. Maar zelfs al 
zouden die aanwezig zijn, dan blijft het 
opgaan van kleine scholen in grote scho- 
lengemeenschappen een heel ingewikkeld 
probleem met de nodige haken en ogen. Ik 
kan me de weerzin van ouders wel voor- 
stellen." Van der Zwaard, lid stuurgroep herschikking fusie voortgezet onderivijs: 

'Schaalvergroting is bezuinigen' ■IT DE KAST WORDT een vi- 
deoband gehaald waarop 
een ziek geworden leer- 
kracht tevoren een repetitie 
heeft opgenomen. Die wordt dan af- 
gedraaid. Ook zie ik sommige vak- 
ken meer de richting opgaan van col- 
leges: één (gast) docent voor een paar 
honderd leerlingen." Volgens de 
heer A. van der Zwaard, lid van de 
provinciale stuurgroep voor her- 
schikking fusie voortgezet onder- 
wijs, zijn dat enkele van de vele ge- 
volgen van de schaalvergroting en 
basisvorming in het voortgezet on- 
derwijs. 

door Jan Boskeljon 

Schaalvergroting en basisvorming. 
Wordt het onderwijs hierdoor beter of al- 
leen maar goedkoper? De meningen ver- 
schillen sterk. 

De mensen uit het onderwijs houden het 
er veelal op dat die veranderingen slechts 
ingegeven zijn door het streven naar bezui- 
niging. Van der Zwaard: „Basisvorming is 
een drogredenering. En het woord 'schaal- vergroting' is vervangend voor bezuini- 
ging." 

De door de schaalvergroting noodzakelij- 
ke fusiegolf is voor het middelbaar be- 
roepsonderwijs goeddeels al achter de rug. 
Thans zijn aan de beurt de mavo, havo, het 
vwo en het lbo (met het lager technisch 
onderwijs, het lager economische en ad- 
minstratief onderwijs en het lager huis- 
houd- en nijverheidsonderwijs). 

Klappen 

Vooral de categorale scholen (zelfstandi- 
ge onderwijsinrichtingen, die niet deel uit- 
maken van een scholengemeenschap) zul- 
len de klappen krijgen. „En dan met name 
het lbo. Die vorm van onderwijs is niet 
meer in de picture," aldus Van der Zwaard. 
„Er is gedurende een aantal jaren steeds 
minder belangstelling voor het lbo. De mi- 
nister probeert nog te redden wat er te 
redden valt door voor fusie tussen het lbo 
en het algemeen voortgezet onderwijs extra 
faciliteiten beschikbaar te stellen. Maar het 
is volgens mij wel de laatste poging." 

De hele operatie 'basisvorming en schaal- 
vergroting' kost de overheid niets. Op ter- 
mijn kan het alleen maar veel geld opleve- ren. „Want gefuseerde grotere scholen kos- 
ten verhoudingsgewijs minder dan aparte 
scholen." 

Een ander element binnen de 'bezuini- 
gende vernieuwingen' is het hanteren van 
het zg 'formatie-budget-systeem'. Daarmee 
krijgen schoolbesturen meer ruimte om 
naar eigen inzicht de beschikbaar gestelde 
overheidsgelden te besteden. 

Momenteel heeft nagenoeg iedere door 
het rijk beschikbare gestelde gulden een 
tevoren vastgelegde bestemming. „Ik denk 
dat dit nieuwe systeem slechts een vereen- 
voudiging is voor staatssecretaris Wallage 
en niet voor de scholen. Omdat zaken niet 
meer zo voorgekauwd worden, is er meer 
ruimte voor keuzes. Zal ik het geld beste- 
den aan een extra leerkracht of aan nieuwe 
boeken? Zulke keuzes moeten gemaakt 
worden. Ik zie de onrust dan ook toene- 
men. De schooldirecteur was een bedrijfs- 
leider en wordt een veel geplaagde kleine 
ondernemer met zorgen." 

De heer Van der Zwaard, die ook direc- 
teur is van DCO (Dienstverlening Christe- 
lijk Onderwijs) in Aalsmeer, ziet de toe- 
komstige ontwikkelingen duidelijk voor 
zich. „Formeel zijn we op weg naar vernieu- 
wing en verbetering. Praktisch zal er nau- 
school zelf de vervanger moet betalen. 
Heeft een school te kampen met plotseling 
veel zieken, dan zou die pot in bijvoorbeeld 
september/oktober leeg kunnen zijn. En 
wat dan? van der Zwaard welijks vooruitgang zijn. Men zal meer dan 
nu tijd kwijt zijn aan organisatorische pro- 
blemen en minder aandacht kunnen heb- 
ben voor het onderwrjs-inhoudelijke." 

In het nieuwe formatie-budget-systeem 
zitten zaken die de betrokkenen op school 
aardig dwars kunnen zitten. Een voor- 
beeld. Bij ziekte van een leerkracht neemt 
het rijk de kosten van vervanging voor zijn 
rekening. In de nieuwe situatie komt er een 
zg 'vervangingsfonds', van waaruit de Minder geld Van der Zwaard: „Er komt minder geld 
om alles te financieren. In dit geval kan dat 
dus betekenen: geen of minder vervanging. 
Ik zie dan als mogelijke oplossing, er van 
uitgaande dat vele scholen TV, video en 
videocamera hebben: uit de kast wordt een 
videoband gehaald, waarop de die dag zieke 
leerkracht tevoren een repetitie heeft opge- 
nomen. Die wordt dan afgedraaid. De 
TV/video als vervanger van een zieke leer- 
kracht. Ook zie ik sommige vakken meer 
de richting opgaan van colleges: één (gast- 
)docent voor een paar honderd leerlingen." 

De diverse geledingen binnen een school 
zullen flink wat kunnen merken van de 
veranderingen. „Leerlingen komen op gro- 
tere scholen terecht en krijgen in de toe- 
komst misschien meer vrij wegens een ge- 
brek aan geld voor vervangers. Leerkrach- 
ten zullen meer met spanningen te maken 
krijgen omdat er minder voorgeschreven 
beleid is en er meer gekozen moet worden. 
Het schoolbestuur zal meer tijd kwijt zijn 
aan het runnen van de school. Het werk 
wordt niet alleen meer, maar ook zwaarder. 
Meer eigen verantwoordelijkheid, minder 
regels. Noodzakelijk is wel een goede en 
keiharde samenwerking tussen bestuur, di- 
rectie, team en medezeggenschapsraden. 
Anders kan het goed verkeerd gaan." WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 10 Wegwijs in onderwijs ■"filmtechniek 

open dagen 

lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo) 

BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE 

FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK 

ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK 

ORIËNTATIE EN SCHAKELEN 

locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1, 
amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017 

open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur 

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA 
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK 

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5, 

amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338 

open dag: woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur. 

LABORATORIUMONDERWIJS 

CHEMISCH / MEDISCH 

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76, 
amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825 

open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur 
zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur 

X 

X 

X rc TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM 
• een breed aanbod * goed onderwijs * een succesvolle carrière economische school amstelpoort KIEZEN VOOR ZEKERHEID 

de zekerheid van: - MEAO (5-richtingen) 

- 1-jarige opl. (voor HAVO/VWO gediplomeerden) 

- MDS (Bd, C, Groothandel) 

- LDS (na de Basisschool) 

- Korte opleiding Economie (detailh., admin.) 

- Schakelopleidingen 

- gebaseerd op een lange onderwijstraditie: 
ADMINISTRATIE, was de WALRAVEN VAN HALL 
MEAÜ 

HANDEL, was de KWEEKSCHOOL VOOR DE HANDEL 

- met de faciliteiten van de grootste gespecialiseerde 
economische school voor MBO in Amsterdam en Am- 
stelveen. 

- in handel en administratie 

- als zelfstandig ondernemer of leidinggevende 

- bij bankwezen, verzekeringsmaatschappijen, 
reisbureaus, reklamebureaus, enz. 

- na een vervolgopleiding in het MBO (LDS), HBO of via 
overige opleidingen. • MEER INFORMATIE: 
opleiding adres LDS, MDS + kort. econ. 
MEAO + kort. econ. 
Korte Opl. Economie 
Korte Opl. Economie tel.: (020) 

Mr. Treublaan 1 Asd 6946876 

Roelof Hartstraat 1 Asd 6717413 
Rustenburgerstraat 438 Asd 6790213 
Burg. Haspelslaan 6 A'veen 6412156 voorlichtingsdagen: 

21 jan., 19 febr., 16 maart 
4 febr., 19 maart 
23 maart, 15 juni 16.00-21.00 u. 
26 maart 16.00-20.00 u. 
11 juni 16.00-20.00 u. 

AANVANG 20.00 UUR (tenzij anders vermeld) 

of stuur een enveloppe met uw naam en adres en gewenste opleiding(en) 

naar ESA, Antwoordnummer 19375, 1000 WD Amsterdam (geen postzegel 

nodig) 

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN EEN OPLEIDING BIJ DE ESA Alh Hervormd Lyceum Zuid Scholengemeenschap voor ^« ïS %/ 

VWO/HAVO 

Brahmsstraat 7 
1077 HE Amsterdam 
Tel. 020-6627983 INFORMATIEAVONDEN 
voor ouders en leerlingen 

maandag 27 januari 1992 19.30 uur 
dinsdag 18 februari 1992 19.30 uur 

Voor nadere informatie of de folder kan de school 
gebeld worden: telefoon 020-6627983 XXX 
DE BERKHOFF 

SCHOOL VOOR 
CONSUMPTIEVE BEROEPEN 

Wibautstraat 220 

1097 DN Amsterdam Tel.: 020-6651313 

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool 

BANKETBAKKEN 
KOKEN/SERVEREN 

Open avonden: 

dinsdag 4 februari 
donderdag 12 maart 
van 19.00 tot 21.00 uur 
WEEKMEDIA OP 
MICROFICHE 

Bel nu voor een 

abonnement "of nadere 

informatie 

Tel. 020-562.2485 
WIJ LEIDEN OP VOOR: 

- kaderfuncties in handel en dienstverlening 

- vestigingspapieren 

DOORSTROMING NAAR: 

- Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs STREAMS VOOR: 

- Detailhandel 

- Groothandel 

- Internationale handel 

- Branche-opleidingen 
-KMBO OCD ONDERNEMERSCOLLEGE AMSTERDAM R.-K. School voor Lager en Middelbaar Handelsonderwijs 

Karel Klinkenbergstraat 1 (hoek J. Tooropstraat) 

1061 AH Amsterdam, telefoon 020-611 99 25 

Het OCA maakt deel uit van het Hoofdstad College 

Voorlichtingsavonden: dagschool Open huis: 

dinsdag 21-01-1992 vrijdag 20-03-1992 

dinsdag 18-02-1992 van 10.00 tot 14.00 uur. 

dinsdag 17-03-1992 

Aanvang: 20.00 uur 

Er zijn ook avondcursussen in: 

„MIDDENSTAND", AMBULANTE HANDEL, PD-BOEKHOUDEN, MBA, 
BASISKENNIS BOEKHOUDEN; COMPUTERBOEKHOUDEN-KMB, 
TEKSTVERWERKING WP, WERKEN MET COMPUTERS EN INTRODUCTIE 
MS-DOS (voor beginners), ETALEREN/DECOREREN, RECLAMESCHRIFT, 
MARKETING NIMA-A, VOOROPLEIDING VESTIGINGSDIPLOMA'S 
ANDERSTALIGEN. 

START: tweede helft februari en september. 

Het OCA is te bereiken met tramlijn 1-13, GVB-buslijn 18-19, CN-buslijn 146-147-64. 
De school ligt aan de Schiphollijn, halte: C. Lelylaan. Leren met een doel is met plezier 
aan de toekomst werken 
eu 
co 
OPEN AVOND: WOENSDAG 12 FEBRUARI 
19.00 U.-21.30 u. Sector Techniek (MTS en KMBO) 
Vlaardingenlaan 25, Amsterdam 

Afd. elektrotechniek, motorvoertuigen- 
techniek 
Opleiding voor Volwassenen 

Meer en Vaart 5, Amsterdam 

Afd. bouwkunde, werktuigbouwkunde 
Voor info: 020-6154354/6190251 Sector Economie 
Dongestraat 12, Amsterdam 

Afd. MEAO en HAVO/MBO 
Zocherstraat 23, Amsterdam 
Afd. MMO (ook 21/1, 25/2, 31/3) 
Ariane Nozemanstraat 2, Amsterdam 
Afd. administratie kort (KMBO) 
Afd. detailhandel (KMBO) 
Waldeck Pyrmontlaan 23, Amsterdam 
Afd. LMO (ook 21/1, 25/2, 31/3) 

PAK JE KANSEN! Voor info: 02 0-67i9373 

Je kunt je grenzen verleggen op het Europa College door te kiezen voor: 

- Een school met internationale aspecten; 

- Een modern onderwijsaanbod waarin theorie en praktijk goed op elkaar aansluiten; 

- Persoonlijke studiebegeleiding; 

- Een school met identiteit. INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS 
VOOR TECHNIEK ËN ECONOMIE 
\ Opleiding Onderwijsgevenden 

Lichamelijke Opvoeding. f iv*1 

>S XX IKK »■ .üH 

.KK. .MX. KI 'NfcKKXK. 

HvA maakt werk van de zorg voor anderen 

Hogeschool van Amsterdam 

Ter Haarstraat 17. 1053 LH Amsterdam. 
Telefoon (020)612 21 11 Ik wil werk maken van de zorg voor anderen. Stuur mij daarom meer informatie over de opleidingen van de HvA. 
Ik ben vooral geïnteresseerd in de opleiding(en): part-time / full-time 


Naam: 


m/v 


Adres: 


Postcode / Plaats: 


Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe opsturen naar: 

Hogeschool van Amsterdam. Antwoordnummer 15367. 1000 RX Amsterdam WEEKMEDIA 21-22 DINSDAG 14 JANUARI 1992 Wegwijs in onderwijs 'Open dag heeft grote invloed op keuze middelbare schoor 
mgen LEERLINGEN IN groep acht van de basis- 
school kiezen steeds vaker zelf naar wel- 
ke middelbare school ze willen. De in- 
vloed van hun ouders daarbij vermindert: 
waar de 'vriendjes' heen gaan wordt daarente- 
gen steeds belangrijker. Toch, vindt rector 
Deurloo van het Herbert Vissers College die 
ontwikkeling niet slecht: „Kinderen van die 
leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen 
kwaliteit." 

door Cor de Horde „ Scholengemeenschappen proberen zich ieder jaar te 
presenteren aan potentiële 'klanten'. In folders en in 
advertenties noemen ze de extra's die alleen leerlingen 
van hün school krijgen. Met de huiswerkbegeleiding, 
remedial teaching, een gecoördineerd leerstof systeem, 
het hoge percentage geslaagden, maar ook met de veili- 
ge fietsroutes onderscheidt de ene school zich van de 
andere. 

De leerlingen in groep acht (voorheen klas zes) van de 
Haarlemmermeerse basisscholen krijgen van vrijwel 
alle middelbare scholen een folder waarin wordt uitge- 
legd welke voordelen juist school X tot de beste maken. 
Ook hun ouders krijgen zo'n folder, als alles goed gaat. 

Maar de invloed van de ouders op de schoolkeuze is 
tanende. Steeds vaker zijn het de leerlingen zélf die 
beslissen naar welke school ze gaan. Waar de vriendjes 
en vriendinnetjes heengaan is daarbij van grote invloed. 

Bij elkaar 

Toch zien de Haarlemmermeerse middelbare scholen 
die ontwikkeling positief. „De overstap van de basis- 
school naar de middelbare school is heel groot, dat valt 
niet te ontkennen. Het is belangrijk dat een leerling zich 
prettig voelt", zegt Van Lonkhuizen van het Haarlem- 
mermeerlyceum. Zijn school heeft in dat verband iets 
speciaals te bieden: leerlingen uit een bepaalde basis- 
school komen zoveel mogelijk bij elkaar in één brug- 
klas. Datzelfde geldt voor leerlingen uit bepaalde plaat- 
sen: Vennepers en Aalsmeerders in één klas heeft als 
voordeel, dat ze gezamenlijk naar huis kunnen fietsen. 

Dat kinderen uit de achtste groep zo vaak hun vriend- 
jes volgen, blijkt moeilijk te beïnvloeden. „Er heerst 
svaak eeri hardnekkige tendens op een bepaalde basis- 
school dat de leerlingen kiezen voor een middelbare 
'school. Je moet dan als ouders wel heel sterk in je 
"schoenen staan, als je je leerling op een andere school 
.wilt plaatsen"» zegt conrector Polman van de Katholie- 
ke Scholengemeenschap Hoofddorp. Toch vindt hij dat 
geen probleem: „Het maakt de gewenning makkelijker, 
■als vriendjes naar dezelfde school gaan". 

Kritisch 

Ook L. Deurloo, rector van het Herbert Vissers Colle- 
.ge in Nieuw- Vennep, vindt het positief dat leerlingen 
zelf hun middelbare school uitkiezen. „Kinderen van 
die leeftijd zijn al behoorlijk kritisch, ze willen kwali- 
teit", meent hij. De 'naam' die een school in de loop van 
de jaren opbouwt, is daarbij doorslaggevend, meer dan 
de vele extra's. „Vooral de open dagen hebben een grote 
invloed op de keuze van de middelbare school. De uit- 
straling die je als school het hele jaar door hebt, moet 
daar worden' bevestigd." 

Hoe belangrijk de mond-op-mond reclame ook is, er is 
vrijwel geen enkele school die de toekomstige leerlin- 
gen niet iets speciaals te bieden heeft. „Iedere school 
probeert zich te profileren op het gebied van leerlingen- 
begeleiding in de brugklas", zegt conrector Polman varr 
de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (KSH) . 

De KSH geeft brugklassers twee studielessen per 
week om de begeleiding zo goed mogelijk te laten zijn. 
Daarnaast krijgen leerlingen die problemen hebben met 
de talen, al vanaf september extra aandacht. 

Wijnmaken 

Op het Haarlemmermeerlyceum hebben de leerlin- 
gen lessen van drie kwartier in plaats van de gebruikelij- 
ke vijftig minuten. De overgebleven vijf minuten wor- 
den opgespaard en gedeeltelijk besteed aan individuele 
hulplessen voor wie dat nodig heeft. In de hoogste klas 
wordt het besteed aan examentraining. Een ander ge- 
deelte is bestemd voor- buitenschoolse activiteiten. 
Leerlingen van het Haarlemmermeerlyceum krijgen 
dan allerlei cursussen, van EHBO tot wijnmaken. Gek op computers 
:ï\S^&- w • Adriaan 
van der Eijk 
DE TWAALFJARIGE Adriaan van der 
Eijk weet nog niet precies welke school 
hij het komende jaar zal bezoeken. „Ik 
wil het liefst naar het Haarlemmermeerly- 
ceum," zegt hij met een gulle lach. 

„Het lijkt mij gewoon een leuke school. Tenmin- 
ste drie leerlingen uit mijn klas willen daar ook 
naar toe." Adriaan zit op de openbare Montessori- 
school. Hij weet nu al dat hij programmeur wil 
worden. „Mijn vader is programmeur en die neemt 
mij weleens mee naar zijn werk. Dan legt hij mij uit 
wat hij daar zoal doet. Het lijkt mij erg interessant." 
Adriaan zit in zijn vrije tijd vaak achter de compu- 
ter. „Ik doe er alleen spelletjes op," zegt hij relative- 
rend. Of zijn schoolkeuze ook werkelijk aansluit op 
het beroep dat hij ooit hoopt uit te oefenen, weet hij 
niet. „Ik geloof wel dat je er iets heel hoogs voor 
moet studeren." Op zijn school worden de kinderen 
nauwelijks voorbereid op het voortgezet onderwijs. 
„In de klas spreken we er nooit. over. Ze vertellen je 
ook niet welke school je het beste kan kiezen als je 
bij voorbeeld timmerman wilt worden. Je moet het 
helemaal zelf uitzoeken. Soms nemen de ouders de 
beslissing voor hun kinderen. Wij hebben een meis- 
je in de klas die het helemaal niet met de keuze van 
haar ouders eens isi Zij wil liever naar dezelfde 
school als haar vriendin. Eigenlijk vreemd dat over 
zo'n belangrijke beslissing in je leven op school zo 
weinig aandacht wordt besteed". 

. Het Willem de Zwijgercollege, een christelijke scho- 
lengemeenschap voor mavo en havo.maakt gebruik van 
het 'remedial teaching'-systeem. „Leerlingen bij wie een 
hapering ontstaat in de leersituatie - bijvoorbeeld door 
dyslexie of faalangst '- die leerlingen worden hier opge- 
vangen", legt plaatsvervangend directeur Van Veen uit. 
Het Herbert Vissers College doet aan huiswerkbege- leiding. Daarnaast kent de school een systeem dat vol- 
gens rector Deurloo uniek is in de polder: het gecoördi- 
neerd leerstof systeem. Alle klassen van één laag krijgen 
hetzelfde proefwerk, op dezelfde tijd, over een bepaald 
vak. (Bij andere scholen maakt iedere docent zijn eigen 
proefwerk.) 

Filippijnen 

Naast begeleidingslessen bieden scholen ook wat 
spectaculairdere activiteiten, waardoor ze meer aan- 
dacht krijgen. Het Herbert Vissers College gaf in het 
najaar een groot symposium wegens het dertigjarig be- 
staan van de school. Het Haarlemmermeer lyceum is 
bezig een uitwisselingsproject op poten te zetten met 
scholen in de Filippijnen. „Vorig jaar is daar daar een 
natuurkundedocent mee begonnen. Het bevindt zich nu 
nog in een heel vroeg stadium", zegt Van Lonkhuijzen, 
„maar het is de bedoeling om te komen tot uitwisseling 
van leerlingen en misschien ook van docenten." 

Overschat 

Alle activiteiten, advertenties en folders ten spijt, 
denkt conrector Polman van de KSH niet dat het veel 
invloed heeft. „Het effect van wervingscampagnes 
wordt schromelijk overschat. Het heeft héél minimaal 
invloed. Toch wordt er behoorlijk wat geld aan besteed. 
Ik vraag me wel eens af of dat niet beter kan worden 
besteed. Wat belangrijk is, is de naam die een school 
heeft opgebouwd. Wat ouders en leerlingen horen op 
feestjes, van verhalen, dat heeft de meeste invloed." Leerlingen aan het voortgezet onderwijs 120000-» 100000- 80000 - 60000 - 40000 - 20000 -H§S— Jongens 
— --V-- Meisjes 
IBO LBO AVO MAVO HAVO VWO 
• Het Haarlemmermeerlyceum organiseert dit jaar 
voor het eerst buitenschoolse activiteiten voor haar 
leerlingen. Volgens docent Kool zijn deze activitei- 
ten een groot succes: „De cursussen worden in vier 
perioden gehouden. In de eerste periode schreven 
150 leerlingen zich in voor verschillende cursussen. 
In de tweede periode waren dat er al driehonderd." 

De cursussen lopen sterk uiteen, zoals aquarelleren, 
blessurepreventie, bloemschikken, filosofie, foto- 
technieken, personal computer, jazz gymnastiek en 
jeugspelleider. Het hele jaar door bezoeken leerlin- gen, die zich hebben ingeschreven voor de cursus, 
verschillende musea. De cursus wordt afgesloten 
wordt met een bezoek aan Parijs. De school stelt 
leerlingen uit de hoogste klassen in staat om hun 
theoretisch rij-examen te halen. Ook deze cursus 
maakt deel uit van het pakket buitenschoolse activi- 
teiten. 

De school organiseert de activiteiten met het doel 
om meer leerlingen aan te trekken. Leraar Kool: 
„Leerlingen kijken toch naar het aanbod van een 
school. Als ze zien dat ze bij het Haarlemmermeerly- ceum verschillende cursussen kunnen doen, die ze 
leuk vinden, dan kiezen ze sneller voor het Haarlem- 
mermeerlyceum." 

Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de 
school voor leerlingen is niet de enige reden: „Deze 
activiteiten zijn ook leuk, omdat je als leraar eens op 
een andere manier met leerlingen te maken hebt." 
De extra cursussen staan open voor alle leerlingen 
van de school. Deelname is meestal gratis, op enke- 
le cursussen na, waarbij bijvoorbeeld voor het mate- 
riaal betaald moet worden. Foto Luuk Gosewehr Zo'n 750.000 kinderen volgen in Ne- 
derland voortgezet onderwijs. De 
meeste voorkeur, bij zowel de jon- 
gens als de meisjes gaat, gaat uit 
naar de mavo. Dit schooltype telt 
ruim 200.000 leerlingen. 

In bovenstaande grafiek de diverse 
schooltypes binnen het voortgezet 
onderwijs met hun leerlingenaantal- 
len. Eigen baas 
• Eelco Spee [OE HET er precies uit moet zien, weet hij nog 
niet, in elk geval is één ding zeker. Hij zal er de 
baas zijn. A Ik wil alles zelf kunnen bepalen," j 
zegt de twaalf jarige Eelco Spee zelfbewust. : 

Daarom wil hij straks een eigen bedrijf hebben. 
Een opleiding als accountant lijkt hem de meest 
geschikte weg om zijn ideaal te bereiken. „Mijn 
oom is ook accountant", zegt hij ter verklaring. 
Eelco zit in de achtste groep van de protestants 
christelijke basisschool 'Het Braambos' in Hoofd- 
dorp.' Pas over enkele weken vindt de citotest 
plaats. Dan zal hij weten of hij ook echt naar het 
VWO kan. Als zijn wens in vervulling gaat, dan weet 
hij ook al naar welke school hij wil. „Dat is het 
bisschoppelijk college Hageveld in Heemstede.'! 
Hoe het cfaar aan toe gaat, weet hij niet. 

Op school wordt nauwelijks gesproken over het 
nieuwe leven dat hij en zijn klasgenoten over enkele 
maanden te wachten staat. „Ik zou niet weten of we 
veel of weinig huiswerk krijgen. De meester zei dat 
het best veel zal zijn." Eelco. heeft geen idee of 
klasgenoten of vriendjes van hem ook naar Hage- 
veld zullen gaan. „We hebben het daar nog niet over 
gehad." Bang dat hij zijn vriendjes uit het oog zal 
verliezen is hij niet. „Ik hou een klasgenotenboekje 
bij zodat ik precies weet waar ze wonen. Ik denk dat 
ik ze heus nog wel in de toekomst zal blijven zien: 
Zijn schoolkeuze is niet door thuis gestimuleerd! 
"Mijn ouders hebben daar niets over gezegd." 
De staatssecretaris van Onderwijs en We- 
tenschappen startte in 1989 de voorlich- 
tingscampagne 'Een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid'. De opzet was 
om meisjes vertrouwd te maken met niet- 
traditionele vakken en daardoor het ar- 
beidsperspectief voor hen te vergroten. Op 
scholen in deze regio die beroepsopleidin- 
gen geven, blijken meisjes nauwelijks een 
richting te kiezen die leidt naar 'mannenbe- 
roepen'. Het zijn vooral jongens die een 
voor hen niet traditionele richting kiezen. 
Het vak verzorging scoort daarbij hoog. 

„Het aantal meisjes dat op onze school een tech- 
nisch vak kiest is mondjesmaat. Een enkeling be- 
sluit automonteur te worden of gaat de mechani- 
sche techniek in. Maar het merendeel blijft bij 
traditionele opleidingen in de nijverheidssector." 

Dat zegt directeur M. Lintsen van de Jansonius- 
scholengemeenschap in Hoofddorp waar lager be- 
roep onderwijs (lbo) wordt gegeven. Op de school 
wordt, voor zowel jongens als meisjes, lesgegeven 
in diverse technische richtingen, verzorgende en 
textielverwerkende beroepen en kantoor- en ver- 
kooppraktijk. Het zijn vierjarige opleidingen. 

Tijdens de onderbouw van twee jaar is de oplei- 
ding in alle richtingen voor jongens en meisjes 
gelijk. „Jongens en meisje krijgen dus hetzelfde 
voorlichtingspakket. Niet alleen in de beroepskeu- 
ze, maar ze moeten ook samen optrekken. Je zou 
dus denken dat de emancipatie daardoor bevor- 
derd wordt. Maar bij de richtingskeuze na die twee 
jaar zijn het vooral de jongens die van het rollenpa- 
troon afwijken. Zij kiezen in toenemende mate 
voor een 'verzorgingsvak'." 

Gezinshulp 

Jongens kiezen zelfs steeds vaker het 'van huis 
uit' meisjesvak gezinshulp. „Maar vaker komen ze 
terecht in de verpleging of verzorgingshuizen," al- 
dus Lintsen. Het beleid van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen is er de laatste jaren op gericht de 
belangstelling voor arbeids-gericht onderwijs te 
stimuleren. Er zijn onder meer voorlichtingsacties 
geweest die tot doel hadden leerlingen te werven 
voor onder andere het lager beroepsonderwijs 
(lbo). 

In een aantal gevallen waren de acties speciaal 
gericht op meisjes en techniek. De inspectie heeft 
zich afgevraagd of deze acties effect hebben gehad 
op de samenstelling van de leerlingenpopulatie in 
het lbo. Onderzocht werd welke ontwikkelingen in 
het leerlingenaantal en de keuzepercentages voor 
de verschillende technische en niet-techische afde- 
lingen en voor de exacte vakken - voor zowel jon- 
gens als meisjes - er de laatste vijfjaar geweest zijn. 

De cijfers werden toegespitst op het derde en 
vierde leerjaar, omdat dat de jaren zijn waarin een 
keuze voor de richting gemaakt wordt. In de 
schooljaren 1985/1986 en 1990/1991 bestond veertig 
procent van de lbo-leerlingen uit meisjes. Het tota- 
le leerlingenaantal daalde in die vijfjaar met dertig 
procent. 

Daling 

De daling is te zien in alle afdelingen van het 
lager beroeps onderwijs. Alleen de grafische tech- 
niek vertoont een toename van leerlingen met veer- 
tien procent. 

De grootste daling komt voor in het lager huis- 
houd- en nijverheidsonderwijs (lhno). Daar wer- 
den begin van dit schooljaar landelijk 42 procent 
minder leerlingen ingeschreven. De inspectie vindt 
de sterke daling van het leerlingenaantal in het lbo 
maatschappelijk ongewenst. 

In haar jaaroverzicht van 1990 stelt zij dat, het 
onderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij een 
leerweg gericht op 'denken door doen' en die niet 
geholpen zijn met voornamelijk op intellectuele 
vaardigheden gericht onderwijs, in gevaar komt. 
Ook voor de verzorgende beroepen verwacht de 
inspectie problemen door dalende belangstelling. 

Toch laten de cijfers zien dat verandering van het 
© Leerl i Jti ffirt n r v irintititH'Ti« f i 'n ii « ^ \ ^-"H , ^T»niflT i , i^Ti ti TTfHytt ^* > H-' '•*'**" ■^ i ' fcr rti lï ii fc ■»i » i»i>lini T l ii B i 1 i mi M M iifff rf ft^ i ai ii rtlte^i Tiff^t lrii w ri fi^ Mrf^Ti ti wM l^ ^*i ii il * i l iwi mini é i i ém»mMi * i»i' > • «?*■«■— ■«»' iw»ns». 

ingen van de Jansoniusscholengemeenschap in Hoofddorp aan de slag in hun vakFotoLuukGoscwe^ rollenpatroon enigszins aan het verschuiven is. 
Bovengenoemde school geeft al aan dat meer jon- 
gens beroepen leren die vroeger uitsluitend aan 
meisjes was voorbehouden. In 1985 zaten bij het 
technisch onderwijs en bij het nijverheidsonder- 
wijs zowel vier procent meisjes als jongens. In 1990 
is het percentage jongens op de lhno toegenomen 
tot acht en het aantal meisjes dat de technische 
kant koos is zes procent. 

Rol-es-om 

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 1985 een 
onderwijsdag onder de naam 'rol-es-om' over 
emancipatie en de rolbeeldvorming georganiseerd. 
Dat moest, een proces op gang brengen dat zou 
leiden tot gelijke rechten en gelijke kansen voor 
jongens en meisjes. 

Onlangs zijn de ontwikkelingen hiervan in het 
onderwijs geëvalueerd. Daartoe hebben alle scho- 
len, medezeggenschapsraden en volwasseneduca- 
tie-instellingen een enquête toegestuurd gekregen. „Het resultaat was teleurstellend," zegt ambtenaar 
H. Esman van de dienst Welzijn Onderwijs en 
Cultuur, „Van de 77 verstuurde formulieren kwa- 
men er 32 terug." Volgens hem sluit deze matige 
respons aan bij de vragen met betrekking tot rol- 
doorbreking en emancipatie die in het jaarlijkse 
overleg aan de medezeggenschapsraden wordt ge- 
steld. 

„We stellen geld beschikbaar voor activiteiten op 
dit gebied. Maar de medezeggenschapsraden lieten 
vorig jaar weten geen bijzondere activiteiten te 
ontplooien 'omdat emancipatoir denken en hande- 
len volledig in de dagelijkse schoolpraktijk is geïn- 
tegreerd'. We doen als gemeente nu ook geen moei- 
te meer. Het geld blijft gewoon liggen wachten op 
een school die met een initiatief komt," aldus Es- 
man van Haarlemmermeer. 

In een rapportage over de evaluatie, die aan alle 
betrokkenen is gestuurd, beschrijft hij de door de 
gemeente opgezette activiteiten als 'Het baat een 
klein beetje en het schaadt zeker niet'. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 16 JANUARI 1992 12 
Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle 
edities van Weekmedia, t w Amsterdams Stadsblad, 
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe 
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De 
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, 
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amslelveens Weekblad, 
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder 
Couront en Zandvoorts Nieuwsblad 
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op 
vri|dag ook geplaatst in Het Parool 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en 
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-665632 1 
Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM, Postbus I5ó, 1000 AD Amsterdam 

Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat I3l 

Amsterdam 

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren 

Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Luan van de Helende 

Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, 

Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, 

Gasthuisplein 12 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die 
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de 
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende 
week in alle Weekmediakranten 
Totale oplage 752 500 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 26,- 

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50 
mm-pnjs ƒ 5,91 

mm-prijs met vignet ƒ 6,34 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel Alfa Romeo Goed onderh rode Alfa 33 1 3, 
spotl , b j. '89, 75 000 km , 
/ 13 900,- Tel. 02502-45100 Audi Audi 80 SC, bj '85 LPG, nw 
APK, blauw met, get gis., mr 
mog ƒ6950,- 020-6105478 Austin Morris Manna bouwjaar '78. 
Rijdt perfekt, nw APK ƒ650 
Tel : 02990-37825 ©„SHOWROOM", 

de autorubriek in 

Het Parool en Weekmedia 

Huis aan huis in heel 
Amsterdam en omgeving 

Oplage 750.000 ex. 
Tel 020-6658686 BMW Asmoco 

Off. BMW-dealer 

1e Ringdijkstraat 39 

Amsterdam-Oost 

Occasions 

3-, 5-, 6-, en 7-sene 

bj '83 t/m '91 

Inruil/leasing/financienng 

020-6943093 BMW 1602, bouwjaar '75 voor 
de liefhebber! Extra voorruit, 
velgen, ƒ650,- 020-6169042 BMW 316 m '84, grijs met 
APK '92, zeer net onderh auto, 
rijdt perfect, ƒ8450,- 020- 
6105478 BMW 320 1, nw mod '84, metal- 
lic beige, i.zgst , ƒ10 950 
Tel. 02990-37825 BMW 320 m '82, bl met , APK 
'93, zeer nette auto, rijdt per- 
fect ƒ3950,-. 020-6105478. Chevrolet IMPORT USA CARS 

Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans, 

Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens-o.a Beretta, Corsica, 

Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service 

en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen. 

Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp 

Tel 020-6670121. Citroen BX BEAUTY (type 16V) 

70 000 km, bj. '88, ƒ 13.500,- 

Tel. 075-163008. BX RD break, '89, ƒ 16.500 

BX 19TRD, '88, ƒ13 900 

BX 19 TRD, '86 ƒ 7.950 

BX 19 D, '84, ƒ 4.500 

BX 19 TRS Ipg, '89, ƒ18 500 

BX 16 TGI '90, ƒ 18.900 

BX 19 GTI '89 ƒ 18.500 

BX 16 TRI LPG, '89, ƒ18.500 
BX 16 TRS autom , 

Ipg '87 ƒ11.500 

BX 14 RE LPG, '89, ƒ 13.900 

BX 14 RE, '88, ƒ12 500 

AX 11 TGE,nov.'89, ƒ11.900 

GSA Spec. '84 ƒ 1.750 

Visa Garage 

Houtmankade 37 
Amsterdam, 020-6278410. TIMO DE BRUYN 
Voor occasions en reparaties 

van BX, Visa en 2CV6. 
APK klaarmaken tegen gered 
pnjz Verk van losse onderd. 
Tel 020-6680820 en 075-702625 AX GT i, bj. '89, 27 000 km., 
Vraagprijs ƒ16000.-. Inruil 
mogelijk. Tel. 075-163008 AX GT i '89 

BX 16 TZI '89 

BX TRD, Turbo '88 

BX Beauty 16V '88 

Peugeot D J 5 D 1400 

6-pers '89 

GARAGE UIT DE BRAND, 
Tel 075-163008. T k Citroen BX 19 TZI, aug.'90, 
47 000 km, Ipg, st. bek., el. ram 
ƒ25.000- 02975-66503. Uw CITROENSPECIALIST 

biedt aan 
Visa 11 RE, '85 
met defect ... . ƒ 2.500. 
VISA 11 RE Lpg '84 ƒ2,450. 
Visa 11, '83 . ƒ1.950. 
VISA 11 RE '85 . ƒ5 500.- 
Opel Ascona '79, 
org 65 000 km . . ƒ1.950 
Autobedrijf WIM VAN AALST 
Bovag lid. Tel 02979-84866 

Mijdrecht 
ƒ55,- per dag 

incl BTW en verzekering 
en o a BX en ZX 
Tel 020-6932750 

S Stevinstraat 12a, A'dam Ferrari Zelf rijden in FERRARI 308 
GTSi (Type Magnum) 
PORSCHE 911 Carrera Targa 
voor trouwen, Uniek' 2 verleng- 
de Lmcoln's 7,85 m lang, wit 
en blauw, type '91 Bel 
Meijers BV 030-444411 Fiat FIAT FIORINO Diesel 

Bj '84, tegen elk aannemelijk 

bod, 1 jr Apk 

Tel 075-163008 Fiat Ritmo 60L, 1986, 100 000 
km, trekh , carr. roest, ƒ1750. 
Tel.- 02990-37419 Fiat Uno 60S, b j. '88, wit, 
izgst, APK feb. '93, 
ƒ8950- Tel 02975-40392. FIAT VERMEY B V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A Philipsweg 13, Uithoorn 
Tel 02975-62020 GOUDSMIT FIAT Amstelveen 

Keuze uit 50 gouden Fiat- 

occasions. Tel. 020-6470909 Ford ± 12 GEBRUIKTE 

Scorpio's 

in perfecte 
A 1 conditie 

2 0, 2 Oi, 2.4i, 2 9i 

Diesel, 5-bak, L.P.G. 

Prijzen van ƒ 18.650- 

tot ƒ 34.650- 

Bel voor informatie 

OFF. FORD DEALER 

v KALMTHOUT & v. NIEL bv. 

Marktplein 11-29, Hoofddorp 

02503-13441. Ford Escort 16, 3d, rood '89, 
28000 km, el ramen cd-lock 
alarm ƒ 18.500 02979-85234. Ford Sierra 1.6 L, m '83, APK, 
LPG, 5 drs, wit striping spoil. 
ƒ4950,- 020-6105478 Ford Skorpio 2 CL bj '87. 
puntgaaf, nw APK, ƒ 1 1 950. 
Tel . 02990-37825 Ford Taunus 1.6 m '82 punt- 
gaaf. LPG. ƒ 1950 nw. APK 
tel. 02990-37825. T.k Ford Escort 1 3 Laser APK 
tot dec. '92, in zeer goede 
staat ƒ 5250 02990-25036. T.k. Ford Fiesta Pr. ƒ 1000. Tel 
02507-17793, na 19 00 uur. Tk. Ford SIERRA Laser 16, 
'86, 70 000 km, 1e eig, ƒ 9500 
5-drs. Tel. 02990-27026. Honda Honda accord 2.0 I Ex. pc, bj 
7-88; van 1e eig„ km.st. 57.000, 
2 jr. garantie mogelijk 
Autobedrijf WIM van AALST 
Tel. 02979-84866. Hyundai Weet u het nog 1 
Minstens 2 jaar garantie op 
onze gebruikte Hyundai's 
Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91 
Scoupe 1.5 GTI geel b.j. '91 
Lantra 1.6 GLSI autom bj. '91 
Sonata 2.0 GLSI b j. '91 
Lantra 1.5 GLSI bj '91 
Pony 1 5 L 3 drs rood b.j '90 
Pony 1,5 GLS 3 drs b.j. '89 
Pony 1 5 GLS autom Ipg bj '89 
Pony 1.5 L sonnet b.j '89 
Pony 1 5 GL 3 drs b.j. '88 
Pony 1 5 L 5 drs b.j '87 
Autokrooy tt Vasumweg 32 
(a d Klaprozenweg) A'dam. 
020-6310615. Hyundai Stellar 1 6 SL, bj '87, 
grijs met APK, rijdt perfect, 
ƒ4950,-. 020-6105478. Lada AUTO SERVICE WETTER 

Al onze occasions met ster. 

1 jaar garantie. 

Aanbieding van de week 
Honda Accord, aero-deck, 2 
liter, Lpg, 11-'88 .. ƒ21.750 
Lada Samara, 1.3 Lpg, 

'90 ƒ12.750 

Lada 2104 13 . '88, ƒ 7.000* 
Lada 2105 15 ,'86, ƒ 2 500 
Lada 2107 1 5 '87, ƒ 5.250' 
Volvo 343 L '82, ƒ 2 000 
SubaruM Jumbo'91, ƒ 13.495* 
Subaru Legacy '91, ƒ 31 000 

Zwanenburgerdijk 503, 
Zwanenburg Tel 02907-6572 Lada 1200 S 1986, 49 000 km, 
1e eig , izg.st., ƒ3 200. 
Tel 020-6004181 na 18 uur. LADA BONTEKOE 
Altijd aantrekkelijke occasions 
APK gekeurd, BOVAG garantie 
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. 

TEL. 020-6992865. WESTDORP 

De nieuwe Samara DIVA 

uit voorraad leverbaar 

met 2 jaar volledige garantie. 

Ruime keus uit nieuwe 

en jonge Lada's 

met BOVAG-garantie 

100% financieren of leasen 

OCCASION VAN DEZE WEEK 

Samara 1 ,3, maart '88, ƒ 8500 

Adres verkoop 

Adm, de Ruyterweg 396-398, 

A'dam, tel 020-6825983. Mazda VOOR MAZDA... NAAR A. VAN DE BRAAK 

DE GEZELLIGSTE DEALER VAN AMSTERDAM EN OMSTR. 

MAZDA 323 HB 1 3 GLX 1988 ƒ 15.000 

MAZDA 323 wagon 1 5 GLX 1989 ƒ 19.950 

MAZDA 323 F Coupé GLX 1990 ƒ27.500 

MAZDA 323 Sedan 1 3 LX 1986 . . . . .ƒ 11 995 

MAZDA 626 Coupé 2 GT 16 V 1989 ƒ29.500 

MAZDA 626 HB 1 8 GLX 1989 .ƒ24.950 

OPEL KADETT 1 6 S HB automaat 1986 ƒ 12.500 

OPEL KADETT 1,3 S Sedan 1987 ƒ11.500 

CITROEN BX 1.9 GTi automaat 1989 ƒ23.500 

Alle auto's met BOVAG GARANTIE 

Burgemeester van Leeuwenlaan 31, Amsterdam (Slotermeer) 

Tel 020 - 613 07 27. Mazda 626 Coupé, bj '89, 12 
valve GLX, ANWB rapport '93, 
duurste uitv» ƒ 16950,-. 
020-6105478. Mitsubishi GOLDCAR AMSTELVEEN 
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 
occasions Tel. 020-6433733. J LANCKER BV MITSUBISHI 
occasions 3-24 mnd. garantie. 
Weesp tel. 02940-16619. Mitsubishi Colt, m.'86, sport- 
velg., striping, 5-bak, getint 
glas, ƒ 6950. 

EXPOCAR TRADING 
Tel 020-6153933. Mitsubishi Colt, bouwjaar -'85. 
Puntgaaf, nieuwe APK, ƒ 4950. 
Tel.- 02990-37825. Mitsubishi L 300, lang, 2 5 die- 
sel, 100.000 km. 3 -'90, trek- 
haak Tel. 02902-1697/1981. Mazda 929 S 2.2i GLX Aut. 
demo; nu ƒ54.000- kent. 
blank. Mazda D. 02908-3231 Nissan HH h , tegen inruilpnjs Blue- 
bird 20 SLX, 4-drs., grijs met., 
elektr. dak, LPG, stuurbekr., 
lm. wielen, 4-'89, ƒ15.500. 
Bluebird 1 6 LX, wit, stuurbekr., 
LPG, 11-'88, ƒ11750. Sunny 
1.4L,3-drs.,wit,1-'89, ƒ 12.750 
Autobedrijf BEREBEIT, Amstel- 
dijk 25, 020-6627777 Nissan Bluebird station, GL, 
grijs kent., m. '86, 1e eig., 5- 
bak, zonnedak, siervelg., 
i.z.g.st., ƒ5500 

EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933. Adverteren in 

„SHOWROOM" 

FAX: 020 - 665.63 21 Opel OPEL ASCONA 20 S 

Bj. '78, i.z.g.st., vr.pr/2 250,- 

Tel.: 075-163008. Opel Manta, bj. '78, leuke auto. 

Mag weg voor een leuk bod. 

Tel 075-163008 Div. Opel Kadett's bj. '80 t/m 
'83, alle met APK, v.a ƒ 1950,- 
tot ƒ3950,-. 020-6105478. Opel Ascona 1.6 S, mosgroen, 
met nw APK, rijdt als nieuw, 
ƒ2950,-. 020-6105478. Opel Corsa 1.2. S TR, bj. '83, 
APK met kl., rijdt als nw , 
ƒ4250,-. 020-6105478. Opel Kadet Caravans 1.3 bj. 
'87, 5 drs., nw APK, blauw, auto 
verk. i.n.st ƒ 10.950,-. 
020-6105478. T.k. van part. z.ga.n. Opel 
Manta GSI zwart met. Rondom 
spoilers apk'92 ƒ7500. Tel.- 
02982-7355. Opel Kadett 1.3 S, odeurs, bj. 
12-'84,blauw,APK12-'92,perf. 
st., prijs ƒ6950. 02979-87210. Opel Kadett 1,6 dsl, b.j. 83, 
APK 6/92, 5 versn., nette auto. 
Prys n.o.t k. Tel. 020-6912802. Opel Kadett, bj. '87, 5 drs., apk 
3-'92, 64.000 km, vrpr. 
ƒ13 000. Tel.- 02908-6100. Opel record 2,3 diesel, b.j. '82, 
sportvelgen, nwe. banden, get 
glas, c v., ƒ 1750. 

EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933 Te koop Opel Kadett 131. B.j 
1989, 80.000 km, kleur bl. met. 
Tel.. 02503-30521. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 
Burg. D. Kooimanweg 7, 
Purmerend 02990-22551. Rover Rover Dealer 

MINOR MOTORCARS 
biedt aan 
Rover 114 GTI 16 V, 06/91.' 
Rover 820 SI, fastback, 09/88, 
68.000 km. ƒ22.750. 
Roover 820 I Sedan, 08/88, 
drood, 80000 km, ƒ 18 500,- 
Rover 114 GTA, 06/91, rood, 
9000 km 

Rover 114 GTA 09/90, 
35.000 km. d rood met 
en diverse andere 
gebruikte Rovers 

Minor Motorcars BV 

Sloterkade 40-44, A'dam 
tel. 020-6177975 
'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt 
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft 9 
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u 
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort 
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en 
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot 
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500 
exemplaren Geef nu uw advertentie Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo 
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal- 
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in 

Naam 

Adres 

Postcode + Plaats 

Telefoonnummer 
53«C 

4 dagen zo'n 752.500 
vonkende verkoop- 
contacten. . Handtekening Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 

1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u n .i 

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost 6°/ BTW 
prijs incl 
6°oBTW f 5 
f 6 
3. 7 I 


I 


26,00 


27,56 


37,50 


39,75 


I 


49,00 


51,94 


I 


60,50 


64,13 
72,00 


76,32 


83,50 


88,51 


J 


95,00 


100,70 
106,50 


112,89 
vliegen de deur uit! Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautsttaat 131 
Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421 B 
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12 Off. ROVER DEALER: 

Pim v. Rootselaar, Rhóneweg 

40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375 

Ook voor A.'dam-Noord Record voor Rover 

Metro 1 3 Summer .... 7-'86 

Metro 1.3 GT 3-'87 

Maestro 1.6 Mayfair 1-'87 

Rover 3500 vd Plas . . . .1-'85 

Rover 3500 P6 3-77 

Rover 114 GTI 6-'91 

demo speciale prijs 

020-6949266 Peugeot 

Cobussen 

Peugeot-dealer 

AMSTERDAM, 
sinds 1930 

Het adres voor de betere 

LEEUWEKEUR 

gebruikte auto's 

3 of 12 maanden garantie 

Inruil en financiering mogelijk 

Adres: Baarsjesweg 249-253, 

A'dam, tel. 020-6121824. 

HH. h., tegen inruilpnjs. Peu- 
geot 405 1 9 GR, kleur metall., 
LPG, 6-'89, ƒ 16.500. 305 GR 
Break, LPG-o.b., 3-'87, 
ƒ 1 1.500. Autobedr. BEREBEIT, 
Amsteldijk 25, 020-6627777. 

Peugeot 205 Accent, bj '87, 
rood, 51 000 km, perf. staat, 
ƒ9000. 020-6915193. 

Peugeot 205 GRD 5-'86, rood, 
21 000 km, incl. trekh., radio 
cass , pr ƒ 6500 v. 1e eig. Tel.: 
02975-69317, na 19 u. 

Peugeot 305 GL, 11 -'82, 
4-drs., 80.000 km. ƒ 1950- 
Tel. 02902-1697/1981 

ZUIDWIJK MINERVALAAN 

PEUGEOT-DEALER 

AMSTERDAM - ZUID 

205 Accent '87 . . . .ƒ11.500 

205 Junior '87 ƒ 10.950 

205 GE '88 ƒ 10.750 

205 Junior '89 . . .' . ƒ 13.500 
205 XS '90 + sch d. ƒ 22.500 
205 XR 1.4 :89 + schd/ 17.500 
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950 
205 GR 1.4 '85 .. ..ƒ10.750 

205 GR 1.4 '87 ƒ12.950 

205 GTI 1.6 '87 ƒ15.850 

309 XR 1.4 '89 ƒ15.500 

405 GL Diesel '89 . . ƒ 19.500 
504 Coupé 6 cyl.'75 ƒ25.000 

605 SV3.0 '90 ƒ49.750 

Renault 5 GTX '89 . .ƒ 17.950 

3-12 mnd. gar. Inr., fin. en 

verz. mog. 
Mmervalaan 86, 020-6629517. 

Donderdags koopavond. 
Zaterdag 1000 - 17.00 uur. Meer Waar Voor Uw Geld! 
Peugeot 

205 XE Accent, rood 45.000 01.89 ƒ14.750 

205 XE junior, wit 25.000 01.88 ƒ 13.250 

205 XE Accent, wit 34.500 08.87 ƒ12.250 

205 XE Accent, blauw 9.100 02.91 ƒ19.250 

205 XE Accent, blauw 37.630 04.90 ƒ17.500 

309 GLD rood 63.000 01.87 ƒ 15.250 

309 XR, rood 46.000 04 89 ƒ17.250 

309 XRD d. grijs met 68.000 01.89 ƒ22.500 

309 XL Profil wit 37.370 02.90 ƒ 19.750 

309 GL 1.3, rood 71 000 04.87 ƒ13.900 

309 XE 1.3, blauw 45 000 02.88 ƒ14.250 

405 GL 1.6, grijs met 28.700 07.90 ƒ27.950 

405 GL, wit 27.000 01.90 ƒ26.950 

405 SR 1.9 wit 120000 0289 ƒ25.750 

405 GRD blauw 115.000 01.89 ƒ24.950 

405 GRD blauw met 75.000 06.90 ƒ30.250 

505 GR 2 2 inj., grijs met 55.000 04.89 ƒ31.500 

Fiat Uno 60S, zwart 49.300 09.87 ƒ 10.750 

Opel Kadett 1.3, wit 96 000 01.87 ƒ12.750 

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000 03.90 ƒ17.000 

Leeuwekeur Gebruikte 

Auto's 

zeker en beter 

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking 

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 

Dus Leeuwekeur: zeker en beter 

Koudijs Autobedrijf B.V. 

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof) 

1183 JG Amstelveen 

Tel. 020-6455451 

Halte Sneltram: „Zonnestein" 

Te.a.b. Peugeot 405 GLD- 
(ies.), okt. '88, m. gr., ANWB 
gek., i.z.g.s. Tel. 02979-84585. Renault RONDAY RENAULT 

PI. Middenlaan 19-21 
Amsterdam 020-6237247 5 TL '85 
5 GT turbo '86 
5 GTL '87 
5 TR 5d '89 
M Broadway '86 
18 GTD '87 
21 GTD '88 
25 GTS '84 
25 TX Aut. '91 
Clio RN 1.4 5d '90 
Clio RL '91 
Express comb '86 
Express '86 
Mazda 323 1.8i GT 
Rat Panda 1000 S ' ƒ 7.500 
ƒ 12.750 
ƒ 8.500 
ƒ 14.500 
ƒ 8.500 
ƒ 8.850 
ƒ 14.500 
ƒ 10.750 
ƒ44 500 
ƒ21.500 
ƒ18000 
ƒ 8.500 
ƒ 7.000 
'90/ 32.500 
B9 ƒ 9.750 Saab SAAB SERVICE 

MOLENAAR 
onderh , rep., apk 

Nieuwe 

Royal Class Saab's 

v.a. ƒ20.500,-!! 

Hoofddorp, 02503-14097 18 GTL stationw. bj. '83, b/g„ 
APK nov. '92, i.z.g.st., geen 
roest. Vrpr. ƒ3200. Tel. 
020-6891803. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-561 96 11. Renault Expresse Combi, 
eind '86, ƒ 7.500,- 

RONDAY RENAULT 

020 - 6237247. H.H. h., tegen inruilpnjs: R21 
TL, grijs met., LPG, 11-'88, 
ƒ11.000. R21 TL, wit, LPG, 
1-'89, ƒ 12.000. R9 TL, 10- '82, 
ƒ2950. Fuego GTS, 1-'83, 
ƒ 2250. Autobedrijf BEREBEIT, 
Amsteldijk 25, 020-6627777. Renault 9 TSE, bj. '82, LPG, 
APK, zeer nette auto, ƒ2950,-. 
020-6105478. 

Seat 

SEAT-AUTO KÓHLER-SEAT 

v.d. Madeweg 23, 

A'dam - 020-6686146. 

AUTOBOULEVARD Subaru DE GROOTSTE SUBARU-DEALER 

met. Altijd de hoogste inruilpnjs 

Altijd alle kleuren en types in voorraad 

SUBARU- HEERE 

Ceintuurbaan 225, Amsterdam Tel. 020 - 6719154 
' (donderdagavond koopavond) 

EEN SUBARU KOOP JE BIJ HEERE AUTO SERVICE WETTER 

Nu te koop: onze Subaru 

Mini Jumbo Demo 10/91 

Subaru Legacy 1.8 GL 9/91 

met veel accessoires 

Zwanenburgerdijk 503 

Zwanenburg. Tel. 02907-6572 De enige off. SUBARU DEA- 
LER + occ. voor Purmerend 
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 
02999-278, Jisperweg 39-40. MOOY EN ZOON- 

; v"h' Museü'm5autobedrijyèh ? Mooy en Zoon: 

al 16 jaar uw 
Subaru-dealer A'dam/A'veen. : n»ysttiiiili!..ïtiè .75 ; -A 'iini'rjï'Ö-Z' 
- Inlq: W20 6623J6?/6i'32853;,;''V Suzuki Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. 
Showroom/werkpL/magz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581 Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer 

voor A'dam Noord e.o. 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. Toyota Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401 Door inruil: 

HI-LUXE, sept. '89, nw. model, 
2.2 benz., 4x4 wd, open dak, 
poly deck. Zeer mooie wagen. 
Vr.pr. ƒ 26.000,- ex. 
IMPORT USA CARS 
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp 
Tel. 020-6670121. Starlet 1.3DX12Vaüt 1e eig., 
km 57000, 12/'86 ƒ9750. 
VOLVO NIEROP 020-6183951. Volkswagen V.W.- en AUDI-specialist 

BAAS 

Voor nieuwe en gebr. auto's 

Jacob van Lennepkade 295 

Tel.: 020-6183855.' Golf C Diesel 8/87 3 d. wit. apk 
138000 km. onderhb. aanw. 
VW Dealer, trekhaak, nw band. 
ƒ 12.750, na 18 u. 02993-67882. Golf Diesel, m. '82, grijs metal., 
getint glas, i.z.g.st., ƒ2900. 
EXPOCAR TRADING 
Tel. 020-6153933. T.k. VW Golf, bj. '78, 150.000 
km, koppeling slipt, vraagprijs 
tel. 020-6960131. Volkswagen Passat Variant 
Diesel, '81 (model '82) kop- 
pakking stuk, APK 7- '92, trek- 
haak, sunroof, nw. banden, 
remmen etc. ƒ 1750. Tel.: 
02260-20443, na 19 uur. VW Golf 1.6 GL bj. okt. '86 
autom. & stuurbekr. ƒ 12.000. 
93.000km. Tel. 020-6754113. VW Golf SC '81 , erg mooi, APK 
8-92, bl.met., ƒ2500. Tel. 
02990-23769 Volvo 740 WAGON 

Diesel, km 140000, div. extra's 
m/'86/ 17.500. 240 van L.P.G., 
km 17000 ƒ 9250. Div. Volvo's 
440 GL v.a. '88 t/m '90, div. 
Volvo's 340/360 v.a. '84 t/m '90 
(div. met automaat) 

VOLVO NIEROP 

VANCOUVERSTRAAT 2-12, 
A'dam-West 020-6183951. Volvo-occasions 
+ 35 in voorraad 

o.a.: 

Volvo 745 GL station, 09/89, 
d.blauw, 103000 km., ƒ 39.750. 
Volvo 244 GL LPG, 1988, wit, 
80130 km„ ƒ27.500. 
Volvo 460 GL sedan, 10/90, 
bl.met., 29500 km., ƒ28.750. 
Volvo 440 GLE i, 10/88, blauw 
met. 54300 km., ƒ23.950. 
Volvo 340 3-drs. 1.7, wit, 1988, 
60100 km„ ƒ 15.900. 
Volvo 340 DL aut., 1988, 36900 
km., blauw, ƒ 16.500. 

Van Vloten 
Amsterdam 

Uw volvo-dealer 

Meeuwenlaan 128 

Tel, 020-6369222 

Amsterdam-Noord, 

uit de Utunnel 2 x rechtsaf. • De autorubriek 

„SHOWROOM" heeft 

een oplage van 750.000 ex. Algemeen ± 20 auto's v.a. ƒ1000,- tot 
ƒ 2000,-, met nw. APK Zuidera- 
kerweg 83. 020-6105478. ±50 auto's, APK gek. Den 
Bnelstr. 18, A'dam, zijstraat 
Haarlemmerweg, bij molen. 
020-6844079. Tevens INKOOP. Diverse auto's v,a. ƒ300 tot 
ƒ 20.000 Inruil - financ- gar. 
Tel. 02990-37825 Johan Boom Wagenpark Zui- 
der Akerweg 83, A'dam Os- 
dorp, Oranje Hek A'dam Os- 
dorp. Door plaatsgebrek moet 
alles weg voor stuntprijzen + 
100 auto's va. ƒ300 tot 
ƒ20.000. Hoge inruil. Bekend 
om onze prima service Geop. 
van 9 tot 19 uur. Donderdags 
koopavond tel. 020-6105478 T.k. inruilauto's, APK-gek.: Ka- 
dett 1.2 LS Station, LPG-o.b., 
8- '84, ƒ5500 Kadett 1.3 S, 
8- '84, LPG, 3-drs., ƒ5500 
BMW 315, LPG, 6-'82, ƒ5250 
Citroen BX 14 RE, LPG (met 
lichte beschadiging), 5-'88, 
ƒ9950. Renault 9 TL, 10-'82, 
ƒ2950. Renault Fuego GTS, 
1-'83, ƒ 2250. Datsun Sunny, 
6-'82, ƒ 2750 Datsun Sunny 1 7 
Diesel, 2-'83, ƒ2950. Datsun 
Cherry 1.3, 5-'82, ƒ 1500. Austin 
Maestro 1.6 Mayfair, 6-'85, 
ƒ4950. BEREBEIT, Amsteldijk 
25, A'dam, 020-6627777. Service en 
Reparatie A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 6364702 BLOKSMA RADIATEUREN- 
warmtewisselaars, Kapoeas- 
weg 17, A'dam, 020-6148385. Autofinanciering 
en verzekering Auto goed en goedkoop 

verzekerd, mnd/kwart. bet. 

Alle verz. CELIE 020-6416607. Accessoires 
en Onderdelen AUTOBANDEN-UITVERKOOP 
Laagste prijzen in Amsterdam 
Van Hallstraat 73, tel. 6865689 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 

Klaar terwijl u wacht. 

Ruilstarters en dynamo's. 

Valkenburgerstraat 134. 

Tef 020-6240748. Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-45435. 
Lid Nevar. Autoverhuur B r 

Ouke 'Baas 

niet duur!!! 

Studenten 10% korting 

- auto-ambulanca & opnjauto 

- 9-pers. bussen en pick-up's 

Avond- en nachttar.: 

bestelwagen afhalen na 17.30 

uur en de volgende morgen 

om 8.00 uur retour 

tegen 4 uur-tarief. 

020-6794842, 020-6908683. Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwanngsbewijs. 
Tel. 02990-37825. INKOOP AUTO'S, + ANWB- 
pr., snelle afw. a contant m. 
vrijw. bew, def. geen bezw. 
Tel. 020-6108280/6149352. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN' Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 Te koop gevr. Peugeots 404, 
504, 505, J5, 604 TD. Schade of 
sloop. Autocommerce, 

023-338895. Wasinstallaties VW Golf 1.6 m. '83 bordeaux- 
rood, APK, rijdt als nieuw 
/3950,-. 020-6105478 Rijscholen 1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3 

MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. 

Michel geeft les in div. talen 

020-6853683, b g.g. 6181775, 

075-174996 en 02990-34768 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 

Gratis halen en brengen. 

Tel. A'dam: 020-6942145. Autorijschool Ferry 

1e 5 lessen voor / 147,50 

Tel.. 020-6932074. AUTORIJSCHOOL NOVA 
(hd BOVAG) 

SPOEDCURSUS ƒ895 
incl. examen 
Bel info: 020-6464778. Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. 
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie 
proefe.x. a ƒ 6,25. 020-6416607 Autosloperijen Autosloperij A. de üede 

Neem geen risico: ong. 

PTT-vrijwaring RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-6198691 AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-6361178 / 02907-6248. Centerparts 

vraagt sloop- en schadewa- 
gens. Origineel R.D.W. -vrijwa- 
ring. De hoogste prijs en geen 
risico. Tel. 6107942 of 6107946. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstrjn, 02502-5435. Diversen Te koop gevraagd speedboten 
en kruizers a contant. 
Tel. 02990-71733. Weekaanbieding 

Appeltaartje 5,95 
ApfelsMel 1 r 50 

Bakkerij PAAP (?p 

Potgieterstraat 24, 6m» 
Zandvoort, tel. 12865 ** Jë[ 
Zandvoortselaan 355, %~P- 
Bentveld, tel. 023-241967 ££b> 

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten. 


Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 

Wij zijn dagelijks 
geopend voor in- 
en verkoop; ook 
voor inzending 
goederenveiling. 


Inl. 12164 
Gasthuisplein llliliiilliiilil ^^^[tie itiêuw^Ypo W^SFy Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief met PCT 
Want PCT rijdt s nachts en levert voor de ochtend 
Bel voor informatie: 03402 - 59900 EXPRESDISTRIBUTIE MET IN-NIGHT-SERVICE 
PCT 
A/smé>//ef£f.20.-KOKT\ 
i® 

Malse Biefstuk 

500 gram 

JW95 

Hr-BI-JfflTHe 
Scharreleieren 

2 doos]*** 10 stuk* 

mmmm 
aoaaa® 

Macleans 
Tandpasta 

mild mint 

6 tube»» 50 ml. 

9 35 

BEzmrai 
Hszaa® 

Dobbelman 

5 kilo In Curvsrammer 

20 99 

BESXXXm» 
BSEESa® 
Dubro Citroen 
Afwas 

3 flakons é 730 ml. BESES 
BEEEE3® 
Royal Club Cassis, 
Cassis Light of 
Cerise Light 

2 Imin bbijk 

* 1,3 liter S3%J 

BEsusma. 
iAilïijdi volop parkeéfgëlëgënhëitf 

CELSIUSSTRAAT 192 vMmlMi Peulvruchten zeer 
gevarieerde familie 

PEULVRUCHTEN zijn eigenlijk 
rijpe eetbare plantenzaden, die 
tijdens de groei zijn opgebor- 
gen in een peul. Ze worden geoogst 
als de zaden rijp zijn en de peulen 
droog worden. Dan worden ze ge- 
dopt, zo nodig nagedroogd en al of 
niet in de handel gebracht. Voor het 
gebruik moeten ze worden geweekt 
en vervolgens gekookt. 

Van doperwten en kapucijners 
wordt een deel in de vroege zomer 
geoogst voor verse consumptie. De 
zaden zijn dan nog niet helemaal 
rijp. Van sperziebonen, snijbonen en 
peultjes worden de onrijpe zaden 
met de peulen gegeten. 

De familie van de peulvruchten is 
zeer gevarieerd. Behalve de ver- 
trouwde bruine en witte bonen, ka- 
pucijners, erwten, linzen en dergelij- 
ke, heb je bijvoorbeeld ook de uit- 
heemse adzukibonen, flageolets, 
kikkererwten, Limabonen, sojabo- 
nen en nierbonen. Voor de bijzonde- 
re soorten kunt u terecht op de 
markt, bij de reformhandel, delica- 
tessenzaken en Indisch-Chinese, Su- 
rinaamse, Turkse of Marokkaanse 
winkels. 

Vervanging 

Voor de voedingswaarde maakt 
het niet uit of je gedroogde peul- 
vruchten of bonen en erwten uit pot, 
blik of diepvries eet. Peulvruchten 
kunnen twee elementen uit de voe- 
ding vervangen. Ze kunnen gegeten 
worden in plaats van vlees (ze bevat- 
ten veel eiwitten, ijzer en B-vitami- 
nes) of als vervanger van aardappe- 
len (er zit veel zetmeel en voedings- 
vezel in). Sommige mensen eten ze 
ook in plaats van groente. In dat 
geval moet de maaltijd wel worden 
aangevuld met groente of rauwkost, 
omdat peulvruchten geen vitamine 
C bevatten. 

Gedroogde peulvruchten kunnen 
ongeveer een jaar bewaard worden, 
maar dan wel koel, droog, donker en 
verpakt. Daarna worden ze wat me- 
lig en wordt de schil dikker en har- 
der, waardoor ze ook veel langer ge- 
weekt en gekookt moeten worden. 
Als ze niet goed bewaard worden, 
verkleuren ze (kapucijners bijvoor- 
beeld worden zwart door vocht), 
kunnen ze gaan schimmelen of kun- 
nen ze door ongedierte worden aan- 
gevreten. Servische soep 

Recept voor Servische bonensoep: 
50 g mager rookspek, 50 g salami, 1 
ui, 1 paprika, 1 blik witte bonen, 1 
bouillontablet, 2 tomaten, 2 takjes 
peterselie, 75 g Umer, paprikapoe- 
der (liefst een scherpe), peper. 

Snijd het rookspek en de salami in 
blokjes. Bak het spek en de salami 
op een klein vuur langzaam bruin. 
Maak de ui schoon en snijd hem 
klein. Was de paprika, halveer hem 
en verwijder de steelaanzet, zaadlij- 
nen en pitjes. Snijd de paprika in 
blokjes. Doe de ui bij het vlees en 
laat het glazig worden. Smoor de pa- 
prika met royaal paprikapoeder 
zacht mee. 

Laat de bonen in een vergiet uitlek- 
ken. Doe de bonen, een Vi 1 water en 
de bouillontablet bij het groente- 
vleesmengsel. Breng het aan de 
kook en kook de soep tien minuten. 
Was de tomaten en snijd ze in par- 
ten. Schep de tomaten door de soep 
en laat de soep nog vijf minuten ko- 
ken. Was de peterselie en knip de 
takjes klein. Maak de soep op smaak 
met peper, paprikapoeder en de pe- 
terselie. Schep aan tafel wat Umer 
op de soep. 

Andere peulvruchten: vervang de 
witte bonen door bruine bonen of 
linzen. 

Gedroogde witte bonen: week de bo- 
nen twaalf uur en kook ze één uur in 
ruim water. 

Per portie: 2300 kj (550 kcal), 32 g 
eiwit, 26 g vet, 50 g koolhydraten. 

Menusuggestie: Servische bonen- 
soep, volkorenbrood, vanillevla met 
sinaasappel. 

Voor vragen over voeding kunt u op werk- 
dagen van twaalf tot vier uur de Voedingste- 
lefoon van het Voorlichtingsbureau voor de 
Voeding raadplegen: 070-3510810. Deens droogrekje 

'Susanna' is de naam van een 
nieuw Deens design droogrekje. 
Het rekje is vooral bedoeld voor 
kleinere artikelen zoals vochti- 
ge hand- en theedoeken, natte 
handschoenen en jassen. Het is 
met vier schroeven vrijwel over- 
al te monteren, maar is bijzon- 
der geschikt voor vochtige 
ruimten zoals badkamers en on- 
verwarmde schuurtjes. Het 
stroomverbruik van-de 'Susan- 
na' is te vergelijken met het ver- 
bruik van een zestig watt gloei- 
lamp. Door middel van een stek- 
ker wordt het aangesloten op 
het lichtnet en kan met een geï- 
soleerde schakelaar gemakke- 
lijk aan en uit worden gezet. De 
buizen kunnen maximaal een 
temperatuur van zestig graden 
Celsius bereiken. Hierdoor ont- 
staat, aldus de fabrikant, abso- 
luut geen verbrandingsgevaar 
voor de gebruiker of voor de te 
drogen artikelen. 
Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd Vakopleiding VVV sterk praktijkgericht DE ALGEMENE vakoplei- 
ding VVV is sinds sep- 
tember gevestigd in Bre- 
da, hèt toeristisch opleidings- 
centrum van Nederland. De 
switch van Amersfoort naar 
Breda maakt het beter moge- 
lijk om door te stromen naar 
de HBO-opleidingen van de 
Nationale Hogeschool voor 
Toerisme en Verkeer en maakt 
het ook een stuk gezelliger 
voor de studenten, die hier- 
door veel 'vakgenoten' ont- 
moeten. Tegelijkertijd is de op- 
leidingsduur verlengd tot an- 
derhalf jaar. Het is vooral een 
praktische opleiding. door Everhard Hebly De algemene vakopleiding VVV 
bestaat nu ruim twintig jaar en werd 
ooit opgericht vanuit de branche 
zelf. De opleiding stoomt jonge men- 
sen klaar voor het vak van toeris- 
tisch informatie medewerker. Overi- 
gens niet uitsluitend voor een VW- 
kantoor, want de afgestudeerden 
vinden hun werk ook bij ANWB, 
reisbureaus, luchtvaart- en recrea- 
tiebedrijven en NS. 

De eisen die aan de leerlingen, en 
niet in de laatste plaats aan de afge- 
studeerden, gesteld worden zijn hoog. De toeristisch informatie me- 
dewerker moet een extroverte dui- 
zendpoot zijn die het leuk vindt om 
met mensen om te gaan. 

De laatste lichting die van school 
kwam, werd ge- 
acht het vak in 
één jaar te leren. 
Met de verhui- 
zing naar Breda 
werd besloten de 
studieduur te verlengen tot ander- 
half jaar. Irene Berkhout, studie- 
coördinator en zelf in het verleden 
werkzaam bij de VVV Eindhoven: 
„Er was gewoon te weinig tijd in één 
jaar. De leerlingen gaan nu langer op 
stage en krijgen ook meer vakken, 
zoals Spaans en Italiaans. Talen 
worden steeds belangrijker op VVV- 
kantoren." 

„Het is een zeer praktische oplei- 
ding. Ook het examen heeft bijvoor- 
beeld een praktijkgedeelte waarbij 
de talenkennis getest wordt. We 
doen veel rollenspelen. Van maan- 
dag tot en met donderdag krijgen de 
leerlingen theorie en baliepraktijk. 
Elke vrijdag staat een uitstapje naar 
een toeristische bezienswaardigheid 
ergens in Nederland op het pro- 
gramma. Ze moeten uit eigen erva- 
ring het 'toeristisch produkt' van 
Nederland leren kennen, want dat is 
veel beter als ze aan de balie staan." 

„Tijdens die bezoekjes moeten de 
leerlingen bij toerbeurt de rol van gids vervullen. Het werk in een 
VVV-kantoor is zo uitgebreid, dat 
ook de nieuwe leerlingen soms met 
hun ogen staan te knipperen. Klan- 
ten aan de balie verwachten dat je Je moet extraverte duizendpoot zijn alles weet over een bepaalde stad. 
Een stresserige baan is het." 

Meidenberoep 

Praktijk en nog eens een keer 
praktijk. Afgestudeerden zijn geen 
theoretische wetenschappers met 
twee linkerhanden, maar mensen die het toeristisch bedrijf van haver 
tot gort kennen. Na de stage stro- 
men ze allen direct door naar eon 
vaste baan. In de toeristische sector 
is veel werk en zoals de vlag nu 
hangt, zal dit 

- alleen maar toe- 
nemen. 
Irene Berk- 

■ hout: „We wor- 
den het hele jaar 
door belaagd door VVV-kantoren, 
maar voorlopig houden we een 
maximum aantal leerlingen van ze- 
ventig aan. De opleiding eindigt in 
februari, vlak voor het bij de VVV- 
kantoren drukker begint te worden. 
De leerlingen zijn direct beschik- 
baar en dat is een groot voordeel 
voor de branche." Ze merkt op dat het 'meidenbe- 
roep' is. De jongens zijn op één hand, 
soms op een vinger, te tellen en ze 
wijt het aan de onbekendheid met 
het vak. Een gemengd gezelschap 
zou veel beter zijn, volgens haar. 
Voor wie zijn moderne talen enigs- 
zins beheerst, enthousiast, zelfstan- 
dig en kordaat is, ligt een mooie toe- 
komst in het verschiet met zeker- 
heid op een baan. 

Berkhout: „We hebben een vrij 
pittige selectie waaruit moet blijken 
of je introvert of extrovert bent. Ook 
een mondelinge talentest maakt er 
deel van uit, maar daar hoeft nie- 
mand bang voor te zijn. Het is ge- 
woon belangrijk datje het leuk vindt 
om met mensen om te gaan." WV-medewerkster Esther Mulders: 

'Hectische internationaal 
sfeertje trekt me aan' ESTHER MULDERS is 
sinds 1988 werkzaam bij 
de VW Amsterdam en 
het bevalt haar prima. Het is 
druk, hectisch en stresserig, 
maar toch is het werken bij 
de VW Amsterdam volgens 
haar het mooiste wat je als 
toeristisch informatie mede- 
werker kan overkomen. Ja, 
toch? 

Op de dag dat ik haar spreek, is 
er bij de VVV aan het Stations- 
plein bijna geen doorkomen meer 
aan. Het is er druk en warm, een 
ingesproken cassettebandje waar- 
schuwt voor zakkenrollers en bui- 
ten staan de ronselaars van de 
low-budgethotels. Esther Mulders 
heeft dus weinig tyd, maar is blij 
dat ze even kan zitten met een 
sigaretje. 

„We zijn een VW-I kantoor en 
doen daarom ook de voorverkoop. 
Het is nu zo druk vanwege de 
Rembrandt-tentoonstelling, maar 
goed, er is bier altijd wel wat en 
het is dus altijd druk. We werken 
hier met 25 yaste krachten en in. 
het zomerseizoen met het dubbele 
aantal, ook al omdat we dan tot 
twaalf uur 's nachts geopend zijn." 

Om brj de VW Amsterdam te 
werken, heb je niet speciaal het 
papiertje van de opleiding nodig. 
Amsterdam heeft zijn eigen oplei- 
ding. Na twee weken begin je aan 
de balie. „Dat houdt in dat je in- 
lichtingen geeft over excursies en 
hotels. Je moet ook vaak proble- 
men oplossen. Als een toerist be- 
stolen wordt, gaat hij toch nog al- 
tijd eerst naar de VW en pas daar- 
na naar de politie. Na het balie- 
werk word je ingeschakeld voor 
de kassa en uiteindelijk kom je 
tijdelijk op het éénmans-kantoor 
in de Leidsestraat waar je er hele- 
maal alleen voor staat." 

Het woord éénmans is niet hele- 
maal op zijn plaats, want Esther heeft op dit moment geen manne- 
lijke collega's. Werken op een 
VVV-kantoor doe je niet als man, 
zo is blijkbaar de algemene ge- 
dachte. „Dat vind ik best jammer, 
want het is helemaal geen speci- 
fiek vrouwenberoep. In de zomer 
waren er drie mannelijke seizoen- 
krachten van de 25. Het zijn altrjd 
wel gezellige en vrolijke types." 

Summum 

Ze koos in 1988 Amsterdam als 
stageplaats en trad er later in vas- 
te dienst. Een logische keus was 
dat voor haar omdat ze Amster- 
damse is en omdat de VW Am- 
sterdam waarschijnlijk het meest 
drukke kantoor van Nederland is. 
„Het hectisch, drukke en stresse- 
rige en het internationale sfeertje 
trekt me enorm aan en dat moet je 
echt liggen. Je moet goed tegen 
gezeur kunnen, want dat hoor je 
de hele dag." 

„De dagen vliegen om, want je 
hebt geen tijd om even te gaan' 
zitten. Als je weleens in het archief 
moet helpen, dan kruipen de da- 
gen voorbij. Volgens mij is Am- 
sterdam het summum voor een 
VW-medewerker. Ja, toch? Of 
vind je van niet? Ik zou nergens 
anders willen werken. De WV's 
in kleinere plaatsen zijn vaak hele- 
maal nog niet professioneel." 

De opleiding vond ze leuk, maar 
het was stevig aanpoten. Je moest 
volgens haar wel erg veel uit je 
hoofd leren en vaak waren het 
overbodige zaken. „Je moest alle- 
maal dingen leren die je nooit ge- 
bruikt in de praktijk. Maar soms 
was het best leuk en het voordeel 
is, dat ik nu overal wel iets over 
kan vertellen, al zal dat niet zo 
snel gebeuren bij de VW Amster- 
dam. Wat ik weleens jammer vind, 
is dat ik anders naar Amsterdam 
ga kijken. Ik ga nooit meer zo on- 
bevangen de stad in als vroeger, ik 
loop er altijd als toerist rond." 1 
2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 
11 


12 
H 13 H 


14 
15 


16 


23 


17 

29 

33" 


18 
19 
20 


21 
22 
24 


25 
26 


|H3l] 


27 


28 


34 


30 
32 


35 
30 


37 
38 


39 


■B40 


41 


42HH 
■H43 
44 
«5 
46 
47 Hij 4 8 
49 


50 


51 


58 


52 
68 


64 
53 


54 


55 


56 
57 
59 
60 


ffll 61 


62 


03 
65 
66 


67 


69 


70 


71 
72 


73 


74 
75 


76 


77 


78 
6 Kruiswoordpuzzel Welk winwoord kunt u maken met 
de opgegeven letters? 
45-54-1-7-64-71-32-5-69-44-39-69-74-28 HORIZONTAAL: 1 zangstuk; 6 
geestelijke; 12 wandelhoofd in zee; 
14 pantoffel; 15 vervoersmij.; 17 
voorz.; 18 vis; 20 onbep. hoofdtelw.; 
21 tot rouwbeklag; 22 zwemvogel; 24 
rollende trap; 27 gesteente; 28 groot 
ongeluk; 30 stuwende kracht; 31 ge- 
voel voor wat past; 32 pers. vnw.; 33 
antwoord betaald; 35 riv. in Utrecht; 
36 en andere; 37 uitroep; 38 deel van 
het jaar; 40 bijzonder goed; 43 Griek- 
se letter; 44 welpenleidster; 46 nie- 
mendal; 48 speelgoed; 50 voorz.; 52 
nummer; 53 schaakterm; 55 reeks; 
56 soort onderwijs; 57 geregelde toe- 
stand; 59 deel van Europa; 61 deel 
van een schip; 63 bevroren dauw; 64 
onzin; 66 pi. op Ameland; 67 motor - 
schip; 68 muzieknoot; 69 dwaas; 70 
geheel de uwe; 72 sint; 73 priester; 75 dichte menigte; 77 gereedschap; 78 
soort duif. 

VERTICAAL: 1 zangvogel; 2 wa- 
terhoogte; 3 tocht; 4 kleverige stof; 5 
bijwoord; 7 overblijfsel; 8 niet stevig; 
9 doortochtgeld; 10 voegwoord; 11 
solo-uitvoering; 13 riv. bij Rotter- 
dam; 16 weekdier; 18 rode vloeistof; 
19 olifantssnuit; 21 tegenspoed; 23 
lengtemaat; 25 voorz.; 26 paardeslee; 
27 zangnoot; 29 bonbon; 31 nogal; 34 
geestelijke; 36 vrachtschip; 38 on- 
bep. vnw.; 39 vochtig; 41 knaagdier; 
42 zangstem; 45 ploegleider; 47 groef; 
48 hoofddeksel; 49 pistoolfoedraal; 
51 beloning;. 54 plant; 56 vogel; 58 
lengtemaat; 59 riv. in Italië; 60 de 
onbekende; 62 voorz.; 64 moeras- 
palm; 65 korenhalmen; 68 insekt; 71 
hoogste punt; 73 per procuratie; 74 
voegwoord; 75 titel; 76 Militaire Poli- 
tie. 

Winwoord puzzel vorige week: 
SLOPER 
jr- dl 
, -* "■ * K ^ss'ü.- Öt^? 

• Esther Mulders:'Je moet goed tegen gezeur kunnen.' Foto Bram de Hollander Karwei '92 toont slimme vindingen VOOR DE vijfentwintigste 
keer wordt van donder- 
dag 23 tot en met zondag 
26 januari in de Jaarbeurs te 
Utrecht de doe-het-zelf-beurs 
Karwei gehouden. In die kwart 
eeuw is er in de doe-het-zelf- 
branche en op het knutselfront 
veel veranderd. 

De industrie heeft in de loop der 
jaren handig ingehaakt op de doe- 
het-zelf behoeften. Zo bestaat er al 
langere tijd verf die makkelijk uit- 
strijkt, snel droogt en sterk is, zijn er 
ingenieuze vloerlegsystemen, snel 
aan te brengen wandpanelen, lichte 
boormachines enozvoort. 

Tegenwoordig is er nog maar wei- 
nig groot nieuws te melden. Hoewel 
er af en toe nog wel eens iets specta- 
culairs op de markt verschijnt. Op 
Karwei '92 zijn uiteraard enkele no- 
viteiten en praktische vernieuwin- 
gen te vinden. Zo is er een kraana- 
dapter met waterstop. Dit apparaatje 
past op elke kraan en is voorzien van 
een soort voelspriet. Zolang je met 
een hand, bord of glas die spriet aan- 
raakt, blijft het water lopen. Laat 
men de spriet los dan stopt de water- 
toevoer. Op die manier valt er veel 
water te besparen. mwmm n u i u jm iiimwwwmwwiw^iwprowwiMwy > ^ . . i V f .• - - - *" <:;*\' 
t , sr - Een hele slimme Nederlandse uit- 
vinding is de Bit-Chck Dit hulpstuk 
kan na het boren op de machine 
worden gezet, zonder de boor te hoe- 
ven verwijderen om ermee te 
schroeven. Wil men weer boren dan 
is de Bit-Click in een enkele handbe- 
weging er af te halen. 

Milieuvriendelijk 

Veel aandacht ook voor allerlei 
milieuvriendelijke produkten als 
waterverdunbare vloerafwerkings- 
en onderhoudsmiddelen, verven, 
beitsen, hechtprimers en betonver- 
ven. Bij de verfsoorten wordt ook 
het aanbod in kleuren steeds groter, 
vooral ook door de mengmachines 
die vrijwel elke denkbare tint kun- 
nen maken. 

Cracklin'Finish is de naam van een 
nieuw produkt, bestaande uit twee 
spuitbussen waarmee een craquelé 
of marmer effect kan worden ge- 
creëerd. Het kan op alle mogelijke 
achtergronden, zoals kunststof, 
hout, steen, glas, keramiek en me- 
taal. Er zijn zes verschillende kleu- 
ren. 

Woontheater 

Veiligheid in huis is een ander the- 
ma dat steeds uitgebreider terug- 
keert op Karwei. Nieuw dit jaar is 
een veiligheidsraamsluiting in mes- 
sing die met een sleutel kan worden 
afgesloten. 

Evenals vorig jaar is er, tijdens de 
beurs, in de Marijkehal een Woon- 
theater. Allerlei wetenswaardighe- 
den op het gebied van woonstijlen, 
kleuren, verf en wandbekleding, wo- 
ningtextiel, raamdecoratie, keuken- 
sanitair kan men hier vinden. Bo- 
vendien zijn er een aantal interieur- 
sneltekenaars te vinden. 

De beurs is van donderdag 23 t/m zondag 
26 januari dagelijks geopend van tien tot zes 
uur. Zondag gaat de beurs om vier uur dicht. 
De toegangsprijs is tien gulden. • Op het Doe-het-zelf Plein wordt 
weer volop gedemonstreerd. 
Ked.iaieaures ATV: Weokim.-i.lu, 

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, 

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens) 

Coördinatie: Trudy Steenkamp 

Vormgeving: Paul Bnsse Uitslag kleurwedstrijd 

Het aantal kleurplaten dat bij 
de redactie van de ATV-pagina 
binnenkwam overtrof onze ver- 
wachtingen. Meer dan driehon- 
derd meisjes en jongens (en een 
mevrouw van 73 jaar) lieten ons 
hun kleurkunst zien. Voor de 
jury was het dan ook heel erg 
moeilijk om toch een keuze te 
moeten maken. Uiteindelijk zijn 
de volgende prijswinnaars uit 
de bus gekomen: de hoofdprijs- 
winnares is Tamara Baart uit 
Rijsenhout en de eerste prijs 
ging naar Machiel René Zand- 
vliet uit Wormerveer. 

De overige prijswinnaars zijn: 
Keesje Kuil uit Weesp, Esther 
Krijger uit Zwanenburg, Nancy 
Fernandes uit Amsterdam, Ha- 
mite Sak uit Amsterdam, Es- 
ther van Hout uit Houten, Cleo 
de Jong uit De Kwakel en Nicole 
Pawlowski uit Amsterdam. De 
prijsjes voor de winnaars zijn 
onderweg. Bruidsshow in 
Kooy's tuindorp 

Ruim twintig bedrijven pre- 
senteren zich zaterdag 25 janua- 
ri op de Bruidsbeurs in Jaap 
Kooy's Tuindorp in Aalsmeer 
om informatie te verschaffen 
over alles wat met trouwen te 
maken heeft. 

Om elf uur, half twee en half 
vier presenteert Bruidshuis 
Elly uit Zwanenburg de aller- 
nieuwste bruidsmode voor 
vrouwen en mannen. Daarnaast 
is er een aantal speciale aanbie- 
dingen van de deelnemende on- 
dernemers (schoenen, haarmo- 
de, catering, sieraden, druk- 
werk, geschenken en foto's) 
maakt ieder toekomstig bruids- 
paar kans op een waardebon 
van tweehondervijftig gulden. 
De trekking vindt plaats voor 
iedere bruidsshow. De Bruids- 
beurs begint om half tien en ein- 
digt om vijf uur. 

Jaap Kooy's tuindorp is te vinden op de 
hoek Aalsmeerderwcg 436/Legmeer- 
cUjk 123 In Aalsmeer, tel. 02977-29411. Gastronomie 
op boekenbeurs 

Boekhandelaren uit tien pro- 
vincies presenteren op zondag 2 
februari, tijdens de Midwinter 
Boekeriberg, hun collectie twee- 
dehands en antiquarische boe- 
ken in de Grote Zaal van de 
Beurs van Berlage te Amster- 
dam. Extra aandacht is er deze 
keer voor het onderwerp gastro- 
nomie. Boeken over onder an- 
dere keukens, culinaire achter- 
gronden en allerlei soorten ge- 
rechten. Culinair journalist Jo- 
hannes Dam zal tijdens deze 
beurs voor de eerste maal zijn 
'smaakcollege' houden. Verder 
is de Kookboekhandel zeer na- 
drukkelijk aanwezig met een 
omvangrijke collectie over gas- 
tronomie en Henk Raaf demon- 
streert het stookproces met een 
Ierse destilleerketel. 

Tijdens de Midwinter Boe- 
kenberg ruimt het Amsterdams 
Historisch Museum haar ar- 
chief op. Een greep uit de aan- 
biedingen: 'Meesterwerken in 
zilver', de 'Collectie Van Don- 
gen' en 'Rembrandt en teke- 
naars in zijn leven'. 

De Boekenberg is van tien tot vijf uur 
geopend. De toegang is ƒ 2,50. Kinderen 
tot twaalf jaar gratis. Voor meer inlich- 
tingen: De Kan, tel. 020-G2757SI4. Het 
adres van de Beurs van Berlage is 
Beursplein 1, Amsterdam. Historische film 
draait in Tuschinski { -j-v ER LETZTE MANN' is al- 
I I weer de vierde film in de se- 
■■ — ' rie Nostalgie in Tuschinski, 
die zondagmorgen 19 januari in de 
gelijknamige Amsterdamse bio- 
scoop te zien is. De Duitse film uit 
1924 vertelt het verhaal van de 
tragische neer- 
gang van een 
oude hotelpor- 
tier. Evenals 
voorgaande ke- 
ren wordt de mu- 
ziek van de film, mmmmmi^mm—mMa 

net als vroeger, 

'live' op het orgel gespeeld. 

Regisseur Priedrich Wilhelm 
Munrau gebruikte in 'Der letzte 
Mann' voor het eerst de 'vrij bewe- 
gende', subjectieve camera in een 
hoofdrol als verteller. De intieme de- 
tails van het kleinburgelijk bestaan 
van een hotelportier worden zo wel- 
sprekend gevisualiseerd, dat in de 
hele 'stomme' film maar één tussen- 
titel nodig is. 

De oudere portier ontleent zijn 
waardigheid en zelfrespect aan zijn 
uniform. Als hij de zware koffers 
niet meer dragen kan, mag hij de 
toiletten gaan schoonmaken. Tege- 
lijk met zijn uniform verliest hij zijn 
status en trots, maar uiteindelijk Speciale korting 
'Der letzte Mann' 
voor onze lezers ontfermt het 'lot' zich over hem. We 
zien in de hoofdrollen onder andere 
Emil Jannings, Maly Delschaft, 
Max Hiller en Emilie Kurz. 

'Nostalgie in Tuschinski' is een 

initiatief van Cannon Cinema b.v. 

in samenwer- 

king met het 

Nederlands 
Filmmuseum. 
Al eerder wer- 
den met groot 
succes, in deze 
serie vertoond: 
•=—■»■-■■•■— ■■ Lucky Star, Ben 
Hur en Metro- 
polis. De laatste film in de serie, 
'Greed', zal gedraaid worden op 
zondagochtend 16 februari. Korting 

Weekmedia biedt lezers de gele- 
genheid de vertoning in Tuschinski 
van het historische meesterwerk 
'L»or letzte Mann' op zondagochtend 
om half elf te bekijken met een re- 
ductie van drie gulden op de toe- 
gangsprijs. Door middel van het in- 
vullen van onderstaande bon, maar 
wel eerst na telefonisch gereser- 
veerd te hebben, betaalt u in plaats 
van negen slechts zes gulden. 
Bon voor onze lezers 

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische 
reservering bij de kassa van Tuschinski, tel. 020-6230655 (dagelijks van 12 tot 
18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers. per 
bon) voor de vertoning van 'Der letzte Mann' op zondagochtend 19 januari om 
10.30 uur (de film duurt twee uur) Naam: 

Adres: 

Postcode:., Aantal personen (max. 4 per bon): Woonplaats:. WEEBWG& geeft u meeri 
SONY 63 CM KVX25TD 
STEREO TELETEKST 

Flat en Square Black Trinit- 
ron beeldbuis, euroscart, 
stereo, teletekst en af- 
standbediening. Adv. "21 50.- JVC63CMSUPERVHS 
STEREO TELETEKST HITACHI 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST ÜM SONY 70 CM KVC27TD 
STEREO TELETEKST SONY 55 CM KVX21TD 
STEREO TELETEKST SONY55CMKVM2131 
SUPER TELETEKST SHARP 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST 
SONY CAMCORDER 

F450; Topper! HiFi, 3 lux, l 
zoom, autotocus. '2550.- Ö1849.- KLEINSTECAMCORDER 

(Sony) Smmsysteem, 5 lux, Hi- 
Fi, 6xzoom,autolocus. '2395.- SONY CAMCORDER 

F250; Kompakt. autolocus. 
Inkl. accessoires. Adv.*2775 
TOPMERK CAMCORDER 

E1 0; (Sony) 8mm systeem, Hi- 
Fi stereo, 6x zoom, 4 lux. '2799.- SHARP CAMCORDER 

VHS-C, 1 2x motorzoom. kleu- 
ren LCD-zoeker. Adv. '2799.- 1679. JVC CAMCORDER 

VHS-C, Super komakt. "21 99. 280 LITER KOEL/VRIES KOMBINATIE 

Ruime koel/vries kombinatie van 280 liter totaalinhoud. 
Op "ooghoogte" de koelruimte met volautomatische 
ontdooiing en beneden het 4-sterren vriesgedeelte, 
regelbare thermostaat, kontrotelampjes, ijslaadjo en 
invriesoverzicht op de binnendeur. Adviesprijs "979.- 
3WS «S S2SEE! 
S^^^^s 11 
PHILIPS CAMCORDER 

6843; VHS-C, autolocus. - 2095.- 
PHIUPS70CMKTV 
STEREO TELETEKST 

Type 28GR5770; 70cm flat 
square, in-line, quikstarlbeeld- 
J buis. stereo, teletekst en af- 
standbediening. Adv.'2275.- M PHILIPS 63 CM 5760 
*1 STEREO TELETEKST m 95.- 63 CM TELETEKST 

Nederlandse Philips garantie. 

WI295.- 

PHILIPS 55 CM KTV 
STEREO TELETEKST 5, PHILIPS 63 CM KTV 
AFSTANDBEDIENING PHILIPS 21GR2550 
55 CM TELETEKST 

m 895.- 

45 CM TELETEKST 

Nederla ndse Philips garantie. 

ww 043.- 

37 CM AFSTANDBED. 

ww 385 B ■ 

37CMKLEUREN-TV 

ww 375, ;^7iV«V.ii.av.-ii;bM:<«'r,:. 

■.•■ÖRKTlS;3.JftAR-Vv 
^GtARANTIE-iï o 

-.doel ïan.uw locslci).. JVC HI-FI VIDEO Kk 

830;TOPKLASSE! VHS-HO, 
hi-fi stereo geluid. "1899.- PHILIPS HI-FI VIDEO 

VR6870; Afstandbediening, 
VHS-HQ, HI-FI stereogeluid. 
Ned. Philips garantie! '1995.- HITACHI HI-FI VIDEO 

VT570; VHS-HQ, stereo.M 999. BLAUPUNKT HI-FI 

RTV740; 3 koppen VHS-HQ 
HI-FI stereo geluid. '2295.- PANASONIC HI-FI 

F60; 4 ko ppen, VHS-HQ. *1 894.- 

Ü1349.- 

SONY VHS-HQ VIDEO 

V210;Afstandbedlenlng.'1110.- iiiiiii 


teletek laottt* 

I n d • J I n o Informatie; Publieks ... 

.-' Informatie:'*,, 
102 Nleuivi . ioi 201 035-770025 

200, programma 201 .(allan In ■"■'. 

300 omroep 301 kantoor- - 

400/ urlja Tijd, TalotakM - 401 tijd' 
900 Coniumant» financier 301 
600 sport ■ 601 

700 UJeer en uerkeer 701 

1 landbouw en regio eoi Omroep- ouarzicht: 

504 RIM0 310 UfiRfl 320 KRO 331 
350 


SONY 55 CM KLEUREN-TV 
STEREO-TELETEKST 

Type KVX210J: 55cm Flat & Square 
black trinitron beeldbuis, teletekst. 
2x10 Watt hifi stereo versterker, 
automatisch zenderzoek-systeem en 
infrarood afstandbediening. 
Adviesprijs "2000.- 

SONYMIDI-SET + 
CD-SPELER + BOXEN 

NEWSD82CD; Versterker 2x35 Watt. 
5-bands equalizer. Surround-Sound. 
Tuner, digitaal, 12 voorkeuzestations.. 
Dubbel-cassettedeck., dolby-B, CD- 
speler, 4x oversampling en 16 bits 
digitale filter, Music Scan, Shuffle 
Play. Luidsprekerboxen. 2-weg 
systeem. Infrarood afstandbediening. 
Adviesprijs '1110.- 
m 
cxm 
MÉtt&i 
'n OHü :ö 

^ ■ Aan wie ook. 

■"■" M»t BCC veel goedkoper « > *> u een 

|l l | l j- u "-'" rnri " Z °M,,B|i[|i|7— --"""■™ HMffll 
JVC VHS-HQ VIDEO 

Van de uitvinders! '131 9.- JVC VHS-HQ VIDEO 

HRD600; 3 koppen, voor per- 
fektbeeldl Afst.bed.. "1429.- 779. BLAUPUNKT VIDEO 

RTV570; VHS-HQ + afst.bed. | 
+ barcode leespen "1545.- 

779.- 

BLAUPUNKT VIDEO 

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen, 
8 uur, afstandbed. '1695.- 
innnTii ARISTONA 70 CM 
SUPER TELETEKST 

1298.- 

BLAUPUNKT 70 CM 
STEREO TELETEKST IWÈ GRUNDIG 70 CM 
STEREO TELETEKST 

«1498.- 

BLAUPUNKT 63 CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG 63 CM 
LUXE TELETEKST ARISTONA 55 CM 
STEREO TELETEKST 

52KV2527; 20 Watt + 4 boxen GRUNDIG 51 CM 
TELETEKST STUNT 
ARISTONA 51 CM 
AFSTANDBEDIENING GRUNDIG P37-440 
AFSTANDBEDIENING m 949.- 

PANASONIC VIDEO 

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, 
afstandb ed, ,+leespen "1 733.- 

m 849.- 

HITACHI VHS VIDEO 

M720; HQ-beeldkwaliteit![ 
LCD-afstandbediend. "999.- 1 WÊ 679.- 

HITACHI VHS VIDEO 

M730; 3 koppen. Adv. "1 299.- m 779. 

AKAI VHS-HQ VIDEO 

VSF10; afstandbed. "878.- 

m 589.- 
GRUNDIG VHS VIDEO 

VS51 0; + TELETEKST. "1 549.. PHILIPS VHS VIDEO 

302; 3 koppen, perfekt beeld, 
LCD afstanabediend. "1 295.- m 779.- PHILIPS VHS VIDEO 

VR6290; HQ! Afstandbediend! 
Ned.Philips garantie! "1195.- m 629: ARISTONA VHS VIDEO] 

2SB01; VHS-HQ, inkl.af- 
standbediening. Adv."1 095.- m 629.- STUNT! VHS HQ-VIDEOl 

Inkl. afstandbediening! 
VHS VIDEO-SPELER gCLEUIIEi-TELËVaSBE 

ÜFSTMOBEB 

Adviesprijs *1675.- wem. 

MIELE 1150TOEREN 
WASVOLAUTOMAAT 

Type W750; Voorlader, RVS 
trommel EN kuip, centrifu- 
geert tot 1 150 toeren p/m;bui- 
tenmantel tweezijdig geë- 
mailleerd. Adviesprijs "21 99.- 

matte/ 

SIEMENS WM3380 

»1265.- 

WASDROOGKOMBINATIE 
PHILC0103RVS 

Tegen meerprijs wast en 
droogt u in één machine: 

W 1485.- 

AEG LAVAMAT RVS 

De grote AEG kollektie bij 
BCC te bewonderen! Wat 
zegt u van deze AEG/BCC 
stuntaanbieding? "1549.- 

1245.- 
PHILIP S 800TOEREN 

m 875.- 

BAUKNECHTWA6500 

745.- 
INDESIT1200TOEREN 

Type W1 200WDOJ; Voorlader, 
centrifugegang 1200trn/min., 
rvs trommel EN kuip. "1399. m 969.- 
1000 TOEREN RVS 

Nederlands topmerk. Trom- 
mel EN kuip roestvriistaal! 

WW 779." 

HOLL 1000 TOEREN 

m 799.- 

ZANUS SI 400 TOEREN 

m 699.- 

400 TO EREN LUXE 

ww 599." 

INDESIT PROMOTIE 

Type 25 96; Adv.*799.- 

vtmf 539." 

STUNT! 550 TOEREN! 

Type 55 0LB; Volledige gar.. 

~~ 479.- 
PHILIPS 

850 

TOEREN 

BOVEN- 

LADER 

Type AWG089; Opvolger van 
de nu reeds legendarische 
PHILIPS CC1 000, echter met 
REGELBARE centrifugegang 
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 
stuurd, eco-knop. "1495.- 999.- AEG TURNETTE 

Inclusief aparte 2800-toe- 
ren centrifuge. Adv/1375.- 

»1049.- 

1000 T OEREN RVS BL 5 JAAR ' ' 

ZANUSSI WASDROGER 

type TD 50; adv.pr. 649.- 

*$& 399.- 

RVS R EVERSEREND 

m 549.- 

BAUKN ./BOSCH/AEG 
liHErv.a629." 

PHILIP S/WHIRLPOOL 

m 699.- 

CONDENSDROGER 

\m 849.- 

SIEME NS CONDENS 

] m\tMc/ 

MIELE DROGER 

mwn.- 

MERKCENTRIFUGE 

169.- 280 LITER 2-DEURS 
LUXE KOELKAST 

Ondanks grote inhoud kom- 
pakte afmetingen. Kwalita- 
tief uitstekende koeler/vrie- 
zer. Adviesprijs '848.- m 425.- 

INDESIT 2-DEURS 

Type -2023; Tweedeurs 4- 
sterren kombikast. Adv.*899, 

m 495.- 

ZANUSSI 2-DEURS 
MAGNETRON OVEN 

Snel ontdooien en verwarmen. 219.- MAGN. DIGITAAL 

1 standen, digitale tijdklok 
en elektronische bediening 239.- 

SAMSUNG RE570 

269.- 595.- 

PHILIP S 240 LITER 

m 675.- 

BAUKNECHT2304 

m 725.- 

BOSCH 2-DEURS 

Type KSV; De nieuwe met 260 
literinhoud. Adviesprijs. "1 199.- 

SIEMENS KS2648 

895.- vraag, opmerking, probleem? 

INFO- LIJN 

020-6474939 

Geen prlis-lnfo l.v.m. konkurrentle' 

Afd; konsumentenbelange'n 
Ma,- t/m Vf.lplOO tot 16.00 uur . : Tijdstip van levering? . 
■■•■-■.••. Belde'BCC--.- ■■'.":■ 

TIJDENLIJN 
i 020-647621 9 

■ Eén .dag voor levering; 
van 14.00 tol 1 6.00.uur. . ' 
KOEL/VRIES KOMBI 

Geen twee deurs koelkast 
maar een echte 280 liter 2- 
deurs koel/vries kombinatie. 
Koelruimte op "ooghoogte". 
Adviesp rijs"979.- 

m 469.- 

ZANUS SI K/V (OJ) 

wÊ 769." 

PHILIPS ARG280 K/V 

839.- MIELE KOEL/VRIES BAUKNECHT K/V 

949.- 
130 LTR. KOELKAST 

Oerdegelijke tabletop. Zeer 
fraaie uitvoering met formica bo- 
venblad. Officiële garantie. 

245.- 

145 LTR. KOELKAST 

Coolcraft 1 45 liter, 2-sterren. For- 
mica bovenblad. Garantie. ww 295.- 

PHILIPS 140 LITER 

Type AFB075; Tafelmodel, 
krasvast bovenblad, vriesvak. 395.- 

ZANUSS1 140 LITER 

445.- BOSCH KTF1540J 

ww 545." 

PHILIPS 160 LITER BAUKNECHT 160LTR. 

ww 645." 
OPZETVRIESKASTJE 

Handig opzetvrieskastje, waar 
altijd een plaatsje voor te vin- 
den is. Adviesprijs.*595 348.- HOLL. VRIESKAST m 378. PHILIPS VRIESKAST 

Type AFB095; Adv."665.- ww 498." 

BOSCH VRIESKAST 

Type GS D1311; Adv. '848.- 

ww 648." 

STUNT!! VRIESKIST!! mm SHARP MAGNETRON 

Type R2V10; Draaiplateau. 

m 289.- MOULINEX FM1115 

m 329. 

PHILIPS AVM704WH ma 

n 

n 

n 
n 

ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft m 349.- 

PHILIPS /WHIRLPOOL 

AVM610; 20 liter. Adv, "769.- ww 379.- 

MAGNETRON + GRILL 

TOPMERK!23literinhoud,800 
Watt, digitale klok. Adv. "999. 499.- 

BROTHER ER7341 

29 liter, digitaal, draaiplateau. 
Adviesprijs"899.- 549.- 

KOMBI MAGNETRON 

STUNT!! 3 in 1 !! Magnetron 
+ hete-!ucht oven. 4 GRILL 

m 599.-E 

SHARP 3 IN 1 KOMBI h 

R8180; 750W + draaiplateau. 

799. PANAS ONIC NN8550 

m\tlMffs 

KOMBI MAGNETRON 
3 IN 1 + DRAAISPIT 

35 liter inhoud, 800 Watt ver- 
mogen en digitale tijdklok. 
INDES 

VAAT- 

WASSE 

Type D310; Roestvrijstalen 
interieur, 12 couverts, 2 ro- 
terende sproeiarmen, 6 progr., 
waterontharder, geruisarm. 
Adviesprijs "1049.- 699.- 

BOSCH VW PS2100 

m 769.- 

BAUKN ECHT VW3PR 

W 949.- 

MIELE VVV G521 

1499.- , \COOOO S \ ^ \ X INDESIT 
FORNUIS 

Type K5400; Adviesprijs*799.- ww 518. STUNT! GAS-ELEKTRO 

De ideale kombinatie: koken ^^ 
op gas en elektrisch bakken ft 
en griller en. Adviesprijs*998.- ft ETNA FORNUIS 14.00 Ww 598." 

INDESIT G/E FORNUIS 

K5406; Gas-elektro. "1 049.- 

748.- 

PELGRIM FORNUIS 

400IV; Gas-elektro fornuis. 

898.- 

PELGRIM SUPERLUXE 
GAS-ELEKTRO FORNUIS 

410IV; Gas-elektro fornuis. 
Inkl. grill, draaispit en mixed 
-set. Adviesprijs'1425.- m 998.- 

ATAG ELEKTRISCH 

•EFF225/234/275. Adv.*1 445.- mms- 

ATAG INFRA TURBO 

KFF452; Luxe gas-elektro 
fornuis met hete-luchtoven, 
grill, kookwekker en gratis 
kookboek. Adviesprijs'1 735.- EU 1298.- 
SUPER KOOKPLAAT 

4-PITSGASKOOKPLAAT."298.- ww 198." 

ATAG KOOKPLAAT 

GKF334;4-pits.Adviesprijs"445.- 

m 348.- 
PELGRIM WASEMKAP 

WA15; Adviesprijs*245.- 128.- 

IEMKAP 

i standen. "380.- 

m 168.- ATAG WASEMKAP 

OWA425AN;3standen. "380.- -503134 123*b'ïÏ89 WÊÈwÈÈ ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD HAARLEM, I BEVERWIJK mmmmmMmmwmfflmmM Tl »JÏ1 •r-Yl-Ti ïTH 1 I Beverhof 16 (alleen witgoed) 3— SUPERS ll\l DE "' RAlM DSTAO : maandagmiddag ..:.:... ..;.1 tot S.30 uur 

^ # ^ # ' . ■—*■ *^^ ll ' 1 >»!■ lir«l«l#WiriK ■■ ■ .. dinsdag t/m vrijdag ■. 9 tot 5.30 uur 

i .«»<.-r^ nn .>.. .rrrmm.,.». rTrrrTTrrTTrrrïrrrrrmTrrrrr"" T~ m T^~T m ~ mmm ~ m - ■-~"^ — ~~- zaterdag .............9 tot 5 uur.KooPAvoND: 

I AMSTERDAM AMSTELVEEN DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoèvédorp vrijdag ....;.... 7 tot 9 uur 

I.LEIDSCHENDAM . . I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag ........... 7 tot 9 uur 

I . .: I MAARSENBROEK I importeur of fabrikant overige filialen donderdag ...... 7 tot 9 uur i£UJA| 
mmm m 

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN 

VAN DE KUST TOT DE 
i FLEVOPOLDER 

! EN VAN WATERLAND TOT IN DE 
HAARLEMMERMEER Donderdag 23 januari 1992 Los nummer ƒ 1,75 
52e jaargang nummer 4 
• Het subtropisch bad is open, maar de glijbaan en het opvangbadje zijn verboden toegang. Gran Dorado hoopt de 
glijbaan eind van de maand weer in gebruik te kunnen nemen. Foto Bram stijnen 

Glijbaan Gran Dorado mogelijk eind deze maand weer open 

'Stoplichten' tegen nieuwe 
ongevallen met glijbaan ZANDVOÖRT - Gran Dorado wil 'stoplichten' aanbrengen 
voor de glijbaan in het subtropisch zwembad. Daarmee moeten 
nieuwe ongelukken voorkomen worden. Deze en eventueel an- 
dere maatregelen worden getroffen in overleg met Gedeputeer- 
de Staten van Noord-Holland, die vorige week eisten dat de 
zestig nieter lange glijbaan gesloten werd. De directie van het 
bungalowpark hoopt de baan eind deze maand weer open te 
kunnen stellen voor het publiek. 

Gran Dorado wil de zwembad-glij- Hij was met het hoofd naar beneden 
haan zo snel mogelijk weer in ge- de glijbaan afgegaan en had bij zijn bruik nemen. Directeur exploitatie 
Beschop, sluit -niet uit dat dat eind 
van de maand al kan. Daarvoor moe- 
ten er voorzieningen aangebracht 
worden, die de veiligheid extra ga- 
randeren. „We denken onder andere 
aan hel installeren van 'stoplichten', 
die de gebruikers op afstand van el- 
kaar moeten houden", aldus Be- 
schop. Of het negentig centimeter 
diepe opvangbad dieper gemaakt 
moet worden, is nog niet bekend. 

De provincie liet afgelopen weken 
een onderzoek instellen naar de vei- 
ligheid van de glijbaan. Directe aan- 
leiding was een ernstig ongeluk in 
december. Een man moest toen 
zwaar gewond naar het ziekenhuis 
worden gebracht, nadat hij in het 
opvangbad zijn nek had gebroken. duik in het water de bodem geraakt. 

Videocamera 

Hoe dat mogelijk was, is niet hele- 
maal duidelijk. ' "> het zwembad zijn 
ais vtjiiigheidsmii&ti'vigèi videocame- 
ra's aanwezig, maar deze stonden op 
dat moment niet aan. Voor de glij- 
baan staat wel een bord met aanwij- 
zingen plus een verbod om op de 
buik naar beneden te glijden. In- 
specteur Hoek van de provincie con- 
stateerde in totaal 23 ongevallen 
sinds de opening van het bad, waar- 
onder enkele ernstige. Zo was ie- 
mand bewusteloos geraakt, en een 
vrouw liep een gebroken sleutelbeen 
op, toen haar man boven op haar 
schouder terechtkwam. 

Volgens de provincie was het ver- Ambtenaren terug in schoolbank 
bodsbord te onduidelijk. Tevens 
blijkt uit het onderzoek, dat met 
name de combinatie van glijbaan en 
opvangbad gevaarlijk is. 

Gran Dorado heeft tot nu toe het 
aantal van 23 ongevallen tegenge- 
sproken. Volgens Beschop is er 'in 
1990 tien keer iets gebeurd en in 1991 
zeven keer, waarvan twee serieuzere 
gevallen'. „Ongeval is een relatief be- 
grip", erkent inspecteur N. Hoek 
van de provincie, „maar voor ons 
verandert dat niets aan het aantal". 
Volgens het onderzoek moest al die 
keren medisch ingegrepen worden. 
Het ging onder andere om ontwrich- 
te en gebroken ledematen, plus die- 
pe "v/Siswonden. Volgens Beschop 
valt het allemaal wel mee. „Als je het 
vergelijkt met andere baden, dan 
mogen we ons hier - denk ik - nog in 
de handen knijpen". De bestaande 
veiligheidsmaatregelen in Zand- 
voort gaan volgens hem verder dan 
de normen hiervoor. 

Regels 

De bouwer van de glijbaan, de fir- 
ma Van Egdom uit De Meern, heeft 
verbaasd gereageerd op de sluiting. 
Het zou de eerste keer zijn, dat zo- 
iets in Nederland gebeurt met een 
van haar 240 glijbanen. Het bedrijf 
heeft er ook een groot aantal in het 
buitenland geplaatst, de totale leve- 
rantie komt op zo'n achthonderd 
stuks. Na het laatste ongeval zag de 
directie van het bungalowpark nog 
geen reden om de glijbaan te sluiten. 
„De glijbaan en het zwembad vol- 
doen aan de regels", verklaarde ma- 
nager Connie Westdijk begin janua- 
ri. „Dat zou betekenen dat de regels 
niet kloppen en andere glijbanen in 
Nederland ook gevaarlijk zijn. Ik 
denk dat dat niet het geval is". 

Momenteel houdt de directie het 
bad vrijwillig buiten gebruik. Het ge- 
sprek is volgens beide partijen 
'goed' en 'succesvol' verlopen. „De 
brand is voor een groot deel ge- 
blust", zegt Beschop, „we hebben 
goede afspraken gemaakt". Inspec- 
teur Hoek bevestigt dat: „We den- 
ken er samen wel uit te komen". De 
provincie komt Gran Dorado tege- 
moet door een versnelde procedure 
aan te bieden, bij het beoordelen van 
de voorgenomen maatregelen. • ZANDVOÖRT - Zo'n 25 gemeente- 
-ambtenaren uit Zandvoort zijn even 
terug in de schoolbank. Op de Gerten- 
bachschool krijgen zij - buiten de 
schooluren om - van de vaste leer- 
krachten Fred van Zanten en Ruud 
Schrage een aantal lessen 'computer- 
taal'. De lessen hebben te maken met 
het nieuwe systeem in het raadhuis, 
waar iedereen gaat werken met Word- 
perfect. „Voor de opleiding hebben we 
gekozen voor de Gertenbach Mavo", 

vertelt „Deze heeft twee docenten 

ter beschikking, plus een uitstekend 
informatica-lokaal. En uitbesteding er- 
gens anders zou erg duur worden". De 
ambtenaren hopen de computertaal in 
vier dagdelen onder de knie te heb- 
ben. Foto Bram Stijnen 8 Waterstanden H Datum HW LW HW LW 

23 jan 05.35 03.16 17.47 13.24 

24 jan 06.19 03.53 18.35 14.25 

25 jan 07.08 02.45 19.29 15.04 

26 jan 07.55 03.34 20.25 16.16 

27 jan 08.44 04.25 21.25 16.54 

28 jan 09.49 05.36 22.34 18.06 

29 jan 11.10 06.24 -.- 18.54 

30 jan 00.10 07.45 12.36 20.45 

31 jan 01.16 09.05 13.39 21.50 

Maanstanden: 

LK zond. 26 jan. 15.29 u. 

n<->nHtii 30 ion nfl 1fl n NAP-t-RRrm Vuurwerk ontploft 
in capuchon van jas 

ZANDVOÖRT - Een twaalfjarig 
meisje kwam met de schrik vrij toen 
een stuk vuurwerk in haar capuchon 
ontplofte. Het meisje reed over de 
Koninginneweg toen zij een harde 
knal hoorde. Naderhand bleek dat 
zij brand- en schroeiplekken aan 
haar jas had. Wie het vuurwerk in de 
capuchon gegooid heeft, is nog niet 
bekend. De politie verzoekt getuigen 
die dit hebben zien gebeuren, zich te 
melden. 

Tijdschriftendief 

ZANDVOÖRT - Na het ingooien 
van de ruit van een kiosk aan de 
Vondellaan, stal een 21-jarige Am- 
sterdammer zaterdag wat tijdschif- 
ten. Of hij tijd heeft gehad ze te lezen 
valt te betwijfelen, want hrj werd 
zondag aangehouden door de politie. 
Na verhoor en nadat een proces-ver- 
baal is opgemaakt, mocht hij het po- 
litiebureau verlaten. 

Kat vergiftigd 

ZANDVOÖRT - Een dierenarts 
kon het leven van een zieke kat niet 
meer redden, afgelopen zaterdag. 
Daarom werd het dier uit zijn lijden 
verlost. De kat, eigendom van een 52- 
jarige vrouw uit de Secr. Bosman- 
straat, bleek te ziïn vergiftigd. Kermis in centrum leven 
gemeentekas een ton o het busdeel van de Prinsesseweg mo- 
gen gebruiken." ZANDVOÖRT - De gemeentekas vaart wel bij de verplaatsing 
van de zomerkermis, die met ingang van dit jaar weer in het 
dorpscentrum komt te staan. De nieuwe locatie levert de ge- 
meente honderdduizend gulden aan staangeld op. Dat is veel Geluidsoverlast 
meer dan voorheen. De bewoners van de Prinsesseweg en de 
Koningstraat zijn verdeeld over de terugkomst van de kermis. 

De kermis komt dit jaar, van 17 tot vrouw Koper uit de Koningstraat, en met 26 juli, weer op het Zwarte 
Veldje en de Prinsesseweg te staan. 
De kermisexploitanten moeten ver- 
dwijnen van het NS-rangeerterrein, 
waar zij al een aantal jaren hun at- 
tracties hebben neergezet. De ver- 
plaatsing van de kermis levert de ge- 
meente een bedrag van honderddui- 
zend gulden aan inkomsten op. Dat 
bedrag betaalden de exploitanten na- 
melijk toen aan de NS en nu dus aan 
de gemeente. 

Wel kreeg de gemeente een, in - 
verhouding - gering, bedrag voor de 
vergunning. 

Gewild 

Bij kermisexploitanten blijkt het 
centrum een gewilde locatie. Naast 
de 'oude' exploitant meldde zich dit 
jaar een nieuwe gegadigde, die twin- 
tigduizend gulden meer bood, in to- 
taal honderdduizend gulden. Daar- 
mee verworf hij de vergunning. 

Onder omwonenden van het Zwar- 
te Veldje zijn de meningen verdeeld. 
De heren Bol en Bakker uit de Ko- 
ningstraat hebben geen problemen 
met de terugkeer van het zomerver- 
maak. Bakker: „We hebben die ker- 
mis hier wel vaker gehad. Ik heb er 
geen last van. Die jongens moeten 
toch ook hun brood verdienen." 

Anderen zijn allerminst blij met de 
nieuwe situatie. 'Waardeloos', rea- 
geert de heer Drayer uit de Koning- 
straat op het idee dat hij de kermis 
weer voor de deur krijgt. „Dat bete- 
kent dat je de mooiste tijd van het 
jaar, midden in de zomer, met je ra- 
men en deuren dicht binnen moet 
zitten. Ik heb wel eens zo'n aggregaat 
voor de deur gehad, die de attracties 
van stroom moet voorzien. Als die 
draaien, staat alles binnen te trillen. 
Daarnaast heb je de muziek: zes ver- 
schillende liedjes door elkaar. Daar 
word je gek van". 

Plassen 

Volgens Drayer betekent de ker- 
mis ook veel overlast van mensen. 
„Ik woon vlak bij een poortje, 's 
Nacht plassen mensen tegen de mu- 
ren aan en dat stinkt ontzettend 's 
morgens. En dan heb je natuurlijk 
ook nog het parkeerprobleem". 

Dat laatste is ook een zorg van me- (ADVERTENTIE) 
(ADVERTENTIE) >§ 

Rece pt 
voor 25% 

korting 
op glazen 

Hans Anders overtreft zichzelf. ~1 Bij inlevering van deze bon krijgt 

u tijdelijk maar liefst 25% korting 

op alle typen glazen van 

ons eigen glasprógramma. 

Ook zónder oo q artsrece pt. 

Nog vragen? 

B9.s HANSAN VFRS 

de Klantenservice. optici ens 
L Bfl GRATIS M -0226776 

\V \ttdns vnlocrmi) 
TOIII' 11 U vindt orve adressen ir. de Gouden Gids. Aanbieding gel- 
dig t/m 15/02/1992 en bij inlevering van deze advertentie. 
Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing. die verder geen bezwaar heeft tegen 
de kermis. „Ik ben niet bang voor 
geluidsoverlast. Alleen het parkeren 
wordt een probleem. De straat staat 
nü al vol met auto's, en in de zomer is 
het nog drukker." 

Volgens gemeentevoorlichter 

Egon Snelders is er een oplossing 
gevonden voor het parkeerprobleem. 
„Een definitieve plek is i i g niet ge- 
vonden, maar het is zeker dat bewo- 
ners hun auto tijdens de kermis op 
een andere plaats kunnen parkeren." 
Ook voor de weekmarkt is er een 
oplossing: „De markt blijft op de 
Prinsesseweg. We zijn met de NZH 
overeengekomen dat de marktlieden Volgens Snelders hoeven de om- 
wonenden zich geen zorgen te ma- 
ken over enige vorm van geluidsover- 
last. „Het geluid, dat van de kermis 
afkomstig is, valt centraal te regelen. 
We zullen proberen met behulp van 
de vergunningen de overlast zoveel 
mogelijk binnen de perken te hou- 
den." 

De gemeente heeft twee redenen 
opgegeven voor de verhuizing van de 
kermis: andere plannen van de NS 
voor het rangeerterrein, èn woning- 
bouwplannen op deze plek. Dat laat- 
ste zal nog wel een of twee jaar op 
zich laten wachten. Het besluit 
wordt donderdag toegelicht op een 
informatie-avond in het raadhuis, 
aanvang acht uur. Belangstellenden 
kunnen dan ook vragen stellen. 3 MË2ÉMÊM Fantastisch 

Thijs Ockersen vindt filmen «j 
'fantastisch'. De Zandvoorl- «J 
se cineast vertelt er meer over in de 
rubriek 'Achter de schermen'. 

ft-8 o ra c8 e cJ r o I 

Een bewoonster van het Sta- 
tionsplein kwam tijdens het 
boodschappen doen maar liefst vijf- 
tig hondedrollen tegen. 

Ongeslagen 

De 16-jarige Petnoi Schultz jr 
van het tweede team van BC 5 
Lotus bleef dit hele competitiejaar 
ongeslagen. 

EK 3 a rak: 

Veel nieuws en wetenswaar- -m 
digheden ook deze maand in I 
De Klink, het blad van Genootschap 
Oud Zandvoort. ■ B|PS 

Deze week opnieuw tips "y 
voor tentoonstellingen, mu- / 
ziek en toneel in de rubriek Te Kust 
en te Keur. 
• De gekraakte Villa Hortense aan de Kostverlorenstraat. 
de nieuwe bewoners uit het pand hebben. De eigenaar, stichting Collectieve Actie Israël (CIA), wil 

Foto Bram Stijnen ZANDVOORT - De vervallen 'Villa Hortense' aan de Kostver- 
lorenstraat is gekraakt. Het pand stond al drie jaar leeg, nadat 
de bewoner was overleden. De laatste tijd viel het huis steeds 
vaker ten prooi aan vernielzuchtige jongeren. Twee mannen, 
geholpen door een derde en gedwongen door de heersende 
woningnood in Zandvoort, hebben daarom besloten, het huis 
maar te kraken. 

feit dat het voor jonge Zandvoorters 
niet meevalt om aan betaalbare 
woonruimte te komen. In het geval 
van Peter speelde mee dat hij graag 
in het centrum van Zandvoort blijft. 
„Ik zou in de toekomst misschien 
wel een twee-kamerwoning kunnen 
krijgen in Noord, maar dat wil ik 
niet. Dat is niet echt Zandvoort. Je 
zit in Noord teveel buiten Zandvoort 
en dat vind ik niks." J Eén van de nieuwe bewoners, de 
29-jarige Peter uit Zandvoort, neemt 
het woord 'kraken' liever niet in de 
mond. „Kraken roept associaties op 
met asocialen en dat wil ik niet. Ik 
praat liever over bewonen." De actie 
van het drietal, afgelopen vrijdag, 
was goed voorbereid. Peter: „We 
hebben in het kadaster nagekeken 
wie de eigenaar is van het huis. Dat 
bleek de stichting Collectieve Israël 
Actie te zijn. We hebben deze organi- 
satie opgebeld en wat informatie op- 
gevraagd. Ook hebben we gevraagd 
of we het huis kunnen huren. Ze 
gooiden na deze vraag meteen de 
haak erop." 

„We hebben daarna een advocaat 
in de arm genomen om te bespreken 
wat er zou gebeuren als we het pand 
zouden kraken. In Haarlem hebben 
we een boekje over kraken gekocht 
waarin stond hoe zoiets gaat, want 
we hadden daar geen verstand van. 
Vrijdag zijn we het huis in gegaan. 
Vervolgens hebben we de officier 
van justitie ingelicht en die is niet 
tot ontruiming overgegaan." 

Een woordvoerder van de stich- 
ting 'Collectieve Israël Actie' (C.I.A.) 
laat weten dat er nooit contact is 
geweest tussen de krakers en de 
stichting. „We zijn vrijdagochtend, 
na de actie van de krakers, op de 
hoogte gesteld door de politie." De 
stichting is een charitatieve instel- 
ling die geld inzamelt ten behoeve 
van humanitaire doelen in Israël. De 
eigenaar, die drie jaar geleden over- 
leed, heeft het huis en de grond aan 
de stichting nagelaten. 

Driekleur 

In het huis bleek dat water, gas en 
licht niet afgesloten waren. De ver- 
warming doet het niet goed, maar 
daar komt iemand voor. Peter en 
zijn broer willen graag een tijd in het 
huis wonen. Eén van de muren op de 
benedenverdieping is opgesierd met 
een grote Nederlandse driekleur. 
„We weten niet precies wat de plan- 
nen zijn. We hebben gehoord dat ze 
het gaan slopen. Tot die tijd willen 
we er graag in blijven. We willen ook 
wel huur betalen, dat is logisch." Ze 
zijn niet de enige bewoners van het 
huis. „Er woont boven nog een 
vrouw. Van buren hoorden we dat ze 
in de tuin sliep. Toen kinderen de 
ruiten van het huis ingegooid had- 
den is ze het huis in getrokken. Zij 
mag er natuurlijk gewoon blijven 
wonen." 

De kraakactie is het gevolg van het Marmeren wasbak 

Het huis verkeert in een slechte 
staat. In één van de binnenmuren zit 
een flinke scheur. De toiletpotten 
beneden en op de bovenverdiepin- 
gen zijn domweg stukgeslagen. De 
badkamer is een plaatje, als hij een 
beetje opgeknapt wordt. Er zit nog 
een marmeren wasbak in en ook het 
grote bad ziet er nog goed uit. Buurt- bewoners hebben al hun oog laten 
vallen op onderdelen van het huis. 
Zo zijn houten schuifdeuren 'ge- 
claimd' door mensen die aan de 
overkant wonen en heeft ook ie- 
mand interesse voor de marmeren 
wasbak. 

Achter het huis ligt een giganti- 
sche tuin met een tennisbaan. De 
tennisbaan wordt in de zomer ge- 
bruikt door buurtbewoners. Peter: 
„Dat blijft allemaal zo. We hebben 
goede contacten met de buurt en dat 
willen we zo houden." Nu het kou- 
der geworden is, zijn Peter en zijn 
broer naar een ruimte boven de ga- 
rage naast het huis getrokken. Deze 
kamer is makkelijker warm te sto- 
ken. 

De woordvoerder van de stichting 
C.I.A. ziet de nieuwe bewoners het 
liefst zo snel mogelijk vertrekken: 
„Ze zitten onrechtmatig, zonder 
onze toestemming in het huis." Over 
plannen met het huis zegt hij: „Op 
zo'n kort mogelijke termijn ontwik- 
kelen we plannen voor het huis en 
de grond." De stichting overlegt ook 
met instanties over mogelijke acties 
tegen de krakers, maar daarover wil 
de woordvoerder niets kwijt. r S C\ 


<r^\ LSLS A \y Natuurlijk, 

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 
13 weken voor maar ƒ 12,00 die krant moet ik hebben. 
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn ü IMieuwebladl Naam: (m/v) i_ 
Adres: J I I I I L J L_J I I I L I I L J I I I L J_J L J L_l_ Postcode/I'laats: 
Telefoon L_J I I I I L J 1 I L J L_L I I I L J I L J I 1 1 (i.v.nl. «introk' bt'/ori;inii) | WK J L L_ tïiro/Bankiir.: 

Daarna word ik abonnee en betaal per 

D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ 52,( 

* Voor postabonnees gelden andere tarieven. Il kimt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020-668.13.00. 

Stuur deze bon in een open envelop naar 
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 1'A 
Amsterdam. I' hoeft geen postzegel te plakken. '710371"017003 '_J WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN Het .kleine 
paapje 

is gearriveerd 

Hans-Marco en Petra hebben een 
dochter 

van harte gefeliciteerd 

Pappa en Mamma Vol vreugde verwacht 

met liefde ontvangen 

ons kleinkindje klein, 

waar we héél dankbaar voor zijn 

Margaretha 
Wilhelmina Marloes 

De blijde grootouders 
Vok en Greetje Paap > jjp=n 
Enige en Algemene kennisgeving 

Komt lol Mij. allen, die vermoeid en belast 
zijl. en Ik zal u rust geven. 

Mattheüs 11 

Op zondag 19 januari 1992 is vrij onverwacht 
van ons heengegaan onze zorgzame vader, be- 
huwd-vader, groot- en overgrootvader 

Hendricus Jacobus van den Berg 

weduwnaar van 

S. Dorreboom 

eerder weduwnaar van E. M. Heijmans 

Oud-firmant Troost, Herckenrath & Ten Kate 

op de leeftijd van 93 jaar. 

Wetzikon (CH): 

Lydia Walter-van den Berg 
Curaqao: 

Hans en Hanny van den Berg 
Amsterdam: 

Ruud van den Berg 
Giethoorn: 

Harry van den Berg 

Adrie van den Berg- van Gemerden 

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Zandvoort, Huis in 't Kostverloren. 
Burg. Nawijnlaan 1. 

Correspondentieadres: 
Spangenhof 48, 
1083 JJ Amsterdam. 

Vader is opgebaard in de rouwkamer van het 
Huis in 't Kostverloren, alwaar geen bezoek. 

De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 24 januari 
om 14.00 uur op de Algemene begraafplaats aan 
de Tollensstraat te Zandvoort. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van de begraafplaats. Het is nog maar moeilijk te geloven dat wij ver- 
der moeten zonder mijn man, onze vader, 
schoonvader en opa 

Leo Determann sr. 

Uw grote belangstelling en medeleven, in welke 
vorm ook tot uiting gebracht was en is echter 
hartverwarmend. Hiervoor onze dank. An Determann 
Kinderen en kleinkind 2041 LC Zandvoort, 

januari 1992 

Van Lennepweg 65 flat 44 
Hoera! Opa Co Na vele jaren harde arbeid, 
heb je nu fijn veel vrije tijd 
(voor) Étienne, Pascal en Denise Wist u . . . 

dat 

Els Bos 

28 jan. a.s. een 
40-jarig dienstjubileum 
bij Droste/Rademaker 
viert, en de 
eerste ridder in de 
familie wordt. 
Van harte Elsa 
De familie 25 jaar . . . 

Het was geweldig! 
Bedankt 

Thea^ + Ap AAN ONZE KINDEREN 

Het leven moet weer verder gaan. Toch bedanken wij 
even voor wat jullie voor ons hebben gedaan. 

Samen zullen wij Jaap niet vergeten. Dat wilden wij jul- 
lie even laten weten. 

Mama en Papa Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond 
na het heengaan van onze lieve mama, dochter, zuster, 
schoonzuster en tante 

Ingrid de Graaf 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 

Stefan en Nathalie van de Graaf 

Zandvoort, januari 1992 ADVERTENTIES UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 , ■^■H? h ->'^*'*?,!; w-r ■<■ '-■'•'(•■ £ ;-"■"> -.Ui H *-'' ,/! "V.'* ■'--,-•■■. '■.!?■ j 1 ' ■ >■ ■••■;■• ■ ■•».■■■:..• 

paaifënsOTens^^ 
iffDjaamaastskunfcu ibij«ons ? ? ;& 

^üitwaapjvei!zekenng^v?;^'t^ Ü De specialist 
in al uw 
bloemwerken Haal de warmte 
in huis met 
bloemen van 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvoort 
Tel. 12060 Fa. Frank 

Dakbedekkings- 
bedrijf 

Gespecialiseerd 
in alle soorten 

dakbedekking, 

leien, pannen, 

zink- en platte 

daken. 

Tevens rep. van 
dakgoten. 

Ook voor 

timmer-, voeg- en 

stukadoorwerk. 

Tel. 02507-30890 
023-343542 Autorijschool 
Phil Waaning 

Ook voor 

• Senioren- 
training 

• Overwinnen 
angstgevoelens 

Kostverlorenstr.70 

2042 PK Zandvoort 

Tel. 12071 ; Per direct ; 

TE HUUR 
GEVRAAGD 

OPSLAG- 
RUIMTE 

; in Zandvoort of'dïrv 

'. omg. v.a. 60.'m2. ., 

.'■■Tel. Ó6-52806Ï18: BEHANG 

Voor al uw: 
glas * spiegels 

glasschades * spiegelwanden 

Alles uit voorraad leverbaar 
Eigen glasslijperij ParacTjsiwega 
(to. polrtfeburo) 
Zandvoort 
tefefeon 02507 • 1 5602 verf / glas / behang 7 zonwering / interieur 
Huiverend over straat? 

Rode konen? 

Rillend voor de buis? 

Kleumen in bed? 

Niks winter! Niks vrieskou! 

ZOEK DE ZON OP! Om te beginnen: 

ZONDAG 26 JANUARI a.s. vanaf 16.00 uur bakt 
ALLARD KALFF ze bruin voor kleine en grote 
Bastille vrienden en vriendinnen: 

PANNEKOEKENFESTIJN! 

En dan: 

DINSDAGAVOND 28 JANUARI a.s. vanaf 1 8.00 
uur tropische daghap en andere verrassingen 
tijdens een bruisende 

ANTILLIAANSE AVOND 

verzorgd door het culinaire, zonnige en 

swingende duo 
JAN-PETER KLIJN en MILLY PANDT 

1KZIEJEINLA BA STILLE mimmmi 
023^15855 

\ ASSOCIATIE UITVXART VERZORGING 

Zijlweg183 Tel.023-315855. (DAG EN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort Swaluestraat 26d: Driekamermaisonnette in centrum. 
Ind. 1e et. woonkamer met balkon, keuken, toilet, trap- 
kast. 2 et. badk. met douche, toilet en wastafel, 2 
slaapk., balkon. Serv.k. /55,-p.m. 

Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k. 

Dr. C. A. Gerkestraat 121: Goed onderh. halfvr. won. 
met garage. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk., uit- 
gebouwde keuken, 1 e et. 3 slaapk., balkon oost, badk. 
met wastafel, douche en toilet, 2e et. hal, slaapk., 
bergruimte. Vr.pr. ƒ275.000,- k.k. 

Thorbeckestraat 3 flat 2: Luxe verbouwde maison- 
nette in centrum. Ind. 1 e et. entree, doorzonkamer met 
marmeren vloer en spiegelwand, open haard, vloerver- 
warming, open keuken met inb.app., toilet, 2e et. 2 
slaapk. met wastafel, badk. met ligbad en 2e toilet, zol- 
der: zolderkamer, dakterras. Serv.k. ƒ185,- p.m. 

Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k. 

Willemstraat 31: Karakteristieke hoekwoning in cen- 
trum. Ind. entree, gang, kamer en suite met serre, ach- 
terkamer + atelier, mooie eetkeuken met inb.app., bij- 
keuken, toilet, 1e et. 5 slaapk., ruime hal, badk. met 
douche, wastafel en toilet, 2e badk. met ligbad, wasta- 
fel en toilet, vliering, cv. Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k. 

Kostverlorenstraat 6: Twee onder een kapwoning 
met garage. Ind. beg.gr. entree, hal, woonk. met open 
haard (12x5 m), serre, toilet, zitkamer, keuken met in- 
b.app. Souterrain: hal, slaapk., toilet, stookhok, keu- 
ken, hobbyruimte, douche. 1e et. badk. met ligbad, 
douche en wastafel, hal, toilet, 3 slaapk., cv. Van SCHAIK Makelaar O.G. Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer 
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën 

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596 PAIDEIA DEZE WEEK: 

BOERENKOOL 

500 gr. 1.25 voor een winterse stamppot 

RODE KOOL 

1000 gr 

gezonde en goedkope winter- 
groente met gratis recept 

SNELKLAAR SOEP. O. 7 * voor 4 borden van 2.15 
tomaten, kervel en 
champignonsoep 1.75 Januari is stamppotmaand bij Paideia. 

Let op de winteraanbiedingen en de 

gratis recepten voor stamppot en 

maaltijdsoep! 

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267 
Rousseaustraat 74 Haarlem Schalkwijk tel. 361 509 

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG Gevraagd: 

Full-time winkeldame 

zat. vrij. 

Bij bakkerij „De Molen" 

tel. 02507-19496 
na 19.00 uur Nog steeds onze echte 

Zandvoortse Bom 

gevuld met kaneel, appel, spijs 
en rozijnen 

Dit weekend 3.50 

1 /2 pond 

boter allerhande Bakkerij PAAP Potgieterstraat 24, 
Zandvoort, tel. 12865 Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten. 4.75 

Openbare raadsvergadering 

tijdstip : dinsdag 28 januari 1992, 20.00 uur 

plaats : raadzaal, Raadhuis 
agenda : (o.m.) 

- nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden 

- wijziging gemeenschappelijke regeling IZA; 

- gemeenschappelijke regeling Distributiedienst; 

- krediet voor aanschaf aanhangwagen brandweer; 

- wijziging APV Zandvoort 

- vaststellen projecten 1 992 met projectmanagement; 

- Nota aanpak vervuiling door hondenontlasting; 

- voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat 51 ; 

- krediet voor reconstructie arbeidsintensieve plantsoenen; 

- krediet voor verbetering woonomgeving Nieuw-Noord; 

- wijziging Deelsubsidieverordening sociaal-cultureel werk, kinderopvang 
en emancipatiewerk; 

- wijziging verordening kinderopvang; 

- samenwerkingsafspraak met Gemeentelijke Kredietbank Haarlem inzake 
schuldhulpverlening; 

De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter 
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting 
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten. 
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. Aangevraagde bouwvergunningen 

002B92 Boulevard Paulus Loot verbouwen strandpost ZRB 

plaatsen berging 
wijzigen gevelindeling 003B92 Westerparkstraat 25 
004B92 Kerkstraat 9 005B92 Burg- van Alphenstraat opr.instr.ruimte/garage/kantoor/slipschool 006B91 Thorbeckestraat 5 
007B91 Boulevard Paulus Loot verbouwen Grieks Rest. 
plaatsen strandpaviljoen U kunt deze aanvraag inzien bij afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector 
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00-1 2.30 
uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij 
de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden 
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. 
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten 
nodig zijn. 

Voorgenomen hinderwetvergunning 

(WABM) 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om 

gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning 

ingevolge de Hinderwet te verlenen tot: 

- het oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoop- 
wagens met gekoelde visopslag én bakvoorziening gelegen aan de Vol- 
tastraat 1 te Zandvoort. 

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de 
aanvraag betrekking hebben liggen met ingang van 24 januari 1992 f/m 7 
februari 1992 ter inzage bij de sector Grondgebied, afd. Bouwtoezicht en 
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge 
toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 09.00-12.00 uur. De 
stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij de Openbare 
Bibliotheek, Prinsesseweg 34. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 7 februari 1992 schriftelijk worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. 
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gege- 
vens niet bekend te maken. 

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder 
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest krijgt ineen 
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te 
maken dan wel-om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State. 

23 januari 1 992 4 «* • !IU 51 uitvaartverzorging 
\vf// kennemerland bv 

■ ■ Keesomstraat 61 , Zandvoort 

Telefoon 02507-15351 
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen 

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS 

Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. 

alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis. 
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal. 
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waarde- 
vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede 
023-33 19 75. Eimn woningbouwvereniging eendracht maakt macht 
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR 

1. Keesomstraat 319, huur ƒ645,69 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be- 
staande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.040,- zijn. 

2. Lorentzstraat 357, huur ƒ 675,1 1 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met C.V. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste be- 
staande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ4.190,- zijn. 

3. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand. 
Toewijzing aan huurders van de woningen: 

Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26 en Treubstraat 2 t/m 24. 

4. Parkeerplaats Lijsterstraat H, huur ƒ 7,35 per maand. 

Toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het teke- 
nen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/ster de op zijn/haar naam 
'gesteld kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen. 

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van 
naam, adres en geboortedatum. 

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 1 4.00 uur in het gevelkast- 
je ten kantore van EMM. 

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. 
*ELKE WEEK HET 


WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUAR1 1992 Vijftig hondedrollen 
óp boodschappenroute 

ZAND VOORT - Vijftig hondedrollen. Die moest een bewoner van 
het Stationsplein, Th. Indewey Gerlings-Huurman, omzeilen op de 
gebruikelijke boodschappenroute naar het dorp. De betrokkene 
pleit voor strenge verordeningen. 

„Ik heb moeten constateren dat het met de openbare hygiëne in 
de Gemeente Zandvoort nog steeds slecht is gesteld", zegt Indewey 
Gerlings-Huurman. Twee jaar geleden pleitte zij bij het college al 
voor een 'verordening ter attaquering van het poepprobleem'. Tot 
nu toe heeft zij alleen een bevestiging gekregen, dat haar brief is 
gearriveerd. Toen zij vorige week boodschappen ging doen in het 
dorp, heeft zij vijftig hoopjes uitwerpselen van honden geregis- 
treerd. De winkeliers in de Haltestraat maken de stoep voor hun 
deur regelmatig schoon, constateerde zij. Verder liep haar route 
over het Stationsplein, door de Zeestraat, de Willemsstraat, langs 
het busstation, de Grote Krocht, Baadhuisplein en Kerkplein. „En. 
de route NS-stations - Koperpasserelle richting strand is kennelijk 
door Amsterdamse toeristen uitgeroepen tot honden-wc". 

Volgens mevrouw Indewey Gerlings moeten hondebezitters ver- 
plicht worden de uitwerpselen zelf op te ruimen. „Zij die hun hond 
uitlaten, dienen altijd een schepje en plastic zakje bij zich te 
hebben, op straffe van een forse boete bij nalatigheid". Wat dat 
betreft, raad zij de gemeente aan een commissie van ambtenaren in 
Singapore een kijkje te laten nemen. Deze 'schone' stad staat 
bekend om de strenge regels betreffende de openbare 'reinheid'. 

In echte mentaliteitsverandering gelooft zij nauwelijks. „Natuur- 
lijk weet ik, dat de legendarische properheid van de Nederlanders 
langzamerhand een mythe is geworden. En dat Nederlanders op 
het punt van openbare reinheid moeilijk opvoedbaar zijn. Voor een 
aanslag op onze portemonnaie zijn wij echter zeer gevoelig". 

De huidige maatregelen die het gemeentebestuur al treft om de 
leefbaarheid te bevorderen, bijvoorbeeld tegen parkeeroverlast en 
drugsgebruik, juicht zij toe. „Wellicht zou een integrale aanpak 
van het stadsmilieu middels strenge verordeningen op het gebied 
van openbare reinheid, met de bijbehorende strenge straffen, een 
agendapunt voor 1992 kunnen zijn". „Wij zijn beslist geen honde- 
haters", zegt mevrouw Indewey Gerlings. „Wij hebben zelf een 
hond, die we uitlaten, gewapend met een schepje, teneinde zijn 
'prestaties' uit de loop te manoevreren". De aanpak van de honde- 
poep-overlast is een agendapunt op de raadsvergadering van vol- 
gende week dinsdag. 
De rubriek meningen staat open voor 

uw reacties. Stuur uw brief naar de 

redactie van deze krant. Postbus 26, 

2040 AA Zandvoort. Te lange brieven 

kunnen worden ingekort. U kunt uw 

brief ook afgeven bij het redactiekantoor 

dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 

12 in Zandvoort. De redactie is 

telefonisch bereikbaar via nummer 

02507-18648. Honden graven 
kuilen in duin 

Oproep aan de hondebezitters die 
hun hond uitlaten in de duinen langs 
het Visserspad (achter de Max Eu- 
westraat). Zouden wij er met z'n al- 
len niet voor kunnen zorgen dat de 
duinen er goed uit blijven zien? Het 
is daar zo'n mooi stukje natuur en 
het heeft zoveel te verduren door het 
intensieve gebruik. Er worden daar 
erg veel honden uitgelaten, zodat je 
bijna bij elke stap moet kijken datje 
niet in de stront trapt. 

Dat is jammer genoeg niet te voor- 
komen, maar wat wel te voorkomen 
is, zijn de enorme gaten die sommige 
honden graven. Buiten het gevaar 
dat dit oplevert, worden de duinen 
daardoor zo vernield! De wortels van 
de begroeïng komen bloot te liggen, 
waardoor dit dood gaat en we steeds 
meer open plekken zand krijgen. 
Kunnen deze honden niet op het 
strand uitgelaten worden? De zee 
spoelt de gaten weer vanzelf dicht. 

Hopelijk zien de baasjes van deze 
gravende honden de noodzaak ervan 
in, om hun huisdieren dit in de dui- 
nen te verbieden. 

Van Kessel 
Zandvoort | Weekenddiensten ] 25/26 jan. 1992 

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 
andere gevallen: tel. 13043. 
BRANDWEER: Alarmnummer 

06-11. Indien géén spoed 023-159500 
of -voor info overdag- (02507) 61584. 
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. 
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 
len), Centrale Post Ambulancever- 
voer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
HUISARTSEN: De volgende huisart- 
sen hebben een gezamenlijke waar- 
nemingsregeling: J. Anderson, B. 
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. 
Weenink. Informatie daarover tij- 
dens weekend, avond/nacht vanaf 
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via 
telefoonnummer 30500. 

De spreekuren van de dienstdoen- 
de arts zijn zowel op zaterdag als 
zondag van 11.30 tot 12.00 uur en van 
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is 
riiet nodig. Inlichtingen omtrent de 
diensten van dokter Flieringa wor- 
den verstrekt via nummer 12181. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- 
tijden (alléén voor recepten): zater- 
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, 
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. 
Buiten de openingstijden: informa- 
tie over de regeling via tel.nr.: 13185. 
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- 
land 's avonds, 's nachts en in het 
weekend te bereiken via de dokter- 
sinformatiedienst: tel. 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth 
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. 
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437. 
: Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 15847. 

Dieren: (Overige diensten) Vereni- 
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 
14561, Vermissingsdienst 

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 
023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Stichting Welzijn Ouderen Zand- 
voort: (voorheen Dienstencentrum) 
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag- en donder- 
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van te voren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991: 
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 
een retour. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Zandvoortse Vereniging van Huur- 
ders: Gratis advies voor leden. Tele- 
fonisch spreekuur elke dinsdaga- 
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- 
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- 
voort. j Kerkdiensten ] 25/26 januari 1992 

Hervormde Kerk, Kerkplein: Zon- 
dag 10.00 uur: Oecumenische ofte- 
wel interkerkelijke dienst in St. 
Agatha-kerk. Gezamenlijke pasto- 
res, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en 
RK Caeciliakoor. 

Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 
Uur: Oecumenische oftewel inter- 
kerkelijke dienst in St. Agatha-kerk. 
Gezamenlijke pastores, m.m.v. Her- 
vormd Kerkkoor en RK Caecilia- 
koor. 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: Zondag 10.00 uur: Oecumeni- 
sche oftewel interkerkelijke dienst 
in St. Agatha-kerk. Gezamenlijke 
pastores, m.m.v. Hervormd Kerk- 
koor en RK Caeciliakoor. (Geen dienst in de Brugstraat). 29 januari 
14.00 uur: Vrouwengroep 
Roomskatholieke Kerk: 
Zaterdag 19.00 uur: pastor Cl. van 
Polvliet. Zondag 10.00 uur: Oecume- 
nische oftewel interkerkelijke 
dienst in St. Agatha-kerk. Gezamen- 
lijke pastores, m.m.v. Hervormd 
Kerkkoor en RK Caeciliakoor. 
Nieuw Unicum: Zaterdag 25 jan. 
10.45 uur: ds. S. v.d. Meer (NPB) 
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, 
Haarlem): Zondag 10.30 uur: Jeugd- 
dienst. Zondag 19.00 uur: ds. A. Snij- 
ders/ds. D. Powers, H.A. 
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem. Zat. 
17.00 - 19.00 uur en maandag 19.00 - 
21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, L. 
Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 
023-244553. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don- 
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden- 
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.: 
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F. 
Sas. Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020- 
6451515 tijdens kantooruren. 
■Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj. 
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber. Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12, 
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres: 
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum- 
mer: 02507-30497. Kantoor geopend: maan- 
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.; 
woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13- 
17 u.; vrijdag 9-12 u. 

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA 
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: 
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum- 
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel. 
020-562.6271. 
Verkoopmanager: M. Chrisliaanse. Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal; 
ƒ 29,- per half jaar; f 52,- per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven. Losse 
nummers ƒ 1,75. 

Opgave abonnementen, verhuizingen, etc: 
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941. H Burgerlijke stand B Periode: 

14 ■ 20 januari '92 

Ondertrouwd: 

Harteveld, Robert en Brouwer, Mo- 
nique, 

Faber, Martinus Johannes en Van 
Dam, Patricia Lucia Maria 
Stravers, Leonardus Johannes en 
Akersloot, Janetta 

Gehuwd: 

Janssen, Marcius en Peeman, Pie- 
ternella 

Geboren: 

Guus, zoon van: Berkhout, Petrus 
Johannes en Van de Koekelt, Adria- 
na 

Frank, zoon van: Van der Veld, Wil- 
helmus en De Groot, Astrid Maria 
Carmen Mariska, dochter van: Ko- 
per, Bastiaan Theodoor en Schaap, 
Wilma 

Overleden: 

Vink geb. Gorus, Johanna Wilhelmi- 

na Berendina, oud 85 jaar 

Plantenga, Johannes Jacobus, oud 

75 jaar 

Visser, Nicolaas Theodorus, oud 46 

jaar ZAKELIJK De Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek & Transport, EVO, heeft 
een boekje 'Kilometerkosten 1992' 
uitgegeven. Hierin staat een com- 
pleet overzicht van de kilometerkos- 
ten van zo'n duizend personen- en 
bestelauto's. De gegevens zijn te ge- 
bruiken voor fiscale berekeningen 
en een keuze tussen de brandstoffen 
benzine, LPG-gas en diesel. Het 
boekje kost 22,50 gulden (15 gld. 
E VO-leden) . Meer informatie: 
EVO-klantenservice, tel. 079-414641. 

'Zwevend' kurk 

ZANDVOORT - Rene Meijer Spe- 
ciaalvloeren komt als exclusief leve- 
rancier voor deze regio met vier 
nieuwe 'zwevende' kurkvloeren van 
de Portugese Amorim groep. De 
vloeren worden geleverd in delen 
van 90 x 19 cm, met een dikte van 9 
milinïeter, voorzien van een slijtvas- 
te toplaag en 'mes-en-groef. Dat 
laatste maakt het leggen erg gemak- 
kelijk. Volgens de leverancier, ge- 
vestigd aan de Kennemerlaan 167 in 
IJmuiden, heeft de vloer uitsteken- 
de thermische en acoustische eigen- 
schappen. 
Trotse, jonge cursisten voor hun eigen tentoonstelling in 't Stekkie. Folo Bram Sti|nen ZANDVOORT - Een tiental jonge cursisten 
van 't Stekkie heeft een eigen expositie in het 
wijkcentrum. 

De kinderen, twee jongens en negen meisjes tussen 8 
en 12 jaar oud, krijgen wekelijks tekenles van de Zand- voortse kunstenaar en autodidact Tom Puts. Hij zelf 
exposeerde eerder in Zandvoort, in de Openbare Biblio- 
theek, met aquarellen en schilderijen. De tentoonstel- 
ling van de kinderen, bestaande uit tekeningen, is deze 
week nog te zien in 't Stekkie, Celsiusstraat 190, bij de 
Van Pagéehal. Parkeerpachter dreigt met rechter ZANDVOORT - Parkeer- 
pachter André Martens stapt 
naar de rechter, als de pacht zo 
ver omhoog gaat als de ge- 
meente heeft aangekondigd. 

„Ik moet 8300 gulden per jaar 
méér gaan betalen", verklaart Mar- 
tens. „Dat lukt mij nooit". De pach- 
ters kunnen bij hun klanten een gul- 
den meer in rekening brengen, maxi- 
maal zes gulden per auto per dag. 
„De pacht is sinds de vorige verho- 
ging al veel te hoog, waardoor ik in 
de schulden ben geraakt. Twee jaar 
geleden ben ik het Casino als klant 
kwijt geraakt, het kreeg zelf een par- 
keergarage. Dat scheelt mij vijftien- 
duizend gulden per jaar. Als ik nog 
meer moet gaan betalen, ga ik fail- 
liet". 

„De heer Martens moet doen wat 
hij verstandig vindt", reageert wet- 
houder Ingwersen van financiën. 
„Maar we zijn nog in onderhande- 
ling. We willen met alle pachters de- 
zelfde afspraken maken". Martens 
collega's zijn al akkoord gegaan met 
de verhoging. „Zij staan er beter 
voor", zegt Martens. „Mijn terrein 
valt nauwelijks op. Met de vorige 
wethouder, Aukema, zijn daarover 
afspraken gemaakt. De pacht zou 
pas omhoog gaan als het verkeer 
ook in stille dagen naar mijn par-, 
keerterrein geleid zou worden. Ik 
moet in de winter zeker dertig a 
veertig auto's per dag hebben om uit 
de kosten te komen". 

„We hebben niets over die af- 
spraak kunnen terugvinden", zegt 
Ingwersen. Zij voorganger Aukema: 
„Bij de laatste prijsverhoging heb ik 
gezegd: als de verkeersnota komt, 
kunnen we terugkomen om de pacht (ADVERTENTIE) 
CINEMA CIRCUS ] L 
Bioscoopprogrammering 24 januari tot en met 30 januari 

DAGELIJKS OM 13.30 en 15.30 uur 

FRANK & FREY 

Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,00 Volwassenen ƒ12,50 "l'IW BACK!" SCHVMRZENEGGER It's Nothing Personal. ' r '■-.. ■■'"■ 

TËRMINWORE JUDGMENT Dfcy 

AR» SCHWARZENEGBER - LIMA HAMIlTON - ROBERT PATRICK - EDWARD FURLONB 
een lilm wan JAMES ;. 

MflRIO KASSAR irmimri i» PACIFIC WESTERN/LIGHTSTORM ENTERTAINMENT irihiiit 
mti u ii liiinii: STAM WINSTON ■intimi: (UNS 'N RDSES 'ril Coilf Be Mlge'; .-(B UC). . 
#'■•'. trttt: Kiiitt •■■ BRAO FlïOEL •■ GEDREE THDROGBOD (Indlso. ■■■•:■;■ ■_ 

p«»a«ision» CONCORDE PILlWI OP VRIJDAG 24 JANUARI OM 15.30 UUR GEEN FILM!! TERMINATOR 2, 12 jaar 

DAGELIJKS om 19.00 en 21.30 uur 
Kaarten ƒ12,50 CINEMA CIRCUS ZANDVOORT 

GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT 
Tel. 02507-18686/19535 te verhogen. Martens heeft gelijk dat 
zijn parkeerterrein minder goed 
zichtbaar is en ik zou het redelijk 
vinden als daar iets aan gedaan 
werd". Afspraken hierover staan 
niet op papier bevestigt hij. „En iets 
anders: bussen kunnen er niet ko- 
men". 

„Het college kan natuurlijk zeg- 
gen: we hebben er al wat aan gedaan, door de fiscalisering en het verho- 
gen van de parkeertarieven in het 
centrum. Daardoor zullen automo- 
bilisten eerder naar parkeerplaatsen 
buiten het centrum uitwijken". De 
advocaat van Martens, mr. A.T.B, de 
Vries, wacht nog even af. „Het zou 
een goede zaak zijn als we niet op- 
nieuw naar de rechter hoeven te 
stappen". Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Reumafonds 
vraagt medewerkers 

ZANDVOORT - Het Nationaal 
Reumafonds houdt van 15 tot en met 
21 maart een collecte in Zandvoort. 
Met de opbrengst van de collecte 
wordt het Reumafonds in staat ge- 
steld reumapatiënten te helpen. 
Daarvoor is behalve geld, ook de me- 
dewerking van vrijwilligers nodig 
om het geld in te zamelen. Belang- 
stellenden kunnen informatie krij- 
gen of zich opgeven voor de collecte 
bij mevrouw R.M. Schaap-Pictoor 
(15140), mevrouw Y. Duivenvoor- 
den-Van der Velde (19629) of het Na- 
tionaal Reumafonds (070-3503231). 

Dronken Belg botst 
tegen lichtmasten 

ZANDVOORT - „Ik weet van 
niets", zei de 41-jarige Belg nadat hij 
met zijn auto drie lichtmasten op de 
Zandvoortselaan geramd had. Jam- 
mer voor hem dat hij door enkele 
getuigen gesignaleerd was. Zij brach- 
ten zijn wagen donderdagmiddag 
rond half zes tot stilstand en belden 
de politie. 

Fusie Woodbrookers 

ZANDVOORT - De Woodbrookers 
Bentveld, instituut voor scholing, 
begeleiding en advies, moet fuseren, 
als gevolg van bezuinigingen. De fu- 
sie wordt aangegaan met de Volks- 
hogeschool Drakenburgh in Baarn 
en vormingscentrum De Born in 
Bennekom. Het nieuwe instituut zal 
zich vooral bezighouden met de drie 
onderwerpen: medezeggenschap, 
vrouwenwerk, plus arbeid en organi- 
satie. Het centrale kantoor wordt ge- 
vestigd in Baarn, de aparte trainings- 
centra blijven gewoon in gebruik. Achter de schermen Thijs Ockersen 

'Een fantastisch maar hard vak' 
• Cineast Thijs Ockersen: „Ik ben wel eens jaloers op schilders en schrijvers. Die kunnen precies doen wat zij 

Willen". Foto Bram Stijnen ZANDVOORT - Monopole, met name de filmvoorstelling op 
de zondagmiddag, heeft een diepe indruk achtergelaten bij een 
van de jonge bezoekers. Thijs Ockersen raakte door de bewe- 
gende beelden zo gefascineerd, dat hij later elke mogelijkheid 
aangreep, om zelf te kunnen filmen. Na een start met filmpjes 
in Zandvoort en omgeving, geniet Ockersen tegenwoordig 
landelijke en internationale bekendheid als cineast, een 'fan- 
tastisch maar hard' vak. 

door Joan Kurpershoek THIJS OCKERSEN vindt 
het 'hartstikke leuk' om 
film te maken. „Het is 
een fantastisch vak", zegt 
de 45-jarige cineast, „maar hard, 
omdat het werk van zoveel ver- 
schillende factoren afhangt. Het 
weer dat tegenzit, een acteur die 
niet goed presteert, of problemen 
rond de financiering. Vooral dat 
laatste, want in feite hangt het al- 
tijd van geld af. Daardoor kost het 
meestal veel moeite om iets pre- 
cies voor elkaar te krijgen, zoals je 
het zelf graag wil. En vaak lukt dat 
niet eens helemaal". 

Als voorbeeld noemt hij een se- 
rie voor de VPRO, over Ameri- 
kaanse komieken, 'The importan- 
ce of being funny in America'. 
„Het budget was erg laag, 50.000 
gulden, dus dat was al een beper- 
king. Maar net toen ik wilde begin- 
nen, stierf Danny Kaye, de eerste 
komiek die ik zou bezoeken". 
Toen allerlei anderen ook nog 
eens weigerden om mee te wer- 
ken, bleef er maar weinig over van 
zijn oorspronkelijke opzet. „Ik 
ben wel eens jaloers op schilders 
en schrijvers", zegt de cineast. 
„Die kunnen met weinig materiaal 
precies doen wat zij willen". 

Ockersens liefde voor film be- 
gon in het oude Monopole aan het 
Stationsplein. Met name tijdens 
de voorstellingen op de zondag- 
middag, die vaak door honderden 
rumoerige kinderen werden be- 
zocht. Thijs heeft die tijd nog vol- 
op meegemaakt. Hij is geboren in 
Amsterdam maar kwam in 1952 
op zesjarige leeftijd in Zandvoort 
wonen, waar hij de Hannie Schaft- 
school bezocht. In de bioscoop 
maakte hij kennis met de zingen- 
de cowboy-held Roy Rogers, waar- 
over hij nu een documentaire 
heeft gemaakt. De filmheld is mo- menteel een jaar of tachtig. De docu- 
mentaire gaat volgende week in pre- 
mière in Circus Zandvoort, na een 
perspresentatie in Rotterdam. Daar- 
voor komt een kleindochter van Roy 
Rogers speciaal naar Zandvoort. 
„Het is nog niet zeker of hij zelf ook 
komt. Hij is namelijk pas ziek ge- 
weest". 

Al tijdens zijn middelbare school- 
tijd, op het Coornhert Lyceum in 
Haarlem, maakte Thijs zijn eerste 
filmpjes. Hij was veertien toen hij 
van de ouders van een vriendje een 
kleine Kodak-camera (een 'rogge- 
broodje') mocht lenen. „Dat was fan- 
tastisch, dat was magie!", herinnert 
Ockersen zich. Voor hem voldoende 
aanleiding om te sparen voor een van deze films te zien op de nostal- 
gische filmavonden van het Zand- 
voorts Nieuwsblad en het Genoot- 
schap Oud-Zandvoort. 

Toch geloofde hij aanvankelijk 
niet in een filmcarrière. In zijn 
middelbare schooltijd leek dat 
ideaal te ver weg. „Film betekende 
toen nog niet zo veel in Neder- 
land", verklaart Ockersen. „Maar 
ik wilde in ieder geval wel acteur 
worden". Op het Coornhert richt- 
te Thijs een filmclub op en hij 
kwam in contact met Boudewijn 
de Groot, die een paar klassen ho- 
ger zat. Via hem kwam hij uitein- 
delijk toch op de filmacademie te- 
recht. „Boudewijn was zelf naar 
de filmacademie gegaan, vertelde 
erover en bracht mij het blad 
scoop". Daardoor leken de kansen 
op een filmcarrière plotseling een 
stuk groter. Beroering tn de rubriek 'Achter de 

schermen' gaat het 

Zandvoorts Nieuwsblad op 

zoek naar de 'mens' achter 

bekende personen in deze 

gemeente. 

Deze week cineast Thijs 

Ockersen. eigen camera en een projector. 
„Daarna ben ik intensief speelfilmp- 
jes gaan maken". 

Jachttafereel 

Zijn eerste speelfilmpjes, zoals '4 
Man van Normandië', 'De achtervol- 
ging' en 'De geheimzinnige buur- 
man' werden opgenomen in Zand- 
voort, Haarlem en Heemstede. De 
rollen werden voornamelijk door 
vrienden, waaronder de latere zan- 
ger Boudewijn de Groot, gespeeld. 
Later werden in Zandvoort ook 'De 
Sleutel' (1967) en 'Jachttafereel' 
(1971, in opdracht van CRM) opge- 
nomen. Mogelijk, als de techniek het 
toelaat, zijn binnenkort een of twee In 1965 werd Ockersen aangeno- 
men op de academie. „Ik had toen 
al een stuk of tien acht-milimeter- 
-filmpjes gemaakt. Met 'Als 't feest 
voorbij is' ben ik op de filmacade- 
mie gekomen". In 1969 bracht hij 
met zijn eindexamenfilm 'Surpri- 
se surprise' omroepland in grote 
beroering. „Door een scène waar- 
in een oog door midden wordt ge- 
sneden", verklaart hij. Dat idee 
was ontstaan door een scène van 
regisseur Bunuel, maar die mocht 
niet worden overgenomen. De ei- 
gen opname, waarbij gebruik 
werd gemaakt van een koeieoog, 
gaf een enorme rel, omdat deze 
'gruwelijk en zeer geweldadig' zou 
zijn. Het gevolg was een hetze te- 
gen de VPRO, die de film uitzond. 
In Chicago in de Verenigde Staten 
kreeg 'Surprise surprise', met 
hoofdrollen van Peter Faber, Luc 
Lutz en Shireen Strooker, een stu- 
dentenprijs. 

Het was een begin van een car- 
rière als onder andere scenario- 
schrijver (bijvoorbeeld voor 
'Schatjes'), (assistent-)producer, 
docent filmacademie Rotterdam, 
filmcriticus (bij Het Parool) en re- 
gisseur. „Dat laatste vind ik het 
leukst", zegt Thijs Ockersen. „Ik 
zou wel weer een speelfilm willen 
maken. Ik heb al het script voor 
een thriller". WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUARI 1992 


■■•■ V fi, 

[ _.u ...'• ':--.. <:A,:a ; l; .,,.z_ i 

GEFINEERDE PANELEN 

De mooiste met edelhout gefineerde panelen 
vindt u bij De Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, 

Eiken, Anegré, Mahonie, Beuken en Kersen. 
Naturel, getint of in dekkende kleur gelakt. Met 

ronde of rechte kanten. In diverse breedtes, 
waaronder de royale paneelbreedte van 30 cm. "t GHAfoLON )— M J, , 
KAMERBREDE PANELEN 

Met 'kamerbrede' panelen kan vrijwel elk plafond 
zonder onderbreking afgewerkt worden. De Graaf 
biedt u in lange lengtes een grote keuze tot maar 

liefst 5.50 m. In verschillende breedtes en 

afwerkingen (zelfs in gefineerd wit Essen). Met 

rechte of ronde kanten. In vele tinten. 
ml if\ 7ir*r 

ILUXALON ALUMINIUM PLAFONDS 

Kies uit meer dan 70 kleuren. Koel, warm, fel of 

dromerig... met het fantastische Luxalon 

programma kunt u alle kanten uit. De aluminium 

lamellen (in verschillende breedtes en profielen) 

worden op maat geleverd tot zelfs 6 meter lang. 

Dus praktisch altijd kamerbreed! 
11 DECOR PANELEN 

Heel bijzonder zijn ook de vele panelen met 
fantasie-decors. Vrolijk, stemmig, exclusief., don- 
ker of licht of in prachtige midden-tinten; teveel 
om op te noemen. Uitgevoerd met ronde kanten. 
Tussen de panelen kunnen strips in gelijke kleur, 
contrasterend of -heel apart- spiegelstrips! ° n p^ Jarmuiden 47 (Sloterdijk III), Amsterdam, tel. 020- 
6134775. Open: ma t/m vrij 9 -17 u. en zat 10 -16 u. KASTENWAND-SYSTEMEN 

Op maat gemaakte oplossingen voor elk opberg- 
probleem, met ZEDKA vouw- en schuifwanden. 

U vindt de vele voorbeelden bij De Graaf: klassiek, 

modern en hyper-modern. In legio afwerkingen: 

spiegel, houtstructuur, in tinten en kleuren. Naar 

keuze met of zonder praktische kastinterieurs. DIRK VAN DEN BROEK Deza onderneming behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek 
Bedrijvon en exploiteert een 21-tal supermarkten in de regio Amsterdam, 
maar ook daarbuiten zoals Hoolddorp, Nieuw Vennep, Oostzaan, Volendam, 
Zandvoort en Zwanenburg terwijl nïeuwo uitbreidingsplannen gereed liggen. In ons filiaal Zandvoort, Burg. Engelbertsstraat 21, 
hebben wij plaats voor: 

CASSIERES m/v 

van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur, 
of part-time cassières van 13.00 tot 1 8.00 uur. 

ZATERDAG MEDEWERKERS mv 

(vanaf 15 jaar) 

voor zowel winkel als kassa werkzaamheden. 

Belangstelling? 

Stuur dan onderstaande bon op, een postzegel is niet nodig. 
BON Aan Dirk van den Broek Supermarkten B.V. 

Antwoordnummer 15570 

1000 RZ Amsterdam t.a.v. Mevr. A. Pel. 

Ik ben geïnteresseerd In de functie van 

cassière: O full-tlme O part-time O zaterdag medewerker 

Naam: ., M/V 

Adres: 

Plaats/Code: 

Telefoon: 

Geb. datum: 

Zandvoort QUEENIE RESTAURANT Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort 

Teletoon 02507 - 1 3599 vraagt: interieurverzorgster 

voor enkele ochtenden per week. 

Inl.: Mevr. Holleman Vergadering 

Deze advertentieruimte van S0 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu- 
welijk, geboorte of overlijden. 

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt 
5.150 exemplaren. 

U betaalt daarvoor slechts f32.- excl. 6^ BTW. 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, 
tel. 02975-40041. n Eer van je werk is misschien nog 
te zwak uitgedrukt. De Vries Scheepsbouw vervaardigt uiterst 
luxueuze zeegaande jachten. 

Elk sclüp wordt volledig overeenkomstig 
de wensen van de toekomstige eigenaar ontwor- 
pen en gebouwd. 

Kenmerkend voor onze schepen is absolute 
perfectie tot in liet kleinste detail. 

Daarin slaag je alleen als je met mensen 
werkt die hun vak als geen ander verstaan. Wij 
realiseren ons dat dergelijke specialisten schaars 
zijn. Daarom stellen wij een uitstekend pakket 
arbeidsvoorwaarden in het vooruitzie/U. 

In verband met onze groeiende orderpor- 
tefeuille zoeken wij met enige spoed: METAALBEWERKERS STAAL EN 
ALUMINIUM: Opleiding LTS-metaal. Bemetel, enige ervaring. 
P/JPMONTEURS: JACHTSCHILDERS, LEERLING- 
- SCHILDERS EN SPUITERS: - Maken en aanleggen van gecompliceerd 
leidingwerk. 

- CONSTRUCTIE BANKWERKERS:- 

Vervaardigen van stalen en aluminium 

constructies. MEUBELMAKERS EN 

SCHEEPSBESCHIETERS: - 
Met ervaring. ■BEDRUFS-CORVEEËR- Voor het schoonhouden van het bedrijf. Glad en strak schilderwerk is een vereiste. 

ROESTVRIJ STAAL 

JACHTBESLAG MAKERS: 

Met enige ervaring. 

Aan vakkennis en de juiste mentaliteit 
om in teamverband samen te werken stellen wij 
hoge eisen. 

Voor nadere informatie en sollicitatie nodi- 
gen wiju uit te schrijven naar: De Vries Scheeps- 
bouw, Postbus 258, 1430 AG Aalsmeer. 

U kunt ook bellen, het telefoonnummer 
is: 02977-21551. de vries yachts 

Oosteinderuvg 25. N32 AC Aalsmeer. Tel. 02977-21551. 
Steun aan Braziliaanse 
zwerfkinderen Met hun tientje per maand 
zorgen de leden van de Post- 
code Loterij ervoor dat wij 
een groot aantal projecten op 
het gebied van mens en mi- 
lieu kunnen steunen. 

Bijvoorbeeld scholingsprojec- 
ten voor Braziliaanse zwerf- 
kinderen. Door de armoede zijn zij in de criminaliteit en de 
prostitutie terecht gekomen. 
De vakopleidingen binnen deze 
projecten geven hen nu de kans 
om zich aan dit milieu te 
ontworstelen en zelf te bouwen 
aan een betere toekomst. Voor 
de jeugd zijn deze projecten 
daarom van levensbelang. ■ 'Ach, een klcinigheidje!' roept speciale gast Sjef van Oekel in één van de uit- 
zendingen van Uitbuigt) Pc winnares van de zaalprijs lacht, want zó klein Ls die . . 

gloednieuwe videocamera niet! 

Meedoen 
kan altijd De nieuwe speelronde van 
Hitbingo is begonnen. Voor 
alle leden van de Postcode 
Loterij betekent dat elke 
week weer kansen op extra 
prijzen van 25.000 gulden. 

Bent u lid en heeft u géén post 
van de Postcode Loterij ont- 


vangen? Bel dan 06-300150; 
dan zoeken we het voor u uit. 
Bent u géén lid en wilt u ook 
meedoen'? Vul dan de WIN- 
EEN-M1LJOEN-BON op deze 
pagina in en stuur hem snel op. 
Wij sturen u dan met spoed uw 
persoonlijke set bingokaarten 
toe, zodat u elke dinsdagavond 
om half negen bij RTL 4 mee 
kunt spelen. En natuurlijk 
speelt u tegelijk mee met de 
Postcode Loterij zelf. Dat be- 
tekent elke maand kansen op 
duizenden prijzen. Bijvoor- Bent u nog 

geen 

deelnemer? Vul 

dan snel de bon 

in en doe mee! beeld de PostcodeStraatPrijs 
van 3.000 gulden voor iedere 
deelnemer in de straat waar de 
meeste prijzen zijn getrokken. 
En uiteraard kans op de ton. 
Bovendien vier keer per jaar 
Voorde Braziliaanse jongeren nieuwe 
kansen op een betere toekomst. kans op de SuperKwartaalprijs 
van niet minder dan één 
miljoen gulden! 

Voor al die kansen en prijzen 
hoeft u alleen maar de WIN- 
EEN-M1LJOEN-BON in te- 
vullen en op te sturen. Voo.r; 
een tientje per maand zit u op 
de voorste rij bij Nederlands'' 
leukste loterij! B Opnamen 
Hitbingo! 

Bent u deelnemer van de 
Postcode Loterij? Heeft u 
de postcodecy/cv.v 3131 
(Vlaardincen)."50l2 (Til- 
burg) of 6982 (Does- 
burg)? Dan kunt u zich 
aanmelden voor de vol- 
gende opnamen van Hit- 
bingo. Bel op week- 
dauen tijdens kantoor- 
uren 02977-47006 en ga 
een gezellig tv-dagje uit! De winnende 

Hitbingonummers 

van 14 januari: 

6 11 22 30 40 

7 12 23 35 41 

8 15 24 36 44 

9 17 25 37 45 
10 21 28 39 -Ȥ- WIN-EEN-MILJOEN-BON Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de 
vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag 
van onderstaande rekening af te schrijven. 
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement. 

_] 1 lot (ƒ 10,-) per maand J loten (a ƒ 10,-) per maand A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam: U dhr. O mevr. Adres: Postcode: |_ J L_L=lL Plaats: 150.92.01 Postbanknummer: Datum: Banknummer 


i 


; 


; 

IJÏL Handtekening: ■ NATIONALE ! 

P®®T(§®iD[ 

■Il LOTERIJ Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: 
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUAR1 1992 Ruime nederlaag mannen 

Casino ZVM-dames 
pakken Concordia ZANDVOORT - De handbal- 
sters van Casino-ZVM behaal- 
den afgelopen zondag een 
knappe overwinning op het 
Haarlemse Concordia: 15-8. De 
Zandvoortse mannen waren 
minder gelukkig en verloren 
ruim van eveneens Concordia 
uit Haarlem met 27-16. 
. De overwinning van de Zandvoort- 
se dames kwam tot stand via een 
zeer sterke eerste helft. In die perio- 
de overklaste Casino-ZVM de thuis- 
club. De verdediging zat potdicht en 
via een goede opbouw werden kan- 
sen gecreëerd. Casino-ZVM bouwde 
een fraaie 11-3 voorsprong op. 

■". In de tweede helft speelde Casino- 
ZVM een tempo lager, zonder het 
spel uit handen te geven. Concordia 
kon geen moment gevaarlijk wor- 
den. Slechts de nederlaag bleef nu 
beperkt tot 15-8. „Het was een stevi- 
ge partij", vond coach Nicole Berk- 
hout. „De overwinning was terecht 
en vooral het handbal van de eerste 
helft was heel erg goed". 

Mannen 

. Tot ver in de tweede helft had Ca- 
sino-ZVM uitzicht op een redelijk 
resultaat tegen Concordia. Toen ke- ken de Zandvoorters slechts tegen 
een achterstand aan van 14-13. Voor- 
dien had Casino-ZVM tweemaal een 
ruime achterstand moeten wegwer- 
ken en dat heeft waarschijnlijk te 
veel kracht gekost. 

De eerste keer dat Casino-ZVM te- 
gen een forse achterstand aanliep, 
was al in de beginfase. Concordia 
liep vlot uit naar een 5-0 voorsprong. 
De Zandvoorters knokten zich weer 
in de wedstrijd en hadden bij de rust 
een achterstand van 10-8. In de twee- 
de helft liep Concordia opnieuw uit, 
maar wederom herstelde Casino- 
ZVM zich knap. Na een kwartier 
stond de score van 14-13 op het sco- 
rebord. De Zandvoorters hadden 
echter veel gegeven waardoor Con- 
cordia binnen vijf minuten wegliep 
naar een 19-13 voorsprong. Casino- 
ZVM gaf het op en Concordia kwam 
niet meer in gevaar, 27-16. Coach 
Joost Berkhout stelde: „Het was een 
geflatteerde uitslag. We hebben ook 
voor de derde maal geprobeerd te- 
rug te komen. Door veel risico te 
nemen kon Concordia in de slotfase 
ruim winnen, maar we. hebben het 
zeker niet slecht gedaan". 

Doelpunten Casino-ZVM vrouwen: Elly 
von Stcin 8, Margrect Sterrenburg X, .(anne- 
ke de Reus 3, Diana Pennlngs 1. Mannen: 
Kees Hoek 4, Richard Vos 3, Guido Weidema 
3, Menno Trouw 2, Ronald Vos 1, Gerard 
Damhoff 1, Erwln Spruit 1, Jan van Duijn 1. Zege voor Meeuwen ZANDVOORT - Met de nieuwe 
trainer Piet Keur behaalde 
Zandvoortmeeuwen een over- 
winning. Terrasvogels werd 
met 1-3 verslagen. 

Met veel inzet en zeer aanvaard- 
baar voetbal heeft Zandvoortmeeu- 
wen een verdiende overwinning be- 
haald. De Zandvoorters hebben bo- 
vendien nog vele kansen laten liggen 
zodat de zege nog veel ruimer had 
kunnen zijn. Nu bleef het bij een 
ruststand van 0-1. Rick de Haan kop- 
te de bal, halverwege de eerste helft, 
. in het doel, na een voorzet van Peter 
Steegman. Mischa Tibboel kreeg 
tweemaal de gelegenheid om de sco- 
re op te voeren, doch strandde op de 
Terrasvogels doelman. 

In de tweede helft een meer aan- 
vallend Terrasvogels, dat echter 
geen kans kreeg gevaarlijk te wor- Lions te sterk 
voor Alkmaar G. 

ZANDVOORT - Zowel de jon- 
gens junioren als de dames van 
basketbalvereniging The Lions 
boekten overwinningen. De 
jeugd klopte Alkmaar Guardi- 
ans met 71-76, terwijl de dames 
eveneens Alkmaar Guardians 
de baas bleven: 9-52. 

De Lions junioren speelden een 
wedstrijd in Alkmaar. Lions had in 
het verloop van de strijd veel last 
van spelers met persoonlijke fouten. 
Ruststand 26-31. 

Behalve de druk van de persoon- 
lijke fouten van Robin Keiler en 
Martin van der Aar moest ook nog 
Alain Kroese geblesseerd uitvallen. 
In de laatste seconden had Lions een 
61-63 voorsprong en leek de zege 
vast te staan. Door een persoonlijke- 
en technische fout kreeg Lions ech- 
ter vier vrije worpen tegen. Alkmaar 
Guardians scoorde daaruit twee- 
maal zodat een verlenging noodza- 
kelijk was. In die verlenging was het 
Maarten Versteege die vier vrij wor- 
pen in de basket deponeerde en 
Lions liep naar een verdiende 71-76 
overwinning. 

Dames 

Lions was veel te sterk en heeft 
totaal geen moeite gehad met Alk- 
maar Guardians. Bij de rust al een 2- 
22 voorsprong. De score liep hoog op 
maar had volgens coach Rob Benja- 
mins nog veel ruimer moeten zijn. 
Nu bleef Lions steken op een toch 
wel fraaie 9-52 overwinning. 

Redelijke vangsten 
fcrij pierwedstrijd 

ZANDVOORT - Tijdens de eer- 
ste pierwedstrijd werd er door 
de leden van de Zeevisvereni- 
ging Zandvoort redelijk gevan- 
gen. Aan deze wedstrijd namen 
veertien sportvissers deel. Ook 
gingen de leden naar het strand 
voor de eerste strandwedstrijd, 
die gewonnen werd door Chiel 
Halderman. 

• Al vroeg togen de vissers de pier 
op. Snel kregen de deelnemers in de 
gaten dat er gevangen werd omdat 
meerdere lieden zich op de pier be- 
vonden. Er werd een nieuw record 
gevangen en even later nog een. De 
vangsten waren overigens best rede- 
lijk te noemen. Uiteindelijk werd 
Willem Minkman eerste, gevolgd op 
de tweede plaats door Kees Blom en 
derde werd Fred Schilpzand. 

Chiel Halderman is een van de 
jeugdleden, die het afgelopen jaar lid 
werd. Gelijk in de eerste strandwed- 
strijd liet hij zien dat de ouderen in 
de club goed op hun tellen moeten 
letten. Met de vangst van een bot van 
650 gram werd Halderman fraai eer- 
ste. Hij gaf tien andere vissers het 
nakijken. Willem van Esveld kwam 
met 635 gram op een tweede plaats 
én Jan Terol pakte de derde plaats 
met de vangst van 570 gram vis. Rob 
Dröse ving drie visjes, waardoor hij 
één punt scoorde in de competitie 
voor de meeste vis. den. Middels een snelle aanval was 
het Prancis de Boer, die de Zand- 
voorters naar 0-2 schoot. Strafschop Na een halfuur voetballen mocht 
Terrasvogels, om niet geheel duide- 
lijke redenen een stafschop nemen. 
Doelman Wilfred Koper werd kans- 
loos gepasseerd. Even wankelde 
Zandvoortmeeuwen, doch de voor 
Steegman ingevallen Mark van der 
Berg stelde de overwinning veilig 
door de bal, via de paal, in te knallen: 
1-3. 

Trainer/coach Piet Keur vond het 
een redelijke partij voetbal. „Alleen 
nadat Terrasvogels tegenscoorde, 
werd er te angstig gevoetbald. Maar 
de overwinning was verdiend. Wat 
het verder gaat worden weet ik echt 
niet, rustig afwachten want één zwa- 
luw maakt nog geen zomer". 

De eerste twee weken komen de 
Meeuwen niet in het veld omdat de 
Haarlemse Voetbal Bond al het 
voetbal voor twee weken heeft gean- 
nuleerd. Dit om de toenemende 
agressie op de velden in te dammen. 
De jeugdopleiding is vorige week van start gegaan. De deelnemers waren erg enthousiast. Foto Bram Slijnen Roele, Gude en Van derMeijden: 

De smaakmakers van de Schaakclub ZANDVOORT - In de interne 
competitie hebben Roele en 
Gude, door overwinningen op 
Termes en Twint, een forse 
stijging op de ranglijst ge- 
maakt. Beiden stegen drie 
plaatsen terwijl Dennis van der 
Meijden, door een fraaie over- 
winning, de nieuwe ranglijst- 
aanvoerder werd. Ook werd 
een aanvang gemaakt met de 
jeugdopleiding voor de diverse 
schaakdiploma's. 

door Aaldert Stobbelaar 

De meer dan twintig schakers, die 
vorige week met elkaar in het Ge- 
meenschapshuis de strijd aanbon- 
den, hadden totaal niet verwacht, 
dat de nummers vijftien en zestien 
hun partijen in winst zouden omzet- 
ten. Toch wonnen Roele en Gude, in 
twee sublieme partijen, van 'good- old' Termes en Twint. In de zeer 
lange partijen, die tot tegen twaalf 
uur duurden, lieten Termes en 
Twint merken met verlies geen ge- 
noegen te nemen. Toch pakten Roe- 
le en Twint de zege en kwamen daar- 
door op de twaalfde en dertiende 
plaats terecht. 

Doordat John Ayress genoegen 
moest nemen met remise tegen Jan 
Berkhout kon Dennis van der Meij- 
den, door winst op Heitkonig, de 
koppositie van Ayres overnemen. 
Uitslagen uit de vijftiende: VViggemansen- 
Marc Kok 0-1, Pepijn Paap-Davc Frederking 
1-0, Gorter-Klijn 1-0, Van Elk-Iljc Mollerus 1- 
0, Gude-Twint 1-0, Termcs-Roele 0-1, Linde- 
man-De Oude 1-0, Geerts-Marquenic 1-0, 
Dennis van der Mcijden-Heitkonig 1-0, Berk- 
hout-Ayress remise. Hoogoventoernooi 

Louis Dambrink en Nico Hand- 
graaf konden in verband met ver- 
plichtingen op het Hoogoven- 
schaaktoernooi in Wijk aan Zee, niet aan de interne-competitie deelne- 
men. Deze leden deden het overi- 
gens niet onverdienstelijk op dat 
enorme toernooi. Nico Handgraaf, 
Edward Geerts en Louis Dambrink 
hadden tot en met zondagavond een 
score van vijftig procent behaald. De 
Zandvoortse schakers boekten een- 
maal winst, leden eenmaal verlies en 
kwamen tot twee remise partijen. 

Externe competitie 

Twee van de drie afgebroken par- 
tijen in de externe competitie tegen 
het vierde team van Bloemendaal, 
werden vorige week dinsdagavond 
in Bloemendaal uitgespeeld. John 
Ayress kon zijn partij niet in een 
remise omzetten en verloor. Twint 
daarentegen speelde, in een geweldi- 
ge voortzetting, zijn partij naar een 
duidelijk winst. 

De ene partij die nog uitgespeeld 
dient te worden, is die van Dennis 
van der Meijden. De huidige rang- lijstaanvoerder moet zijn partij in 
een overwinning omzetten. Dat zou 
dan betekenen dat de Zandvoortse 
Schaakclub alsnog tot een gelijkspel 
zou komen. Op dit moment leidt 
Bloemendaal met drie tegen vier. 

Jeugd/opleiding 

Vorige week donderdagavond zijn 
de schaakinstructeurs van de Zand- 
voortse Schaakclub, begonnen met 
de jeugdopleiding. In de eerste les 
bleek snel dat de jeugdige schakers, 
tussen de acht en dertien jaar, er 
veel zin in hebben. Vanavond speelt 
de jeugd wedstrijden voor de compe- 
titie, terwijl volgende week de theo- 
retische kennis verder wordt uitge- 
breid. Nieuwe jeugdleden kunnen 
nog gebruik maken van deze gratis 
lessen. Telefonisch kan informatie 
verkregen worden via, 02507-13224 
of 14120. Ook kunnen belangstellen- 
den zich melden in het Gemeen- 
schapshuis op donderdagavond. BC Lotus sluit seizoen goed af 
f: 
iJSS* 6 *' 


• Badmintontalent P. Schultz. 

ZANDVOORT - De afsluiting 
van het competitieseizoen was 
voor badmintonvereniging BC 
Lotus een stuk positiever dan 
die van het vorige jaar. Zag de 
toekomst er toen nogal somber 
uit; dit jaar getuigde de feeste- 
lijke afsluiting van het eompe- 
titieseizoen, van een veel roos- 
kleuriger toekomstbeeld. Er 
viel zelfs een kampioenschap 
te vieren, te weten die van het 
vijfde team van Lotus. 

Dit team, dat aan het begin van dit 
seizoen niet als overwinnaar gezien 
werd, weerde zich meer dan voor- 
treffelijk en behaalde daardoor ge- 
heel verdiend het kampioenschap. 
Van de overige vier teams wer.den 
Lotus 1, 2 en 3 allen tweede en be- 
houden uitzicht op promotie. Lotus 
4 wist zich met een vierde plaats in 
haar klasse te handhaven. De beide 
jeugdteams BI en Dl, behaalden een 
verdienstelijke derde plaats. 

Hoewel de competitie voorbij is, 
gaat het badminton op de woensdag- 
en vrijdagavond voorlopig gewoon 
door. Geïnteresseerden kunnen op 
die avonden komen spelen of con- 
tact opnemen met de secretaris. 

Eerste team 

De aandacht ging dit seizoen voor- 
namelijk uit naar het eerste team. 
Dat wil overigens niet zeggen dat de andere teams minder gepresteerd 
zouden hebben. Lotus 2 bijvoor- 
beeld kon bij een goed resultaat in 
de laatste wedstrijd als tweede eindi- 
gen. Daarmede blijft dan de kans op 
promotie nog behouden. Er diende 
dan wel van Duinwijck 11 gewonnen 
te worden. 

Eaymond Westhoven beet zoals 
gewoonlijk voor Lotus het spits af. 
Westhoven, die met zijn enorme 
slagkracht meestal de set snel in zijn 
voordeel beslist, ondervond ditmaal 
het nadeel van die slagkracht. Tot 
tweemaal toe sloeg hij een racket 
stuk waardoor hij danig uit zijn spel 
raakte. Raymond Westhoven had 
drie games nodig om de wedstrijd 
winnend af te sluiten, 8-15, 18-13 en 
15-11. 

De tweede heren-enkel kwam op 
naam van Jeroen Langelaar. De Lo- 
tus speler speelde op geheel eigen 
wijze een uiterst rustige partij. Zijn 
tegenstander kreeg geen kans en 
werd met 15-8 en 15-0 ingepakt. 

Het meest veelbelovende talent 
van de vereniging moest toen aan de 
slag. De pas zestienjarig Petnoi 
Schultz speelt al acht jaar badmin- 
ton. De eerste jaren weliswaar nog 
geen competitie maar toen dat een- 
maal een feit was begon ze aan een 
gestage opmars binnen de vereni- 
ging, die uiteindelijk tot aan het 
tweede team voerde. Niemand twij- 
felt er dan ook aan dat Petnoi Foto Bram Stijnen 

Schultz vroeg of laat in het eerste 
team speelt. 

Mars 

Afgelopen zondag liet Petnoi 
Schultz nog even zien wat zij in haar 
mars heeft. Met 11-0 en 11-1 won zij 
vlot haar partij. Dit seizoen bleef het 
Zandvoortse badmintontalent onge- 
slagen. Ook Inge Leen deed in haar 
single wat van haar verwacht werd. 
Met gemak werd de Duinwijck 
speelster met 11-2 en 11-0 opzij gezet. 

De herendubbel van Raymond 
Westhoven en Jeroen Langelaar 
werd eveneens in een overwinning 
omgezet. De eerste game werd ge- 
makkelijk met 15-7 gewonnen, doch 
de tweede ging nipt verloren met 14- 
17. De Zandvoorters herstelden zich 
in de derde game knap en zegevier- 
den met 15-6. Het damesdubbel Inge 
Leen en Petnoi Schultz leverde ook 
geen probleem op: 15-7 en 15-3. De 
gemengde-dubbels leverden een 
overwinning en een nederlaag op 
waardoor de eindstand op 7-1 werd 
bepaald. Daardoor kan Lotus nog 
promoveren. Dit hangt af van de 
punten die andere teams in andere 
poules hebben behaald. Misschien 
zit er zelfs nog een beslissingswed- 
strijd in. 

Uitslagen: Lotus 1 - Veisen 3 4-4, Lotus 2 ■ 
Duinwijck 7-1, Lotus 3 - Flowcr Shuttle 4 8-2, 
Lotus 4 - Flower Shuttle 6 5-8, Lotus BI - 
Huizen B2 4-4, Lotus Dl - Almerc Buiten Dl 

X-0. Keur volgt Hi jnen op ZANDVOORT - In verband 
met de slechte resultaten 
heeft het bestuur van Zand- 
voortmeeuwen besloten trai- 
ner Ton Hijnen op non-actief 
te stellen. Een opvolger heeft 
de Zandvoortse voetbalvere- 
niging al gevonden. Plaatsge- 
noot Piet Keur, spits van 
Haarlem, heeft in samenwer- 
king met Richard Bruijnzeel 
de training en coaching op 
zich genomen. 

Het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen vertoeft in de onderste 
regionen van de eerste klasse 
HVB en de resultaten lieten veel 
te wensen over. Het bestuur van 
Zandvoortmeeuwen was zich ter- 
dege bewust dat het niet alleen 
aan Ton Hijnen lag, doch dat de 
geringe trainingsopkomst even- 
eens aan de matige resultaten de- 
bet was. 

Toch werd het 'bijzonder moei- 
lijke besluit genomen', zoals voor- 
zitter Peter Logmans het noemde. 
„De puur slechte resultaten nood- 
zaakte ons iets te doen. Het is uit- 
sluitend daarom gebeurd. Het was 
een uiterst moeilijk beslissing, 
omdat Hijnen een zeer correcte 
man is. De vonk sloeg echter niet 
over en we moesten zodoende wel wat doen", vind ik. Logmans wil 
nog wel kwijt dat in tegenstelling 
tot andere berichten elftalbegelei- 
der Henk Kinneging niet op non- 
actief is gesteld. Volgens de voor- 
zitter steunde Kinneging trainer 
Hijnen en heeft daarom de eer aan 
zichzelf gehouden. „Het zou te 
gek zijn om een vrijwilliger die 
veel gedaan heeft weg te sturen", 
aldus Logmans. 

Geen onbekende 

De nieuwe man is voor Zand- 
voort geen onbekende, namelijk 
Piet Keur. Keur begon in de jeugd 
bij Zandvoortmeeuwen, voetbalde 
achtereenvolgens bij Haarlem, 
Twente, Feijenoord en momenteel 
opnieuw bij Haarlem. Voordat 
Piet Keur het verzoek van zijn 
oude club met ja beantwoordde 
moest hij er wel even over naden- 
ken. „De situatie was nou niet erg 
rooskleurig", stelde de in het bezit 
van diploma oefenmeester 2 en 3 
zijnde Zandvoorter. „Maar ik ben 
er toch ingesprongen. Zandvoort- 
meeuwen spreekt me wel aan en 
het lijkt me leuk om te doen". 

Piet Keur maakt dit seizoen af 
en gaat voor het volgende voetbal- 
seizoen een contract aan bij Zand- 
voortmeeuwen. Derde competitie Bridgeclub ZANDVOORT - De bridgers 
van de Zandvoortse Bridge- 
club zijn met frisse moed van 
start gegaan in het nieuwe jaar, 
met de derde competitie. 

De heren Bakker en Brandse wa- 
ren in de A-lijn wel erg goed op dreef, 
want zij behaalden maar liefst een 
percentage van 64,29. Goede tweede 
werden Mevrouw De Leeuw en de 
heer Braun, terwijl mevrouw Spiers 
en de heer Emmen als derden ein- 
digden. 

Het echtpaar Hoogendijk, nu spe- 
lend in de B-lijn, ging goed van start 
met een eerste plaats. Ook mevrouw 
Paap en de heer Vergeest maken in 
deze competitie de B-lijn onveilig. 
Met en score van 58,04 procent wer- 
den zij tweede. De dames Van Os en 
Saueressig zijn weer teruggekeerd 
in deze lijn en werden goede derde. 

Op de eerste plaats in de C-lijn 
eindigden de dames Beijer en Rau- 
werda, terwijl de regelmatig spelen- 
den dames Van Beek en Stocker 
tweede werden. Mevrouw Klinkha- 
mer speelde deze avond met diverse 
invallers en deed dat nog goed ook, 
door op een derde plaats beslag te 
leggen. ' • 

In de D-lijn ging het er niet zo wild 
aan toe. De dames Rudenko en Ru- dolphus pakten de eerste plaats, ge- 
volgd door het gelegenheids paar 
mevrouw Dekker en de heer 
Stomps. In deze lijn was de derde 
plaats voor de dames Berghoff en 
Drose. Zandvoorts 
Nieuwsblad 
Nihot/Jaap Bloem 
zakt op ranglijst 

ZANDVOORT - De start van 
het tweede gedeelte van de 
zaalvoetbalcompetitie is voor 
Nihot/Jaap Bloem Sport niet 
erg succesvol geweest. De 
Zandvoorters leden twee ne- 
derlagen en duikelden op de 
ranglijst van de eerste naar de 
vijfde plaats. 

Tegen Home Centrum was de ne- 
derlaag nog te verklaren. Renë Paap 
en Rob van der Berg waren met va- 
kantie en dat bleek een duidelijk ge- 
mis. Home Centrum won de wed- 
strijd nipt met 4-3. 

Vervolgens kreeg Nihot/Jaap 
Bloem Sport NCA op bezoek. Ook 
nu een teleurstellende nederlaag: 3- 
6. Bij Nihot/Jaap Bloem Sport speel- 
den enige spelers ver beneden hun 
normale peil waardoor de nederlaag 
tot stand kwam. In de eerste helft 
ging het nog wel. De Zandvoorters 
namen door Edwin Ariesen een 1-0 
voorsprong. Toen zakte het Zand- 
voortse spelpeil al, maar doelman 
Jaap Bloem hield zijn doel schoon. 
Toch werd het 1-1. 

In de tweede helft lag de bal na 
enige seconden al achter Jaap 
Bloem: 1-2. Nihot/Jaap Bloem Sport 
liet toen even zien dat het kan zaal- 
voetballen. Edwin Ariesen zette de 
Zandvoorters, door twee fraaie doel- 
punten, op een 3-2 voorsprong. Toen 
werd de strijd veel te slap aangepakt. 
NCA kon eenvoudig de strijd naar 
zich toetrekken en met 3-6 winnen. 
Coach Guus Marcelle was zwaar te- 
leurgesteld. „Twee onnodige neder- 
lagen. We willen hogerop, maar dan 
moet er wel uit een ander vaatje ge- 
tapt worden". 

Promotie voor 
Olaf Cliteur 

ZANDVOORT - Ondanks een 
zeer lichte afvaardiging is het 
54e Hoogovenschaaktoernooi 
toch een groot succes gewor- 
den voor Chess Society. Olaf 
Cliteur slaagde er namelijk in 
voor het tweede achtereenvol- 
gende jaar te promoveren in 
het dagvierkampentoernooi. 

De 28-jarige Zandvoorter, die door 
dit resultaat volgend jaar mag uitko- 
men in de eerste klasse, is daarmee 
nog slechts drie groepen verwijderd 
van de meestervierkamp. Na het 
kampioenschap van vorig jaar leek 
het erop dat Cliteur nu alles zou 
moeten geven om zich een groep ho- 
ger te kunnen handhaven. Deze ver- 
onderstelling werd direct bevestigd, 
toen de indeling van de groep be- 
kend werd gemaakt. Hij was name- 
lijk ingedeeld in de tweede klasse C 
en derhalve gekoppeld aan drie ster- 
ke tegenstanders, van wie twee zich 
een flink aantal plaatsen hoger op de 
nationale speelsterktelijst bevinden. 

Cliteur bofte echter dat hij in de 
eerste ronde met wit mocht begin- 
nen tegen de zwakste van het drietal, 
Jan Koelewaard van de schaakclub 
Purmerend. In slechts 24 zetten 
werd Koelewaard van het bord ge- 
schoven. 

In de tweede ronde moest Cliteur 
met zwart aantreden tegen Van Stra- 
len van de schaakvereniging KTV 
uit Enkhuizen. De Zandvoorter, 
wist dat deze tegenstander hoger op 
de nationale lotingslij st staat. Al bin- 
nen vijf zetten had Cliteur echter al 
voordeel behaald. Van Stralen 
kwam de problemen niet meer te 
boven en belandde in een verloren 
eindspel. Het verdedigen van de mo- 
narch kostte Van Stralen zoveel be- 
denktijd dat de tijdcontrole werd 
overschreden. 

In de laatste ronde stond het duel 
tegen de als nummer 1 getipte Hilda- 
ma uit Alkmaar op het programma. 
Deze sterke speler, die uitkomt in de 
promotieklasse voor het eerste team 
van VVV, zou alleen bij winst Cliteur 
van het kampioenschap kunnen af- 
houden. In een bloedstollende partij 
greep de met wit spelende Zandvoor- 
ter meteen het initiatief. Toen de 
Chess Society-speler, na twintig zet- 
ten, duidelijk beter stond lanceerde 
hij een tactisch rémise-aanbod. Hil- 
dama kon dit niet weigeren en daar- 
mee was de eerste plaats een feit 
voor Olaf Cliteur. Naast promotie 
leverde de overwinning tevens een 
wel verdiende boekenbon op. Diefstal met een luchtje ZANDVOORT - Er zat een luchtje 
aan de 49-jarige Amsterdammer die 
op 19 januari een winkel aan de 
Kerkstraat verliet. Er bleek name- 
lijk dat hij flesjes after shave en eau 
de cologne ter waarde van 479,40 had gestolen. Omdat de zaak toch niet zo 
heel erg stonk, heeft de politie hem 
na verhoor en na een proces verbaal 
opgemaakt te hebben, weer heenge- 
zonden. Topscorers 


©©<§©© 


@@ 
Castien (Zandv.75) 


®©@©@ 


©<©©©© 


©® © © ® 


© ©Longayroux (Zandv.75) 


©@© 


van Rhee (ZVM-zat) 


@ 


F. de Boer (ZVM-zon) 


®# 


Visser (ZVM-zat) 4 9 14 19 

Slechts Zandvoortmeeuwen en TZB kwamen in actie, waardoor de topscorers- 
lijst vrijwel geen wijziging onder ging. Dat gaat waarschijnlijk komend weekend 
gebeuren als ook het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 
weer de wei in gaan. De Zandvoortmeeuwen middenvelder Francis de Boer 
meldde zich in de top vijf door afgelopen zondag te scoren. WEEKMEDIA 22 

kassrraBEizDnBBnanman DONDERDAG 23 JANUARI 1992 Wegwijs in onderwijs 
* v Diny Verspoor en Rosé Ebbinge 

Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem 

Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van 
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie 
opleidingsinstituten schoonheidsverzorging. 

Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932 
b.g.g. 283068 of 377186 ' » 'w'V ■iit tllïflSIzatëffi 

" mmmËmèmm ;$$ © informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden 

© vrij rondkijken 

© demonstraties 

© kennismaking met docenten 

Toekomstige schoonheidsspecialisten, geïnteresseerden, 
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders . 

Welkom op 1 februari van 11.00 tot 15.00 uur. 
echniek open dagen 

lange opleidingen (mbo) en korte opleidingen (kmbo) BOUWKUNDE / WEG- EN WATERBOUWKUNDE / WERKTUIGBOUWKUNDE 

FIJNMECHANISCHE TECHNIEK / INSTALLATIETECHNIEK 

ELEKTROTECHNIEK / MOTORVOERTUIGENTECHNIEK 

ORIËNTATIE EN SCHAKELEN 

locatie: hendrick de keyserschool, krelis louwenstraat 1, 
amsterdam, tel.: 020 - 68 43 017 

open dagen: donderdag 30 januari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur 
dinsdag 25 februari 1992 van 18.30 tot 21.00 uur 

ENERGIETECHNIEK / ELEKTRONICA 
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEK 

locatie: electrotechnische school, korte ouderkerkerdijk 5, 

amsterdam, tel.: 020 - 66 50 338 

open dag: woensdag 26 februari 1992 van 19.00 tot 21.00 uur. 

LABORATORIUMONDERWIJS 

CHEMISCH / MEDISCH 

locatie: laboratoriumonderwijs, generaal vetterstraat 76, 
amsterdam, tel.: 020 - 61 57 825 

open dagen: vrijdag 21 februari 1992 van 15.00 tot 20.30 uur 
zaterdag 22 februari 1992 van 10.00 tot 15.00 uur rc X 

X 
X TECHNISCH COLLEGE AMSTERDAM, POSTBUS 8227, 1005 AE AMSTERDAM 


Maak wérk van je 
zorg voor het milieu 
STUDEREN 

DAT DOE JE BIJ 

DINKGREVE De cursussen van Dinkgreve leiden op voor 

diploma's die in het bedrijfsleven veel 

gevraagd zijn. 

In januari/februari gaan van start: 

• Basiskennis Boekhouden (BKB) 

• Praktijkdiploma Boekhouden • MBA • SPD 

• Accountant-Adm. consulent • Loonadministratie 

• PDI • AMBI «Secretariaat (Steno, Notuleren, 

Machineschrijven, Tekstverwerking) • Middle 

Management • Bedrijfscorrespondentie (Nederlands, 

Frans, Duits, Engels, Spaans) • Middenstand/ 

Ondernemersopleidingen • Praktijkdiploma 

Marketing • NIMA-A • NIMA-B 

Cursusplaatsen: Amsterdam, Amstelveen, 
Hoorn, Purmerend en Zaanstad. 

Vraag het gratis studiepakket aan: 

020-6761176 

HANDELSOPLEIDING 
DINKGREVE 

onderdeel van PBNA 
Willemsparkweg 31, 1071 GP Amsterdam. 

Koninklijke PBNA b.v. en Handelsopleiding Dinkgreve zijn erkend 

door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de 

Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. 

Welkom in 
de Manege 

a.s. zaterdag 
voor ongebonden mensen, 

DANSEN, SFEER EN 
GEZELLIGHEID 

ledere za.avond een wisselend 
programma tot 3 uur in de nacht. 
V.a. 25 jaar, corr. kleding. 

Entree ƒ12,50. 

Info 16023. 
NIEUW!! 

NU OOK FOURNITUREN 

RITSEN 
GARENS 
BIASBAND 

NAALDEN 

SCHAREN 

BIJ SINGER 

NAAIMACHINES 

PRINSENHOFSTRAAT 7 B 02507- 20072_ 
CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koeiapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 Zandvoorts Nieuwsblad 


Fa. P. Kleijn 


Kerkstraat 12, Zandvoort 


De Spar 


Celsiusstraat 192, Zandvoort 


Weekmedia 


Gasthuisplein 12, Zandvoort 


Sig.mag. Lissenberg 


Haltestr. 9, Zandvoort 


Fa. Veldwijk 


Haltestraat 22, Zandvoort 


AKO 


Kerkplein 1 1 , Zandvoort 


Sig.mag. De Krocht 


Grote Krocht 18, Zandvoort 


T. Goossens 


Pasteurstraat 2, Zandvoort 


Gran Dorado 


Vondellaan 60, Zandvoort 


Fa. De Vonk 


Vondellaan 1, Zandvoort Maraned Thorbeckestraat 7, Zandvoort OCHTENDBLADEN 
DE VOLKSKRANT/TROUW 

vragen 

BEZORGERS/STERS 

per 3 febr. a.s. 

Aanm. 

J. Koper. Tel. 16821, 

Dr. J. G. Mezgerstraat 38. Jrobel~\ja.fè - üestaurant 

tonnehoek 
h BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280 

Familiediner? 
Trouwreceptie? 
Huwelijksdiner? 

Club-etentje? 

In alle gevallen bieden wij een 

ideale accommodatie. Aparte 

ruimte beschikbaar, zonder 

zaalhuur. Of het nu gaat om een 

diner, een warm/koud buffet of een 

receptie, altijd kunt u verzekerd 

zijn van uitstekende kwaliteit 

tegen zeer redelijke prijzen. 

Gaarne zullen wij u 
vrijblijvend informeren. 

Wij zijn alle dagen van de 

week geopend en beschikken 

over een ruime eigen 

parkeergelegenheid. Trotseer de kou » ons %s 
het 
voorjaar! / j ? 6riCci 

J grote krocht 24 

* zandvoort, 

tel. 02507-12301 Drogisterij „BOUWMAN" 

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet 

Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327 

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier 

verzekerden 

Uw adres voor: 

Medische Elastische kousen/panty's 

ook naar maat WAAROM BETAALT 

U BIJ EEN ANDER 

fllÉERVOOR 

HETZELFDE PR0DUKT Euro loodvrij 
Super benzine 
Diesel ƒ 1 ,72 

ƒ 1 ,88 

ƒ 1 ,06 

pW] SERVICESTATION 

Mbij Palace Hotel) , 
PRU REGIONALE VVV ZUID-KENNEMERLAND 

zoekt voor in de periode 1 maart 1 992 tot 1 november 1 992, voor de . 
kantoren Haarlem en Zandvoort, enkele: 

TOERISTISCHE 
MEDEWERKERS m/v 

Van de kandidaten wordt verwacht: • OPLEIDING/ 
ERVARING • LEEFTIJD 

• VERDERE 
EISEN • INHOUD VAN 
HET WERK • GEBODEN 
WORDT Havo-diploma, aangevuld met een toeristische 
opleiding, toeristische kennis van- en affiniteit 
met de streek Zuid-Kennemerland. Een goede 
beheersing van de moderne talen (N, Fr, Du, 
Eng.) is een vereiste. 

Maximaal 22 jaar. 

De kandidaten spreken algemeen beschaafd Ne- 
derlands en zijn bestand tegen het werken onder 
(tijds)druk. 

Het verstrekken van toeristische informatie be- 
treffende de stad, de regio en Nederland, aan de 
balie en per telefoon, in de moderne talen. Het 
maken van hotelreserveringen en theaterboekin- 
gen, het boeken van vakantie-arrangementen en 
het verkopen van gidsen en kaarten. 

Een contract voor de duur van zes of zeven 
maanden. Er wordt volgens rooster gewerkt van • 
maandag tot en met zaterdag (met een compen- 
satiedag voor de zaterdag). UITSLUITEND SCHRIFTELIJKE SOLLICITATIES (MET CV.) 

REGIONALE VVV 
ZUID-KENNEMERLAND 

Postbus 1196 
2001 BD Haarlem 

t.a.v. hr. F. Sartorius, 023-319059 
. ÏRKBjDE 
VRHUIZRS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 Éf 1 VERZORGINGSCENTRUM 
_pjj ONZE WONING te DIEMEN Wij zoeken voor ons wijkgericht verzorgingshuis een aantal nieuwe collega's die het 
als een uitdaging zien de zorgverlening naar onze bewoners toe verder te professio- 
naliseren met behulp van het methodisch zorgverleningsmodel. Wanneer je hiermee 
geen ervaring hebt opgedaan dan zal je hierin verder begeleid worden. 
Wij hebben onze (buurt)bewoners veel te bieden zoals: wijkziekenboegbedden, meer- 
zorgkamers, een afdeling groepsverzorging, dagopvang en een maaltijdvoorziening. 

Wij hebben op dit moment vakatures voor 

gediplomeerde 
bejaarden/ziekenverzorgenden 

voor de diverse diensten zoals: 

- Nachtdienst van 23.00-7.30/ 7 op - 7 af (29,75 uur per week) 

- Dagdienst volgens rooster (minimaal 24 uur per week). 

Tevens zijn er nog plaatsingsmogelijkheden voor 

gediplomeerde bejaardenhelpenden. 

Wij bieden een gezellige werksfeer, mogelijkheden tot bijscholing, regelmatig werko- 
verleg en een salaris conform CAO-bejaardenhuizen. 

Mocht je geïnteresseerd zijn in bovenstaande funkties, dan kun je je sollicitatiebrief 
vóór 7 februari richten aan: 

De heer H. Hubers, direkteur Onze Woning, Berkenstede 36, 1112 CC Diemen. Voor 
telefonische informatie kun je terecht bij Hans Kraakman, a.i. Hoofd Verzorging, 
tel.nr. 020-6993131. 
DIT WEEKEND: 

Mokka 

boomstam 8,75 

t Roggeteunis 

SS? van 2,75 voor C.,£Xj 
17T7T®J -Gekte bakker SBalk 

HOGEWEG 28, TEL. 12989 IVI B IM G H I lï ■ I -I N 

ft4DC EN WCCNIDEEEN Sloterweg 139 Badhoevedorp Tel. 020-6594631 Vrijdagavond koopavond WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUARI 1992 Zandvoortse kunst 
in Cultureel Centrum 

In het Cultureel Centrum is afge- 
lopen vrijdag de nieuwste versie 
van start gegaan van de traditione- 
le tentoonstelling 'Zandvoorters 
en hun hobby'. Een tiental Zand- 
voortse - vrije tijds - kunstenaars 
heeft wederom eigen werk be- 
schikbaar gesteld, om het aan de 
dorpsgenoot en toerist te tonen. 
De expositie duurt tot en met 9 
februari en is dagelijks te bezoe- 
ken, van 13.30 tot 16.00 uur. 

Een andere attractie op de ten- 
toonstelling is een videofilm over 
de Blauwe Tram, te zien in de spe- 
ciale videokamer van het Cultu- 
reel Centrum. De Blauwe Tram 
was jarenlang voor menigeen hèt 
openbaar vervoermiddel tussen 
Zandvoort, Haarlem en Amster- 
dam, maar de lijn werd in de jaren 
vijftig opgeheven. De film, ver- 
vaardigd door Gerard Lunenburg, 
toont nog de laatste beelden van 
de tram, uit 1957, het jaar dat deze 
uit het Zandvoortse beeld ver- 
dween. 

De tentoonstelling 'Zandvoor- 
ters en hun hobby' is bijzonder 
veelzijdig en omvat tal van kunst- 
vormen. Dat zijn: keramiek, batik- 
' werk, olieverven, poppen, vilt- 
werk, knipsels, houtsnijwerk, bor- 
duurwerk, modelbouw, aquarel- 
len, tekeningen, kralenwerk, gip- 
sen, kant, gegraveerd glas, 
zijdeschilderingen en beelden. 

. . De kunstwerken zijn van de vol- 
. gende Zandvoortse ingezetenen: 
.familie Allebes, de heer J. Bier, 
mevrouw C. Bosman, fam. Clu- 
wen, dhr. R. Dalman, mevr. T. 
Draijer-Thie, dhr. D. Drommel, 
Dhr. W. Duns, mevr. J. Homoet- 
-Kamstra, mevr. Hoogendoorn, 
mevrouw Lagas, dhr. G. Loogman, 
mevr. Molenaar, mevr. N. Sand- 
bergen-Kerkman en de heer H. 
van Schie. 

Hilly Jansen 

ZANDVOORT - De in Zandvoort 
woonachtige Hilly Jansen houdt 
momenteel een expositie in Ate- 
lier Paulus Loot, gevestigd Boule- 
vard Paulus Loot 21 en geopend 
op zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. Hilly Jansen expo- 
seert met aquarellen en olieverf- 
schilderijen. 

Kinderen vormen voor haar een 
geliefd onderwerp. Behalve het 
werk van Jansen is er ook grafisch 
werk te zien van Anne Frydrycho- 
wicz, plus collages en mengtech- 
nieken waarbij zij gebruik maakt 
van felle kleuren en teksten. TE kust 
keur 
tips & suggesties 

Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort 

UITGAANSTIPS Uniek duingebied open 

Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en 
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld. Onder leiding van een 
deskundige kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan een excursie, die 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Start- en eindpunt is manege De Bokkedoorns 
aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee. Dit is ook per openbaar te 
bereiken, met NZH-bus 81. Kaarten zijn a 1,50 gulden te verkrijgen bij het 
hoofdkantoor van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
(PWN), Essenlaan 10 in Bloemendaal. Kinderen tot 6 jaar kunnen gratis 
meelopen. 

Het Kraansvlak werd in 1977 door de provincie Noord-Holland aange- 
kocht en namens haar beheerd door de N.V. PWN. Het is het enige duinter- 
rein van flinke omvang (in totaal 342 hectare) langs de Hollandse kust, dat 
niet voor het publiek werd opengesteld. Daardoor heeft het zich min of meer 
ongestoord kunnen ontwikkelen. De duinvegetatie is gaaf gebleven en 
vogels profiteren van de rust. 
ir- - *■ ,*■;,».• «*,. 

JfesMi; "-/■'-"■■ ■ '.'■■■■.'' ■■■ fcM- «■;;. ■ »' iS^" 1 ■ • ■ ■- ST™^ ■ *>■> . 

lSE■■.■J*ÖK:■■ «s-v ■«.-■■'■ > 
• Het unieke duingebied 'Het Kraansvlak', gelegen tussen Zandvoort en 
Overveen, wordt op 29 januari beperkt opengesteld. Korte tips 

• Disko in 't Stekkie, Celsiusstraat 
190 Zandvoort-Noord, voor jonge- 
ren. Vrijdagavond 24 januari van 
acht tot elf uur voor jongeren van 
12 tot 16 jaar. Zaterdagavond 25 
januari van zeven tot negen uur, 
voor jongeren tot en met 12 jaar. 
Toegang beide avonden 2,50 gul- 
den, leden 1,50 gulden. 

• 'Wervelende bruidsshow' in 
Carlton Square Hotel, Baan 7, 
Haarlem, op zondagmiddag 26 ja- 
nuari, van drie uur tot half acht. 
Verzorgd door bruidsmodehuis 
Roka Libel. Kaarten bij Roka Li- 
bel, 023-278059, a 10 gulden p.p., 
inclusief kopje koffie en een glaas- 
je Veuve Amiot. 

• Rruil-verzamelbeurs zondag 26 
januari in Zomerlust, Hoofdstraat 
142 te Santpoort, georg. door De 
Verzamelaar, 's Middags van half 
een tot half vijf. Entree 1,25 gul- 
den. Info: 023-382411. 

• Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haar- 
lem: vrijdag 24 jan. Blackgirls & 
Hammerbox leggen verbinding 
tussen pop, jazz en folk, aanvang 
21.45 uur. Entree 10 gulden, 
CJP/P-pas 7,50 gulden. Zaterdag 
25 jan. Pater Moeskroen, Neder- 
lands septet met humor, aanvang 
22.00 uur, entree 12,50/10,- gulden. 
Voorverkoop Toneelschuur en 
VVV-kantoor in Haarlem. 

• Haarlemse Jazzclub, Groot Hei- 
ligland 37, Haarlem: vrijdag 24/1 
Maloe Malo All Stars. Rythm & 
Blues (o.a. ex-Barrelhouse) , aan- 
vang 22.00 uur, toegang 12 gulden, 
CJP 9,- en leden 7,- gulden. Zater- 
dag 22.00 uur: presentatie work- 
shop, aanvang 22.00 uur, entree 
gratis. 

• Schubertprogramma van Mu- 
zenforum, zondag 26 jan. 11.45 uur 
in Bloemendaalse raadhuis, door 
pianotrio Marieke Blankestijn, 
Pieter Wispelwey en Paul Komen. 
Entree 12,50 gulden, CJP en kinde- 
ren 7,50 gulden. Voorverkoop Kok 
Makelaardij Bloemendaal/Sant- 
poort-Noord. 

• In de Openbare Bibliotheek aan 
de Prinsesseweg zijn tot en met 28 
januari aquarellen, tekeningen en 
boekontwerpen te zien van de 
Henk Tol, een Beemster 'duizend- 
kunstenaar' die in 1987 op 56-jari- 
ge leeftijd overleed. De tentoon- 
stelling bevat een selectie uit zijn 
gigantische hoeveelheid werk. On- 
derwerpen zijn onder andere tafe- 
relen uit de Noordhollandse dorp- 
jes boven het IJ. 

• Holland Casino Zandvoort: ten- 
toonstelling van Gerard van Ier- 
sel. Op de expositie toont de schil- 
der zijn serie Jeu Imaginaire, plus 
een aantal recente tekeningen en 
etsen. 'Communiceren via beel- 
den', zo is zijn werk eens omschre- 
ven. De expositie is dagelijks te 
bezoeken van 14.00 tot 02.00 uur. Ter Heijden 
clubkampioen 

ZANDVOORT - Afgelopen 
zaterdag werd tijdens tafelten- 
niswedstrijden in Stichting 
Nieuw Unicum Dick ter Heij- 
den ongeslagen Clubkampioen 
van de afdeling tafeltennis van 
Sportclub Unicum '73. Sterke 
competitiespelers als Wim 
Hoppe, Rudy Boersbroek, Flo- 
ris Wiesman en Mart de Ruig 
wist hij in spannende sets te 
verslaan. Een prachtige wissel- 
beker ontving hij daarvoor uit 
handen van organisator en be- 
stuurslid Bert de Ruig. 

De drukbezochte kampioenschap- 
pen van de Sportclub betekende 
voor de competitiespelers een uit- 
stekende „warming-up" want de 
wedstrijden in Kennemerland be- 
ginnen volgende week. Bij de recrea- 
tiespelers was Richard van Koute- 
ren de allerbeste. Ook daar waren 
het wedstrijden met winstpunten na 
uitputtende races. 

De Sportclub Unicum '73 blijft 
met haar tafeltennisafdeling zeer ac- 
tief en organiseert 16 februari een 
groot toernooi voor de jeugd van de 
tafeltennisverenigingen in Kenne- 
merland. Zaterdag 4 april vertrekt 
een grote delegatie Unicum-spelers 
voor deelname aan het Senioren- 
tournooi in Hoofddorp en zaterdag 
18 april organiseert Unicum '73 een 
groot Eieren-toernooi in Zandvoort 
waarvoor iedereen kan inschrijven. 

Competitie 

Volgende week gaan de competi- 
ties weer van start. Unicum heeft in 
drie verschillende klasses inge- 
schreven. Team 1 met Dick ter Heij- 
den, Wim Hoppe en Mart de Ruig 
gaat het (na promotie) nu proberen 
in de 3e klas. 

Team 2 met Joost Wiesman, Rudy 
Boersbroek, Bert de Ruig en Ploris 
Wiesman zal een poging wagen het 
kampioenschap in de 4e klas te ver- 
overen en het 3e team met Alex de 
Goede, Ad Endema en Emiel Mettes 
vormt een sterke ploeg in de 5e klas. 

Uitslag clubkampioenschappen 
competitiespelers: 1. DICK TER 
HEIJDEN, 2. Wim Hoppe, 3. Rudy 
Broersbroek, 4. Floris Wiesman, 5. 
Mart de Ruig, 6. Bert de Ruig, 7. 
Joost Wiesman, 8. Emiel Mettes. 

Recreatiespelers: 1. RICHARD 
VAN KOUTEREN, 2. Harry van de 
Aar, 3. Ter Heijden Senior, 4. Mark 
Hoppe, 5. Marjo Arens. 

Competitie of recreatie-liefheb- 
bers die in clubverband tafeltennis 
willen spelen en oefenen kunnen 
zich elke maandagavond vanaf 20.00 
uur aanmelden. Aan de zaal van 
Stichting Nieuw Unicum, Zand- 
voortselaan 165 of telefonisch 02507- 
16511 of 023-330745. Historisch 'nieuws' in De Klink ZANDVOORT - Het Genoot- 
schap Oud Zandvoort heeft 
:pas weer een nieuwe editie van 
de Klink uitgebracht, waarin, 
zoals te verwachten, volop aan- 
dacht wordt geschonken aan 
belangrijke historische zaken. 

Zo wordt het overlijden gememo- 
reerd van de dames A. Otter-Kemp 
en J. Termes-Dorsman, bij de oude- 
re Zandvoorters beter bekend als 
'tante Alie' en 'Jans Termes'. Beiden 
waren autochtonen en hebben tij- 
dens hun leven herhaaldelijk blijk 
gegeven van een grote liefde voor 
hun geboortedorp. 'Hun heengaan 
'betekent voor het genootschap het 
verbreken van één der weinige over- 
gebleven schakels met het Zand- 
voort van vroeger', aldus 'De Klink'. 

Redacteur Kors van der Mij e was 
aanwezig bij de viering van het vijf- 
tigjarig bestaan van de motor stran- 
d-reddingboot in Zandvoort op 9 no- 
vember jl., waar het woord gevoerd 
werd door o.m. de voorzitter van de 
plaatselijke commissie, burgemees- 
ter Van der Heijden en oud- vuurpijl- 
richter Jelle Attema. Deze onthulde 
tevens een door steenhouwer Toon 
Lavertu vervaardigde gedenksteen. 
: In zijn verslag over de viering in het 
'. boothuis van de K.N.R.M. beschrijft 
de heer Van der Mije tevens de ge- 
schiedenis van de reddingboot en de 
sedert 1825 gevoerde reddingsacties. 

Huilbui 

Ook ditmaal werd 'De Klink' geïl- 
; lustreerd met nog niet eerder gepu- 
bliceerde foto's. Zo was er een an- 
sichtkaart afgedrukt van het huis 
van burgemeester Beeckman aan de 
Haarlemmerstraat, waarop hij en 
zijn echtgenote op het balkon staan 
en hun beste wensen voor een geluk- 
kig en voorspoedig 1904 aanbieden 
aan Freule S. Quarles van Ufford in 
Den Haag. Mevrouw Van der Oord- 
Wisker, bij de lezers van 'De Klink' 
bekend door haar rubriek 'Waaro- 
ver spraken zij?', schonk een - door 
haar als zeer jong meisje - gemaakte 

Ongeluk met letsel 

: ZANDVOORT - Een automobilist 
liep een schaafwond aan het hoofd 
en een pijnlijke borst op, terwijl een 
motorrijder onbekend letsel aan 
arm en zij opliep. Dat gebeurde tij- 
dens een ongeluk bij de Burgemees- 
ter Engelbertstraat vorige week 
dinsdag. Het ongeluk gebeurde rond 
twee uur. De automobilist, een 64- 
jarige Amsterdammer, lette tijdens 
het wegrijden vanaf zijn parkeer- 
plaats niet goed op en reed de over 
deze straat rijdende motorrijder, een 
35-jarige Zandvoorter aan. 

Vuurwerk-vandalen 

ZANDVOORT - Drie jongens in de 
leeftijd van dertien tot vijftien jaar, 
die op 18 januari werden aangehou- 
den nadat zij op de Brederodestraat 
vuurwerk onder auto's gooiden, zijn 
doorverwezen naar HALT (een pro- 
ject met alternatieve straffen). 
• Een van de bijzondere foto's in De Klink is deze van mevrouw Van 
Dam-Vossen, met het transportbedrijf W. Witkop en Zoon. De man liggend 
in de laadbak is haar vader, Kobus Vossen. De andere drie zijn (nog) 
onbekend. foto van de afbraak van Zandvoort 
in december 1942. Zij werd gesnapt 
en het fototoestel van haar vader, 
dat zij zonder vragen gepakt had, 
werd in beslag genomen. 'Een hevi- 
ge huilbui redde toestel en filmpje', 
vertelde ze erbij. Rinko 

Met een in 1925 verschenen artikel 
en omstreeks die tijd genomen fo- 
to's wordt Garage 'Rinko' aan de ver- 
getelheid ontrukt. De bij het bedrijf 
behorende tennisbanen werden 's 
winters tijdens een vorstperiode on- 
dergespoten om als ijsbaan te kun- 
nen dienen. Achter lunchroom 'Ca- 
rels', waar de banen gelegen waren, 
heerste in die tijd dus een levendig 
sportleven. 

Folklorevereniging 'De Wurf' 
geeft verslag van een bezoek dat zes- 
tien leden begin september aan An- 
gers brachten. Er werd o.m. een kle- 
derdrachtenschouw gehouden, afge- 
wisseld met dansen, een optreden in 
een bejaardenhuis en een delegatie 
van 'De Wurf' werd ontvangen door 
de burgemeester van Angers. Ook in 
de nabije toekomst laat de vereni- 
ging van zich horen. Op 8 februari 
wordt onder haar auspiciën een ver- 
gadering gehouden van District 
West, waarvoor een twaalftal vereni- 
gingen naar Zandvoort komt. Medio 
maart volgen de traditionele toneel- 
avonden. 

Tram 

Ook de Historische Modelbouw- 
vereniging Bomschuit Bouwclub is 
volop in beweging. Er wordt gewerkt 
aan modellen van specifiek Zand- 
voortse huizen, de twee voor het tra- 
m-emplacement vervaardigde bij wa- 
gens worden geschilderd, en er zijn 
vergevorderde plannen voor de 
bouw van een bomschuit, waarbij 
via een langsdoorsnede het inwendi- 
ge zichtbaar zal zijn. 

Ten slotte vraagt 'De Klink' aan- 
dacht voor de jaarlijkse genoot- 
schapsavond op 14 februari a.s., 
waarop drs. E. van der Kleij, archi- 
tectuur-historicus en werkzaam bij het bureau Cultuur van de provincie 
Noord-Holland, aan de hand van 
dia's zal spreken over 'Jongere 
bouwkunst en stedebouw in Zand- 
voort'. De avond zal worden beslo-. 
ten met een vertoning van histori- 
sche films door de heer H. Gansner. Sporting dames onderuit ZANDVOORT - In de volley- 
balcompetitie kwamen zowel 
het damesteam als het heren- 
team van Sporting OSS uit te- 
gen de ploegen van Die Raeck- 
se. De Zandvoortse vrouwen 
verloren kansloos met 0-3, ter- 
wijl de mannen een 2-2 gelijk- 
spel in de wacht sleepten. 

De spits werd echter afgebeten 
door de meisjes adspiranten. Won- 
nen zij vorige week nog met 3-0, nu 
was het geheel anders. Allides ver- 
raste in de eerste set door meteen 
een flinke voorsprong te nemen. Die 
werd ook niet meer afgestaan: 6-15. 
In de volgende twee sets liet Spor- Brand in stortkoker 

ZANDVOORT - De brandweer 
kwam vorige week dinsdag (14 janu- 
ari) rond een uur 's nachts in actie, 
toen er een brand gemeld werd in de 
vuilstortkoker van een flat aan de 
Keesomstraat. De oorzaak van het 
fikkie is vermoedelijk een smeulend 
voorwerp geweest, denken de spuit- 
gasten. Er ontstond enige schade 
aan de koker en vuilverzamelplaats 
van de flat. Brandmeester ziet Abraham 
Brandweerman Jan Termaat, compleet verrast door zijn collega's. 

Foto Bram Stijnen ZANDVOORT - De bewoners van 
de A.J. van der Moolenstraat zullen 
maandagavond wel vreemd opgeke- 
ken hebben. Zij werden geconfron- 
teerd met een rits brandweerwa- 
gens, die met zwaaiende lichten en 
loeiende sirenes hun straat inreden. 
Een brand was in de verste verte 
niet te ontdekken, zelfs een schroei- 
lucht ontbrak. De te hoop gelopen 
omwonenden werden snel uit de 
droom geholpen: hun straatbewoner 
brandmeester Jan Termaat was die 
dag 50-jaar geworden en zijn colle- 
ga's wilden deze mijlpaal niet onge- 
merkt voorbij laten gaan. Brand- 
weercommandant Rob Schröder 
lastte een extra oefening in. Via de 'pieper' werden de spuitgasten opge- 
roepen om zich te verzamelen in de 
brandweerkazerne voor een zoge- 
naamde 'niet spoedeisende hulpver- 
lening'. In kolonne toog het voltalli- 
ge korps naar het adres van de jari- 
ge, die totaal overdonderd de vele 
'felicitaties over zich liet komen. 

„Een complete verrassing", zo 
omschreef Termaat na afloop de au- 
bade van zijn vakbroeders. Een 
brandweerman in dienst drinkt niet, 
voor de jarige kwam dat goed uit. Op 
zoveel visite had hij immers niet ge- 
rekend. Na een gescandeerd 'Lang 
zal hij leven', vertrok het korps naar 
de kazerne, waarna de 'oefening' 
werd beëindigd. ting OSS blijken karakter te hebben. 
Hoewel de tegenpartij net iets ster- 
ker bleef, gaf Sporting goed partij. 
De sets gingen met miniem verschil 
verloren. 

Het eerste damesteam van Spor- 
ting OSS kwam in het veld tegen Die 
Raeckse. Deze tegenstander, voor de 
helft bestaande uit oud Sporting 
speelsters, nam vanaf het begin de 
touwtjes in handen. De eerste en 
tweede set werden snel door Die 
Raeckse binnengehaald. In de derde 
set vocht Sporting fel terug, maar 
met een 12-15 setverlies werd de 
wedstrijd met 0-3 verloren. 

Het eerste herenteam van Spor- 
ting had even tijd nodig om het rit- 
me te pakken te krijgen. Die Raeck- 
se was in de eerste set iets beter en 
won met 12-15. In de tweede set liet 
Sporting er geen twijfel over bestaan 
wie toen beter was: 15-6. Door wat 
concentratie verlies werd de derde 
set onnodig uit handen gegeven. 
Toch zou de strijd in een punende- 
ling eindigen, omdat de vierde set 
met 16-14 door de Zandvoorters 
werd gewonnen. 

Het tweede damesteam zette de 
zegereeks voort. Ook hier was Die 
Raeckse de tegenstander. Sporting, 
zonder twijfel het meest gerouti- 
neerde team van de vereniging, had 
wederom weinig moeite met haar te- 
genstander. Hoewel Die Raeckse 
met lange railey's het spel wist te 
rekken, was Sporting duidelijk ster- 
ker. Door middel van de setstanden 
15-7, 15-4 en 15-10 werd een 3-0 over- 
winning bereikt. 

Met een cursus 
hoofdpijn te lijf 

ZANDVOORT - Het Kruis- 
werk Zuid-Kennemerland 
start in februari met de cursus 
'Hoofdpijn te lijf. De cursus is 
bedoeld voor mensen boven de 
achttien jaar, die met hoofd- 
pij nklachten bij de huisarts of 
de specialist zijn geweest en bij 
wie behandeling met medicij- 
nen tot nu toe onvoldoende re- 
sultaat opgeleverd heeft. 

Cursisten krijgen informatie over 
hoofdpijn en de invloed van medicij- 
nen, voeding, stress en andere facto- 
ren. Door het bijhouden van een 
soort 'hoofdpijndagboek' krijgen 
deelnemers zicht op het eigen hoofd- 
pijnpatroon en mogelijke 'uitlok- 
kers' van hoofdpijn. 

Deze cursus sluit aan op de gelijk- 
namige cursus van Teleac en staat 
onder begeleiding van speciaal hier- 
voor opgeleide cursusleiders. Voor- 
afgaand aan de cursus organiseert 
het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 
'een informatiebijeenkomst. 

De bijeenkomsten worden gehou- 
den in een van de gebouwen van het 
Kruiswerk. Voor leden van een van 
de Kruiswerkverenigingen in de re- 
gio is deze cursus gratis toeganke- 
lijk, zij betalen slechts 37,50 gulden 
voor het cursusmateriaal. .Voor 
meer informatie en aanmelding: 
Kruiswerk Zuid-Kennemerland, tel.: 
023-155650. 
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het 

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of 
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. 

Men kan ook bellen: 12066 of 17166. Hoe oud ze is, weet eigenlijk nie- 
mand. Haar wijsheid is in ieder 
geval gelijk evenredig aan haar 
leeftijd. De jaren dat zij al op deze 
aardkloot verblijft, zijn namelijk 
talloos. Opoe: zo Zandvoorts als 
de duinen en haar eeuwig zingen- 
de branding. Door de een bemind, 
door de ander verguisd weet ze 
vooral verbaal menig dorpsgenoot 
een hart onder de riem te steken, 
of flink de les te lezen. Sommigen 
noemen haar een mopperkont die 
haar mening zelden of nooit onder 
stoelen of banken steekt. Tot voor 
kort dacht ik dat zij al lang gele- 
den haar aards bestaan had inge- 
ruild voor een plaats in de hemel. 
Slechts de vele oud-Zandvoortse 
recepten, onderin de la van mijn 
bureau, herinnerden mij nog aan 
haar aanwezigheid in lang vervlo- 
gen tijden. Hoewel: lijfelijk heb ik 
haar nog nooit ontmoet. Via het 
geschreven woord is zij mij echter 
zeer wel bekend. Onlangs deed zij 
weer van zich spreken. Per brief 
nog wel. Omdat het epistel, in 
Zandvoorts dialect, ook aan u is 
gericht, wil ik u de inhoud niet 
onthouden. 

Lazerstraele 

Sanfert, jannewari twie-en neug- 
getig. Jongeloi, 't is maer asdat 
jeloi 't weete, maer opoe is weer 
opestaen. Brambo (dat ben ik 
dus), het me evraegt ien en ander 
oit te doije en dat doen ik maer al 
te graeg. As eerst heb ie me kook- 
boekkie ejat, maer dat kan hum 
toch niet leeze. Twiedes wil hum 
weete wat der an staet te komme 
voor dit dorreppie. Nou, laete we 
daer maer mee beginnen, 't ziet 
wie de koelere bai de strandjon- 
gens, en ik heb ehoord dat de hele 
haagse komedie sich dermee gaet 
bemoeie. Die Ingwersen kan ze 
boks noch ophaise. 'n arre saek is 
het geprolegeerde hondedrolle, et 
lijket habiel (makkelijk-be- 
kwaam) om te glaaie en as 't ope- 
roimt is, ister weer 'n toerischti- 
che etraksie naar de haaie. Die 
dorrepoudsten (raadsleden) moe- 
ten aigelaik in retraite, die Ver- 
steege van 't CDA weet wel waer, 
en as ze dan gelaikertaid de skrai- 
vers (ambtenaren) van de gemien- 
te in de vut lazerstraele, kan 't best 
fain worre deuze seumer. 

Derloi weete aigens niks as nae- 
righait over ons oit te storrete. Ik 
ben niet so best ter been, maer sa 
die gaste de oto bai de meters 
neerkwakke kenne ze toch wel ien 
kwarretje in de meter proppen, of 
benne se daer ook te belaesert 
feur? Maer we motte niet sannike, 
ik wens jeloi allegaer 'n eksone- 
reert (vrij van narigheid) jaer en 
diegene die 't niet op opoe hebbe 
kenne van main hordeoleum ('n 
strontje) kraige. 

Vermoord 

De familie Paap uit de Secreta- 
ris Bosmanstraat is boos en ver- 
drietig tegelijk. Hun 6-jarige kat is 
vorige week woensdag overleden. 
Vermoord! Een dierenarts heeft 
dat geconstateerd. Het dier is door 
vergiftigde rattekorrels om het le- 
ven gebracht. „Het spul zat ver- 
stopt in een bakje kattevoer, dat 
waarschijnlijk door een buurtbe- 
woner in onze tuin was neerge- 
zet", zeggen zij. Wie de lafhartige 
dader is, is niet bekend. „Mogelijk 
is het iemand die een hekel heeft 
aan deze dieren", meent mevrouw 
Paap. 

De familie Paap heeft inmiddels 
aangifte gedaan bij de politie en 
ook zijn er zo'n honderd brieven 
in de buurt verspreid om de overi- 
ge buren te waarschuwen voor 
deze dierenbeul. „Ik kan mij niet 
voorstellen dat er iemand in staat 
is, zoiets te doen", zegt mevrouw 
Paap nog geheel overstuur, „'s 
Morgens glipte het dier de deur 
uit. Mijn man vond hem later tus- 
sen de struiken. Het diertje leed 
verschrikkelijk". Nadat de kat in 
allerijl naar een dierenarts was 
overgebracht, moest deze consta- 
teren dat hun huisdier niet meer 
te redden was. Uit de maaginhoud 
bleek later de oorzaak. 

Tegen de dader zou ik het vol- 
gende willen zeggen: Als u denkt 
last te ondervinden van ander- 
mans kat in uw tuin, ga dan eens 
praten met uw buren. Tien tegen 
een dat dat deze overlast snel is 
opgelost. Een kat houd je maar 
moeilijk binnen. Uit ervaring weet 
ik, hij is weg, voor je het weet. Om een dier daarvoor zo te laten boe- 
ten is schofterig. 

Zondagskind 

Gelukkig is in deze rubriek ook 
plaats voor vrolijker berichten. 
Een dezer dagen werd ik gecon- 
fronteerd met een ooievaar op de 
lokatie van de voormalige voetbal- 
velden aan de Van Lennepweg. 
Daar het dier geen veer verroerde, 
besloot ik eens poolshoogte te 
gaan nemen, teneinde u te kunnen 
vertellen wat er aan de hand was. 
Mijn ontdekking zal ook u interes- 
seren. Bij de familie Paap aan de 
Van Lennepweg 65/24 werd afgelo- 
pen zondag de eerste baby gebo- 
ren. Een dochter om precies te 
zijn. Het zondagskind woog 7,5 
pond en heeft een lengte van 50 
cm. Het aardige van dit bericht is, 
dat een oud Zandvoorts geslacht 
als eerste in het nieuwe wijkje de 
'Meeuwen' een kind ter wereld 
bracht. Hoe zij heet? Welnu, Mar- 
loes is haar naam. Haar ouders 
zijn terecht apetrots. 

Ukkie 

Van geboorte naar dood is soms 
maar een kleine stap. Afgelopen 
dinsdag had ik de droeve taak, af- 
scheid te nemen van een bekende 
Zandvoorter. Een hier geboren en 
getogen dorpsgenoot die mij in de 
loop van de jaren dierbaar is ge- 
worden. Nico Visser, zoon van Uk- 
kie en kleinzoon van Klaas de 
Keeke is niet meer. Op 46-jarige 
leeftijd is hij veel te jong aan een 
ongeneeslijke ziekte overleden. Ik 
kende hem als een bijzonder 
mens. Wars van alles wat in zijn 
ogen maar enigzins riekte naar on- 
recht en willekeur. Immer bereid 
te vechten voor zijn zaak. Zijn fa- 
milie en vriende waren hem heilig 
en aan zijn spullen hoefde je niet 
te komen. Regelmatig lag hij dan 
ook in de klinch met de plaatselij- 
ke en regionale overheid. 

De duinen waren zijn terrein. 
Daar voelde hij zich als een vis in 
het water. Velen noemden hem 
een 'dissident'. Een vrijbuiter in 
hart en nieren. Twee jaar geleden 
kwam hij voor de zoveelste maal 
in aanvaring met het wettelijk ge- 
zag. Ten behoeve van het Gran Do- 
rado bungalowpark diende ook hij 
van zijn landje in de duinen te 
verkassen. Visser protesteerde. 
Het mocht niet baten. Van ellende 
stak hij de boel in de fik en ging de 
bestuurders van de buldozers, die 
zijn negotie onder wilden schui- 
ven, te lijf. 

Ukkie jr., zoals hij in de volks- 
mond werd genoemd, kreeg het 
gelijk aan zijn kant. Gan Dorado 
schonk hem een nieuwe loods en 
de gemeente bezorgde hem een 
stuk grond aan de Kamerlingh 
Onnesstraat, waar hij verder zijn 
handel kon drijven. Nog maar al te 
goed herinner mij de receptie die 
hij destijds als bewijs van zijn 
overwinning had georganiseerd. 
De hapjes en drankjes had hij we- 
ten los te peuteren bij de toenmali- 
ge directeur van het park, Jim 
Vermeulen. De receptie werd 
druk bezocht. 

Ze waren er allemaal. Wethou- 
ders, raadsleden en ambtenaren 
verdrongen elkaar om Ukkie ge- 
luk te wensen met zijn nieuwe on- 
derkomen. Tussen de felicitaties 
door sprak ik met hem. Met een 
vette knipoog liet hij mij weten, 
het hele zooitje toch maar mooi in 
de maling te hebben genomen. Verlies 

Zoals ik al zei: dinsdagmorgen 
is hij in zijn geboorteplaats stijlvol 
begraven. Het afscheid vond 
plaats onder de klanken van zi- 
geunermuziek. Zijn laatste gang 
werd slechts bijgewoond door fa- 
milie en vrienden. Onder hen be- 
vonden zich voornamelijk Zand- 
voorters. Een wethouder, raadslid 
of ambtenaar heb ik niet gezien. 
Na afloop werd er slechts koffie 
met cake geserveerd. Ukkie is dus 
niet meer. Met weemoed heb ik 
afscheid van hem genomen. Zijn 
vrouw en dochter wens ik alle 
sterkte bij het verlies van deze bij- 
zondere dorpsgenoot. 

Dit was het weer voor deze week. 
Blijf gezond, tot de volgende week. 

BRAM STIJNEN 
• Nico Visser, ook wel Ukkie jr., was altijd in de duinen te vinden. Toen 
hij precies twee jaar geleden zijn landje moest verlaten, stak hij als 
protest de boel in de fik. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUARI 1992 
riftfj of Succesvolle kleine advertenties 
voor de zakenman en particulier 

Mi ui nki il< ntn- \ ui / iki Min ui in |i ii Ik ui ti r kumiin 
» iid n M"l » w ' I • I - kolimiiKii Ihii lU "i diwiM 

ll lil ILT" uu n 

l'uliutuuu utvuj/ u \mj in ii di ^pttilli bun op dt 
|iij,ni MHKOS 

l'hiMii r i- mof, lijk in il n lf,i ndi idilii 
MMIVOOHIS Ml l \\ SKI \l) J 12 pii iiiilliiiiiki 
sliiiln (,•.! jd flni-.il if, 1 ) DO uur 

I klllll UK 11 ks| I ll l< I1IM I ll|)t,l\lll 02)0" 
ll),< \( u// u Ii n i ui 

• /uiKi il- \i uw-I lul t i-ilun-pl ui 12 
21) 12 JM /i kojri 

• Wh kun dn l lli ui Si Uioi — iml 70 
l'i-lln- 22 ii I 120 \l Uithoorn 

l'liil-mf, i- i ok nu (,i lijk in di wlynoV loiiibin iti< 
/ /iiiiKu lis \uuu-l>litl 'Suuwsbl ui 11 urlimimr 
uu i \m-ulu<u- Witkhlid Uithoornsi Cour ml 
l)i Koudi V c ui i \ ilsnii irdi r Cour uil dit iditus 
vu lul \nislii luns S| idslil id INiluvnsIï] ui ik Pur 
uu i l)i /mist ( t /iiisboilt De [Sn iivm WiLspcr 
/ 6 07 pi i iiiillmu Ii i 
Sluitin^slijd wildij 16 00 uur 

* lllfollli Uu o\ii oli/i o\tilgi i ulllikkilljkl uUirllll 
lu ii iiiliin uu s ui di Muros/ijn ip i uiw n^, op un/t. 
k mtou u \i iknjfj) i tr 

•k \itu Imimii ondir miniiiii i vvonll I \iy.\ i\tn ut 
n kiun j, f,t' M ii lil ïlsuudi ƒ6 00 idmkusiui 

* Hij pi ntsiiif, in di \luro s uordm b*-ui bivsijsmimniirs 
Mistuurd Op vii/oi k wordl nn ulvi rtt t rdirs buitiit 
lu I ii isprt idint,sf,ihiid mi ki ml tirstuunl Hurvoor 
u irdl / 1 00 in iikimng j^ibritht 

l knul di Ii ksl \m uw Mum ulurknliicumbunlK / 
li Ii fouisi h op^nt n 

020-562 62 71 

(dit iiumnit i is nul \oor bc/or^U ilIiIl ii) ol /uitlul t m 
C( ntruli Ord< rafdt Iing W i ekmtdia 
Posllius 122 1000 AC AniMerdam 

!)i sliiilin^stijdi n bthiUi du op wijdik gtldtn voor 

pi i itsing ui di /t Iftlt ut t k 

\ ooi dt bililnif, ont\ uif,t u tui icctpl^uoki irt Personeel 
aangeboden Van Gennep 
electro 

Erkend installateur 
Tel 02507-14852 • Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen Oppas gevraagd/ 
aangeboden Oppas biedt zich aan Alleen 
overdag Tel 02507 17357 Divers personeel gevraagd Holland Optical Company B V 

het Nederlandse bedrijf voor moderne brilleglastechniek 
zoekt voor haar optische receptslijpenj 

produktiemedewerkers 

U kunt in een prettige en collegiale werkomgeving opgeleid 
worden tot optisch glasbewerker of coating operator 

Wij vragen 

- opleiding op LTS niveau 

- bereidheid in ploegendienst te werken 

- dat u accuraat en netjes bent 

- leeftijd 18 25 jaar 

Sollicitaties te richten aan 

Holland Optical Company B V 

Vernjn Stuartweg 42 Postbus 234 
1110 AE Diemen 

Informatie 

dagelijKS tussen 10 00 en 12 00 uur 

telefoon 020 6903331 (Mw A Timmerman) Onroerend goed 
te koop aangeboden Zandvoort 

Kam Onnesstraat 21 

Bedrijfspand met fraaie bovenwoning totaal 475 m 2 eigen 
grond Indeling parterre werkplaats kantoor en opslagruim 
te totaal 217 m 2 netto Binnenterrein en voorterrein Boven 
woning 3 kamers keuken badkamer toilet groot zonnig 
terras 

Vraagprijs ƒ397 000,- 

Lam Makelaardijk BV lid NVM tel 023 319485 Kunst en antiek Veilinggebouw Amstelveen veilt weer 
maandag 27 en dinsdag 28 januari 

Aanvang 19 30 uur 

KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG 25 en 26 januari 

Veel inboedels antiek en curiosa Frans Halslaan 33 

Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020 6473004 GRATIS 

Wonmggids van Zandvoort 

CEflf E makelaars o.g. L|J 

Tel 02507-12614 NVM Uitgekeken op terracotta zin 
in geheel iets anders schaft u 
dan een HAVE aan' Een 
beschilderde bloempot in uw 
gekozen kleuren 18 cm ƒ25 
en 24 cm ƒ30 Verkoop op 
bestelling Hema Veken Dr 
JG Mezgerstr 91 Zand 
voort Tel 30103 
voor de particulier 5 regels 
Gratis ! GRATIS MICRO'S 
woiden geplaatst onder de 
navolgende \ ooiwaarden 
• inzenden uitsluitend via 
de bon (met telefonisch) • aan balie 
kantooi zijn opgegeven 
• \eiloien/ge\onden • weg/aan 
komen lopen/vliegen • maximaal 
5 i egels o alleen voor particuhei 
gebruik • het aangebodene mag met 
boven ƒ300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn • alle Micro's gioter dan 5 regels 
o blieven onder nummer • de verkoop 
van uit hobby verkregen artikelen 
• wonmgruü • personeel 
gevraagd/aangeboden • onroerend 
goed te koop/te huur 
gevraagd/aangeboden o commerciële 
Micro's Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk 
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor 
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur. Gebiuik bij het invullen van uw tekst 

de coupon en voot iedere lettel, punt, 

komma of cijfer een vakje 

Laat na ieder woord, punt of komma 

een vakje vnj Schrijf per ïegel hele 

w ooi den of letteigiepen 

Zoals het v ooi beeld aangeeft T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


1 


a 


P 

n 


m 


a 


a 


t 
3 


8 


m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


1 

n 


t 


a 


f 


e 


1 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


1 


T 


e 


1 

2 
3 


4 


3 

Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u 
dient er rekening mee te houden dat 
bij uw opgave de regel Br o nr bur 
v d blad als 1 regel bij uw tekst 
meegerekend wordt) 

Gratis Micro's kunnen niet 
telefonisch 
worden opgegeven. Indien uw adveitentie een betaalde 
Micio is kunt u bij uw tekst een 
gegai andeei de (gn o)betaalcheque 
bijsluiten of u ontvangt van ons een 
acceptgn okaart Coupon uitknippen en 
opsturen (frankeren als 
bnef) met vei melding van uw postco- 
de, naai ons kantoor 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam. 
Of afgeven bij 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad: 
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort Vuj zijn met aanspiakehjk \ooi fouten ontstaan door onduidelijk handschnft 

Wij behouden ons het recht vooi zonder opgave van tedenen teksten te wijzigen of 
niet op te nemen Zandvoorts Nieuwsblad 1 regel ƒ 4,07 


2 regels ƒ 4,07 


3 regels ƒ 4,07 


4 regels ƒ 5,34 


5 regels ƒ 6,68 6 regels ƒ 8,01 


7 regels ƒ 9,34 


8 regels ƒ 10,69 


9 regels ƒ 12,02 


10 regels ƒ 13,36 Wilt u ook naam, adtes, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij 
uw adveitentie helaas niet opnemen 

Alle pi ijzen incl 6% BTW 

Zondei v ei melding viaagpujs (aitikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u 
niet gratis adveiteien Naam 
A.dtes 
Postcode 
Telefoon Plaats 

S v p in i ubi ïek Oproepen 
Mededelingen • Help de Polen Stuur eens 
een voedselpakket 1 Geen 
adres"? Dat hebben wij voor ui 
Inl tel 02907 5235 • Het leven begint bij 40 11 Ge 
feliciteerd Ati Mark en Gusy 

Hoera Hoera ELSA 

geeft al veertig jaar chocola 

De Familie * Jokodu Jelske dei 1 
Piko Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 Verloren en 
gevonden Beloning ƒ25 
Voor het terugvinden van Dl III 
v/h kenteken nr 45 HF 46 
verl omg Kam Onnesstr 
richting Keesomstraat Tel 
02507 16731 • Verloren Gouden zegel 
ring monogram LZ aanden 
ken' Tel 02507 12293 Weggelopen of 
gevonden dieren • VERMIST lapjespoes in 
Gran Dorado park 12 jr oud 
witte bef en achterpoten Inl 
Petersen tel 02507 14302 Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Erv Huishoud hulp gevr 
Donderdag 9 13 00 uur 2 k fl 
na 1600 uur 02507 19448 Gevr flinke huish hulp voor 
de dinsdag of vnjdagoch 
tend Tel 12020 Huish hulp gevraagd 1 och 
tend per week Tel 
02507 17353 Wie wil mij 1 ochtend per 
week helpen? Mevr Keur 
Burg Engelbertstraat 64 Woninginrichting Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 Tk aangeb 2 een pers 
slaapbankjes samen ƒ500 
Tel 02507 19841 T k korf + voorzetrek voor 
open haard gietijzer ƒ 125 
Tel 020 6425984 Videotheek • 

^^helëz-weëkH^ 

Corn. Siegérsstraat 2b 
v: tel. 12070 ; < y 

Geopend dagelijks 
13.00-21.00 uur Foto - Film Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto s 

pasfoto s 

receptiefoto s 

groepsfoto s aan huis 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 Hobby's en 
verzamelingen • Verzamelaar zkt helmen 
uniformen medailles insig 
nes Tel 02507 17357 Kleding Mooie zwarte bontmantel + 
mt 44 ƒ450 Tel 
02507 15569 Te koop bijna nieuwe ski 
kleding div maten Kostverlo 
renstraat 85 achter ma/di/ 
wo/vnj 13 30 16 00 uur Te koop Heren Lammy Coat 
zilvergrijs mt 52 nieuwprijs 
ƒ 3250 vraagprijs ƒ 750 (incl 
muts) heren suedejas 3/4 mt 
52 licht bruin dikke voering 
en bontkraag nieuwprijs 
ƒ1295 vraagprijs ƒ 450 Beide 
jassen topkwaliteit en in per 
fecte staat Tel 02507 19842 Radio/tv/video Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1 75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek Bijna iedereen in 
^Zandvoort huurt 
zijn yideqfilmS, 
bij videotheek 

liMBO 

•■■"■■.' vrcorn^:.'.; 
Siegérsstraat 2b 
tel. 02507-12070 ; ZOEK DE MISLUKTE 
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die 
absoluut onmogelijk is Zoek deze advertentie op en plak deze op een 
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en 
woonplaats Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste 
brievenbushchting naar de 

AFDELING MICRO ADVERTENTIES, 

POSTBUS 122 

1000 AC AMSTERDAM 
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover 
persoonlijk bericht ontvangen Over de uitslag kan niet gecorrespon- 
deerd worden 

Prijswinnaars vorige week: 

L de Blieck - Amstelveen 

W J de Roode - Halfweg, 

D Ruhland - Zaandam, 

H I Weber - Ouderkerk a/d Amstel 

Mevr Nemeth-Mulders - 

Amsterdam V 

\ 
CUnCTCt 

zaak van vertrouwen. 
Deze week kunt u de volgende prijzen 
winnen Deze prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door onderstaande AMCO- 
vakzaken 

- een Philips 4 in 1 haarstyler 

- een Philips haarfohn (1000 W) 

- een Anstona klokradio 

- een Sharp Walkman 

- een set van 4 Basf E1 80 
videobanden HASSING B V 
STOK B V BUSHOFF 

FRANSE 

VAN LEEK 

NUIS BV 

ELSENGA ELECTRO 

DE BOER 

RENAUD Uithoorn, Adm Tromplaan 65-67 
Amstelveen, Amsterdamseweg 160 
Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398 
Amsterdam, Kinkerstraat 244 
Amsterdam, Linnaeusstraat 71 
Amsterdam, Olympiaplem 125 
Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4 
Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156 
Zwanenburg, Dennenlaan 38 
Hoofddorp, Kruisweg 1061 
Volendam, Kathammerstraat 23-25 
Wormerveer, Wandelweg 41 /b Muziek- 
instrumenten Dirk Witte 

SPEC AANBIEDINGEN 

Alle bekende merken digitale 

piano s en keyboards 

Vijzelstraat 53 A dam 

tel 020 6264655 Gevr voor vereniging piano 
en accordeon Tel 02507 
17462 na 19 00 uur T k a studie piano merk 
Geye^450 tel 02507 30715 Dieren en 
dieren- 
benodigdheden Door omstandigh lieve gr 
roodstaart papegaai praat 
lacht fluit Liefst bij oude 
mensen pr n o e k Tel 
02507 19113 • Gevr gijze roodstraat pa 
pegaai man voor de kweek 
Tel 02507 14852 Lessen en clubs AEROBICS 

o I v Anja v d Voort 

Bel v info 19701 of 12215 PIANO LESSEN 
Door gedipl lerares 
Tel 18486 • Babybad met standaard 
ƒ 25 zitje voor op 
de kinderwagen ƒ25 Tel 
02507 19649 • Gratis af te halen 1 wan 
delwagen met zak Tel 
02507 13509 LET OP LET OP LET OP 
Te koop aangeboden stunt 
vliegers Bijna de snelste in 
zijn soort Div kleuren Bel 
02507 12982 Te koop 1 paar Fischer ski s 
lengte 175 cm prijs ƒ60 ski 
overall roze neon maat 164 + 
moonboots 36/37 prijs ƒ 75 1 
paar Head ski s lengte 190 
cm prijs ƒ 75 Nordica ski 
schoenen mt 42 prijs ƒ50 
Mistral snowboard prijs ƒ 200 
Tel 02507 17503 • Te koop autostoel va 9 
mnd ƒ 100 babydraagzak 
ƒ 15 Fp act center ƒ10 Tel 
02507 19391 • Te koop d bruin gasfornuis 
in zeer goede staat ƒ 100 
wandelwagen met voeten 
zak groen ƒ50 Tel 
02507 15775 Te koop verrijdbare verkoop 
wag gesch v b v snacks 
vis ijs 3 mnd oud Te bevr 
tel 02507 13645 • T k 2 glas in lood schuif 
deuren afm 250x87 incl rail 
Vrpr ƒ260 Tel 02507 30832 ROCK N ROLL/SALSA cur 
sus ƒ 85 Ook zonder partner 
Gratis proefles 020 6228667 Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41 Zandvoort 

tel 02507 15705 18812 voor 

BRUILOFTEN RECEPTIES 

KOFFIETAFELS Huwelijk en 
kennismaking Voor huwelijk of LAT partner 
bel nu PARTNERSELECT 
070 3361443 erkend Anker lid • Reflectanten op adverten 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num 
mer in de Imker bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan Centrale Order 
afd Weekmedia Postbus 
122 1000 AC Amsterdam Dit 
voorkomt vertraging in de be 
handeling Bloemen, planten 
en tuinartikelen NIEUW Winterdruif Geeft in 
februari al vruchten Zeer ge 
schikt om zelf wijn te maken 
Vraag er uw buurman naar' Te koop 

aangeboden 

diversen 1 Eik dam bureau met klep 
+ 3 laden ƒ 350 2 Pers tapij 
ten 90 x 95 + 50 x 100 p stuk 
ƒ75 Tel 02507 13509 T k Christofel 6 couverts 
Malmaison (gold) t e a b 
Tel 17148 VIDEOTHEEK 

!||§§§f 

■ De^rïièüwste films' 

■/:^rv^Ösjcarj. ; ; : ;^: ; ' 

.'V' .■'■:■■;•■■. W-.*-;^-':', ? 

'V Loyë at J.arge ,•; ; Crack down' VRairibów;CJrivé> «rHëïpit^ * T k gastorn oven m wor 
den nagezien ƒ 125 groene 
fauteuil en paarse fauteuil 
ƒ35 per st grote rotanstoel 
ƒ30 Tel 02507 16242 • T k grote hobby loupe 
met ronde neonbuis overal 
aan te bevestigen Vraagprijs 
ƒ150 Tel 020 6450837 * Tk Nieuw' Damesrokje 
zwart/grijs maat 40 ƒ20 da 
meslaarzen zwart leder maat 
3'/2 ƒ50 Inl tel 02507 19968 Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur gevraagd Heer zkt in A dam e o rustig 
app m eigen opgang toilet 
douche en keukenhoek tot 
/750pm tel 010 4776008 Rustig jong stel zoekt zelfst 
woonr t h tussen A dam/ 
Utr Max hr ƒ800 exel 
020 5665214 (overdag) Betamax 
films te koop 

8118 

^Videotheek 

Dombö Corri. Siegérsstraat 2b 
tel: 02507^12070 Woningruil Aangeb 4 kam flat in A dam 
W ƒ744 incl Gevr woon 
ruimte in ZANDVOORT Tel 
020 6175678 Aangeb gr mod eengez 
hoek won componistenbuurt 
H stede 5 kam zolder en gar 
eig tuin ingang gesch voor 
praktijk Hr ƒ1165 pm 
Gevr 4 kam won in Z voort 
e o Tel 020 6324708 Financien en 
handelszaken Autoverzekering 

VA ƒ75 DORSMAN 
blijft toch goedkoper' 
Bel nu 02507 14534 Autoverzekering 

nu nog goedkoper bij 
TEUBEN ASSURANTIËN 

Tel 02507-14643 Auto's en 
auto-accessoires T k a zilvergrijze Ford Fiesta 
bj 79 pr ƒ500 
Tel 02507 15350 Diverse clubs 1000000% 
Sexnieuws! 

Vrouwen echtparen en soms 
ook mannen vertellen wat ze 
graag willen en 100% diskreet 
doen' Nu heb je de kans om 
met die mensen in kontakt te 
komen' Dus pen & papier bij 
de hand want noteer goed 
de pers code si 06/50 cpm 

340.340.95 

Red Ear Productions 145 Escort 
Sex/meiden! 

Geven zich bloot vertellen 
hoe ze d r uit zien en wat ze 
op Sex/gebied te bieden heb 
ben' Daarna geven ze je hun 
eigen telefoon nummert 
Boven de 18 jaar' 06/50 cpm 

06.96.45 

Red Ear Productions AANGEBODEN 

Meisjes met hun tel nummer 

Bel 06 9511 (50c/m) ADRESSEN van dames pnve 
clubs en escorts de dames 
vertellen je zelf wat ze te 
bieden hebben en geven ook 
hun adres en telefoonnum 
mer 06 96 85 (50 cpm) Als je houdt van lekker jong 
en 18 jr bel dan MEISJES 
KONTAKT 06 320 33016 
(50 cpm) ALTIJD SUCCES Zoek jij een 
leuke vriend of vriendin'' 
de Afspreeklijn 
06 320 320 33 (50 cpm) Ben jij een beetje Bi of Gay 
en zoek je een hete boy? 
06 320 330 95 (50 cpm) BI SEX PRIVÉ zoek je 
een heerlijk heet meisje 
of een lekkere boy??'? 
Direkt apart ook trio 
06 320 330 46 (50 cpm) BI SEX voor TWEE direkt 

apart met een heet meisje of 

een lekkere jongen 

06 320 330 82 (50 cpm) Blonde mollige en vooral 
hete meiden zoeken kontakt 
06 320 320 36 (50 cpm) Blonde NATASJA doet 

het met 2 jongens van 18 

06 320327 77 (50 cpm) BUURVROUW Chantal en 
haar hete buurmannen 
06 320 328 01 (50 cpm) Dames die zich overdag ver 
velen zoeken SEXKONTAKT 
06 320 330 79 (50 cpm) De allerleukste meiden 
bellen met de FLIRTBOX 
06 320 330 01 (50c/m) Direct apart met een leuke 
vnend(m) Zo heb jij echt 
snel n afspraakje 06 9 500 
Bel plezier voor 2 (50c/m) Direkt apart met een 
strenge meester of met 
een onderdanige slaaf 1 

Gay S M voor TWEE 
06 320 329 99 (50 cpm) Rirten met gezellige meiden 
met z n tienen of apart 
06 320 330 77 (50 cpm) 

GAY PRIVÉ Wil jij snel 
een afspraakje maken? 

Of heb je zin in een lekker 
gesprek? 06 320 322 31 

Samen direkt apart (50 cpm) Gewillige meisjes van 18 j en 
hete huisvrouwen willen 
alles met jou doen Vraag 
naar hun tel nr voor een 
hete vrijpartij i 
06 320 326 33 (50 cpm) *****HARDSEX***** 

Keihard de lekkerste (50 c/m) 

mm 06 320*325*35 '" Hete meisjes willen nu 

een SEXAFSPRAAK" 

06 320320 42 (50 cpm) HOMO Het is slikken 

voor die hete jongens 

Bel nu 06 320 327 01 

(50 cpm) Hypotheken 

computervergelijkmg 
Bel nu 02507 14643 

Teuben Assurantiën Vakantie 
buitenland Te koop 
gevraagd 
diversen • Te koop gevr gas of 
electr fornuis vrieskist mag 
netron Tel na 20 00 u 
02507 16505 • Te koop gevraagd 2e 
hands etalage pop Tel 
02507 30838 Onroerende 

goederen te koop 

gevraagd • 1 Eikenleren 3 zitsbank 
ƒ 100 1 Dames nertshoed nw 
ƒ 100 1 handgeknoopt kleed 
75 x 150 ƒ 25 Tel 02507 
13509 • Aangeb vaste wastafel 
52x30 warm + koud kraan 
ƒ 25 z g a n Tel 

02507 12521 GARAGE 

TE KOOP GEVRAAGD 

Tel 02507 14534 TE KOOP GEVR GARAGE 
zo dicht mogelijk bij rotonde 
Tel 023 312122 • ANNULERINGEN van uw 
advertentieopdrachten kunt u 
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
richten aan Centrale Orderaf 
deling Weekmedia Postbus 
122 1000 AC Amsterdam Stacaravans t h in de Belgi 
sche Ardennen al v a ƒ 190 
p w all in Inl 04459 1598 Sportartikelen • T k multi excercise fitness 
machine ƒ 150 tel 15208 • Rubrieksadvertentie op 
geven? Zie voor adres en/of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant Homo Jongens met elkaar 
Hoor ze TEKEER gaan 
06 320 330 88 (50 cpm) Homo Zoek je n hete boy 
voor een SEX AFSPRAAK?? 
06 320 33018 (50c/m) KLEED ME UIT' Suzanne 

heeft zin in een hete vrijpartij 

06 350 21 1 34 (50 cpm) PARTNERRUIL Pnve 

direkt apart met mannen 

en vrouwen voor n orgie 

06 320 330 91 (50 cpm) Pascale doet het op de 
tafel Echte KEUKENSEX 
Bel 06 9602 (50 cpm) PIKANT 2 hete meiden 18 jr 

zijn hitsig 1 Alles uit" 

06 320 329 01 (50 cpm) PRIVÉ SEX KONTAKT 

Je krijgt direkt een heet 18 j 

meisje of knul aan de lijn 

06 320 322 33 (50 cpm) Videotheek; ; 

DOMBOl 

Corn. Siegérsstraat 2b :' 
; tel. 02507-12070 :jv 

Geopend; dagelijks van \ 
;■■ . 13.00-21.00 uur.^. ;5 

Altijd de nieuwste ï 

premièref ilms, tevens >| 

veruit de grootste s 

keuze in Zandvoort. ^ 

Verhuur van :*| 

. moviebpxeq. ■'■■■:'■■'$. 

Corn. Siegérsstraat; 2b $ 

",:;■ .'.. ; ' Zandvoort ■^'■ISi 

Tél. 02507-12070 % Live uit 
Zandvoort 

2 heerlijke nimfo s hebben op 
hun flatje pal aan de boule 
vard een eigen live 06/lijn la 
ten installeren 1 

Ze hebben 

nu van zich zelf hele sexy 
(100% naakt) foto s laten ma 
ken en daar mag je dus nu 
om vragen'+ (06/50 cpm) 

340.340.50 

Red Ear Productions Maak een sexafspraak met 

een PRIVÉ MEISJE? 

06 96 05 (50 cpm) MARIETJE staat te liften 

in haar strakke rokje' 
06 320 321 20 (50 cpm) MEEGENIETEN met 
Loesje en stoute Anita 
06 320 320 32 (50 cpm) MONIQUE 18 jr haar eerste 
keer Ze trilt van sex genot 
Bel 06 95 30 (50 cpm) Nieuw het TELEBORDEEL 

Meisjes doen wat jij wilt 

en geven ook hun geheime 

tel nr aan je door 

06 320 320 85 

(50 cpm boven de 18 jr) Nu direct een afspraakje 
met een lekkere meid? Bel 
06 320 330 21 (50c/m) ONDEUGENDE huisvrouw 
tjes en meisjes van 18 jr bie 
den zich aan voor SEXKON 
TAKT vraag naar hun tel nr 
Bel nu 06 9661 (50cpm) Rijpe Negerin 
Zapp Sex 
Harde praat' 
Live met mij' 
Dikke vrouwen 06 96 40 
06 96 92 
06 96 91 
0695 06 
06 96 94 Kort en lekker 50 cpm 

*** RIJPE VROUWEN*** 

veertig jaar en hitsig" 50 c/m 

"" 06 320*325*45'" 

Ruim 300 gewillige vrouwen 
zoeken een SLIPPERTJE 
06 320 328 00 (50c/m) 

Sabnna een GEWILLIG 
meisje haar eerste trio 
06 320 322 03 (50 cpm) 

SEX VOOR TWEE 

Direkt kontakt met jonge 

meiden 18 huisvrouwtjes 

en stoere hete knullen 

06 320 330 90 (50 cpm) 

SEXAFSPRAAKJE met n 
meisje 18 jr Vraag naar haar 
tel nr 06 320 320 44 (50cm) 

SEXKONTAKT Wie zoekt er 
een ondeugend avontuurtje 
met n heet meisje? Nu meer 
dan 200 hete meisjes 18 jr 
06 320 330 66 (50c/m) SM KONTAKTLIJN 
Zeer Strenge kontakten 
06 320 322 20 (50cpm) Stiekem MEEGENIETEN 

met 3 hete tieners van 18 

06 320 324 55 (50 cpm) Straks al n vrijpartij? 

SEX KONTAKTLIJN 

06 320 330 43 (50 cpm) ****TIENERSEX**** 
Jong en onschuldig ? 
06 320*324*24 (50 c/m) UITDAGEND tienermeisje van 

18 geniet met 2 jongens 

06 320 326 01(50 cpm) **** VLUGGERTJE?**** 

Bel me snel schatje (50 c/m) 

""06 320*327*27"! VLUGGERTJE Ondeugende 

Kim beleeft n hoogtepunt' 

Bel 06 9662 (50 cpm) Wil je snel n pnve of 

escortmeisje thuis? 

06 320*330*60 (50 cpm) Yvette gaat op SEXBEZOEK 

bij Annet Tnosex 1 

06 320 320 95 (50 cpm) 

Zoek je n PARTNERRUIL 
kontakt? Maak n sexaf 
spraak met ze 06 320 320 92 
(50 cpm) 

Zoek jij direct een mooi 18 
jarig meisje voor n avontuur 
tje? Bel 06 9603 (50c/m) 

• Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen Diversen XYZ BV verhuizingen en 
kamerverhuizingen Voll verz 
Dagnachtserv 020 6424800 • Rubrieksadvertentie op 
geven? Zie voor adres en/of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen Tka meisjesfiets 12 ƒ75 
Vaste prijs tel 02507 I7986 
Tka Spartamet herenmodel 
kl bruin ƒ800 Tel 
02507 17748 Rijles auto's 
en motoren Alblas Verkeersscholen 

in 5 dagen 

UW RIJBEWIJS 
Nieuwkoop 01724 8361 VERKOCHT 

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog, 
maar eerst moet u mooi uw huidige 

woning kwijt 

De beste manier- een ad\ertentie op 

opvallend formaat 

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt 

sneller, want 

Je huis in de krant 
brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet \ an wanten en kranten WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUAR1 1992 Volleybalbondscoach Harry Brokking heeft, na het oplossen van diverse conflicten, eindelijk rust gevonden 

' Verwacht van mij geen schokkende uitspraken 9 Volleybalbondscoach Harry Brokking 
heeft zijn 'stamkroeg' in Amstelveen. De 
Bankrashal, met aanpalende accommoda- 
ties zoals kantine en biljartcentrum, is zijn 
tweede thuis. Hoewel hij af en toe wat 
conflicten gehad heeft met zijn oude club 
Martinus, wordt hij daar niet weggekeken. 
In tegenstelling tot andere sporthallen in 
den lande, waar sommige eredivisieclubs 
hem liever kwijt dan rijk waren als hij 
kwam kijken of er nog volleyballers rond- 
liepen die hij in het Nederlands team kon 
gebruiken. Officieel is Brokking per 1 fe- 
bruari bondscoach af en hoeft hij niet 
meer naar wedstrijden in Apeldoorn of 
Geldrop. „Nu kan ik bij Maaseik gaan kij- 
ken naar een topwedstrijd. In Belgié hangt 
er tenminste nog wat sfeer rond volleybal- 
wedstrijden. Ik snap nog steeds niet waar- 
om dat in Amstelveen niet mogelijk is. 
Niemand lijkt zich te realiseren dat de 
Nederlandse top uit deze regio komt." door Joris Spuesens ER IS VEEL geschreven en gepraat over 
de beëindiging van het contract tussen 
de Nederlandse volleybalhond (NeVo 
Bo) en Harry Brokking Amstelvener 
Brokking is blij dat de zaak definitief afgesloten 
is „Nu de zaak geen nieuwswaarde meer heeft, 
laat de pers me met rust De meeste journalisten 
kennen me en weten dat ze van mij geen schok 
kende uitspraken meer hoeven te verwachten " 
Brokking heeft zich inmiddels neergelegd bij de 
loop der gebeurtenissen en ziet absoluut geen 
redenen om met modder te gooien De komst van 
zijn oude 'leermeester' Arie Selinger is nu bijna 
onvermijdelijk en dat was voor hem voldoende 
aanleiding om te vertrekken Hij legt uit waarom 
„Er zou onvermijdelijk een tweedeling ontstaan 
in het team Bepaalde spelers, waar Ron Zwerver 
en Edwin Benne zeker bij horen, zouden zich op 
Arie richten, terwijl anderen zich toch nog steeds 
tot mij zouden wenden Wanneer twee mensen 
zich te nadrukkelijk bezighouden met het team 
zou het gewoon onduidelijk worden wie er nou 
eigenlijk de beslissingen neemt". 

Twijfelen 

„Het resultaat bij de Olympische Spelen moet 
de komst van Selmger rechtvaardigen Vooral 
Ron Zwerver begon steeds sterker te twijfelen of 
het team de gestelde doelen kon bereiken Hij 
hoorde na het EK dat Selinger weer vrij was en 
heeft er op aangedrongen om hem terug te halen 
Ik kan er begrip voor opbrengen dat hij liever een 
eerste plek haalt met Selmger dan een derde met 
mij Hoewel Zwerver tegen de terugkeer was van 
zijn ex teamgenoten, die nu m Italië spelen, zal hij • Harry Brokking weet 
nog niet welke nieuwe 
functie hij in de toe- 
komst krijgt: „Tot augus- 
tus heb ik de tijd om 
daarover na te denken". 

Foto Luuk Gosewehr 
het hoogstwaarschijnlijk ook wel accepteren dat 
Selinger die spelers weer selecteert Alle principes 
moeten wijken voor Olympisch goud " 

De NeVoBo zocht aanvankelijk naar een compro 
mis en wilde alle partijen tevreden stellen Brokking 
had al snel in de gaten dat zijn wensen in ieder geval 
niet vervuld zouden worden „Het was duidelijk dat 
er versterking moest komen van de technische staf 
Vergeleken met onze buitenlandse concurrentie 
hebben wij een klein begeleidingsteam " 

Brokking stelde verschillende assistenten voor, 
maar zodra bekend werd dat volleybalgoeroe Sehn 
ger zich als 'assistent' beschikbaar stelde, verbleek 
ten al deze namen Selinger heeft nog via Martinu 
strainer Marco Brouwers geprobeerd om Brokkmg 
van zijn vertrek te laten afzien en vroeg en passant of 
Brouwers als assistent bondscoach wilde gaan fun 
geren 

Slachtrijpe koe 

In Match, het sportprogramma van Frits Barend 
en Henk van Dorp, werd Brouwers aan de tand 
gevoeld over dit onderwerp Veel duidelijkheid gaf dit gesprek niet In het vaste programmaonderdeel, 
waarin de gast uit drie cadeau's mag kiezen, was 
Brouwers echter wel heel beslist Hij koos voor een 
slachtrijpe koe Hij liet echter in het midden of hij 
de opvolger wordt van zijn 'niet aangetrouwde zwa 
ger' Brokkmg, die immers ook ooit begon als assis 
tent van Selinger 

Als hij wel diens opvolger wordt, levert dit wel een 
wrange samenloop van omstandigheden op Want 
Brokking stelde zelf een tijd geleden voor om Brou 
wers een baan als assistent aan zijn zijde te geven 
De NeVoBo wees dit toen resoluut af De onver 
stoorbare Brokking laat nu niets blijken van een 
teleurstelling, als die er al zou zijn „Marco heeft 
inderdaad eventjes geprobeerd om mij af te laten 
zien van vertrek, maar hij kent me te goed om lang 
door te zeuren Dat hoef je helemaal niet drama 
tisch op te vatten We hebben er twee minuutjes 
over gepraat en voor zover ik weet, is het nog verre 
van zeker dat Marco de nieuwe assistent van Sehn 
ger wordt " 

Wat zijn nieuwe functie in de toekomst wordt, blijft ook voor Brokkmg nog een geheim ,Tot au 
gustus heb ik nog de tijd om daar over na te denken 
Dan begint het nieuwe volleybalseizoen Ik denk 
met dat het eenvoudig is om terug te keren naar 
mijn oude beroep als leraar lichamelijke opvoeding 
Ik had twee vaste aanstellingen, die ik opgegeven 
heb om me full time bezig te houden met het Neder 
lands team Het is toch nog steeds een gevecht om 
zo'n baan in het onderwijs te krijgen en vast te 
houden ' 

De uit het Gelderse Ede afkomstige Brokking 
heeft tot nu toe niet de klagen over zijn sportcarrie 
re Nadat hij op zijn zestiende het schooljaar in Ede 
afgemaakt had, reisde hij zijn ouders achterna, die 
inmiddels naar Aalsmeer verhuisd waren Tot die 
tijd voetbalde hij Pas op zijn zeventiende begon hij 
met volleybal, omdat hij voor de Martinusjeugd 
werd gevraagd 

In die tijd was dat nog een 'nederige' derde divisie 
club, die echter wel al de finaleronde van de Europa 
cup I m de Bankras organiseerde Binnen enkele 
jaren stoomde het team op naar de eredivisie om daar, met uiUondeung van een seizoen niet meei 
uit te vei dwijnen en zelfs jarenlang te dormnei en 
Sinds vijf jaar woont Brokkmg ook zelf in Amstol 
veen 

Gloedvol vei telt Bi okking ovei de club waai van 
hij mi al twintig ]aar onafgebi oken lid is» De laat 
ste tijd als lid van heren 5 een team in de piomo 
tieklasse dat bijna ïedei seizoen een plaatsje in de 
hogere divisie atdwingt Martinus i dat een klas 
se hoger speelt degiadeert bi)na ïedei seizoen uit 
de derde divise, maai kan als opleidmgsteam op 
hoog niveau competitie blijven spelen omdat he 
ren 5 zijn plaats, in de dei de divisie weei afstaat 

Bi okking , Martinus is een echte Amstelveense 
club, met een indrukwekkend technisch kader 
Toen we jaar na jaar ongeslagen kampioen wer 
den vond het publiek het echtei niet meer mte 
ressant om te kijken Daai na vertrok de hele se 
lectie naar het Nedeilanas team omdat het pla 
fond bereikt was Martinus zat vast en kon het 
niveau alleen nog verbeteren door veel mternatio 
nale wedstrijden te spelen De stap om het team 
van de vereniging te scheiden was onvei mi]deh]k 
Na het vertrek van het eerste team vond het Am 
stelveense publiek het echter met meei interes 
sant om naar een ploeg te kijken die moeite moest 
doen om zich te handhaven Wat vei wachten ze 
nou eigenlijk 9 Iedere week een Europacupwed 
strijd die Martinus op het nippertje wint' 

Constructie 

Hoewel Brokkmg nog steeds achter de toenter 
tijd gekozen constructie staat twijfelt hij er sterk 
aan of het Nederlands team m deze vorm succes 
sen blijft boeken 

„Straks selecteert Selmger ongetwijfeld de Ne 
derlanders uit de Italiaanse competitie Na de 
Olympische Spelen vertrekken waarschijnlijk 
ook de andere belangrijke spelers naar het buiten 
land Ron Zwerver heeft al een conti act getekend 
in Italië Voor belangrijke interlands kan de 
bondscoach met meer om hen heen zodat de 
constructie met een apart Nederlands team ge 
woon met meer werkt De achterblijvers kunnen 
geen internationale ervaring op doen en de Neder 
landse competitie is nog steeds te zwak om inter 
nationaal gelouterde spelers op te leiden Als we 
met oppassen krijgen we na deze talentvolle gene 
ratie een gat en gaat het weer bergafwaarts met 
het Nederlandse niveau Net zoals m Zweden ge 
beurt 

Verhuisplannen bijvoorbeeld naar het fman 
ciele volleybalparadijs België waar zijn makkers 
Goedkoop en Buijs de Martmusopleidig te gelde 
maken, heeft de samenwonende Brokkmg voorlo 
pig nog met 

„We wonen prettig in Amstelveen Hier is ten 
minste ruimte voor kinderen die buiten willen 
spelen en voor mij is Amsterdam lekker dichtbij 
Ik heb veel gezien van de wereld, maar Amster 
dam blijft voor mij toch de gezelligste stad Als ik 
een baan in het buitenland krijg zal ik toch eerst 
moeten afwachten of het daar bevalt zodat ik 
daar eerst een tijdje m een flatje ga zitten voordat 
ik definitieve stappen onderneem ' Hetty Heyting stond aan de wieg van het minder tuttige en 

voorspelbare kindertheater, voor zover er al van theater voor 

de jeugd sprake was in de jaren zeventig. Hetzelfde principe 

dat ze voor haar jeugdprogramma's hanteert probeert ze nu 

uit op volwassenen: een verhaal vertellen waarbij geen enkel 

middel wordt geschuwd. Met 'Een groot misverstand' 

(zaterdag 15 februari in het Cultureel Centrum aan het Plein 

60 in Amstelveen) staat Heyting na twaalf jaar weer zelf met 

een avondvullend programma op de planken. Een gesprek 

met deze turbulente persoonlijkheid die tijdens het 

interview een bijna bedeesde indruk maakt. „Ik verspil mijn 

energie niet aan futiliteiten, maar bundel de power die in me 

zit voor mijn werk", verklaart ze haar rustige verschijning 

die ochtend. Door Janna van "Veen In plaats van een vakantiebaantje 
achter de kassa van de plaatselijke 
kruidenier verdiende Hetty Heyting 
op haar vijftiende al wat extra's met 
optredens voor bijvoorbeeld de Ju 
niorenkamer Met zelf geschreven 
teksten en gecomponeerde liedjes 
onderhield ze niet alleen de Veluwse 
bevolking waar ze zelf toebehoorde, 
maar trad ook op in de omgeving 
van Utrecht en Amsterdam 

„Ik ben van klems af aan met van 
alles en nog wat bezig geweest Van- 
af mijn zevende had ik pianoles en 
tot groot ongenoegen van mijn lera- 
res experimenteerde ik met Beetho 
ven Ik nam geen genoegen met die 
kant en klare composities, maar 
verzon er zelf van alles bij Ook was 
ik hoofdredactie van de schoolkrant 
die ik tot literair tijdschrift probeer- 
de te verheffen Op mijn achttiende 
vertrok ik eindelijk naar Amster 
dam voor een opleiding aan de 
Kleinkunst Academie" 

Hoewel ze denkt dat het voor kin 
deren heel goed is om buiten op te 
groeien („Het is zo spannend buiten, 
je kunt je uitstekend verstoppen in 
de bossen") was ze blij de 'landelijke 
idylle' te verruilen voor het stadsle 
ven „Als je echt in mensen geinte 
resseerd bent, moetje m de stad zijn 
Wat dat betreft was Amsterdam een 
verademing Moet er trouwens ook 
niet aan denken ooit nog uit deze 
stad weg te gaan Als je zolang echt 
afgelegen hebt gewoond, wil je heus 
niet meer terug naar het platteland" 

Een stunt 

In 1975, na drie jaar Kleinkunst 
Academie, richt Heyting samen met 
wat medestudenten kindertheater 
'Potverdrie' op „Dat was in het ka 
der van het praktisch jaar en was • Hetty Heyting: „Ik heb best een 
hoop temperament. Maar ik spaar 
mijn energie en bundel op die ma- 
nier een gigantische power die er op 
het toneel uitkomt. Het is heerlijk 
bevrijdend af en toe uit te barsten" 

foto Luuk Gosewehr 
Heyting schuwt geen enkel middel in nieuw programma 

'Theater is vaak zo conventio 
eigenlijk meer een soort stunt We 
brachten baanbrekend kmderthea 
ter met soms heel heftige teksten 
We ontlokten heel veel reacties, zo 
wel negatief als positief Duidelijk 
was dat de kinderen die naar ons 
kwamen krjken zich heel erg betrok 
ken voelden brj deze vorm van thea 
ter Wat we deden was bijvoorbeeld 
een lied zingen vol vieze woorden 
Dan vroegen we die kinderen of ze 
nog viezere woorden kenden Nou, 
dan kreeg je een stortvloed over je 
heen Heerlijk En er was niets qua kindermatinees in die tijd Toen 
Hans Snoek zag waar we mee bezig 
waren heeft hij ervoor gezorgd dat 
we tussen programma van het Shaf 
fy theater werden gepland 'Potver 
drie' werd echt een hit" 

Twaalf jaar lang was Heyting de 
'Kleutertje Luister van de jaren 
tachtig', zoals ze het zelf noemt Ze 
presenteerde jaren het radiopro 
gramma 'Snotneus Ahoy' (pas nog 
herhaald), en tot oktober vorig j aai 
'Leuterkoek en Zandgebak' Ze 
speelde verschillende rollen in de tv serie Familie Knots en sprak de 
stemmen in van de tv serie 'Vrouw 
tj e Theelepel' Met al die radio en tv 
activiteiten is ze inmiddels gestopt 
Maar niet met het jeugdtheater En 
kele weken geleden ging de door 
haar geschreven jeugdmusical 'Hoe 
verzinje het' m het CCA in premiere 
Vandaag (woensdag) werd deze 
nieuwe produktie van de Stichting 
Jeugdkomedie Amsterdam voor het 
Amstelveense publiek geprolon 
geerd Heyting is met helemaal te 
vreden met de manier waarop de musical uit de verf is gekomen Ik 
had er zelf wat meer gi ïp op willen 
hebben, ook op de regie maar dat is 
door tijdgebrek met gelukt Hier 
door is het toch iets anders, iets 
vlakker gewoiden dan mijn bedoe 
hng was Maai dat maakt de musical 
op zich niet minder leuk hoor" ver 
zekert ze 

Heyting meent dat de kwaliteit 
van het jeugdtheater in het alge 
meen de afgelopen jaren tot grote 
hoogte is gestegen Wat theater voor 
volwassenen betreft bespeurt de 38 jarige Heyting echter een grotere te 
rughoudendheid 

„Theater voor volwassenen is veel 
conventioneler Stel je voor dat je 
een theaterstuk met in een noemer 
kunt vangen Dat is voor de meeste 
theatermakers iets ondenkbaars 
Met 'Een groot misverstand' laat ik 
zien dat je wel theater kunt maken 
dat niet in een hokje past Je vertelt 
een verhaal en gebruikt alle mogehj 
ke middelen om dat verhaal te on 
dersteunen Wat de thematiek be 
treft ga ik heel rigoureus te werk 
Daarmee week je emoties los bij het 
publiek Niet eens bewust trouwens 
Dat gebeurt gewoon Als je het dan 
een naam wilt geven kun je zeggen 
dat ik psychologisch geëngageerd 
theater maak" 

Het verhaal gaat over een (onder 
andere 'relatieverslaafde ) \ rouw 
die door een misverstandje in een 
afgelegen steeg terecht komt waar 
ze door een zeer aantrekkelijke 
maar ook heel gemene machojon 
gen wordt overvallen In die paar 
bedreigende seconden ziet ze in een 
flits haar leven \oorbijgaan Het pu 
bliek maakt kennis met haar man, 
haar overheersende moeder en nog 
meer figuren uit haar omgeving 

Via sketches en liedjes, met nau 
welijks decorvoering maar vooral 
lichteffecten worden door Heyting 
en haar twee mannelijke tegenspe 
Iers (Martin van den Ham en Michel 
Sorbach) begrippen als macht, ero 
tiek ( Daar gaan we echt heel ver 
m ) een hoop bedrog en schuldge 
\ oelens over het publiek uitgestort 

Het is zo pijnlijk herkenbaar dat 
de mensen in de zaal soms heftig 
ïeageien Of er wordt vreselijk gela 
chen of ze gaan zich er mee bemoei 
en en roepen 'klootzak' als die echt 
genoot voor hun gevoel echt te vei 
gaat' Veel power 

Zo rustig met haar pratend in die 
huiskamei in die typisch Amstei 
damse buurt, kun je je bijna niet 
voorstellen dat ze grove teksten over 
het publiek uitstort of dat ze met 
haar fiele verschijning als een TGV 
over het toneel raast , Er zit best 
een hoop power in me hooi" lacht 
ze wanneer haar gevraagd wordt 
naar haar bedeesdheid van dat mo 
ment 

„Wanneer je met een hoop tempe 
rament in je hebt kun je dit werk 
helemaal niet doen volgens mij 
Maar ik spaar mijn energie en bun 
del op die manier een gigantische 
power die er 's avonds op het toneel 
uitkomt Ik kan ook een knalharde 
stem opzetten en ik moet zeggen dat 
het heerlijk bevrijdend is om af en 
toe uit te barsten" Conferentie 
over computers 
in Nieuw Unicum 

ZANDVOORT - Computers 
en de snelle ontwikkeling van 
de automatisering hebben ge 
volgen voor gehandicapten De 
computer werd een hobby, ook 
voor mensen met een handi 
cap Over de toepassingen en 
mogelijkheden van de compu 
ter voor gehandicapten houdt 
de stichting Werkverband 
Emancipatie en Belangenbe- 
hartiging Lichamelijk Gehan- 
dicapten Zmd-Kennemerland 
('t WEB) houdt m de maand 
maart een conferentie m 
Nieuw Unicum 

Tot voor enkele jaren geleden 
werd van mensen met een hchame 
lijke handicap gedacht dat het voor 
hen onmogelijk zou zijn om aan het 
arbeidsproces deel te nemen De in 
voering van de Wet Arbeid Gehandi 
capte Werknemers (WAGW) in 1986 
was een poging om aan dat denken 
een wending te geven De snelle op 
komst van de automatisering werkte 
mee aan een positievere benadering 
van de lichamelijk gehandicapten m 
het arbeidsproces Zelfs wanneei 
mensen over een betrekkelijk germ 
ge handfunctie beschikken is het 
nog mogelijk om, vanuit een rol 
stoel, een computer te bedienen 
Voor visueel gehandicapten zijn aan 
passingen mogelijk en ook mensen 
met een gehoorstoorms kunnen 
over het algemeen met geautomati 
seerde apparatuur overweg 

Daarnaast kan automatisering 
voor \eel mensen een voorwaarde 
scheppen om langer m hun eigen 
thuissituatie te blijven wonen De 
deur die op afstand geopend kan 
worden, lichten en goidijnen die 
vanaf een centrale plaats bediend 
kunnen worden geautomatiseerd? 
keukenapparatuur en met lampen 
uitgeruste telefoons en deurbellen 
zijn toepassingen die het leven van 
lichamelijk gehandicapten kunnen 
veraangenamen 

Om een beeld te geven van de ver 
schillende mogelijkheden op dit ter 
rem, met name aan potentiële ge 
bruikers, organiseert 't WEB de con 
ferentie 'Handicap en Computer 
Deze zou aanvankelijk vrijdag 17 ja 
nuari gehouden worden maar is uit 
gesteld tot in de maand maart D^ 
exacte datum is nog onbekend Auto 
matisenngsbedrijven verlenen hun 
medewerking aan de conferentie 
door middel van stands demonstia 
ties en lezingen Nadere infoi matie 
Stichting 't WEB, Kampeivest IA 
2011 EW in Haarlem Tel 
023 311834 

„(T» 

„(O-* 

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 23 JANUARI 1992 10 
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle 
edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad, 
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe 
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De 
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, 
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amsrelveens Weekblad, 
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder 
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. 
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op 
vri|dag ook geplaatst in Het Parool. 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch: van maandag t/m vri|dog tussen 8.30 en 
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-Ó656321. 
Schrilteli|k : Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM, Postbus I56, 1000 AD Amsterdam. 
Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 
Amsterdam. 

Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren.- 
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende 
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, 
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, 
Gasthuisplem 1 2. 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die 
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezil zijn, worden de 
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende 
week in alle Weekmediakranten. 
T otale oplage 752.500 exemplaren. 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 26,- 

Voor elke extra regel ƒ 1 1 ,50 
mm-prijs ƒ 5,91 

mm-prijs met vignet ƒ 6,34 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 Austin Audi 
Centrum 

Autovroon 

(Audi/VW-dealer) 
VANWEGE DE BESTE PRIJS! 

80, kersenrood, sportv '90 

80 diesel, cyclaam met. . ..'88 

80 Olympiade, wit '91 

80 1800, blauw met '89 

80 1800, sportv., blauw . ..'89 
80 1800, rookzilv. met. . . '88 

30 1.8 S Serret '87 

30 2.0, nieuwste model . ..'91 

30 diesel, blauw met '89 

30 Turbo diesel, alpinewit .'89 
30 1900 diesel, blauw met.. '91 

30 1900 D, schuifdak '90 

30 2.3 Serret sport '89 

90 Coupé, tornadorood . . '91 
100 2.3, ABS, vele opties .'89 
100 2.3 Turbo, 170 pk . . ..'88 

100 2.8 CD, airco etc '91 

I00 2.8 CD Quattro '91 

Autovroon 

/ANWEGE DE BESTE AUDI'S 

Contactweg 47, 020-6869611. 

Lod. v. Deysselstraat 77 

020-6116715 BMW Asmoco 

Off. BMW-dealer 

1e Ringdijkstraat 39 

Amsterdam-Oost 

Occasions 

3-, 5-, 6-, en 7-serie 

bj. '83 t/m '91 

Inruil/leasing/financiering 

020-6943093 Citroen AX GT i, bj. '89, 27.000 km., 
Vraagprijs ƒ 16.000.-. Inruil 
mogelijk. Tel. 075-163008. Citroen AX 1.0 E, '88 . 10.950 
Citroen AX 1.1 

K-way, '89 12.450 

Citroen BX 1.6 RE, '89 19.900 
Citroen BX 1.6 TRI, '87 13.950 
Citroen BX 1.9 TD, '90 27.500 
Fiat Panda 1000 CL, 

'90 12.250 

Peugeot 205 GR, '90 . 19.900 
Peugeot 505 SX 1.8, 

'86 10.750 

Renault 5 SL, '88 .... 11.750 
VW Jetta 1.3, '87 .... 14.250 
Ford Sierra 2.0 Cl., '89 22.950 

3-12 mnd. gar., ANWB.-gek. 

OTO//ICI CITROEN 

02940-16661 

HOGEWEYSELAAN 21 

WEESP CX 22 RS Familiale break 8 
pers., '88/24.500. BX 16 TGI 
break 4/'91, LPG 28.000 km. 
ƒ 28.500. 4 x BX RD break, '89 
v.a. ƒ16.500. BX turbo break 
diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX 
RD break, '87 ƒ 12,900. BXTRD 
'88 ƒ13.900. BX TD '90 
ƒ17.500. BX 19 D, '84 ƒ 4500. 
BX 19TZI '90/22.500. BX 19 
GTI, '89 ƒ 18.500. BX 19 TRS 
LPG, '89/18.500. BX 16 TGI, 
'90 ƒ 18.900. BX 19 TRD, '88 
ƒ 13.900. BX 16 TRI LPG, '89 
ƒ 18.500. BX TRI, '88 schuifd., 
ƒ 12.900. BX 14 RE LPG, '89 
/ 13.900. BX 14 TE '89/ 13.900. 
BX14RE, '88, ƒ 12.500. AX 11 
RE '89, schuifd, ƒ11,900. 

Visa Garage 

Houtmankade 37 
Amsterdam, 020-6278410. TIMO DE BRUYN 
Voor occasions en reparaties: 

van BX, Visa en 2CV6. 
APK klaarmaken tegen gered, 
prijz. Verk. van losse onderd. 
Tel 020-6680820 en 075-702625 BX BEAUTY (type 16V) 
70.000 km., bj. '88, / 13.500,- 
Tel.: 075-163008. EEND, 2 CV6, bj. '83, rood, 
nieuw dak, vraagprijs ƒ2000. 
Tel. 020-6115748. Renault 5 TR, bj. 7-'90, 1e eig. 
53.000 km., zwart, 24 mnd. 
garantie mogelijk. 

Tel. 02979-84866. 


AX 

ƒ 55,- per dag 

incl. BTW en verzekering 

en o.a. BX en ZX 

Tel. 020-6932750 

S. Stevinstraat 12a, A'dam Chevrolet IMPORT USA CARS 

Pick-ups, typen full size, S 10, sportside; 

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport, 

Tevens luxe wagens o.a.: 

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue 

Volledige garantie, service en onderhoud. 

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121. Fiat Fiat Panda 750 L, 

'Carrara/87 8.500 

Fiat Panda 750 CL, '89.10.500 
Fiat Panda 1000 CL, '89.10.950 
Fiat Uno 45 

'Champ', '88 12.450 

Fiat uno 60 S, '87 11.950 

Fiat uno 1.4 S, '91 ....20.950 
Fiat uno 60 aut., '87 . ..13.950 
Fiat Tipo 1.4 i.e., '91 ...21.950 
Fiat Tipo 2.0 Gl, '91 . ..31.950 
Fiat Tempra SX, 

1.6 GT, '91 28.500 

Lancia Delta GT, 

'San Remo', '89 19.750 

Lancia Dedra 

1.6 i.e., '90 28.750 

Lancia Thema TD, '87 .19.500 
Honda Aerodeck 

2.0 EX, '86 17.950 

Renault 5 TL, '86 8.750 

3-12 mnd. gar., ANWB.-gek. 

CASPARUS FIAT-LANCIA 

02940-15108 

AMSTELLANDLAAN 1 

WEESP FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A.Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel. 02975-62020. GOUDSMIT FIAT Amstelveen 

Keuze uit 50 gouden Fiat- 

occasions. Tel.: 020-6470909 T.k. van 1e eig. Fiat PANDA 
Carrara, bj. mei '87, 68.000 km. 
Tel. 02993-69903/65394. • „SHOWROOM", 
de autorubriek 

voor Amsterdam 
en omgeving. 

Tel. 020-6658686. Ferrari Zelf rijden in FERRARI 308 
GTSi (Type Magnum) 
PORSCHE 911 Carrera Targa 
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- 
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit 
en blauw, type '91. Bel 
Meijers BV: 030 -444411. Ford ± 12 GEBRUIKTE 

Scorpio's 

in perfecte 
A 1 conditie 

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i 

Diesel, 5-bak, L.P.G. 

Prijzen van ƒ 18.650- 

tot ƒ 34.650- 

Bel voor informatie 

OFF. FORD DEALER 

v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. 

Marktplein 11-29, Hoofddorp 

02503-13441. Hyundai Weet u het nog! 

Minstens 2 jaar garantie op 

onze gebruikte Hyundai's. 

Pony 1.5 L esprit 3 drs bj. '91 

Scoupe 1.5 GTI geel . bj. '91 

Lantra 1.6 GLSI autom. bj. '91 

Sonata 2.0 GLSI bj. '91 

Lantra 1.5 GLSI bj, '91 

Pony 1.5 L 3 drs rood bj. '90 
Pony 1.5 GLS 3 drs .. bj. '89 
Pony 1.5 GLS aut. Ipg bj. '89 

Pony 1 .5 L sonnet bj. '89 

Pony 1.5 GL 3 drs ... bj. '88 

Pony 1.5 L 5 drs bj. '87 

Autokrooy t.t. Vasumweg 32 
(a.d. Klaprozenweg) 
A'dam. 020-6310615. Lada Lada 1200 S 1986, 49.000 km, 
1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK 
'93. 020-6004181 na 18 uur. Van part. Lada 2105, b.j. '89, 
perf. staat, km stand 35.000. 
Vr.pr. ƒ 6900. Tel.: 075-156214. Van part. Lada Samara 1. 5 k. 
3. d. juni 90, wit, 25895 km, als 
nw. ƒ 11750, tel. 020-6193584. Mazda Ford Scorpio 20 cl, 10/87, APK 
'93, ƒ11.750,-. Inruil financie- 
ring. Tel.: 02159-19284/18711. Ford Taunus 16 L, '80, 
goede auto met APK ƒ 750,- 
020-6278410. T.k. weg. bedr. auto, Ford Scor- 
pio aut., zwart, b.j '87, i.z.g.st,, 
APK. Vr.pr ƒ13.500. Tel: 
02990-34283. Wegens leasen zeer mooie 
Ford Escort 1400 Bravo, bj. mei 
'87, APK juli '92, Vr.pr. ƒ8500. 
Tel. 020-6473378. Mitsubishi GOLDCAR AMSTELVEEN 
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 
occasions. Tel. 020-6433733. J. LANCKER BV MITSUBISHI 
occasions 3-24 mnd. garantie. 
Weesp tel. 02940-16619. Mitsubishi Lancer 1.8 D. b.j. 
eind '86 APK i.z.g.st. Vr.pr. 
ƒ7500. 02990-34283. Nissan Sunny 1.3, Combi, rood, Lpg. 
bj. 8-'87, 93.000 km. 
24 mnd garantie mogelijk. 
Tel. 02979-84866. Nissan Micra 1.2 LX 
7/89, 34.000 km., roo d, 
TOYOTA BROUWER 
. Tel. 6360401 Opel Kadett 1.3 L, bj. 9- '89, 27.000, 

1e eig. Zwart, 2 jr. gar. mog. 

Tel.: 02979-84866. Opel MANTA type GTE, 2.0i, bj. 
'81, APK 25-10-'92. Vr.pr. 
ƒ2000. Tel. 02990-40405. Mazda 323 GLX, 5-drs„ 
bj. 9-'87, rood, 71.000 km., 
1e eig., 12 mnd. garantie mog. 
Tel. 02979-84866. Mazda 929 S 2.2i GLX Aut. 
demo; nu ƒ54.000.- kent. 
blank. Mazda D. 02908-3231 T.k. v. part. Mazda 626 GLX 
Coupé 10e '88 L.P.G. pr. 
ƒ 15.500,-. 02990-23734. Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G 
10/89, 87.000 km. wit Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg. D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Opel Corsa 1.3 S 
1/88, 58.000 km. Grijs 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Opel Kadett 1.3. S, 4-drs., 
7/86, 78.000 k m. bru in. 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 • SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 

Oplage 750.000 ex. 

Elke week in Het Parool èn 

alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA. 

Tel. 020-6658686. 
'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt 
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft? 
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u 
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers. Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort. 
In Het Parool en in de maar liefst 18 (!) nieuws- en 
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot 
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752.500 
exemplaren Geef nu uw advertentie op via cfeze bon Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst r 
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaa! 
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in. 

Naam: 

Adres: 

Postcode + Plaats: 

Telefoonnummer: \ In 23-C- 

4 dagen zo'n 752.500 
vonkende verkoop- 
contacten. . Handtekening: . 
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u prijs excl. prijs incl. ie\ 


uu 


BK.e 


iet 


Wd 


IUV 


VdU 


vei 


ei ii 


eK 


jbi. 
6% B.T.W. 


ef'o BTW 


1 


I 


J ! , ! : 
2 


| i ! | ! 
3 
i ! i ; l 


26,00 


27,56 


-ë 4 


ijl!' 


37,50 


39,75 


g'5 


I 


! ! 


49,00 


51,94 


a 6 


'< 


60,50 


64,13 


< 7 


i I 


72,00 


76,32 


8 

9 
10 


i 


! ! ' i 


83,50 


88,51 


i 


! '■ 


95,00 


100,70 


i 


i 
i I 


106,50 


112,89 Auto's in 
vliegen de deur uit! Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, 
Amsterdam. Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakanloren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421B; 
Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn. Stationsstraat 70: Weesp, Nieuwstraat 33: Zandvoort. Gasthuisplein 12. Peugeot Meer Waar Voor Uw Geld! 
Peugeot 

205 XE Accent, rood 45.000 01.89 ƒ14.750 

205 XE Accent, wit 34,500 08.87 ƒ 12.250 

205 XE Accent, blauw 9.100 02.91 / 19.250 

205 XE Accent, blauw 37.630 04.90 ƒ 17.500 

309 XR, rood 46.000 04.89 ƒ 17.250 

309 XRD. d. grijs met 68.000 01.89 / 22.500 

309 XL Profil wit 37.370 02.90 ƒ 19.750 

309 GL 1.3, rood 71.000 04.87 ƒ 13.900 

309 XE 1.3, blauw 45.000 02.88 ƒ14.250 

405 GL 1.6i, grijs met 28.700 07.90 ƒ27.950 

405 GL, wit 27.000 01.90 ƒ26.950 

405 SR 1.9 wit 120.000 02.89 ƒ25.750 

405 GRD blauw 115.000 01.89 ƒ24.950 

405 GRD blauw met 75.000 06.90 ƒ30.250 

505 GR 2.2 inj., grijs met 55.000 04.89 ƒ31.500 

Mini, racing, groen 14.000 04-90 ƒ 12.500 

Opel Kadett 1.3, wit 96.000 01.87 ƒ12.750 

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000 03.90 ƒ 17.000 

Leeuwekeur Gebruikte 

Auto's 

zeker en beter 

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking 

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 

Dus Leeuwekeur: zeker en beter 

Koudijs Autobedrijf B.V. 

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof) 

1183 JG Amstelveen 

Tel. 020-6455451 

Halte Sneltram: „Zonnestein" Cobussen 

sinds I930 
PEUGEOT 

205 1.1 Accent, '87.. ƒ 9.500 
205 1.1 Accent, '89.. ƒ 14.500 
205 1.1 Accent, '89.. ƒ 14.200 

205 1.6 GTI, '88 ƒ 19.250 

309 1.3 Score, '88 ...ƒ12.300 
504 1.6 GLI, '90 ƒ25.500 

Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900 
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.000 

3-12 maanden garantie 
Inruil en financiering mogelijk 

PEUGEOT-DEALER 

Baarsjesweg 249-253, 
A'dam, tel. 020-6121824. Peugeot 205 XL 

'Comfort', '89 15.250 

Peugeot 205 GL '88 . ..13.950 
Peugeot 205 XR '87 ...13.750 
Peugeot 205 XR '88 . ..15.950 
Peugeot 205 XR '89 . ..17.950 
Peugeot 205 XS '90 . ..22.950 
Peugeot 205 XLD '89 ..18.950 
Peugeot 309 XL 

Score, '88 v 16.500 

Peugeot 309 XL, 

Profil '89 18.500 

Peugeot 405 GR 1.6 '8922.500 
Peugeot 405 GR/ 

BREAK 1.9 '89 29.500 

Peugeot 405 Ml 16 88 29.500 
Peugeot 405 SRDT '89 31.500 
Peugeot 605 SRI 2.0, 

'90 42.500 

Peugeot 605 SV 3.0 '90 49.500 

3-12 mnd. gar., ANWB.-gek. 
v.d. POUW PEUGEOT 

02940-15110 

AMSTELLANDLAAN 1 

WEESP • Handelaar of particulier. 

Uw auto(s) aanbieden in 

„SHOWROOM" is dè manier. 

Tel. 020-6658686. ZUIDWIJK MINERVALAAN 

PEUGEOT-DEALER 

AMSTERDAM - ZUID 

205 Accent '87 .... .ƒ11.500 

205 GE '88 ƒ 10.750 

205 GE '89 ƒ13.500 

205 XS '90 + sch.d. .ƒ22.500 
205 XR 1.4 '89 + sch.djf 17.500 
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950 

205 GR 1.4 '84 ƒ 6.950 

205 GR 1.4 '87 ƒ12.950 

205 GT! 1.6 '87 ƒ15.850 

405 GL Diesel '89 . . .ƒ 19.500 

605 SV 3.0 '90 ƒ49.750 

Opel Corsa 1.3 '88 ..ƒ12.750 

3-12 mnd. gar. Inr., fin. en 

verz. mog. 

Minervalaan 86, 020-6629517. 

Donderdags koopavond. 
Zaferdao. 10.00 - 17.00 uur. Renault 18 GTL stationw. bj. '83, b/g., 
APK nov. '92, i.z.g.st, geen 
roest. Vr.pr. ƒ3200. Tel. 
020-6891803. Renault 18 GTL stationcar, '83. 
Puntgaaf, ƒ 3500. 020-6278410. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-551 96 11. RONDAY RENAULT 

PI. Middenlaan 19-21 

Amsterdam 020-6237247 '86 5 TL '85 
11 Broadway 
21 GTD '88 
25 GTS '84 
25 TX Aut. '91 
Clio RN 1.4 5d '90 
Clio RL '91 
Express combi '86 
Express '86 
Mazda 323 1.8i GT 
Fiat Panda 10O0.S ƒ 7.500 
ƒ 8.500 
ƒ 14.500 
ƒ 10.750 
ƒ44.500 
ƒ21.500 
ƒ18.000 
ƒ 8.500 
ƒ 7.000 
90/ 32.500 
'flfl / 9 75fi Rover Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100, 
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581 Suzuki Swift 1.3 GS 


5/89, 


32.000 km. 


rood, 


TOYOTA BROUWER 
Tel. 


6360401 Zeilerriaker Landsmeer Suzuki-dealer 

voor A'dam Noord e. o. 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. LUYKXS B.V. 

Off. Suzukidealer 

biedt aan: 

SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit, 
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950 
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof, 
wit, 46.000 km„ bj. '90, ƒ 23.750 
SWIFT 1300 GTI, met sunroof, 
rood, 93.000 km„ bj. '87, 
/ 14.250 

SWIFT Sedan 1.6 GLX, rood 
met., 38.000 km„ bj. '90, 
ƒ21.500 

ALTO GL, 5-drs. blauw met., 
31.000 km., bj. '89, ƒ11.250 
ALTO GL, 3-drs., beige met., 
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500 
ALTO GL, 3-drs„ rood, 65.000 
km„ bj. '87, ƒ 8.250 
ALTO GL, 3-drs., blauw met., 
44.000 km., '86, ƒ 7.500 
TERREINAUTO'S 
Samurai, com. de Luxe, rood, 
19.000 km., bj. '89, ƒ18.250 
Samurai de Luxe, blauw met. 
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500 
S.J. 410 de Luxe, grijs met. 
77.000 km., bj. '84, ƒ 9.750 

LUYKX BV 

Swammerdamstraat 1 
Badhoevedorp, 020-6594330 T.k. SUZUKI CARRY. Bouwjaar 
1983, ƒ900. Tel. 020-6953363. Seat SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT 

v.d. Madeweg 23, 

A'dam - 020-6686146. 

AUTOBOULEVARD Te koop SEAT MARBELLA 
APK 9/'92, • bj. 9/'88, prijs 
t.e.a.b. 020-6424969. Record voor Rover 

Metro 1.3 Summer .... 7-'86 

Metro 1.3 GT 3-'87 

Maestro 1.6 Mayfair ... ,1-'87 

Rover 3500 v.d. Plas 1-'85 

Rover 3500 P6 3-77 

Rover 114 GTI 6-'91 

demo speciale prijs 

020-6949266 Rover Dealer 

MINOR MOTORCARS 
biedt aan: 
Rover 114 GTI 16 V, 06/91. 
Rover 820 SI, fastback, 09/88, 
68.000 km. ƒ22.750. 
Roover 820 I Sedan, 08/88, 
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,- 
Rover 114 GTA, 06/91, rood, 
9000 km 

Rover 114 GTA 09/90, 
35.000 km. d. rood met. 
en diverse andere 
gebruikte Rovers 

Minor Motorcars BV 

Sloterkade 40-44, A'dam 
tel. 020-6177975 Off. ROVER DEALER: 

Pim v. Rootselaar, Rhöneweg 

40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375 

Ook voor A.'dam-Noord Saab SAAB SERVICE 

MOLENAAR 
onderh., rep., apk 

Nieuwe 

Royal Class Saab 's 

v.a. ƒ 20.500,-ü 

Hoofddora. 02503-14097 Subaru DE GROOTSTE SUBARÜ-DEALER 

; Zowel in. SERVIdE als in KWALITEIT 

■'•:'.■'.-'..■.-• Altijd alle kleuren in voorraad "/■-.'' ' SUBARU- HEERE Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel. 020 - 
(donderdagavond koopavond) 6719154 Auto service Wetter 

SUBARU EN LADA DEALER 

Al onze occasions met ster: 

1 jaar garantie. 

Honda Accord, aero-deck, 2.0 

EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21.750* 

Subaru Coupé 

1.6 GL, '87 ƒ14.500 

Subaru Legacy 

1.8 GL, veel ace. 

09- '91 ƒ31.000" 

Subaru Mini Jumbo 

DL, 09-'91 ƒ 13.495' 

Lada Samara, 1.3 

Lpg, '90 ƒ 12.500' 

Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250* 

Lada 2104 1.3, 

Station '88, ƒ 7.000* 

Lada 2105 1.5 . '86, ƒ 2.500 

Daihatsu Charade 

Diesel '85 ƒ 5.500 

Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650 

Volvo 343 L ... '82, ƒ 2.000 

Zwanenburgerdijk 503, 
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 

De enige off. SUBARU DEA- 
LER + occ. voor Purmerend 
e. o. Tuijp b.v. West-Beemster, 
02999-278, Jisperweg 39-40. MOOYEN ZOON- 

vh Museum autobedrijven Mooy en Zoon: 

al 16 jaar uw 
Subaru-dealer A'dam/A'veen. ''Ru/sdaelkiide' 75 A'darh-O'2. 
Inlo 020.66231 67.6732853 ; . Subaru Mini Jumbo 5 DX. 
7/88, 17.000 km. Grijs. 

TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Toyota HI-LUXE nw. model 

sept. '89, 2.2 benz., 4x4 wd, 
open dak, poly deck. Zeer 
mooie wagen, ƒ26.000,- ex. 
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. 
Tel. 020-6670121. Starlet 1.3 DX 12Vaut. 1e eig,, 
km 57000, 12/86 ƒ9750. 
VOLVO NIEROP 020-6183951. Toyota Corolla 1.8 DX dsl, '85, 
APK tot 12/92, ƒ7900,-. Struijs 
Papier 020-6173790 ma. t/m vr. TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Autoverhuur Bij 

Ouke Baas 

niet duur!!! 

Studenten 10 % korting. 
- auto-ambulance & oprijauto 
-9-pers. bussen en pick-up's 

Avond- en nachttar.: 

bestelwagen afhalen na 17.30 

uur en de volgende morgen 

om 8.00 uur retour 

tegen 4 uur-tarief, 

020-6794842, 020-6908683. BLOKSMA RADIATEUREN- 
warmtewisselaars, Kapoeas- 
weg 17, A'dam, 020-6148385. • De advertentie-afdeling be- 
houdt zich het recht voor ad- 
vertenties eventueel zonder 
opgaaf van redenen te weige- 
ren. (Art. 16 regelen voor het 
advertentiewezen). Toyota BROUWER 
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401 Volvo Volvo-occasions 
+ 35 in voorraad 

o.a.: 

Volvo 740 GL, met schuifdak, 

bj. '88, anthr. met. 123.000 km., 

ƒ24.950 

Volvo 240 GL, bj. '87, blauw 

met. 74.800 km., ƒ 19.750 

Volvo 460 GL, sedan, bj. '90, bl. 

met., 29.500 km., ƒ28.750. 

Volvo 440 GLE, stuurbekr. bj. 

'89, rood met. 35.000 km., 

ƒ23.750 

Volvo 340, 3-drs., 1.7, bj. '87, 

rood, 96.000 km., ƒ11.950 

Volvo 340 GL, 5 drs., aut., 

bj., '90, blauw met, 28.800 km., 

ƒ 19.750 

Van Vloten 
Amsterdam 

Uw volvo-dealer 

Meeuwenlaan 128 

Tel. 020-6369222 

Amsterdam-Noord, 

uit de Utunnel 2 x rechtsaf. „SHOWROOM" 

Postbus 156, 

1000 AD Amsterdam 460 GLE 

Nieuw, smar. groen, spec. prijs 
440 GL, km. 80.000, Lpg., o.b. 
'89; 440 GL zilver/met., km. 
55.000, '89; 440 DL rood/met. 
km. 35.000 '89; 340, 3/5 drs., 
autom. v.a. '85 t/m '89. 
340/360 DL/GL v.a. '84 t/m '89. 
740 GL Sedan, Lpg, '89. 
740 GL Diesel wagon, '86. 
240 Van, Lpg. '85. 

VOLVO NIEROP 

VANCOU VERSTRAAT 2-12, 
A'dam-West 020-6183951. Volvo 360 GL, 2.0 ltr„ 
3/87, 62.000 km. bruin ' 

TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 •Auto te koop? Plaats een 
SHOWROOM advertentie. U 
zult verbaasd staan over het 
resultaat. • Bewijsnummers van een ge- 
plaatste "SHOWROOM" 
advertentie krijgt u alleen toe- 
gezonden als u dat bij de op- 
gave van de advertentie ken- 
baar maakt. De kosten daar- 
voor bedragen ƒ 3,- Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor uw sanitair. 

Inlichtingen en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig advies. 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. Volkswagen V.W.- en AUDI-specialist 

BAAS 

Voor nieuwe en gebr. auto's 

Jacob van Lennepkade 295 

Tel.; 020-6183855. Schitterende Kever 1200, ge- 
rest., rood, br. banden, alarm, 
veel chroom. 020-6325141. Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwaringsbewijs. 
Tel. 02990-37825. INKOOP AUTO'S, + ANWB,- 
pr., snelle afw. a contant m. 
vrijw. bew., def. geen bezW. 
Tel. 020-6108280/6149352. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 Te koop gevr. Peugeots 404, 
504, 505, J5, 604 TD. Schade of 
sloop. Autocommerce, 

023-338895. Service en 
Reparatie A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterw eg 24A A'dam 6364702 T.k. VW Golf '79, 150.000 km.' 
Rijdt nog goed. Vr.pr. ƒ 400. " 
Tel. 020-6960131. VW Coupé 1.3, 07-'90, kl. 
blauw, 28.000 km., div. extra's 
Pr. ƒ 15.995. Tel. 02503-32423. Algemeen 

±50 auto's, APK gek. Den 
Brielstr. 18, A'dam, zijstraat 
Haarlemmerweg, bij molen 
020-6844079. Tevens INKOOP ,'. 

"Wagenpark JOHAN BOOM . 
Zuider Akerweg 83, Oranje 
hek. Amsterdam-Osdorp. ' 

Tel. 020 - 6105478. 
± 100 Auto's v.a. ƒ 400.- 
tot ƒ 1.000.-. 

Steed wisselende sortering. 

Door onze scherpe prijzen 

GOEDKOOPSTE ADRES 

VAN NEDERLAND, 
door grote omzet 
en prima service. 
Garantie al v.a. ƒ 1.000.- 
en omruil garantie. Dagelijks 
geopend van 9.00 tot 19.00 
uur. Donderdag's koopavond. 
Zaterdag tot 17.00 uur. • „SHOWROOM": 

De autorubriek voor 

Amsterdam en omgeving. 

Oplage 750.000 ex. 
Elke week in Het Parool en 
alle uitgaven van WEEKMEDIA 
. Tel. 020-6658686. Accessoires en Onderdelen Onderdelen voor: 1 ' Austin-Rover- 
Jaguar-MG-Triuniph-Landrover 
' KIMMAN HAARLEM 

IN 24 UUR GELEVERD 

Tel. 023 - 339069; Fax 023 - 362381. AUTOBANDEN-UITVERKOOP 
.aagste prijzen in Amsterdam 
y/an Hallstraat 73, tel. 6865689 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 

Klaar terwijl u wacht. 

Ruüstarters en dynamo's. 

Valkenburgerstraat 134. 

Tel. 020-6240748. Autosloperijen Autosloperij A. de Liede 

Neem geen risico: orig. 

PTT-vrijwaring RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-6198691 Centerparts 

vraagt sloop- en schadewa- 
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- 
ring. De hoogste prijs en geen 
risico. Tel. 6107942 of 6107946. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Autofinanciering 
en verzekering Auto goed en goedkoop 

verzekerd, mnd/kwart. bet. 

Alle verz. CELIE 020-6416607. Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-45435. 
Lid Nevar. ' • De autorubriek 

„SHOWROOM" heeft 

een oplage van 750.000 ex. 

Rijscholen 

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3 

MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. 

Michel geeft les in div. talen 

020-6853683, b.g.g. 6181775, 

075-174996 en 02990-34768. 

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 

Gratis halen en brengen. 

Tel. A'dam: 020-6942145. AUTORIJSCHOOL NOVA 
(lid BOVAG) 

SPOEDCURSUS ƒ895 
incl. examen 
Bel info: 020-6464778. Autorijschool Ferry 

1e 5 lessen voor ƒ 147,50 

Tel.: 020-6932074. Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. 
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie 
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. uw drukker voor: 

geboortekaa rtj es 
huwelijkskaarten 
en uw handelsdrukwerk 

drukkerij van petegem b.v. 

kerkpad 6 - tel. 02507-12793 
postbus 54-2040 ab zandvoort 

OP HtETaii . 5RAJH AK 1 1 IvcIm 
Halfvolle I ® Goudse 
Chocolademelk I Stroopwafels 

literpak ■ pak 8 stuks 2e PAK 
2e PAK 
1e EMMER ''■'■©:■■■.■■■'. v : 
Fritessaus 

emmer 750 ml. 2e EMMER Altijd volop parkeergelegenheid 

CÉLSIUSStRAAT 192 Resultaten was- 
droogautomaten 
vallen tegen 

VOOR kleinbehuisden kan 
een was-droogautomaat 
(een machine die zowel 
wast als droogt) een uitkomst 
zijn. Aan deze machines kleven 
echter ook bezwaren: wassen 
en drogen in één keer is vaak 
niet mogelijk en het energie- en 
waterverbruik zijn nogal hoog. door Gcrrit Jan Bel Dat zijn de belangrijkste conclu- 
sies uit een onderzoek dat de Stich- 
ting Vergelijkend Warenonderzoek 
uitvoerde naar negen merken en ty- 
pen was-droogautomaten. 
De geteste machines kosten tus- 
sen de ƒ 1500 en ƒ3000. Zeker niet 
weinig, maar de testresultaten val- 
len tegen. Slechts vier van de negen 
kregen de beoordeling 'goed'. Bij één 
machine kwam de gedroogde was er 
zelfs lichtgeschroeid uit. 

De was in de machine stoppen en 
daarna droog in de kast leggen zou 
ideaal zijn. Helaas blijken was-auto- 
maten dat meestal niet te kunnen. 
Na het wassen moet het wasgoed 
altijd worden losgeschud om prop- 
pen te voorkomen. Bovendien moet 
bij gewoon katoenen wasgoed een 
volle machine na het wassen altijd 
in twee porties worden gedroogd. 
Dus niet vuil in de machine en 
schoon en droog eruit. 

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op 
l'ostbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den 
I laag en onder vermelding van 'was-droogau- 
tomaten'. 

Burgerlijk Wetboek 

Met ingang van 1 januari is een 
aantal delen van het nieuwe Burger- 
lijk Wetboek ingevoerd. Vooral voor 
consumenten een goede zaak, want 
hun rechten zijn goed uitgebreid. Zo 
zijn er nu gunstiger regels bij koop 
en is er een grote schoonmaak ge- 
houden onder allerlei voor de consu- 
ment zeer nadelige kleine lettertjes 
in de voorwaarden van leveranciers 
en dienstverleners. Om een voor- 
beeld te noemen: als u een tweede- 
hands auto koopt, zal de verkoper 
(als ter zake kundige) u (als leek) 
goede informatie moeten geven. Dat 
wil zeggen dat hij ook verplicht is de 
eventuele niet zichtbare mankemen- 
ten van de auto te vermelden. Dit is 
maar een van de vele onderdelen 
waarop de consumentenrechten zijn 
verbeterd. 

In verschillende consumentenbla- 
den van deze maand is uitgebreide 
informatie over de nieuwe wetge- 
ving opgenomen. In de Consumen- 
tengids van de Consumentenbond 
en Koopkracht van Konsumenten 
Kontakt zijn dit artikelen die een 
algemeen karakter dragen. In De 
Woonconsument van de 'Vereniging 
eigen huis' wordt specifiek aandacht 
geschonken aan het (ver) kopen van 
een bestaand huis. 

Video-cassettes 

In het januari-nummer van Audio 
& Video Totaal grote aandacht voor 
een uitgebreide test van video-cas- 
settes. Maar liefst 74 tapes werden 
(ook letterlijk) onder de loep geno- 
men: 33 'full-size' VHS-cassettes, 9 
van het type VHS 'Compact', 10 Su- 
per-VHS-cassettes, 6 Super- VHS-C, 
12. 8-mm- cassettes en 4 voor Hi8. De 
onderlinge kwaliteitsverschillen 
tussen de merken en typen die op de 
verschillende onderdelen in de kop- 
groep zitten zijn gering, zo conclu- 
deert A&VT. 

Tweedehands auto's 

De Consumentengids (januari) be- 
keek de garanties die op tweede- 
hands auto's worden gegeven en 
kwam tot de conclusie dat die nog 
niét; altijd voldoen aan de nieuwe 
wet-(zie hiervoor het stukje over het 
nieuwe Burgerlijk Wetboek). De 
meest voorkomende garantie is die 
van :de Bovag. De garanties die dea- 
lers 'van een bepaald automerk ge- 
ven, zijn veelal de Bovaggarantie 
zelf, maar dan onder een eigen naam 
uitgebracht en zij kennen soms ex- 
tra's. Enkele merken hebben een ei- 
gen garantie. 

Niet iedereen koopt een nieuwe 
auto, al zou je dat kennelijk (moe- 
ten) geloven als je leest waar de aan- 
dacht van de autobladen hoofdzake- 
jijk naar uitgaat. AutoWeek besteedt 
in de- rubriek Tweedehands al enige 
tijd 'aandacht aan de kwaliteit van 
bepaalde autotypen. Informatief 
voor de grote groep lezers die geen 
nieuwe auto zullen kopen. Sinds 
kort heeft ook de Autokampioen een 
dergelijke rubriek onder deze naam 
ingevoerd. In nummer 1 komt de 
Volvo 240 2.3 GL combi ter sprake. 
AutoWeek (no. 1) besteedt aandacht 
aan de Mercedes 190. Eindoordeel: 
■Xeer aan te bevelen als hij van na 
1985 is". 

Eri; verder... 

ïn de Waterkampioen (no. 24) een 
test van vier buitenboordmotoren 
van 26 kW. 

Op Pad (no. 8) schenkt aandacht 
a an de duurresultaten van zes ran- 
donneurs, fietsen die speciaal ge- 
schikt zijn voor lange tochten. Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied vari vrije tijd Voorjaarsmode wordt supervrouwelijk 
• Op de foto een klokmodel, uitgevoerd in soepel viscose. Dit 
doorknoopmodel met korte mouwen en laag uitgesneden hals- 
lijn heeft een ragfijn printje en is geheel gevoerd. Foto Foxy Fashion • Topjes in het bekende BB-ruitje met vrolijke bermuda's en 
spijkerjacks geven de lente een kleurig accent. Foto ZY • Leggings spelen ook in de voorjaarscollectie een rol. In 
plaats van een winterse dikke trui wordt er een ruimvallend T- 
shirt op gedragen met vest. Foto Hennes & Mauntz HOEWEL HET er op lijkt dat in 
deze wintermaanden het don- 
kere en vochtige weer alles 
overheerst, zijn de modezaken al in- 
gericht met de nieuwe voorjaarscol- 
lectie. Warme dikke truien en broe- ken hebben in de rekken plaatsge- 
maakt voor frisse vrolijke jurkjes 
(met korte mouw), bermuda's en 
wielrenbroekjes. Prelude van een 
zonnige lente. 
Vrouwelijk, klassiek en een tikje nostalgisch (zestiger jaren!), zo kun- 
nen we dit jaar het algemene thema 
van de nieuwe modecollectie noe- 
men. De kleuren zijn dan ook be- 
scheiden te noemen: ivoor, zand, 
khaki en terracotta. Het materiaal Reisbranche verwacht goed jaar DE REISBRANCHE ver- 
wacht een goed jaar. Nu 
al wordt er flink geboekt. 
Hierbij wat toeristische tips 
voor zowel individuele reizi- 
gers als voor hen die georgani- 
seerd op pad gaan. door Leni Paul CARAVANREIZEN. Individueel en 
toch in groepsverband, dat is het als 
men er via ACSI (Auto Camper Ser- 
vice Internationaal) op uit trekt. Di- 
recteur Ramon van Reine bekijkt 
eerst zelf de campings en de gebie- 
den waar ACSI de rally's organi- 
seert. Met maximaal 25 caravancom- 
binaties trekt men vooral in rustig 
voor- en naseizoen door de mooiste 
gebieden in o.m. Turkije, Grieken- 
land, Dordogne, Denemarken, Casti- 
lië, enzovoort. Het kleurige magazi- 
ne van ACSI maakt het moeilijk een 
keus te doen. Inf. tel. 08880-52055. 

PLANEET. Imaginair reizen, dat 
kan in het Haagse Universum waar 
men er sinds december een nieuwe 
attractie bij heeft. Met de snelheid 
van een raket laat men u over regen- 
wouden, bergen, de Noord- en Zuid- 
pool suizen. Een verre reis bijna 
echt beleefd. Omniversum, Pres. 
Kennedylaan 5 is vanaf Centraal 
Station te bereiken met bus nr. 4, 
van Hollands Spoor tram nr. 8 of 10. 
Open di. t.m. do. 11-4 uur, vr. za. en 
zo. van 11-21 uur. 

TUINEN. In het kader van de Flori- 
ade vestigt de WV Utrecht de aan- 
dacht op het tuinenbestand in deze 
provincie. Fietsen langs Baarnse 
lusthoven, een stadstuinenroute in 
Amersfoort, een tuinententoonstel- 
ling in slot Zeist en tochtjes langs 
Utrechtse Lustwarandes, zo staat in 
de folder. Inf. over dit groen toeris- 
me dichtbij prov. WV, tel. 030- 
801100. 

BELGISCH LIMBURG. Verrassend 
en ook weer anders dan 'ons' Lim- 
burg is de gelijknamige provincie in 
België. Historische plaatsen zoals in 
de streekromans en veel burchten, 
ruïnes en daartussen de altijd boei- 
ende Maas. Vergeet niet Maaseik, 
net over de grens, met zijn Renais- 
sance-gevels. Inf. tel. 0932- 
11/75.76.12 of Belg. Verkeersbureau, 
020-6245953. 

FRANKRIJK. Goede (Franse) wijn behoeft geen krans. Sinds vele jaren 
is Frankrijk het meest populaire va- 
kantieland gebleven met een markt- 
aandeel van 26% gevolgd door Duits- 
land (15%), Oostenrijk (10%) en 
Spanje (8%). De Cöte d'Azur, Bretag- 
ne en de Dordogne scoren erg hoog 
bij de Nederlanders. Wie zijn landge- 
noten in de vakantie eens even niet 
wil zien, moet eens denken aan het 
oerhistorische hart van Frankrijk, 
het departement Indre met mooie 
stedenzoals Bourges, Chateauroux, 
Limoges, etc. Niet vergeten langs te 
gaan in Nohant waar het woonhuis 
van George Sand en Chopin als mu- seum werd ingericht. Een eettip: in 
La Chaumière in Ménétréols bij Va- 
tan eet men verrukkelijk voor een 
on-hollands klein bedrag. 

BED AND BREAKFAST. De formu- 
le van slapen en ontbijten bij parti- 
culieren is al vele jaren bekend in 
Engeland. Sinds enkele tijd is het 
ook in ons land een succes. Vandaar 
dat voor de 3e keer dit jaar de Bed 
and Breakfastgids voor Benelux 
werd uitgegeven. Gratis aanvragen 
bij Holiday Service, tel. 050-133535, 
waar men u tevens graag inschrijft 
als u zelf uw bed en ontbijt aanbiedt. Kruiswoordpuzzel 
Welk woord 
kunt u maken 
met de opgege- 
ven letters: 31-2 
-56-8-27-15-12 
- 64 - 26 - 43 - 22 - 
48 

HORIZON- 
TAAL: 1. beroep; 
11 pi. in Gelder- 
land; 12 kwast; 
14 chemisch 
symbool; 15 ge- 
lofte; 17 vistuig; 
18 uitroep; 20 
zangstem; 22 ze- 
ker onderricht; 
25 godin; 26 
vrucht; 28 klep- 
per; 29 tweetal; 
30 godheid; 32 
brandbare stof; 

33 sierlijke fles; 

34 Greenwich- 
tijd; 35 jongens- 
naam; 37 ijzer- 
houdende grond; 38 den lezer heil; 39 
roofdier; 40 kort en bondig; 41 Am- 
sterdams peil; 43 splitsingsprodukt 
van een molecule; 45 vertraging; 46 
walkant; 47 kleurling; 49 soort slee; 
51 schermbloemige plant; 53 drank; 
54 vreemde munt; 56 kleurschake- 
ring; 57 voegwoord; 58 schietlood; 60 
honingdrank; 61 tegenover; 62 on- 
wrikbaar; 63 hert; 65 bijwoord; 66 
koolstofpoeder; 69 zoogdier; 71 
hoestmiddel. 

VERTICAAL: 1 pers. vnw.; 2 lof- 
dicht; 3 pi. in N.-Brabant; 4 opspo- 
ringsmiddel; 5 deel van de dag; 6 
maanstand; 7 trechtervormig net; 8 
verenigingsgebouw; 9 moment; 10 loofboom; 11 fanaticus; 13 alles om- 
vattend; 14 projectiel; 16 muziekin- 
strument; 19 plant; 21 vat; 23 vier- 
handig dier; 24 water doorlatende; 25 
bloeiwijze; 27 handelwijze; 29 stof; 31 
draaier; 33 van een hengsel voorzien 
vat; 36 kippeloop; 37 handvat; 42 
kunststof; 44 dichtstük; 46 specerij; 
48 brandstof; 49 bundel; 50 vogel; 52 
schoonmaakmiddel; 54 vierwielige 
koets; 55 Heilige Schrift; 58 vr. titel; 
59 kledingstuk; 62 voor; 64 telwoord; 
67 rivier in West-Siberië; 68 sport- 
evenement; 69 boksterm; 70 land- 
bouwwerktuig. 

Winwoord van vorige week: Vakan- 
tieganger. moet in deze tijd van kwaliteitsbesef 
goed zijn. Linnen, katoen en soepel 
viscose zijn de meest gehanteerde 
stoffen. Daarnaast zijn ook de ge- 
breide materialen belangrijk, zoals 
jersey, ribtricot en ajour-breisels. 

Eenvoudig, hoewel dat in de prijs 
vaak niet te merken is, mag de kle- 
ding wel zijn. Comfort is een belang- 
rijk uitgangspunt en de belijning 
van de kleren is daarom vaak sim- 
pel. De ontwerpers hebben zich dit 
jaar laten inspireren door eenvoudi- 
ge T-shirtvormen en (wellicht kun- 
nen de jongeren een zoekactie hou- 
den in de kast van oma en opa) ou- 
derwets tricot ondergoed. Er wordt in het zomerse mode- 
beeld dit jaar veel aandacht besteed 
aan de afwerking: kant, picotjes (fij- 
ne gekartelde rand) en dubbele na- 
den. De katoenen truien bestaan 
voornamelijk uit kabelpatronen en 
ajour-motieven. 

'Nieuw' in de collectie zijn de zoge- 
naamde kleine tweekleurige BB- 
ruitjes (Mary Quant). Het fiets- 
broekje blijft deze zomer een promi- 
nente plaats innemen en wordt ge- 
combineerd met allerlei mogelijke 
topjes, bloesjes en coltruien. 

TRUDY STEENKAMP Freddie and the Dreamers 
doen 'jaren zestig' herleven 
• Freddy and the Dreamers H 1 ■ET WORDT vrijdag 31 ja- 
nuari swingen in De 
Meervaart in Amster- 
dam-West. De jaren zestig her- 
leven weer op de muziek van 
'Freddie and the Dreamers' 
met in het voorprogramma de 
toenmalige Utrechtse groep 
'The Jets'. 

In 1959 richtte de inmiddels fa- 
meus geworden Freddie Garrity zijn 
Freddie and the Dreamers op. Haar 
Engelse tv-debuut maakte de groep 
in 1961. Garrity werd in die tijd de 
clown van de Britse popmuziek ge- 
noemd. De optredens in clubs en 
ballrooms waren verfrissend en 
vormden een komische verschijning 
aan het nogal stereotiepe beatfirma- 
ment in Engeland. Tegen eind '63 
was de groep door haar speciale 
dansact in Engeland de sensatie. 

Tot 1966 behoorde de groep ook in Nederland tot de top, naast The Ani- 
mals en The Rolling Stones, met 
nummers als 'I love you babe' (een 
compositie van Paul Anka), 'Over 
you' en 'You were made for me'. De 
optredens op het witte doek droegen 
beslist bij aan de populariteit. De 
groep was te zien in de films 'What a 
crazy world' en 'Just for you', waar- 
van de titelsong eveneens een hit 
werd. In 1971 viel de groep uiteen, 
maar Freddie heeft 'nu een nieuwe 
groep geformeerd die de oude num- 
mers weer laat klinken. Al de oude 
hits, naar schatting twintig, zullen 
nog eenmaal in De Meervaart klin- 
ken. Goldfinger Schaatsen op kunstijs is veiliger dan op natuurijs EEN BEETJE Hollandse 
winter betekent dikke 
pret op het ijs voor vele 
duizenden schaatsers. Als er 
natuurijs ligt, wordt schaatsen 
volkssport nummer één. Na- 
tuurijs kent echter ook minder 
prettige bijverschijnselen. 
Hierover bericht de Stichting 
Consument en Veiligheid. Schaatsen is, in tegenstelling tot 
wat vaak wordt gedacht, een tame- 
lijk veilige sport. In vergelijking met 
andere sporten is het zelfs zo dat het 
risico bij schaatsen afneemt naar- 
mate het schaatsniveau stijgt. 
Schaatsen op laag niveau, wat de 
meesten doen als er ijs ligt, brengt 
veel risico met zich mee. 

Als blessurecijfers worden beke- 
ken, moet rekening worden gehou- 
den met verschillende groepen 
schaatsenrijders: getrainde schaat- 
sers en schaatsers die zich geduren- 
de een strenge winter incidenteel op 
het ijs begeven. Vooral bij de laatste 
groep komen veel blessures voor. 
Deze zijn vaak het gevolg van een 
valpartij. 

Men kan ook grofweg een schei- ding maken tussen blessures bij 
schaatsers op natuurijs en bij 
schaatsers op kunstijs. Op natuurijs 
komen veel meer blessures per jaar 
voor (negentig procent) dan op 
kunstijs (tien procent). Dit heeft 
drie oorzaken: als er natuurijs ligt, 
trekt dit veel meer schaatsers dan 
kunstijs; natuurijs heeft een slechte- 
re kwaliteit (scheuren, ongelijk op- 
pervlak); natuurijs trekt veel onge- 
trainde mensen, die zonder verder 
iets aan hun conditie te doen een 
middag gaan schaatsen. 

Vorstperiode 

Ook afgelopen winter was er een 
flinke vorstperiode met natuurijs. 
Er zijn ook weer veel blessures ge- 
vallen. Dertienduizend mensen heb- 
ben zich voor een schaatsblessure 
op de EHBO-afdeling van een zie- 
kenhuis moeten laten behandelen 
(PORS, 1990). De meeste letsels wa- 
ren het gevolg van een valpartij 
(93%), relatief veel slachtoffers wa- 
ren vijf tot vijftien jaar oud en in 45 
procent van de blessures gaat het 
om gebroken polsen of onderarmen. 
Daarnaast komen veel blessures aan 
hoofd, enkel voet en rug voor. 

Ook bij schaatsen geldt: een onge- 
luk zit in een klein hoekje en onge- lukken zijn beter te voorkomen dan 
te genezen. Hoe kunt u dat doen? 

Dat is heel eenvoudig. Omdat de 
meeste blessures ontstaan bij onge- 
trainde schaatsers, bent u al een 
heel eind als u een paar keer op de 
kunstijsbaan gaat schaatsen. Daar 
kunt u ook les nemen of allerlei cur- 
sussen volgen. Op die manier krijgt 
u een betere schaatsconditie en - 
techniek, en bent u voorbereid op 
een vorstperiode mat natuurijs. 

Als er dan natuurijs ligt, zijn een 
goede schaatsoutfit, goed onderhou- 
den schaatsen en beschermingsma- 
terialen een eerste vereiste om bles- 
surevrij van het ijs af te komen. 

Wilt u daar meer over te weten 
komen, dan kunt u de gratis 
'Schaatskrant' aanvragen door een 
briefje te sturen in een envelop zon- 
der postzegel naar: Stichting Consu- 
ment en Veiligheid, Antwoordnum- 
mer 17035, 1000 SL Amsterdam. Ook 
kunt u gratis bellen met de Advies- 
en Klachtenlijn van Stichting Con- 
sument en Veiligheid: 06-0220220. 

Kunstijs 

Aan de hand van de cijfers is het 
overduidelijk dat schaatsen op kunstijs veiliger is dan schaatsen op 
natuurijs. Maar ook op kunstijsba- 
nen gebeuren ongelukken. Door bot- 
singen bij voorbeeld. Een gevolg 
daarvan is weer een valpartij, waar- 
bij niet zelden het ijzer van de 
schaats voor snijwonden zorgt in be- 
nen of handen. Dus, als u van plan 
bent om eens een keer naar één van 
de 21 kunstijsbanen bij u in de buurt 
te gaan, volgen hier alvast wat han- 
dige tips. 
Gedragsregels: 

- Ga nooit zonder schaatsen het 
ijs op; 

- De rijrichting is linksom, dus 
niet tegen de stroom in schaatsen; 

- Hardrijders rijden zoveel moge- 
lijk aan de binnenkant van de vier- 
honderdmeterbaan; 

- Niet-hardrijders, krabbelaars, 
jong en oud die de schaatskunst nog 
niet geheel machtig zijn, rijden zo- 
veel mogelijk rechts op de vierhon- 
derdmeterbaan. Dus: links inhalen 
en als men ingehaald wordt, naar 
rechts gaan; 

- Niet stil blijven staan op het ijs; 

- Laat geen papier of andere voor- 
werpen op het ijs achter. Men kan er 
zelf ook over vallen. 

Zorg bovendien voor goed passen- 
de en goed onderhouden schaatsen 
en draag altijd handschoenen. De voorprogramma-groep 'The 
Jets' is zeker geen onbekende. In 
1965 werd zij namelijk wereldbe- 
roemd met haar instrumentale ver- 
sie van Goldfinger, de titelsong van 
de James Bond-film. Ook na dit we- 
reldsuccesnummer bracht de groep 
diverse grote andere hits uit, waar- 
onder 'Pied Piper'. Eind zestiger ja- 
ren ging de groep uit elkaar. In 1982 
kwamen de spelers echter nog een 
keer bijeen voor een aantal reünie- 
optredens en brachten zij zelfs een 
elpee uit met al de succesnummers 
uit de vroegere tijd. 

Dit bijzondere concert van vrijdag 
31 januari is de tweede in een serie 
van drie die De Meervaart organi- 
seert onder de naam 'Sound of the 
Sixties'. Weekmedia biedt u de kans, 
door het invullen van onderstaande 
bon, met korting dit concert te be- 
zoeken. wëeÊÈ 
Kcdactieadres ATV: Weekmedia, 

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, 

cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens) 

Coördinatie: Trudy Steenkamp 

Vormgeving: Paul Uusse Meten en tekenen 
in één beweging 

Met één hand het meetlint 
vasthouden en met de andere 
proberen af te tekenen. Een si- 
tuatie die doe-het-zelvers onge- 
twijfeld herkennen, en die vaak 
tot onnauwkeurig meten leidt. 
Fisco, de Engelse specialist in 
meetgereedschap, ontwikkelde 
een rolbandmaat (Mark-O-Ma- 
tic) die in één beweging meet en 
aftekent. Op het slagvaste huis 
van ABS kunststof zitten twee 
rode knoppen: één voor een pot- 
loodstift (of kraspen bij metaal- 
werk) voorop en één voor een 
stift achter. Met ingedrukte 
knop schuiven de aftekenstiften 
naar buiten om de maat vast te 
leggen. Daarnaast heeft de 
Mark-O-Matic nog meer voorde- 
len. Op 6,5 centimeter zit in de 
band een gaatje om cirkels van 
vooraf ingestelde diameters te 
trekken. Dat gebeurt met de 
buitenste markeerknop. 

De rolbandmaat is te koop bij ijzer- 
waren- en doe-lict-zcifzaken. De advies- 
prijs is ƒ 28.85. Wat kost de auto in '92? 

In 'Kilometerkosten 1992', 
een boekje dat de EVO, onder- 
nemersorganisatie voor logis- 
tiek en transport, uitgeeft wordt 
een compleet overzicht gegeven 
van de kilometerkosten van 
zo'n duizend personen- en be- 
stelauto's. Ook de steeds popu- 
lairder wordende All Purposes 
Vehicles (APV) zijn hierin opge- 
nomen. De kilometerkosten, die 
zowel inclusief als exclusief 
BTW worden vermeld, zijn be- 
rekend voor verschillende jaar- 
kilometrages. Voor modellen 
van een benzinemotor is boven- 
dien aangegeven wat de kilome- 
terkosten bedragen als een 
LPG-installatie is gemonteerd. 

Door een rangschikking naar 
prijsklasse kan eenvoudig wor- 
den afgelezen welke auto's bin- 
nen een bepaalde categorie val- 
len en wat de kilometerkosten 
zijn. Ingeval van gebruik van 
privé-auto's kan worden afgele- 
zen wat, op grond van de belas- 
tingwetgeving voor 1992, fiscaal 
als een bovenmatige vergoeding 
wordt beschouwd. 

De uitgave zal in februari 1992 ver- 
krijgbaar zijn en kan nu al worden be- 
steld bij EVO-klantenservlce, tel. 079- 
414641. Het boekje kost ƒ 22,50 (niet- 
leden) en ƒ 15,- voor leden. Fietsaccu geef t ook bij 
lage snelheid goed licht 

Fietsverlichting met een dy- 
namo werkt alleen goed wan- 
neer met een behoorlijke snel- 
heid gefietst wordt. Een fietser 
is dus slecht te zien wanneer hij 
stilstaat of langzaam tegen de 
striemende wind in trapt, maar 
ook bij slecht weer. De dynamo 
levert dan onvoldoende licht- 
sterkte. De nieuwe Priwo fiets- 
accu zorgt continu voor een 
sterke lichtbundel uit voor- en 
achterlicht. Onafhankelijk van 
fietssnelheid en weersgesteld- 
heid 
De fietsaccu wordt in een hou- 
der geschoven, past op iedere 
fiets en kan keer op keer wor- 
den opgeladen. Een complete 
set Friwo bestaat uit een oplaad- 
bare zes-volts accu, een oplaad- 
unit en een stuurhouder. Het 
opladen duurt ongeveer zeven 
uur en kan op elk 220-volts stop- 
contact plaatsvinden. De opge- 
laden accu geeft meer dan twee 
uur stroom., Twee signaallamp- 
jes op de houder waarschuwen 
de gebruiker tijdig tegen onvol- 
doende spanning. 

De Friwo fietsaccu wordt in Neder- 
land door de firma AGU geïmporteerd. 
De adviesprijs is ƒ 129,- voor een com- 
plete set. Verkrijgbaar bij de goed ge- 
sorteerde fictsenzaak. wee: geeft u meer! Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefo- 
nische reservering bij de kassa van De Meervaart, tel. 020-6107393, 
betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ 19,- per persoon (max. 4 pers. 
per bon) voor 'Sound of the Sixties' op vrijdag 31 januari 1992. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Aantal personen (max. 4 per bon): Bon voor onze lezers 
SONY 63 CM KVX25TD 
STEREO TELETEKST 

Flal en Square Black Trinit- 
ron beeldbuis, euroscart, 
stereo*, teletekst en af- 
s.tandbediening. Adv. '21 50.- JVC63CMSUPERVHS 
STEREO TELETEKST HITACHI 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST SONY 70 CM KVC27TD 
STEREO TELETEKST SÉSONY55CMKVX21TD 
2 STEREO TELETEKST SONY55CMKVM2131 
SUPER TELETEKST SHARP 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST 
PHILIPS 70 CM KTV 
STEREO TELETEKST 

Type 28GR5770; 70cm flat 
square, in-line,quikstart beeld- 
buis, stereo, teletekst en at- 
standbediening, Adv."2275.- 
SONY CAMCORDER 

F450; Topper! HiFi, 3 lux, Bx 
zoom, autofocus. *2550.- KLEINSTECAMCORDER 

(Sony) 8mm systeem, 5 lux, Hi- 
Fi, 6 x zoom, autolocus. '2395.- PHILIPS 63 CM GROOTBEELD 
KLEUREN-TV AFSTANDBEDIENING 

Type 24CE3270; 63cm Flat Square beeldbuis, 
40 voorkeuzezenders, automatisch 
zenderzoeksysteem, frontluidspreker, infrarood 
afstandbediening, groene toets voor 
persoonlijke voorkeurinstelling van beeld en 
geluid. Adviesprijs* 1675.- ZANUSSI 800 TOEREN WASAUTOMAAT 

Vobrlader wasautomaat, 4,5kg trommel van 
roestvrijstaal, 800 toeren, variabele thermostaat en 
halve wasknop. Adviesprijs"! 299.- PHILIPS 63 CM 5760 
STEREO TELETEKST MR 63 CM TELETEKST 

Nederlandse Philips garantie. 

E mm PHILIPS 55 CM KTV 
STEREO TELETEKST PHILIPS 63 CM KTV 
AFSTANDBEDIENING 

1095.- 

PHILIPS 21GR2550 
55 CM TELETEKST 45 CM TELETEKST 

Nederlandse Philips garantie. 
ARISTONA 70 CM 
SUPER TELETEKST BLAUPUNKT70CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG70CM 
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT63CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG 63 CM 
LUXE TELETEKST ARISTONA 55 CM 
STEREO TELETEKST 

52KV2527; 20 Watt + 4 boxen BLAUPUNKT HI-FI 

RTV740; 3 koppen VHS-HQ 
HI-FI stereo geluid. "2295.- H1299, 

PANASONIC HI-FI 

F60; 4 koppen, VHS-HQ. *1 894.- 1349.- 

SONY VHS-HQ VIDEO 

V21 0; Afstandbediening. -111 0.- SONY MIDI-SET + CD-SPELER + 
BOXEN 

NEWSD82CD; Versterker 2x35 watt, 5-bands 
equalizer, Surround-Sound. Tuner, digitaal, 12 
voorkeuzestations. Dubbel-cassettedeck, 
dolby-B. CD-speler, 4x oversampling en 16 
bits digitale filter, Music Scan, Shuffle Play. 
Luidsprekerboxen, 2-weg systeem. Infrarood 
afstandbediening. Adviesprijs"! 110.- 
'*■■-"•" s (jan wie ook. ^~£iï^Z%S&ZS"*"~" 
MIELE 1150TOEREN 
WASVOLAUTOMAAT 

Type W750; Voorlader, RVS 
trommel EN kuip, centrifu- 
geert tot 11 50 toeren p/m;bui- 
tenmantel tweezijdig geë- 
mailleerd. Adviesprijs '21 99.- 

SIEMENS WM3380 

Ö1265.- 

WAS/DROOGKOMBINATIE 
PHILC0103RVS 

Tegen meerprijs wast en 
droogt u in één machine 1485. AEG LAVAMAT RVS 

De grote AEG kollektie bij 
BCC te bewonderen! Wat 
zegt u van deze AEG/BCC 
stuntaa nbieding? '1549.- 

»1245.- 

PHILIPS 800TOEREN 

m 875.- 

BAUKNECHT WA6500 

745.- 
.xtréém gro £t asso ^ ^ yerwacMgnva 
JVC VHS-HQ VIDEO 

Van de ultvindersl '1319.- 

m 649, 

JVC VHS-HQ VIDEO 

HRD600; 3 koppen, voor per- 
fektbeeldlAfst.bed.. '1429.- BLAUPUNKT VIDEO 

RTV570; VHS-HQ + afst.bed. 
+ barcode leespen '1545.- m 779 BLAUPUNKT VIDEO 

RTV635; VHS-HQ, 4 koppen 
8 uur, afstandbed. '1695.- PANASONIC VIDEO 

NVJ-30; VHS-HQ, 3 koppen, 
afstandbed.,+leespen'1733.- m 849.- 

HITACHI VHS VIDEO 

M720; HQ-beeldkwaliteit!| 
LCD-afstandbediend. '999.- HITACHI VHS VIDEO 

M730; 3 koppen. Adv. '1 299.- m 779.' AKAI VHS-HQ VIDEO 

VSF10; afstandbed. '878.- 
GRUNDIG VHS VIDEO 

VS51 0; + TELETEKST. '1 549. PHILIPS VHS VIDEO 

302; 3 koppen, perfekt beeld, 
LCD afstandbediend. '1 295.- M GRUNDIG 51 CM 
:^l JELETEKST STUNT ARISTONA 51 CM 
AFSTANDBEDIENING I GRUNDIG P37-440 
AFSTANDBEDIENING PHILIPS VHS VIDEO 

VR6290; HQ! Afstandbediend! 
Ned.Philips garantie! '1195.- 

UT" ME ARISTONA VHS VIDEO | 

2SB01; VHS-HQ, inkl. af- 
standbediening. Adv."1 095.- STUNT! VHS HQ-VIDEOI 

Inkl. afstandbediening! VHS VIDEO-SPELER PHILIPS VHS-HQ VIDEO 

ffiET AB KÜO 
VR6290 liJP™$ , q!y? m 
PANASONIC HI-FI VIDEO 
VHS-HQ -f 
NVF65 I ^Ó3Ï3«*1234!.«ÏB90 WHS6B 
INDESIT1200TOEREN 

Type W1200WDOJ; Voorlader, 
centrifugegang 1200trn/min., 
rvs trommel EN kuip. '1399.- 

m 969.- 

1000 TOEREN RVS 

Nederlands topmerk. Trom- 
mel EN kuip roestvriistaal! 

m 869.- 

HOLL 1000 TOEREN 

m 799.- 

ZANUS SI 400 TOEREN 

Mtw 699." 

400 TO EREN LUXE 

m 599.- 

INDESIT PROMOTIE 

Type 25 96; Adv.'799.- 

IH^ 539.- 

STUNT! 550 TOEREN! 

Type 55 0LB; Volledige gar.. 

~~ 479. 
PHILIPS 

850 

TOEREN 

BOVEN- 

LADER 

Type AWG089; Opvolger van 
de nu reeds legendarische 
PHILIPS CC1 000, echter met 
REGELBARE centrifugegang 
tot 850 t.p.min. Thermisch ge- 
stuurd, eco-knop. '1495.- 

fcffiJT 999.- 

AEG TURNETTE 

Inclusief aparte 2800-toe- 
ren centrifuge. Adv.*1375.- 

»1049.- 

1000 T OEREN RVS BL 

ESEr 1199j" "■"..■ MET.- I 

5 JAAR T i c 
280 LITER 2-DEURS 
LUXE KOELKAST 

Ondanks grote inhoud kom- 
pakte afmetingen. Kwalita- 
tief uitstekende koeler/vrie- 
zer. Adviesprijs '848.- 

m 425.- 

INDESIT 2-DEURS 

Type -2023; Tweedeurs 4- 
sterren kombikast. Adv.*899.- m 495.- 

ZANUS SI 2-DEURS 

m 595.- 

PHILIP S 240 LITER 

Effiy 675.- 

BAUKNECHT 2304 

725.- BOSCH 2-DEURS 

Type KSV; De nieuwe met 260 
liter inhoud. Adviesprijs. '11 99.- SIEMENS KS2648 

895.- Vraag, opmerking, probleem? 
':-■■:■:■ BeldèBCG 

IMFO-LIJN 

020-6474939 

Geen prljs-info l.v.m. konkurrenlle 

Afdikonsumentenbelangeii ■ Tijdstip van levering? • 
.•':j.-:: ; -Bél.deBCC;-'-:': '. Eén dag voor levéring ■■• 
van 14 .00 tot 16,00 uur. 
KOEL/VRIES KOMBI Geen twee deurs koelkast 
maar een echte 280 liter 2- 
deurs koel/vries kombinatie. 
Koelruimte op "ooghoogte". 
Adviesprijs'979.- v m 469.- 

ZANUS SI K/V (OJ) 

EHE? 769." 

PHILIPS ARG280 K/V MIELE KOEL/VRIES 
BAUKN ECHT K/V 

Easy 949. - 
130 LTR. KOELKAST 

Oerdegelijke tabletop. Zeer 
fraaie uitvoering met formica bo- 
venblad. Officiële garantie. 

245.- 

145 LTR. KOELKAST 

Coolcraft 1 45 liter, 2-steiren. For- 
mica bovenblad. Garantie. Ë3EP 295." 

PHILIPS 140 LITER 

Type AFB075; Tafelmodel 
krasvast bovenblad, vriesvak. 
ZANUSSI WASDROGER 

type TD50; adv.pr. 649.- 

m 399.- 

RVS REVERSEREND 

m 549.- 

BAUKN./BOSCH/AEG 

Iüva629-- 

PHILIP S/WHIRLPOOL 

m 699.- 

CONDENSDROGER SIEMENS CONDENS 
MIELE DROGER 

mim.- 

MERKCENTRIFUGE 

m 169.- * 3U - G33333B* ) uo ' ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD 395.- 

ZANUS S1 140 LITER 

m 445.- 

BOSCH KTF1540J 

m 545.- 

PHILIP S 160 LITER 

m 575.- 

BAUKN ECHT 160LTR. 

m 645.- 
MAGNETRON OVEN 

Snel ontdooien en verwarmen. rfftftt 2 T9.- 

MAGN. DIGITAAL 

10 standen, digitale tijdklok 
en elekt ronische bediening. 

m 239.- 

SAMSUNG RE570 

Hff 269 B " 

SHARP MAGNETRON 

Type R2V10; Draaiplateau. 289.- 

MOULINEX FM1115 

329.- PHILIPS AVM704WH 

349.- PHILIPS /WHIRLPOOL 

AVM610; 20 liter. Adv. '769, 379. MAGNETRON + GRILL 

TOPMERK! 23 liter inhoud, 800 
Watt, dig itale klok. Adv. '999.- 

uw* 499." 

BROTHER ER7341 . 

29 liter, digitaal, draaiplateau. 
Adviesprijs'899. mm* 549." 

KOMBI MAGNETRON 

STUNT!! 3 in 1 II Magnetron 
+ hete-!ucht oven.+ GRILL m 599. SHARP 3 IN 1 KOMBI 

R8180;750W + draaiplateau. n 
n 
ft 

n EE& 700 , 

EËEr /ys. 

PANASONIC NN8550 

KOMBI MAGNETRON 
3 IN 1 + DRAAISPIT 

35 liter inhoud, 800 Watt ver- 
mogen en digitale tijdklok. M 

~~ 899.- n 
n 
INDES 

VAAT-^ 

WASSE 

Type D310; Roestvrijstalen 
interieur, 12 couverts, 2 ro- M 
terende sproeiarmen, 6 progr., 
waterontharder, geruisarm Adviesprijs "1049.- 699.- BOSCH VW PS2100 

m 769.- 

BAUKN ECHT VW 3PR 

Wm 899." 

MIELE VW G521 

1499.-Ü t s ,, yGCCOC \ X^ "^ 


INDESIT 
FORNUIS 

Type K5 400; Adviesprijs'799.- 

Efiflf 518 a" 

STUNT! GAS-ELEKTRO 

De ideale kombinatie: koken 
op gas en elektrisch bakken 
en grilleren. Adviesprijs'998.- 598.- ETNA FORNUIS 14.00 

vMRf 698-" 

INDESIT G/E FORNUIS 

K5406;Gas-elektro.'1049.- 748.- 

PELGRIM FORNUIS 

400IV; Gas-elektro fornuis. 

GuW 898.' 
OPZETVRIESKASTJE 

Handig opzetvrieskastje, waar 
altijd een plaatsje voor te vin- 
den is. Adviesprijs.*595.- 

uÊ& 348. - 

HOLL. VRIESKAST 

m 378.- 

PHILIPS VRIESKAST 

Type AF B095; Adv.*665.- 

m 498.- 

BOSCH VRIESKAST 

Type GS D1 311; Adv. '848.- 

m 648.- 

STUNT!! VRIESKIST!! 

m 498.- (OPENINGSTIJDEN: 
maandagmiddag 
dinsdag t/m vrijdag PELGRIM SUPERLUXE 
GAS-ELEKTRO FORNUIS 

410IV; Gas-elektro fornuis. 
Inkl.grili, draaispit en mixed 
grill-set. Adviesprijs'1425.- 998.- 

ATAG ELEKTRISCH 

■EFF225/ 234/275, Adv.' 1 445.- 

\Mj 1098 ■ ATAG INFRA TURBO 

KFF452; Luxe gas-elektro 
fornuis met hete-luchtoven, 
grill, kookwekker en gratis 
kookboek. Adviesprijs* 1735.- 

1298.- 
SUPER KOOKPLAAT 

4-PITSGASKOOKPLAAT.'298.- 5 ft 
n * 
ft ft 
n n 
ft 

! 

ft 
* 
ft 
N 

n M 
* n ó 
« i 


198.- 

IKPLAAT 

.Adviesprijs'445.- 

348.- ATAG KOOKPLAAT fi 

GKF334; 4-pits. Adviesprijs'445.- f* 
PELGRIM WASEMKAP 

WA15; A dviesprijs'245.- 

128.- ATAG WASEMKAP 

OWA425AN;3standen. '380.- 168.- ..1 tot 5.30 uur 
.9 tot 5.30 uur HAARLEM .Nüüw favoriete aankoop vahaf ƒ 30, - per maand. ['Winkelcentrum Schalkwijk 'J Winkelcentrum De Beverhof 
Uw aanvraag-folder ligt klaar in onze winkels. ; ;l Rivièradreef 37 ,• I Beverhof 16 (alleen witgoed] BEVERWIJK ; | AMSTÉRDAWi AMSTELVEEN | DEN HAAG ZOETERUVOUDE I f Adviesprijs slechts referentie I B^hoivèdóVp'vrijdag f. !!!!''.™ ^tot'^TuV 

Winkelcentrum De Beverhof I BADHOEVEDORP I LEIDSCHEIMDAM I zoals aangegeven door officiële I Maarssenbrbek vrijdag 7 tot 9 uur 

Beverhof 16 (alleen witgoed) | HILVERSUM | MAARSEIMBROEK | importeur of fabrikant | overige filialen donderdag. ~ " jBsammamid ELKE WEEK 
HET DAGELIJKS NIEUWS MEESffllöM 
an 
Donderdag 30 januari 1992 Los nummer ƒ 1,75 
52e jaargang nummer 5 Oplage: 5.150 &3Maxzjw.v5tJi^KiMstt&s3y£,ui:ii, ■*;^.<r:.zjyu'i'fïlS'-SiKii\a2F..ïi.>\ ::r. Gevarieerd programma op nostalgische fi 
ZANDVOORT - Het Zand- 
voorts Nieuwsblad en het Ge- 
nootschap Oud-Zandvoort 
organiseren op dinsdag 25 en 
donderdag 27 februari nos- 
talgische filmavonden. Op 
het programma staan films 
uit zowel de jaren '20 als uit 
de '50 en '60. Volgende week 
donderdagavond, 6 februari, 
start in het kantoor van het 
Zandvoorts Nieuwsblad de 
kaartverkoop. 

De oproep, eind vorig jaar, in het 
Zandvoorts Nieuwsblad om films 
in te zenden, is bepaald niet zon- 
der resultaat gebleven. Een aantal Zandvoorters reageerde enthousiast 
en kwam met allerlei materiaal uit 
de jaren vijftig, zestig en zeventig 
naar het kantoor aan het Gasthuis- 
plein. Afgelopen week is uit de in- 
zendingen een keuze gemaakt, waar- 
mee een gevarieerd programma op- 
gesteld is. De films zullen gedraaid 
worden op twee nostalgische avon- 
den in de Grote Krocht, op dinsdag 
25 en donderdag 27 februari, aan- 
vang acht uur. De avonden worden 
gepresenteerd door oud-hoofdon- 
derwijzer Gé Loogman; en de tech- 
niek wordt verzorgd door Anton Ba- 
kels. De voorverkoop van de kaarten 
start volgende week donderdag- 
avond in het kantoor van het Zand- 
voorts Nieuwsblad op het Gasthuis- 
plein, tussen half zeven en half acht. Daarna zijn kaarten - er zijn er in 
totaal slechts vierhonderd - te koop 
tijdens de normale kantooruren. De 
kaarten kosten drie gulden per stuk. 

Reddingboot 

De filmavonden bieden 'voor elk 
wat wils', dat staat als een paal bo- 
ven water, er is een programma voor 
jong en oud. Zo is er een uitgebreide 
documentaire-achtige film over de 
reddingboot van de - toen nog - Ko- 
ninklijke Noord- en Zuid-Holland- 
sche Redding Maatschappij. 

Vooral de wat oudere Zandvoor- 
ters zullen op deze film heel wat 
bekende gezichten zien, van man- 
nen-die bij de KNZHEM betrokken 
waren, zoals Ploor Koper en de he- ren Attema sr. en Termaat. 

Bekenden zullen ook te zien zijn 
op een film met De Wurf en Zand- 
voortse ouderen. 'Feestavond in Zo- 
merlust' luidt de titel van de film, 
met onder andere Engel Paap en Ge- 
rard Nijkamp aan de trekharmoni- 
ca, en nog met oud-burgemeester 
Van Fenema, Gerrit Kerkman en 
Hennie Hildering. De ouderen wor- 
den op hun dagje uit gevolgd naar 
onder andere koningin Juliana, aan 
wie een Zandvoortse pop wordt aan- 
geboden. 

Karel Doormanschool 

Na de pauze wordt de jeugdige 
René Cohen een dagje gevolgd als 
leerling van de - voormalige - Karel Doormanschool, die enige jaren ge- 
leden werd afgebroken. René werd 
later hondentrimster en is nu eige- 
naresse van restaurant De Gulle Toi- 
ne aan de Boulevard Barnaart. Op 
deze film, uit de jaren vijftig, zijn tal 
van oude bekenden te zien, zoals het 
hoofd van de school, de heer Dees, 
en zijn zoon Herman, die onderwij- 
zer was. En natuurlijk tal van Zand- 
voorters, nu tussen de veertig en 
vijftig jaar oud, in hun jeugdjaren. 

Onbekend filmpje 

De Zandvoortse cineast Thijs Oc- 
kersen heeft een zeer bijzonder en 
nog onbekend filmpje uit de jaren 
twintig ter beschikking gesteld. 
Daarop is uitvoerig het strandleven uit het begin van de eeuw te bekij- 
ken, inclusief de bekende bad- 
koetsjes uit die tijd. Een van de 
hoogtepunten van de filmavonden 
wordt een speelfilmpje van de fa- 
milie Heiligers, uit de beginjaren 
vijftig, met Heiligers sr. en de on- 
langs overleden heer Plantenga in 
de hoofdrollen. Als komisch duo 
verlaten zij stiekem het oude thea- 
ter Monopole voor een uitstapje 
naar het dorp. De heren beleven 
allerlei dolle avonturen, onder an- 
dere in het voormalige café Bluijs 
aan de Zeestraat. Na een zeer kort 
illegaal ritje met de Blauwe Tram 
worden zij per auto teruggebracht 
naar Monopole. Een prachtige af- 
sluiting van de nostalgische filma- 
vonden. :ï£ro£»3a?^SEKiinX£Sra;r£^riIRRKKW^2XlWOTXa?-iV."Ot3 WËzmwBËm EVIuzïei<les 

De leerlingen van de Gerten- «3 
bachschool kregen afgelo- O 
pen week muziekles van een hele 
beroemde Nederlandse drummer. 

EMM-voorzitter Marijke Her- o 
ben praat graag. Dat is een «3 
van de vele eigenschappen waar- 
door zij op heel wat bestuurszetels 
heeft kunnen plaatsnemen. Burgemeester Van der Heij- 
den hield dinsdag in de 
raadsvergadering zijn gebruikelijke 
nieuwjaarsspeech. 7 Ruzie tussen twee 
fractievoorzitters 

ZANDVOORT - GBZ-fractievoor- 
zitter Flieringa praat niet meer met 
zijn collega van de WD, fractievoor- 
zitter Tates. Indirecte aanleiding is 
een boze brief naar de gemeente, van 
Rinkel. BV. De eigenaar daarvan, 
Van der Laan, heeft hiermee de aan- 
vraag van een bouwvergunning, om 
achter de Hema appartementen te 
bouwen, ingetrokken. Deze was hem 
in eerste instantie al geweigerd. Van 
der Laan trekt de integriteit van het 
college, en met name van wethouder 
Ingwersen, in twijfel. Ingwersen had 
als advocaat, zijn dagelijks beroep, 
de belangen van ondernemer Jongs- 
ma verdedigd in een geschil met Van 
der Laan, over het bouwplan aan de 
Oranjestraat. Jongsma kreegs in 
deze zaak gelijk. ,. "" 

VVD en PvdA drongen er dinsdag- 
avond in de gemeenteraad op aan, 
elke indruk van belangenverstrenge- 
ling te voorkomen. Dat wekte de 
woede van Flieringa, die juist deze 
opmerkingen suggestief vond. Na 
een woordenwisseling tussen hem 
en Tates zei Flieringa: „Ik kan u me- 
dedelen dat de communicatie tussen 
de heer Tates en mij is beëindigd". 
WD-er Methorst probeert deze 
week beide partijen weer tot elkaar 
te brengen. 

Burgemeester Van der Heijden 
werpt de brief verre van zich. „Ik sta 
onverkort achter de wijze waarop 
Ingwersen in een andere hoedanig- 
heid (als advocaat, red.) heeft gehan- 
deld". Ijspret 
• ZANDVOORT - De vijvers hoeven maar even dicht te vriezen of de Zandvoortse jeugd staat al op de schaatsen. Daardoor 
bood de vijver op Gran Doradopark zondag dit winterse plaatje, ook al was het ijs nog lang niet overal betrouwbaar. Een 
klein clubje jongeren bond de ijzers onder om alvast van de ijspret te kunnen proeven. Voor de rest van de bevolking ook 
het ijs op kan, zal nog wel even duren, gezien de onstabiele weerkaart. 
Nieuwe dienstauto's ZANDVOORT - Politie en brandweer hebben afgelopen week drie nieuwe 
Landrovers officieel in gebruik genomen. Een witte wagen voor de politie, die 
vrijwel uitsluitend op strand ingezet zal worden, en twee rode auto's voor de 
brandweer. Deze twee worden 'multifunctioneel' en kunnen ingezet worden bij 
onder andere duinbranden, rampenbestrijding en autoraces. De wagens zijn 
aangeschaft ter vervanging van het oude materieel. Bij de brandweer moesten 
in totaal vijf auto's vervangen worden. De laatste, de bluswagen, is over een 
paar maanden aan de beurt. 

Foto Bram Stijnen Taken binnen regionaal 
politiekorps al verdeeld ZANDVOORT - Het regiona- 
le politiekorps is een stapje 
dichterbij gekomen door de be- 
noeming van de nieuwe chefs. 
Deze werd vorige week donder- 
dag bekend gemaakt. De reor- 
ganisatie moet volgend jaar 
april afgerond zijn. 

Burgemeester mr. E. Schmitz, de 
beheerder van het regionale politie- 
korps, maakte donderdag de benoe- 
mingen bekend. Zoals te verwachten 
zal de Haarlemse hoofdcommissa- 
ris mr. M.A. Straver chef worden 
van het nieuwe korps. Daarvoor Zeehond spoelt aan 

ZANDVOORT - Op 21 januari 
rond negen uur 's avonds werd een 
aangespoelde zeehond aangetroffen 
ter hoogte van het zuidstrand. 

Later op de avond is het dier 
vervoerd naar het zeehondenop- 
vangcentrum in Pieterbuuren. werd onlangs commissaris J.H.F, 
van den Berg uit Haarlemmermeer 
tot zijn plaatsvervanger benoemd. 

Ook de Zandvoortse korpschef 
H.J.A. Menkhorst (44) krijgt een re- 
gionale taak, hij wordt chef van de 
regionale recherche. Menkhorst is 
al sinds begin jaren zeventig bij de 
politie werkzaam, met een onder- 
breking van twee jaar. Hij begon in 
Rotterdam en kwam een aantal ja- 
ren geleden via het korps Gouda in 
Zandvoort terecht. De regionale re- 
cherche gaat zich de komende jaren 
vooral richten op de zware, georga- 
niseerde misdaad. 

De regio Kennemerland is onder- 
verdeeld in districten. Chef van het 
district Haarlem wordt commissa- 
ris Th.J.H. Westen uit deze gemeen- 
te, district Kennemerland-Zuid 
komt onder C.J.A. Couzijn, momen- 
teel korpschef Heemstede, en in IJ- 
mond wordt C.O. Hindriks chef, nu 
nog korpschef van Velsen. Haarlem- 
mermeer komt te staan onder C.P. 
de Ruijter. Hoofd beleidsontwikke- 
ling wordt drs. W. Broer. 'Kuil door aarden wal aan het zicht onttrokken ' 

Gemeente krijgt boete voor 
illegaal lozen kolkenslib ZANDVOORT - De gemeen- 
te Zandvoort heeft een ernstige 
bodemverontreiniging geris- 
keerd, bij het storten van kol- 
kenslib in een kuil achter de 
rioolwaterzuivering. Dat zei de 
Haarlemse economische poli- 
tierechter mr.ir. H. Heijne Ma- 
kreel maandag tijdens een 
rechtszaak waarin de gemeen- 
te werd beschuldigd van illega- 
le lozingen. Hij heeft de ge- 
meente daarom veroordeeld 
tot een boete van vijfduizend 
gulden. De officier van justitie, 
mr. J.F. Boon, had een boete 
van dertigduizend gulden ge- 
ëist. „We overwegen in hoger 
beroep te gaan", zegt wethou- 
der Van Caspel. Boon over- 
weegt eenzelfde stap. 

Heijne Makreel achtte bewezen 
dat de gemeente een overtreding 
heeft begaan, door eenjaar lang ach- 
ter de rioolwaterzuivering kolkens- 
lib te storten. Zandvoortse agenten 
hadden dat op 29 augustus 1990 ont- 
dekt. Kolkenslib wordt door wagens 
van de dienst publieke werken uit 
straatputten opgezogen maar moet 
normaliter - omdat er schadelijke 
stoffen in kunnen zitten - naar spe- 
ciale stortplaatsen gebracht worden. 
Dat laatste was niet gebeurd. 

Een opsporingsambtenaar van de 
provincie had de substantie achter 
de zuivering herkend als kolkenslib. 
Dit was in een grote kuil van tien bij 
vier meter gedeponeerd, waarna er 
met een shovel een laagje zand over- 
heen was geschoven. Dit proces had 
zich een aantal malen herhaald. „De 
kuil was door een aarden wal aan 
het zicht onttrokken", stelde officier 
van justitie mr. J.F. Boon. 

De gemeente was hiernaar uitge- 
weken, toen stortingen op de puin- 
stort naast de ingang van het circuit, 
gestaakt moesten worden. Wethou- 
der Van Caspel had die opdracht ge- 
geven, zodra hij een 'signaal' kreeg 
dat er iets aan de hand was. Voor de 
daarop volgende ontwikkelingen 
had hij te weinig interesse getoond, 
zei Boon. Van Caspel is het daar niet 
mee eens. „Ik ben geen milieu-con- 
troleur, daar heb ik een dienst voor", 
aldus de wethouder. 

Opzettelijk 

„Een gemeente-ambtenaar wist 
dat het om kolkenvuil ging en dat 
daarvoor een oplossing gevonden 
moest worden", wist officier Boon Bomen Bentveld 
worden gerooid 

ZANDVOORT - De gemeente 
zal komende maand in Bent- 
veld zeven bomen rooien. Deze 
staan langs de Zandvoortse- 
laan, tussen de Bentveldweg en 
de: grens Bentveld/Aerden- 
hout. 

Het gaat om 'minder vitale iepen', 
aldus een persbericht. 

Na het rooien zal er 'de nodige aan- 
dacht' besteed worden aan 'stand- 
plaatsverbetering'. Naar verwach- 
ting zullen in maart zeven nieuwe 
bomen geplant worden. 'Op deze ma- 
nier hoopt de gemeente weer te ko- 
men tot een harmonieuze bomenrij 
in dit deel van de Zandvoortselaan. 

1 Waterstanden 1 Datum 

30 jan 

31 jan 
1 feb 
2feb 

■ 3 feb 

4 feb 

5 feb 

6 feb 

7 feb HW 

00.10 

01.16 

■02.05 

02.56 

03.30 

04.02 

04.31 

05.05 

05.35 Maanstanden: 
NM maand. 3 feb. 
Springtij 6 feb. 17. LW 

07.45 

09.05 

09.59 

10.56 

11.25 

00.10 

00.20 

00.30 

00.54 HW 

12.36 

13.39 

14.24 

15.04 

15.45 

16.09 

16.38 

17.11 

17.41 LW 

20.45 

21.50 

22.56 

23.25 

11.44 
12.03 
12.45 
13.14 17.29 u. 

11 u. NAP+115cm Roy Rogers King of the Cowboys in première ZANDVOORT - In 
Circus Zandvoort vindt 
zaterdag een exclusieve 
voorstelling plaats van 
de Roy Rogers King of 
the Cowboys. Deze nieu- 
we documentaire van de 
Zandvoortse cineast 
Thijs Ockersen over de 
bekende zingende cow- 
boy, wordt in een wes- 
tern-sfeer aan het pu- 
bliek getoond. 

De zingende Roy Rogers 
trok enkele tientallen jaren 
geleden over het scherm van 
menig Nederlandse bio- 
scoop. Vaak samen met zijn 
vrouw Dale Evans, zijn 
paard Trigger en zijn vaste 
acteurs, de zanggroep 'Sons 
of pioneers'. Rogers was in 
die tijd bijzonder populair 
bij het Nederlandse publiek. 
Zo ook bij de jonge Thijs Oc- 
kersen, die in de jaren vijftig 
zijn films bezocht in Mono- 
pole. 

Bewondering 

Die bewondering is altijd 
blijven hangen bij Ockersen, 
met het gevolg dat hij vorig 
jaar naar Amerika trok voor 
een interview met Roy Ro- 
• De Zandvoortse cineast Thijs Ockersen zocht voor de documentaire zijn idool Roy 
Rogers en diens echtgenote Dale Evans in Amerika op. gers. De documentaire die 
daaruit voortvloeide, gaat 
deze week in première op 
het filmfestival van Rotter- 
dam. Zaterdag al is er een 
exclusieve voorstelling voor 
genodigden in Circus Zand- voort. De zingende cowboy, 
inmiddels 78 jaar, is ook uit- 
genodigd, maar wegens ziek- 
te is het onwaarschijnlijk 
dat hij komt. Een kleindoch- 
ter van Rogers heeft wel toe- 
gezegd zaterdag aanwezig te zijn. In maart is de film te 
zien in theater Desmet in 
Amsterdam en in het najaar 
op de Nederlandse televisie. 
Rogers is in de Verenigde 
Staten nog wel eens op de 
radio te horen, maar optre- den doet hij niet meer, weet 
Ockersen. „Zijn zoon treedt 
nu wel op als zanger, ook 
met de Pioneers. Toch is 
Roy altijd populair gebleven 
bij het Amerikaanse pu- 
bliek, de basis daarvoor is 
gelegd met maar liefst ne- 
gentig films. „In het begin 
speelde hij Roy Rogers, maar 
toen hij zo enorm beroemd 
werd, werd hij Roy Rogers", 
verduidelijkt Ockersen. 

Verbaasd 

Hij heeft zich verbaasd 
over de western-cultuur die 
in sommige VS-staten nog 
aanwezig is. „We dachten 
dat die weg was. Tot het mo- 
ment dat Kennedy op een 
'ouderwetse' manier werd 
doodgeschoten". Deze ma- 
nier wordt vaker gebruikt 
om mensen uit de weg te rui- 
men. Verder wijst Ockersen 
op de vele Rodeo's en de po- 
pulariteit van Country & 
Western muziek, een vrolij- 
ker manier om de cowboy- 
-tijd in ere te houden. De pre- 
mière in Zandvoort zal in 
een 'western'-sfeertje plaats- 
vinden. „En het hoeft na- 
tuurlijk niet, maar het zou 
wel leuk zijn als de gasten in 
cowboy-outfit komen". uit verklaringen van ambtenaren. 
„Aan de beheerder van de rioolwa- 
terzuivering was verteld, dat het om 
stuifzand ging". Hij betichtte de ge- 
meente van het weloverwogen en op- 
zettelijk storten van kolkenvuil. 
Daarmee was een voordeel van vele 
tienduizenden guldens behaald om- 
dat het vuil niet hoefde te worden 
afgevoerd. Volgens hem was er dan 
ook duidelijk sprake van een mis- 
drijf. 'Schrijnend' noemde hij dat, 
omdat dit zich afspeelde in een 
Grondwater-beschermingsgebied. 

Daarnaast verweet hij de gemeen- 
te eveneens, verantwoordelijk te zijn 
voor verontreinigingen in de geluid- 
wal tussen Gran Dorado en het cir- 
cuit. „Ik neem de milieuwethouder 
kwalijk de wijze waarop hij zijn taak 
waarneemt als milieuwethouder. 
Het milieubeleid moet radicaal om 
in Zandvoort". 

„Dat achter de zuivering kolkens- 
lib werd gestort, dat wist ik niet. Ik 
dacht dat het om rioolslib ging", zo 
verweerde Van Caspel zich tijdens 
de zitting. Fel bestreed hij de verwij- 
ten omtrent het milieubeleid. „Ik 
vind het merkwaardig en een beetje 
goedkoop dat de officier politiek 
gaat bedrijven", zegt hij achteraf. 

Vals beeld 

„De officier wilde de zaak wat 'in- 
kleuren', zei hij. Maar hij schetste 
een vals beeld". Op de rechtszitting 
voerde Van Caspel aan dat de ge- 
meente een duinbeheerplan had op- 
gesteld en de afgelopen jaren een 
flinke 'opruim-actie' had gehouden, 
van illegale fokkerijen en mesterij- 
en in het duingebied. „En die rom- 
mel in de geluidwal, die ligt wel op 
ons terrein, maar die komt niet van 
de gemeente af. Waarschijnlijk is er 
wat bouwmateriaal van Gran Dora- 
do tussen geraakt. De officier had 
zijn huiswerk slecht gedaan". 

Dat laatste vond ook de raadsman 
van de gemeente, mr. F. Schneider. 
„Alle schuld ontbreekt". Volgens 
hem was niet de gemeente aanspra- 
kelijk. Eerder wellicht de vergun- 
ningplichtige, het Hoogheemraad- 
schap Rijnland, eigenaar en beheer- 
der van de waterzuivering, zo liet 
hij doorschemeren. Daarnaast wees 
hij erop, dat het vuil afkomstig was 
van de gemeente zelf, en niet van 
derden. Daardoor zou er geen spra- 
ke zijn van overtreding van de Af- 
valstoffenwet. 

Wat dat betreft was mr. Heijne 
Makreel het met hem eens. Deze 
stelde echter wel dat de gemeente :<? 
laks heeft gehandeld, tegen het risi- College overweegt 

aanklacht tegen 

officier van justitie 

ZANDVOORT - „Het college 
overweegt een klacht in te die- 
nen tegen het bedenkelijke op- 
treden van de officier van justi- 
tie". Dat zei VVD-wethouder 
Van Caspel dinsdagavond in de 
gemeenteraad. Aanleiding wa- 
ren vragen van WD-fractie- 
voorzitter Tates, over de gang 
van zaken tijdens de rechtszit- 
ting afgelopen maandag. „Het 
optreden was opruiend en deni- 
grerend, en zijn opmerkingen 
raakten kant nog wal", aldus 
Van Caspel. „Hij heeft zijn huis- 
werk zeer slecht gedaan". De of- 
ficier, mr. J.F. Boon had de ge- 
meente beticht van het 'welo- 
verwogen en opzettelijk storten 
van kolkenvuü'. Daarnaast was 
zij volgens hem ook verant- 
woordelijk voor verontreinigin- 
gen in de geluidwal tussen Gran 
Dorado en het circuit. Hij noem- 
de het gemeentebeleid 'schrij- 
nend', waarop hij Van Caspel 
persoonlijk aansprak. „Zo'n ge- 
meente zou het als haar taak 
moeten zien, behoud van het 
duingebied na te streven". 
Behalve een aanklacht, over- 
weegt het college ook in beroep 
te gaan tegen de uitspraak. „Er 
zijn hier zeer belangrijke rechts- 
vragen aan de orde", aldus Van 
Caspel. Ook officier mr. J.F. 
Boon overweegt in beroep te 
gaan. co's van ernstige bodemvervuiling. 
Een 'strafbaar feit', aldus de rechter, 
een overtreding in het kader van de 
Wet bodembescherming, ook al leek 
de uiteindelijke vervuiling mee te 
vallen. Volgens Schneider was die 
zelfs onder de norm gebleven. 

Heijne Makreel veroordeelde de 
gemeente tot een boete van vijfdui- 
zend gulden. „Ik schat de ernst lager 
in dan de officier dat gedaan heeft. 
Maar deze handelwijze, onder ver- 
antwoordelijkheid van de gemeente, 
is geen mooi voorbeeld voor de bur- 
gerij". 

Zowel officier Boon als de ge- 
meente overwegen in hoger beroep 
te gaan. beide hebben veertien dagen 
voor deze beslissing. „De gemeente 
had totaal vrijgesproken moeten 
worden", is Van Caspels stellige 
overtuiging. 
<K\ f$\ <kk\ fü\ <n\ f V V N A \J Natuurlijk 

omgeving afspeelt. Ter ken 
i 13 weken voor maar ƒ 12,00 die krant moet ik hebben. 
f •? Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn 
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad o,,. d Nieuwsblad 
Naam: (m/v) L 
Adres: i i i J L 11 I L_J L I I I I I J_ J I I L J I I L _L L_ Postcode/Plaats: i i i i i I L 

Telefoon: I I I I I I I I I I — I I I I (i.v.m. coniroli' hi7ort!ins> | WK 

Giro/Banknr.: I I I I I I I I I I 

Daarna word ik abonnee en betaal per 

D kwartaal ƒ 16,00 Dhalf jaar ƒ 29,00 Djaar ƒ52,00 

' Voor postabonnees gelden andere tarieven. 

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020-668.13.00. 

Stuur deze bon in een open envelop naar 
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA 
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 710371"017003 U WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN 
Na jarenlange vriendschap is op 93-jarige leeftijd 
overleden onze dierbare vriend Harry van den Berg Zandvoort Anna Harms 
Winston en Ellen 

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden. Met groot verdriet, maar dankbaar dat haar een 
verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u 
mede, dat toch nog onverwacht is overleden, 
mijn lieve vrouw en onze lieve vriendin 

Heiltje Korzelius-de Haan 

op de leeftijd van 69 jaar. 

J. C. Korzelius 

M. L. A. van der Stoel 

Zandvoort, 21 januari 1992 
de Favaugeplein 23 
Correspondentieadres 
Engelandlaan 844 
2034 HL Haarlem 

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in 
een der rouwkamers van de Associatie - Uit- 
vaartverzorging, Zijlweg 183 te Haarlem, don- 
derdag 23 januari van 19.30 uur tot 20.00 uur. 

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 
24 januari om 13.30 uur op de Nieuwe Oosterbe- 
graafplaats aan de Kruislaan 126 te Amsterdam. 

Vertrek van het Uitvaartcentrum, Zijl weg 183, 
omstreeks 12.30 uur. 

Geen bezoek aan huis. Geloven kunnen wij het nog niet, maar wij proberen het 
te aanvaarden. Hartverwarmend was het te ervaren hoé 
geliefd onze 

Marco 

was voor velen. 

.De overweldigende belangstelling heeft op ons een 
.'diepe indruk gemaakt. Het medeleven, persoonlijk, 
.schriftelijk óf in de vorm van bloemen tot uiting ge- 
• bracht, was ons een grote troost en zal in dankbare her- 
innering blijven. 

Uit aller naam: 

Fam. A. H. Vermaat 
en Debora 

Zandvoort 

januari 1992 ADVERTENTIES Hoera 

Flip Mell is 65 jaar A.s. zaterdag v. 
ongeb. mensen 

Artiesten Gala Night 

in de soc. De Manege 

Een heerlijke dansavond met 
div. artiesten. Live in de 
Caribean zaal. Live 
\- entertainment in de Piano bar. 

DJ ROB Z in de BOV.zaal 

;V.a. 25 jaar. Corr. kleding a.u.b.J 
Entree 15.- Info 16023. *!SfiKï 
UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 

<ï$faai|t£^ iëehfNatu^ 
cretaris Bosmanstraat 40 
Jurgen, Karina, Maandag 

3 februari 

Een klein 
feestje voor 
iemand met 
een groot hart, 
want onze 

Mieke 

ziet Sarah. 
Mam van harte 
gefeliciteerd en 
alvast een fijne 
dag. 
Marco, Patricia Marcel, Murielle, Brent en Janneke Hotel 
de Meeuw 

Hogeweg 50 

Z'voort 

vraagt 

zelfstandige 

hulp. 

Tel. 12173. EJTUTI woningbouwvereniging eendracht maakt macht 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR 

1. Van Lennepweg 45, huur ƒ418,73 per maand, 4-kamereengezinswoning 
met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste 
bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ2.770,- zijn. 

2. Keesomstraat 293, huur ƒ 663,09 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste 

bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen mag max. ƒ4.150,- zijn. 

3. Flemingstraat 280, huur ƒ483,59 per maand (excl. stookkosten) 
4-kamerflatwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste 
bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. 
ƒ2.990,- zijn. 

4. Dr. de Visserstraat 36, huur ƒ 366,48 per maand. 1 -kamerwoning met CV. 
Toewijzing aan alleenstaanden. 

Het belastbare maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.260,-zijn. 

5. Garage Celsiusstraat A, huur ƒ68,13 per maand. 

Toewijzing aan huurders van de woningen: 
Treubstraat 1 t/m 19, Keesomstraat 8 t/m 26. 

RECTIFICATIE 

6. Garage Celsiusstraat Z, huur ƒ 70,69 per maand. 
Toewijzing aan huurders van de woningen: 

v. Leeuwenhoekstraat 2 t/m 20, Pasteurstraat 7 t/m 25. 
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van 
naam, adres en geboortedatum. 

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevel- 
kastje ten kantore van EMM. 

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. (in uitvaartverzorging 
kennemerland bv w Keesomstraat 61, Zandvoort 
Telefoon 02507-15351 Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen 

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS 

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. 

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis. 
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal. 

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom 

(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, 

Heemstede 023-331975. Jubileum 

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu- 
welijk, geboorte of overlijden. 

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt 
5150 exemplaren. 

U betaalt daarvoor slechts ƒ32.- excl. 6% BTW. 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, 
tel. 02975-40041. Te huur 
Loodsruimte 

± 150 m2 
Inl. tel. 

18954 Dit weekend 

een zak 
sprits 

10 gesorteerde 
mini bolletjes f3,25 
ƒ3,00 Bakkerij PAAP 

Potgieterstraat 24, 

Zandvoort, tel. 12865 ^ 
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten. Gezocht 

oppas 

aan huis 2 kinderen: 

17 mnd en 5 jr. 

Oppastijden n.o.t.k. 

min. 20 jaar. 

Te/. 02507-20163 na 
20.00 uur. 1JSTERFWM 
ÏL 023-315855 

) ASSOCIATIE ÜITVAACTVERZDRGIPJC 

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT) 

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 

van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort 
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer 
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien 

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-1 2944 7Fax 02507-17596 35 jaar in Zandvoort 

Sportcenter 

"Wim Buchel" 1957 1992 FEBRUARI-AANBIEDING 
Squash 20,- per uur 

meisjes en dames speciale 

zelfverdedigingscursus op 

dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. 

12 lessen voor 99,- 

Bel snel voor afspraak 

13965 - 15829 Drogisterij „BOUWMAN" 

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet 

Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327 

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier 

verzekerden 

Uw adres voor: 

Medische Elastische kousen/panty's 

ook naar maat C\peb er ' 


Glazenwasserij 
specialiteit 
schoonmaak van 
gebouwen 
schoonmaak van 
luxaflex 
verhuur 
tapijtreinigers 
tel. 14764-14090 
Openbare commissievergaderingen 

De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis: 

- dinsdag 4 februari 1992 20.00 uur cie Maatschappelijk Welzijn 
-woensdag 5 februari 1992 20.00 uur cie Bestuurlijke Zaken 

- donderdag 6 februari 1 992 20.00 uur cie Ruimtelijke Ordening 

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen 
van tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau 
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de 
agenda staan. 

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. 
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een 
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren. 

Verkeersbesluiten 

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, hebben burgemeesteren wethouders besloten tot het 
creëren van een gereserveerde invalidenparkeerplaats: 

- ter hoogte van Hogeweg 22 

- voor het perceel Oosterparkstraat 23. 

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State, 

postous 2001 9, 2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het 

besluit. 

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend. Tevens is f 150,- 

aan griffierechten verschuldigd. Gasbedrijf/EZK In 1991 is het gemeentelijk Gasbedrijf overgegaan naar het Energiebedrijf 
Zuid-Kennemerland. Hierdoor verviel ook het telefoonnummer in Zandvoort. 

Ondanks het feit, dat aan de verhuizing de nodige aandacht in de media is 
besteed, blijkt nog steeds dat veel mensen het oude nummer bellen bij 
klachten e.d. Dit nummer geldt niet meer! 

Voor klachten e.d. dient men zich te wenden tot het kantoor 
in Heemstede, telefoon 023-235123. 

Aangevraagde bouwvergunningen 

008B-92 deRuyterstraat19 - plaatsen dakopbouw 

009B-92 dr. J.G. Mezgerstraat 25 - plaatsen dakopbouw 

010B-92 Raadhuisplein 10 - plaatsen noodapotheek 

011B-92 Julianaweg29 - oprichten garage 

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de 
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij 
de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden 
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. 
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten 
nodig zijn. 

Verleende bouwvergunningen 1 14B-91 dr. J.G. Mezgerstraat 42 
143B-91 Wilhelminaweg 25 - vernieuwen schuur 

- uitbreiden keuken Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang 
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig 
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees- 
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Verleende hinderwetvergunning 

(WABM) 

Burgemeester en wethouders hebben besloten onder voorwaarden om 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de 
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor: 
- een garagebedrijf, gelegen aan de Burg. van Alphenstraat 1 02 te Zand- 
voort. 
De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben 
liggen m.i.v. 31 januari tot 2 maart 1 992 ter inzage bij de sector Grondgebied, 
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht 
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 
9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij 
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34. 

Tot 2 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de 

Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 EA te Den Haag door: 

a de aanvrager 

b de betrokken adviseurs 

c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28, 
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa- 
ren hebben ingebracht 

d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoem- 
de artikelen in te brengen. 

De beschikking is na 2 maart 1 992 van kracht, tenzij voordien beroep is 
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de 
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van 
State, postbus2001 9,2500 EAte Den Haageenschriftelijkverzoekisgedaan 
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. 

30 januari 1992 Zin in een afwisselende baan en een 
boeiende opleiding? 

Kom dan naar de 

OPEN DAG 
OVER DE DEELTIJDOPLEIDING 
TOT APOTHEKERSASSISTENT Datum: 
Tijd: 

Datum: 
Tijd: 

Plaats: 8 februari 1992 
10.30-12.30 uur 

17 maart 1992 
19.30-21.30 uur 

MDGO College 
Amsterdam 
Fred. Roeske- 
straat 90 
Amsterdam Meer informatie: 
OVDB 

Postbus 131 
3980 CC Bunnik Toelatingsvoorwaarden: 

- overgangsbewijs van 
VWO 5 naar VWO 6 

- diploma HAVO 

- diploma MAVO op 
D-niveau met 
schei-en/of wiskunde 

- u moet tenminste 
21 jaar zijn 

OVDB 

Landeinkc StiC'inc 

Opleiding Vcrzo^ende 

en Dienstveneni-rao 

Beroepen 
iDj)(^)(^)iKKiia 

BRILMODE & CONTACTLENZEN 

Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473 J? ^° S^ <? ^ & & P Jf *<? jr w Kliénten uit Zandvoort 
bieden wij 10% korting Nieuw bij 

De Beauty Studio 

Slank 1 cm per week eraf! Met unieke 

crème van Nifri bekend van R.T.L. 4, 

weekbl. Weekend enz. 

Tevens schoonheidsbehandeling met div. 

produken van Nifri. Ter introduktie slechs 

ƒ35,-. 

Bel voor info 18766. 
IRISCOPIE 
MAGNETISEREN 
Mevr. M. Gerritsen 

spreekuur vrijdags op afspraak 
tel. 12305 

Drogisterij Ton Goossens 

winkelcentrum Zandvoort-Noord 
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging mwD a Aanwezig van woensdag t/m zaterdag 
Brederodestraat 73. Telefoon 15736. NIEUmiN ZANDVOORT H ALTERSTRAAT 11 

(HOEK GEMEENTEHUIS/CENTRUM) v/h Dankers ITALIA 

. ïeather wear -] 

KOOPAVOND 

G EOPEND. 

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTÉTÉdERGIGANT IS NU IN 

ZANDVOORT GEOPEND VA. DONDERDAG 30 JANUAR1 10.00 UUR 

10.000 STUKS LEDEREN KLEDING. 

Lederen baseballjacks nu 159,- 

3/4 Dames en herenjassen va. 159,- 

Lederen jurken va. 98,- 

Lederen motorjassen en broeken va. 159,- 

Lederen en suède mini rokjes va. 79,- 

Lederen broeken en rokken va. 89,- 

Suède dames- en herenjacks va. 98,- 

Suède en lederen Parka's d/h va. 299,- 

INRUIL LEDER/BONT MOGELIJK. REISKOSTEN WORDEN BIJ AANKOOP VERGOED. 
NIET GELDIG OP SPECIALE AANBIEOMGEN. GESPREIDE BETALING MOGELIJK. NIEUWE COLLECTIE LEDER VOORDEEL 30 tot 70 °; SUEDE 

LAMMY 

C0ATS 

In dames- en heren 
uitvoering. 

199,- 
ALLE DAGEN GEOPEND, 
OOK ZONDAGS IN 

ZANDVOORT 

INFO TEL: 04920 -22923 ZANDVOORT, HALTERSTRAAT 11 (Hoek Gemeen- 
tehuis/Centrum) Koopavond geopend 

ASSEN, BAARLE-NASSAU, DEN HAAG, DEVENTER,. 
D0ETINCHÉM, ENSCHEDE, GRONINGEN, HULST, KAMPEN, 

MIDDELBURG. PUTTE, RIDDERKERK, SLUIS, SNEEK. 
VALKENSWAARD/LOMMEL, VELP, ZANDVOORT, HELMOND. WEEKMEDIA 22 
DONDERDAG 30 JANUARI 1992 • Marja Bras mag even meespelen met Golden Earing-drummer Cesar Zuiderwijk, maar het is moeilijker dan het 

lijkt. Foto Bram Stipen 

'Het is verschrikkelijk eenvoudig' ZANDVOORT - Muziekles van een hele bekende drummer. 
Dat mochten de leerlingen van de Gertenbachschool vorige 
week vrijdag even meemaken. De school had Cesar Zuiderwijk 
van de Golden Earing weten aan te trekken voor een les over 
popmuziek. Volgens hem is het behoorlijk simpel. door Joan Kurpershoek 

Zuiderwijk trachtte de leerlingen 
de eerste theoretische beginselen 
van popmuziek bij te brengen. „Bij- 
na alles gaat in vierkwartsmaat te- 
genwoordig. En dat kun je zelf ook 
heel makkelijk spelen", beweerde 
hij. Door gewoon lopen is de vier- 
kwartsmaat al te geven. Als het loop- 
ritme wordt overgebracht via een 
drumstok in de linkerhand en een 
basedrum aan de rechtervoet, is er 
vanzelf een vierkwartsmaat te ho- 
ren. „Het is verschrikkelijk eenvou- 
dig". 

Twee leerlingen mochten het vrij- 
dag even proberen achter de drums, 
maar hadden er toch behoorlijk wat 
moeite mee. „Mogelijk drempel- 
vrees", vermoedde Zuiderwijk. 
Maar dat was volgens hem niet no- 
dig. „Bijna alle muzikanten maken 
fouten, maar vaak zijn zij de enigen 
die dat horen". Door met een fout creatief om te gaan, kun je ook daar 
wat van maken. 

„Ik kan iemand binnen twee tot 
drie maanden met de Rolling Stones 
mee laten spelen", beweert Zuider- 
wijk. Helemaal onbekend terrein is 
het lesgeven niet voor hem. Hij heeft 
zelf een muziekschool in Den Haag, 
waar muzikanten een of meerdere 
lessen kunnen krijgen van bekende 
Nederlandse musici of popartiesten. 
„Daar is een enorme behoefte aan". 

Op de scholen kwam hij terecht 
via het LOKV een landelijke instel- 
ling die bemiddelt tussen scholen en 
muzikanten. De Gertenbach maakt 
van die mogelijkheid af en toe dank- 
baar gebruik, zolang zij nog op zoek 
is naar een nieuwe muziekleraar. 
„Het is moeilijk iemand voor een 
paar uur te vinden", zegt schooldi- 
recteur Hokke daarover. „Ontzet- | Weekenddiensten ] Weekend: 
1/2 febr. 1992 

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 
andere gevallen: tel. 13043. 
BRANDWEER: Alarmnummer 

06-11. Indien géén spoed 023-159500 
of - voor info overdag - (02507) 61584. 
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. 
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 
len), Centrale Post Ambulancever- 
voer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
HUISARTSEN: De volgende huisart- 
sen hebben een gezamenlijke waar- 
nemingsregeling: J. Anderson, B. 
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. 
Weenink. Informatie daarover tij- 
dens weekend, avond/nacht vanaf 
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via 
telefoonnummer 30500. De spreeku- 
ren van de dienstdoende arts zijn 
zowel op zaterdag als zondag van 
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 
sten van dokter Plieringa worden 
verstrekt via nummer 12181. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, 
Neutel, tel. 13073. Openingstijden 
(alléén voor recepten): zaterdag 
•10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag 
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten 
de openingstijden: telefonische in- 
formatie over de regeling via tel. 
13073. 

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 
is ;het Kruiswerk Zuid-Kennemer- 
land 's avonds, 's nachts en in het 
weekend te bereiken via de dokter- 
sinformatiedienst: tel. 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth 
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. 
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437. 
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

.pnafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op don- 
"derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden- 
hout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.: 
J.M. Pekelharing. Hoofd commercie: J.F. 
Sas. Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 18648. Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort Bij geen gehoor: 020- 
6451515 ti|dens kantooruren. 
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj. 
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber. Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12, 
Zandvoort, tel. 02507 - 17166 Postadres: 
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum- 
fner: 02507-30497. Kantoor geopend- maan- 
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u; 
t'oensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13- 
7 u.; vrijdag 9-12 u 

Gegiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA 
ithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: 
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum- 
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tel. 
"020-562.6271. 
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse. , Abonnementsprijzen: ƒ 1 6,- per kwartaal; 
ƒ 29,- per half jaar; f 52,- per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven. Losse 
nummers ƒ 1,75. 

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: 
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68 13.00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941. Dieren: (Overige diensten) Vereni- 
ging v.h. welzijn der dieren (02507) 
14561, Vermissingsdienst 

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 
023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Stichting Welzijn Ouderen Zand- 
voort: (voorheen Dienstencentrum) 
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag- en donder- 
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van te voren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991: 
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 
een retour. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Zandvoortse Vereniging van Huur- 
ders: Gratis advies voor leden. Tele- 
fonisch spreekuur elke dinsdaga- 
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- 
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- 
voort. 

Woningbouwvereniging EMM: 
Klachtentelefoonnummer techni- 
sche dienst: 17577. Bestuurlijk 
spreekuur: iedere eerste dinsdag 
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: te l. 12600. 

■ Burgerlijke stand H 

Periode: 

21 - 27 jan. 1992 

Geboren: 

Bart, zoon van: Kaspers, Martin en 

Bol, Monique 

Claudia, dochter van: Borstel, Hans 

en Weber, Wilma 

Margaretha Wilhelmina, dochter 

van: Paap, Johannes Marco en Smal- 

lenbroek, Pieternella Adriana 

Overleden: 

Van den Berg, Hendricus Jacobus, 

oud 93 jaar 

Van der Meer geb. Rawie, Maria An- 

thonia, oud 52 jaar Snelheid beperkt 
in Noordbuurt 

In de Kruisstraat, Noorderstraat 
en Pakvelstraat wordt deze week be- 
gonnen met het aanleggen van snel- 
heidsbeperkende maatregelen. De 
werkzaamheden zullen ongeveer vijf 
weken in beslag nemen. Vanwege 
het beperkte budget is besloten, de 
eerder opgenomen aansluiting van 
de Prinsenhofstraat op de Burg. En- 
gelbertstraat niet uit te voeren. Deze 
beslissing is mede genomen omdat 
deze locatie buiten de 30-km/h zone 
valt. tend veel lawaai", vond hij deze les 
persoonlijk. „Maar de leerlingen 
denken er anders over". 

„Het is ook mijn job", zegt Zuider- 
wijk over zijn lessen als gastdocent. 
„Het feit dat je muzikant bent, wil 
niet zeggen dat je te belazerd moet 
zijn om af en toe om zes uur op te 
staan en naar een school te reizen". 
Dat hij met het drumstel (het 'oerin- 
strument') plus aanverwante, elec- 
tronische apparatuur les geeft, heeft 
volgens hem een groot voordeel: 
„Als ik speel, moet iedereen wel luis- 
teren. Je kunt daar niet bovenuit 
praten". Duinbehoud vecht vergunning 
circuit aan bij Raad van State ZANDVOORT - De Stichting 
Duinbehoud is, mede namens 
de Stichting Geluidhinder 
Zandvoort, naar de Raad van 
State gestapt, in verband met 
het Circuitpark Zandvoort. 
Beide maken bezwaar tegen 
het besluit van de provincie 
om de stichting een gedeeltelij- 
ke ontheffing te verlenen van 
de Verordening Grondwater 
beschermingsgebieden Noord- 
-Holland. 

Er zijn onvoldoende maatregelen 
getroffen om vervuiling van bodem 
en grondwater op en rond het circuit 
te voorkomen. Die vervuiling kan 
onder andere bestaan uit olielekka- 
ge uit auto's en wegspoelen van deze 
olie door regenwater. Bij calamitei- 
ten kan er ook nog vervuiling ont- 
staan door lekkende brandstof- 
tanks. Dat schrijft Duinbehoud 
mede namens de stichting Geluid- 
hinder Zandvoort in het bezwaar- 
schrift dat afgelopen maand is ver- 
stuurd. 

„We hebben dat op formele gron- 
den gedaan", zegt Mare Janssen, van 
de Stichting Duinbehoud. Hij ver- 
wacht er nog niet zoveel van, omdat 
de voorbereidingen voor het defini- 
tieve circuit nog aan de gang zijn. 
„Daarom hebben we ook geen schor- 
singsverzoek ingediend. Maar we 
hopen wel dat er rekening mee ge- 
houden wordt, bij de besluitvorming 
rond het nieuwe accommodatie- 
plan". Dat betreft vooral de onduide- 
lijkheid in diverse voorschriften, zo- 
als de afvoer van - mogelijk veront- 
reinigd - hemelwater. 

Folie 

Volgens beide instanties moeten 
twee maatregelen in ieder geval ge- 
nomen worden. Ten eerste het aan- brengen van een afdichtende laag fo- 
lie onder alle verharde gedeelten van 
het circuit, onder de bermen (5 & 10 
meter) langs alle verharde wegge- 
deelten van het circuit en onder de 
grindbakken. De andere noodzake- 
lijke maatregel is: aanbrengen van 
riolering aan weerszijden van de 
baan en aansluiting hiervan op het 
gemeentelijk rioleringstelsel. 

Volgens de provincie kan echter 
niet van het circuit worden ver- 
langd, dat het folie aanbrengt onder 
de verharde baangedeelten en reeds 
bestaande grindbakken, plus dat het 
riolering aanlegt. Duinbehoud en 
Geluidhinder zijn het daar niet mee 
eens. Volgens hen is een aanpak 
daarvan wel gerechtvaardigd, omdat 
er een nieuw circuit is aangelegd, zo 
mogelijk nog gevolgd door een grote- 
re racebaan, het uiteindelijke ac- 
commodatieplan waar al enige jaren 
naartoe wordt gewerkt. *In feite is 
een volledig nieuwe situatie ont- 
staan die in zijn geheel zal moeten 
voldoen aan de geldende voorschrif- 
ten (dat wil zeggen met folie en 
baanriolering)', aldus beide instan- 
ties. 

Milieubeheerplan 

Duinbehoud sprak vorige maand 
ook in het rapport 'Zee, zand en zor- 
gen' haar verontrusting uit omtrent 
de toekomst van het totale duinge- 
bied. Volgens de circuitdirectie 
werd daarbij een aantal ontwikke- 
lingen over het hoofd gezien. 'Ont- 
wikkelingen die reeds in gang zijn 
gezet', zo reageerde directeur Ernst 
twee weken geleden. Volgens hem 'is 
het Circuit Park zich wel degelijk 
bewust dat zij activiteiten organi- 
seert aan de rand van een grondwa- 
terbeschermingsgebied. In dat ka- 
der wordt op geheel vrijwillige basis 
een milieubeheerplan voor de in- 
richting opgesteld', aldus Ernst. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Ruit vernield 

ZANDVOORT - De etalageruit van 
een winkel in de Haltestraat is in de 
nacht van 25 op 26 januari vernield. 
Vermoedelijk is er een steen door- 
heen gegooid. De reden van de ver- 
nieling is niet bekend. Achter de schermen Marijke Herben de renovatie 

Foto Bram Stijnen • „Op de achtergrond staan, is niet mijn aard", zegt Marijke Herben, hier voor het Gasthuishofje, na 
'het paradepaardje' van EMM. 

Traten is mijn grootste hobby' ZANDVOORT - „Als je geïnteres- 
seerd bent in bepaalde ontwikkelin- 
gen, dan wil je ook graag meeden- 
ken". Een uitspraak van Marijke 
Herben die veel verklaart als het 
gaat om haar vele bestuursfuncties. 
„En op afstand meedenken is niets 
voor mij, ik wil ook graag meepra- 
ten". door Joan Kurpershoek OP DE achtergrond staan is niet 
mijn aard", zegt Marijke Her- 
ben (44). „Ik voel mij snel be- 
trokken, èn ik kan - denk ik - 
wat moeilijk mijn mond houden". 
Het is haar verklaring waarom zij in 
zoveel besturen heeft plaatsgeno- 
men en gevraagd is om op de voor- 
zittersstoel plaats te nemen. Op de 
vraag welke besturen dat zijn, volgt 
een indrukwekkende rij. Sinds de- 
cember 1986 is zij bestuurslid van 
woningbouwvereniging Eendracht 
Maakt Macht, sinds september 1988 
voorzitter. Daarnaast is zij ook ac- 
tief bij de Nationale Woning Raad 
(NWR), het overkoepelende orgaan 
voor de woningbouwverenigingen. 
Bij de NWR is zij voorzitter van Re- 
gio Zuid-Kennemerland, voorzitter 
Gewest Noord-Holland, plus lid van 
het dagelijks en het hoofdbestuur. 

Daarnaast is zij voorzitter van het 
Toonkunstkoor Zandvoort, kader- 
lid van de ABVA-KABO, en voorzit- 
ter van de ondernemingsraad bij 
haar werkgever, PTT Telecom dis- 
trict Haarlem e.o., en dat is een dag- 
taak. „Ik ben gewoon geïnteresseerd 
in wat er in de wereld en in m'n 
omgeving gebeurt. En ik kan wat 
moeilijk stilzitten". aan haar ligt, gaat zij voorlopig nog 
door met leren. En 'om op de hoogte 
te blijven' voor haar funccie bij 
EMM, volgt zij maandelijks bij de 
gemeente commissie- en/of raads- 
vergaderingen. 

Flatcommissie 

Ook Marijke Herben begon haar 
'carrière' onderaan. Eenentwintig 
jaar geleden nam zij zitting in een 
flatcommissie in de Keesomstraat. 
„Dat was mijn eerste contact met 
EMM", zegt zij. „We waren niet te- 
vreden over de hal van de flat èn 
over de verwarming. De radiatoren 
waren te klein". Eenjaar later stapte 
zij voor het eerst 'heel voorzichtig' 
in een bestuur, van het jeugdwerk in 
Zandvoort-noord. Daardoor was zij 
betrokken - na een enquête in de 
buurt - bij de grondlegging van wijk- 
centrum 't Stekkie. „Het was een 
nogal geëngageerde ploeg, die veel 
wilde doen voor noord. En we waren 
een puur uitvoerend bestuur. We de- 
den van alles, activiteiten leiden, In de rubriek 'Achter de 

schermen' gaat het 

Zandvoorts Nieuwsblad op 

zoek naar de 'mens' achter 

bekende personen in deze 

gemeente. Super? Toch moet zij wel een soort 'super- 
-bestuurder' zijn, als je in zoveel be- 
sturen terechtkomt? Marijke vindt 
van niet. „Het is gewoon geïnteres- 
seerdheid. En het voordeel van ver- 
schillende bestuursfuncties is, datje 
de ervaring uit de ene functie kunt 
gebruiken in de andere". Haar basis- 
opleiding bestond uit de vroeger 
ULO, en in de loop der jaren heeft zij 
tal van cursussen gevolgd. Als het bardienst en schoonmaken. De eer- 
ste stap werd langzamerhand ge- 
volgd door nieuwe schreden op het 
bestuurspad, de eerste daarvan was 
het voorzitterschap van de Lokale 
Raad van Kerken, een functie die zij 
acht jaar vervuld heeft. 

Drempel 

Nadat zoon en dochter de deur uit 
waren, ging ook Marijke meer bui- 
tenshuis aan de gang. „Wat het be- 
stuurswerk betreft, moest ik in het 
begin wel een drempel overwinnen. 
Dat zie je vaak nog bij vrouwen, die 
zijn bang dat het niet lukt. Daarom 
stimuleer ik graag dat er meer vrou- 
wen op bestuursfuncties komen. Die worden nog te vaak bezet door man- 
nen. Net als de eerste keer dat ik op 
een bestuursvergadering van de 
NWR kwam, toen zat ik tussen alle- 
maal mannen. Als je beiden in een 
bestuur hebt, krijg je een juist even- 
wicht, een juiste vertegenwoordi- 
ging van de maatschappij. Mannen 
en vrouwen zijn niet alleen gelijk, ze 
zijn ook gelijkwaardig. Ik hoef me 
niet te bewijzen hoor. Maar vrouwen 
worden nu eenmaal niet met een ze- 
men lap en een spons in hun handen 
geboren". 

Honger 

In al haar functies gaat enorm veel 
vrije tijd zitten, erkent zij. „Maar ik 
vind het leuk". De ontspanning 
moet in een paar uurtjes worden sa- 
mengeperst. „Als ik thuis kom, kan 
ik de 'knop' echt direct omzetten. 
Voordat ik ga slapen, zak ik altijd 
nog even heerlijk weg in een boek. 
Daarin kan ik mij helemaal verlie- 
zen. Ik ben verslaafd aan Agatha 
Christie, maar lees ook graag histo- 
rische romans en poëzie. Soms lees 
ik een boek wel vijf of zes keer. Ik 
begin met pure 'honger' naar de in- 
houd, de volgende keren ontdek je 
weer hele andere dingen". 

„En af en toe kruip ik op een zon- 
nebank om wat kleur te houden". 
Marijke Herben weet wekelijks nog 
tijd te vinden voor haar hobby's, zo- 
als zwemmen, fietsen, (sinds kort) 
golf-les bij ZHC, èn zingen bij TOZ. 
En dat ook dat laatste op een be- 
stuursfunctie uitliep, daar zit zij niet 
mee. „Op de een of andere manier 
kan ik het niet laten. Maar ik geniet 
in ieder geval wel van het leven". 

Praten 

Door al die activiteiten is de - van 
oorsprong - Haarlemse helemaal in 
Zandvoort opgenomen. „Ik kwam 
hier al op mijn achttiende, dus ik 
woon al meer dan de helft van mijn 
leven in Zandvoort". Volgens haar 
een 'kleinschalige, plezierige, leuke 
en gezellige' gemeente. En daaraan 
draagt zij zelf beslist een steentj e bij : 
„Ik houd van mensen", zegt zij. En 
daarbij heeft zij een hoop te danken 
aan haar 'allergrootste hobby': pra- 
ten. (ADVERTENTIE) 
CINEMA CIRCUS J 
Filmprogramma 31 januari tot en met 6 februari 
Dagelijks om 13.30 en 15.30 uur 

DE REDDERTJES EN KANGQEROELAND OP ZATERDAG 1 Februari GEEN KINDERFILM Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00. vanaf 12 jaar ƒ12,50 p.p. Vrijdag, Zaterdag 

en Zondag 
19.00 en 21.30 uur 

TERMINAT0R 2 

12 jaar 
Kaarten a ƒ 12,50 p.p. Maandag, Dinsdag 

en Woensdag 
19.00 en 21.30 uur 

Fischer King 

12 jaar 
Kaarten a ƒ 12,50 p.p. OP DONDERDAG 6 Februari GEEN Avondvoorstelling E en modem sprookje 

over de zoektocht 

naar liel'de.geluk. 

gezond verstand en de 

heilige graal. 

».ob: 

"ik 
PRODLCED K DEBRA HILL AND LYXDA OBST 

DiRECTEDBWERRYC Een heel nieuw 
avontuur! «Mfev 
Gedlsifitweefc! üo»r,Warn«B{j>s. CINEMA CIRCUS ZANDVOORT 

GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT 
Tel. 02507-18686/19535 4 Artiesten' gezocht 
voor talentenshow ZANDVOORT - In het Cir- 
custheater aan het Gasthuis- 
plein vindt de komende 
maanden een grote talenten- 
show plaats. Op donderdag 6 
februari start de eerste voor- 
ronde voor deze talenjacht. 
De uiteindelijke hoofdprijs 
van de finale is een single- 
perscontract. 

De talentenshow start met drie 
voorrondes, te weten op 6 en 20 
februari en op 5 maan. Vervol- 
gens komen er twee halve finales 
(19 maart en 2 april) en de ünale- 
show voltrekt zich op 16 aprtl. 
Voor iedere voorronde kan* elk 
Zandvoorts talent zich nog opge- 
ven door middel van het opsturen 
van een cassettebandje óf DAT- 
band. In totaal moeten er drie 
stukken op het bandje staan. Dit 
mogen zelf geschreven of geïmi- 
teerde nummers zijn. De aanmel- 
dingen lopen via produktiebureau 
Luuk Hasselman, Binnen Brou- 
wersstraat 1, 1013 EE Amsterdam, 
tel. 020-6390932. 

Belangrijk is wel dat de deelne- 
mers van de showrondes zelf be- 
schikken over een geluidsband. 
Iedere artiest in spé die in de se- lectie valt en dus optreedt, krijgt 
drie vrijkaartjes voor de bewuste 
avond. Naast de hoofdprijs, het 
single-contract, bestaat de prijzen- 
pot uit twee dagen opnemen in een 
studio en duizend full-colour fo- 
to's, te gebruiken voor promotie- 
activiteiten. Publieksprijs Voorafgaand aan iedere showa- 
vond plaatst het Zandvoorts 
Nieuwsblad een bon waarmee de 
bezoekers van de talentenshow 
kans maken op een nog nader be- 
kend te maken fraaie prijs. De 
winnaar zal bekend worden ge- 
maakt op de finale-avond en 
wordt uiteraard ook in deze krant 
vermeld. 

Kaartjes voor de eerste voorron- 
de, waarvoor zich overigens al ver- 
schillende kandidaten hebben 
aangemeld, kunnen vanaf van- 
daag bij de kassa van het Circus- 
theater, Gasthuisplein 5 (ope- 
ningstijden van tien uur 's mor- 
gens tot twee uur 's nachts) ge- 
kocht worden. De toegangsprijs 
bedraagt vijf gulden. 

Artiesten in spé die hun kunnen 
aan een groter publiek willen pre- 
senteren, moeten zich zo spoedig 
opgeven bij Luuk Hasselman. Bon voor onze lezers Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon 
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in 
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan 
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de 
finale-avond van 1 6 april wordt de winnaar bekend gemaakt. Naam: — 
Adres: — 
Postcode: Woonplaats: WEK»!» geeft u meer! WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992 Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig advies. 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 

Werkplaats Schelpenplein. Het Dr. G. J. Plantinghuis, Kostverlorenstraat 
95 te Zandvoort zoekt met spoed een 

AFWASHULP 

Werktijd 8 uur per week, dagelijks van 18.00 tot 
20 00 uur (niet op woensdag) 
Salaris volgens CAO Ziekenhuiswezen (mcl. on- 
regelmatigheidstoeslag). 
Informatie bij de heer C. Eigenhuis 02507-1 2095 CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 Zandvoorfs Nieuwsblad 


Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort 


De Spar 


Celsiusstraat 192, Zandvoort 


Weekmedia 


Gasthuisplein 12, Zandvoort 


Sig.mag. Lissenberg 


Haltestr 9, Zandvoort 


Fa. Veldwijk 


Haltestraat 22, Zandvoort 


AKO 


Kerkplein 11, Zandvoort 


Sig.mag. De Krocht 


Grote Krocht 18, Zandvoort 


T. Goossens 


Pasteurstraat 2, Zandvoort 


Gran Dorado 


Vondellaan 60, Zandvoort 


Fa. De Vonk 


Vondellaan 1, Zandvoort 


. Maraned 


Thorbeckestraat 7, Zandvoort II III I lll-ll 


•4 * 

4** 

*■** * + ■*•■ .** ** t« * * aB*JL. . * * * 

i*+.' . «f ™^ +**+*** *+TMHh+i«wfHkti-i 

1 T * • * ,( II 1* I - 4 f * -K-*" **frpJM $«"■■ D» . «,-yt , V * *S « i J« , Hij Wil Het Schoon Houden. Hen auto gaat gemiddeld tien jaar mee. 
Waarna hij doorgaans dient te worden afge- 
schreven en afgevoerd. 

Voor de Peugeot 106 betekent dit 
echter niet het einde van de rit. Maar 
opnieuw een moment om te bewijzen dat 
hij het schoon wil houden. 

Het basismateriaal van deze Peugeot 
is namelijk zo gekozen, dat vrijwel de 
complete auto geschikt is voor hergebruik. 
Vanzelfsprekend wacht hij niet tot dat laatste moment om het schoon te houden. 

Het begint namelijk al tijdens het 
produktieproces. Waar in het geheel geen 
gebruik wordt gemaakt van schadelijke 
stoffen als cadmium en asbest. 

En het gaat verder zodra u instapt. 
Zijn zeer lage luchtweerstand, het gunstige 
gewicht en de zuinige motor, standaard 
voorzien van een drie-weg katalysator met 
lambda-sonde, zorgen voor een uitermate 
vriendelijk brandstof/beleid. De Peugeot 106 is, kortom, dan ook 'n 
mirakels maatje met een schoon geweten. 

Verkrijgbaar in 4 uitrustingsniveaus, 
met 3 typen motoren, in fraaie kleuren, 
reeds vanaf 21.150,-. 

Wilt u hem echt leren kennen, dan 
staat hij bij ons klaar voor een proefrit. 

Peugeot ioó. 
Een Mirakels Maatje. PRJJ/fcN 1NCL BTW fcXCL KOSTEN RlJKLAARMAkfcN WIJ71C.1NGE\ \ OORHHIOUDEIN AFGniHtD DL l'KJGÏ-OT 106 \T L1C1ITMLTAU N VL1GLN LNMLTAALLAK ITG1 N MFI Rl'RIJS ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345. PEUGEOT 'DYNAMISCH OP WK, Uitzending 28 januari scoort bijna twee miljoen 

Hitbingo valt 78 

keer! 
Bij de uitzending van de 
Postcode Loterij op 28 
januari viel maar liefst 78 
keer Hitbingo, het hoogste 
aantal dat ooit werd ge- 
scoord. 

Als al deze winnaars ook leden van 
de Postcode Loterij zijn, verdelen ze 
onder elkaar bijna 2 miljoen gulden! De winnende 

Hitbingo- 

nummers van 

21 januari: 


1 

2 
3 
4 
5 


11 18 27 34 

12 19 29 35 
14 20 31 37 

16 23 32 42 

17 25 33 Want iedere deelnemer krijgt immers 
25.000 gulden. Het is duidelijk: als je 
meedoet met de Postcode Loterij kun 
je veel winnen. Daarom: laat uw 
kansen niet lopen en vul de WIN- 
EEN-MILJOEN-BON m! ■ Volgende week uitslag januari- 
trekking Postcode Loterij Opnamen 
Hitbingo! 

Bent u deelnemer van 
de Postcode Loterij? 
Heeft u de postcode- 
cijfers 1741 (Schagen), 
2613 (Delft) of 7642 
(Wierden)? Dan kunt u 
zich aanmelden voor de 
volgende opnamen van 
'Hitbingo. Bel op week- 
dagen tijdens kan- 
tooruren 02977-47006 
en ga een gezellig tv- 
dagje uit 1 n flfilnëmér?! 
Ifuldah srtël 
llbpinïnên Irene Moors bij hel enorme 
Hitbtngobord, waarop deze 
keer liefit 78 keer bingo viel. Er hebben zich onlangs tiendui- 
zenden enthousiaste mensen op- 
gegeven als lid van de Postcode 
Loterij. 

Het zijn er zóveel, dat de lichten in 
ons kantoor tot diep in de nacht aan 
bleven om al deze nieuwe leden in 
de administratie te verwerken voor 
de trekking van januari. En die moet 
daarom maar een weekje opschui- 
ven. Want meer deelnemers bete- 
kent een grotere pnjzenpot. en dus 
méér kansen op de honderdduizend. en op de vele andeie prijzen, zoals 
de PostcodeStraatPrijs van ƒ 3.000.- 
voor iedere deelnemer in de straat 
waar de meeste prijzen gevallen zijn. 
Een weekje wachten maakt het dan 
allemaal alleen maar spannender! ■ •S/s M1MÜ 

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de 
. a vele pri|zen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag 
▼ van onderstaande rekening af te schrijven. 

Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement. _Jl lot (ƒ 10,-) per maand J. loten (a ƒ 10,-) per maand A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters Naam:_ _J dhr. -J mevr. Adres: Postcode: Plaats: Postbanknummer: Datum Banknummer -^jÜL 150 92 01 Handtekening ■ N/YTIONALE 

[p©iï(g(Q)©[ 

III LOTERIJ Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar: 
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag "////>; -^r 
mm)m Begin januari heb ik de winkel aan de 
Grote Krocht 29 gesloten. 

Service bied ik U in de zaak in 
Heemstede. 

De afgelopen jaren was U voor mij 
fijne klanten en ook erg trouw. 

Hiervoor mijn hartelijke dank. Vriendelijke groeten 
H. P. Doorduin STICHTING 
GEZONDHEIDSCENTRUM. 

De besturen van de KRUISVERENIGING 
en het GEZONDHEIDSCENTRUM 
ZANDVOORT 

nodigen U uit tot het bijwonen van 
een lezing en diaprojectie over 

PODOTHERAPIE (heeft alles te maken met het 
behandelen van voetklachten en 
klachten die daaruit voortvloeien) 
te houden door podotherapeute 
GABRIELLE TROUW, op 
MAANDAG 10 FEBRUARI 1992 
in het Gezondheidscentrum te 
Zanvoort, Beatrixplantsoen 1, 
aanvang 20.00 uur. 

il bent hartelijk welkom en de - zoals 
bekend - voortreffelijke koffie staat klaar. waarom betaalt 

u bij een ander 

Meer voor 

hetzelfde pr0dukt 
Euro loodvrij ƒ 1,72 
Super benzine ƒ 1,88' 
Diesel ƒ i,0ó 

pij] SERVICESTATION 

* - > (bij Palace Hotel) 
HEAVY METAL? 
HEAD BANGEN? 
HOUSE? 
HIP-HOP? 
HARD ROCK? 
H0KEN? 
HOEMPA? 
HERRIE? 

HELEMAAL NIET! 

GEWOON STEENGOEDE FUNK! 

The P0WERFUNK 
C0NNECTI0N 

Treedt live op in la Bastilie op vrijdagavond 
31 januari a.s. vanaf 21.00 uur. 

IKZIEJEINLABASTILLE PERSCOMBINATIE is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en de 
Weekmediabladen. Het Distributiebedrijf van Perscombinatie N.V. is 
verantwoordelijk voor het vervoeren en de bezorging aan 
abonnees en wederverkopers van bovenstaande uitgaven. 

Op de afdeling Wagenparkbeheer is plaats voor een monteur 
motorvoertuigen (m/v) De monteur is te zamen met 4 collega's belast met het 
onderhoud van het wagenpark, bestaande uit circa 250 
auto's, waarvan 30 vrachtwagens en circa 220 personen- 
auto's. 

Functie-eisen: 

• afgeronde 2e-monteuropleiding (VAM) of een hieraan 
gelijkwaardige opleiding; 

• enige ervaring, interesse in vrachtwagens en 
dieselmotoren; 

• rijbewijs B, C en E; 

• leeftijd 21 jaar of ouder. 

Wij bieden kandidaten de mogelijkheid via het leerlingstelsel 
de opleiding voor le-monteur te volgen. 

De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.00 uur. 

Meer informatie over deze functie wordt u graag verstrekt 
door de heer B. Borst, hoofd Wagenparkbeheer, telefoon 
020-562.2222 (tijdens kantooruren). 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling 
personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw 
G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, onder vermelding 
van GZ/92.04. 

De sollicitatietermijn sluit op 7 februari 1992. VÖEEKMEDIA22 DONDERDAG 30 JANUAR1 1 992 Zandvoortse dames kregen snel het ritme te pakken 

ZVM-Handbalsters spelen zeer 
overtuigend tegen De Blinkert ZANDVOORT - Na een spannende en aantrek- 
kelijke partij boekten de handbalsters van Casi- 
no-ZVM en verdiende 12-10 overwinning op het 
tweede team van De Blinkert. De Zandvoortse 
mannen waren minder fortuinlijk en leden een 
zeer ruime 17-25 nederlaag tegen Berdos. 

In het begin van de wedstrijd tegen De Blinkert zag het 
er geenszins naar uit dat Casino-ZVM een overwinning 
zou behalen. De Zandvoortse dames moesten even op 
gang komen. De Blinkert nam dan ook vlot een 1-4 
voorsprong. Toen Casino-ZVM eindelijk het ritme te 
pakken had, smolt de voorsprong van De Blinkert als 
sneeuw voor de zon. Vlak voor de pauze trok Casino- 
ZVM de stand gelijk en op slag van rust werd zelfs een 6- 
5 voorsprong genomen. 

In de tweede helft was het betere spel van Casino- 
ZVM. De Zandvoortsen waren inmiddels overgegaan 
van een vijf-één naar een zes-nul verdediging. Deze ver- 
andering werkte goed, waardoor Casino-ZVM geen pro- 
blemen meer kende. Erna van Rhee maakte een zeer 
goede rentree door vijfmaal te scoren. Mede daardoor 
liep Casino-ZVM verder uit naar een 12-7 voorsprong. In 
de laatste vijf minuten geloofde Casino-ZVM het wel, 
zodat De Blinkert de schade kon beperken. De Haar- 
lemsen scoorden nog wel driemaal, doch de 12-10 over- 
winning van Casino-ZVM is totaal niet in gevaar geko- 
men. 

„Ik ben hartstikke tevreden", stelde coach Nicole 
Berkhout. „We mogen niet klagen. Het spel ziet er erg 
goed uit en we staan mooi in de top van het klasse- 
ment". 

Heren 

Het zat Casino-ZVM in de strijd tegen Berdos niet 
mee. Vrijwel elk schot van de Bergenaren was wel raak. 
Doelman Johan Molenaar keepte een zeer ongelukkige 
partij. Berdos nam snel een 1-3 voorsprong, terwijl Casi- 
no-ZVM moeizaam openingen wist te forceren in de 
afweer. Menno Trouw besloot evenwel een fraaie actie 
met een prachtig doelpunt, maar Berdos had meteen 
het antwoord klaar. Via 2-5 liep Berdos verder weg naar 
een 5-9 stand. Wat Casino-ZVM ook probeerde het lukte 
niet het juiste ritme te vinden. Daarbij werden de Zand- 
voorters vele malen door de scheidsrechters teruggeflo- 
ten voor vermeend lopen, waardoor de snelheid uit het 
spel verdween. 

Na een ruststand van 10-16 heeft Casino-ZVM in de 
tweede helft tevergeefs geprobeerd iets aan de achter- 
stand te doen. Berdos speelde een goede partij handbal 
en beantwoordde een door Casino-ZVM gescoord doel- 
punt meteen met een tegentreffer. De Zandvoorters 
bleven knokken voor een beter resultaat maar het zat is 
deze middag niet in. Eindstand 17-25. 

„De jongens bleven er voor vechten", zei coach Joost 
Berkhout. „Maar bijna elk schot was raak. Ook na deze 
nederlaag blijf ik erin geloven. Ik zeg dat het kan in deze 
Klasse, maar we moeten wel punten gaan pakken". 

Doelpunten ZVM, mannen: Kees Hoek 7, Jan van Duijn 3, Menno 
Txouw 3, Guido Wcidema 3, Erwln Spruit 1. Dames: Erna van Rhee 5, 
Margreet Sterrenburg 3, Wendy Verstraten 2, Astrld Molenaar 1, Els 
Dijkstra 1. 
Ton van Hoek winnaar 

Niet zo'n gulle vangst 
voor Zeevisvereniging ZANDVOORT - De eerste 
wedstrijd van 1991 van de 
Zeevisvereniging Zandvoort 
vanuit Scheveningen, werd 
door Ton van Hoek gewon- 
nen. Hij wist in deze wed- 
strijd, waarbij elke deelne- 
mer op de vangst van een gul 
hoopte, wel één van de twee 
gullen, die er gevangen wer- 
den te verschalken. 

De wedstrijd werd, gezien de tijd 
van het jaar, onder zeer gunstige 
omstandigheden vervist. 's Mor- 
gens nog was er een door opvrie- 
zing glad wegdek, maar in de mid- 
dag constant een prachtige zonne- 
tje, waardoor het heerlijk vissen 
was. De organisatie had zich ver- 
keken op het enthousiastme van 
de leden want er waren éénender- 
tig deelnemers. Dat resulteerde in 
een krappe plaats op de boot, 
waardoor er menig keer lijnen uit 
elkaar moesten worden gehaald. 

Dat werd mede veroorzaakt 
door de enorme stroming van het 
vloedgetij, die in Scheveningen 
veel sterker is dan bijvoorbeeld in 
Umuiden. Zelfs met driehonderd gram lood bleef het net niet liggen 
en alle lijnen werden door de ster- 
ke stroming naar achteren ver- 
plaatst. 

Over het algemeen waren de 
vangsten erg magertjes Toch 
werd er ongeveer twintig kilo vis 
gevangen, waarbij vooral de jeugd- 
leden Patnck Haak en Tim Goos- 
sens, met een derde en vierde 
plaats, menig ouder lid deed ver- 
bazen. De tweede plaats was voor 
Mike van der Raadt, die net als de 
winnaar Ton van Hoek een gul 
ving. 

Patnck Haak krijgt een punt 
voor de meeste viscompetitie. 
Punten voor de grootste viscom- 
petitie gingen naar Ton van Hoek 
met een gul van 57 centimeter lang 
en 2115 gram zwaar. Tim Goos- 
sens, met een schar van 30,5 centi- 
meter en 380 gram zwaar, Paul 
Maliepaard met een bot van 43 
centimeter en 765 gram zwaar en 
Fred Ploegman met een wijting 
van 34 centimeter en een gewicht 
van 395 gram vielen eveneens in 
de punten. 

De tweede wedstrijd vanuit 
Scheveningen is op 23 februari 
aanstaande. Goed bridgespel van 
Spier en Veldhuizen ZANDVOORT - De Zand- 
voortse Bridgeclub speelde vo- 
rige week de tweede wedstrijd 
in de derde competitie. In de A- 
lijn hadden de heren Spiers en 
Veldhuizen een goede bridgea- 
vond en toonden aan dat de 
moeilijke spellen goed lagen. 
Met 57,50 procent werden zij 
eerste op de voet gevolgd door 
mevrouw De Leeuw en de heer 
Braun met 56,25 procent. Na 
twee wedstrijden staat laatst- 
genoemd paar aan kop en be- 
zetten de heren Bakker en 
Brandse de tweede plek. 
De dames Van Os en Saueressig be- 
haalden ook deze week een goede 
score. Met 55 procent werden zij eer- 
ste in de B-lijn. Het echtpaar Hoo- Zandvoorters goed op 
dreef in Hoogoventoernooi 

ZANDVOORT - Ben de Vries en Olaf Cliteur zijn uitstekend voor de 
dag gekomen op het snelschaaktoernooi van de Hoogovens in Wijk aan 
Zee. Cliteur handhaafde zich in een sterke groep met een vijftig procent 
score. De Chess speler zorgde meteen in de eerste ronde voor opschud- 
ding door de in de reserve meestergroep uitkomende Marcus uit 
Zwolle te verslaan. Ben de Vries, die iets lichter ingedeeld was dan 
Cliteur, eindigde zelfs zes plaatsen hoger dan zijn teamgenoot en pakte 
de tweeëntwintigste plaats in een veld van vijfenzestig deelnemers. De 
Vries zette een zeer fraai resultaat neer door de eveneens in de reserve 
meestergroep spelende Rus Barsov op remise te houden. 

's Avond namen Hans Drost en Nico Luykx deel aan de simultaan- 
wedstrijd tegen de Hongaarse grootmeester Sax. Op de dertiende set 
was Luykx zo onverstandig om twee zetten te verwisselen, waardoor 
voor hem op de twintigste zet het doek viel. Hans Drost kwam na een 
interessante opening wat in de verdrukking. Ondanks* een moedige 
verdediging verloor hij op de negentiende zet een pion en daarmee 
uiteindelijk de partij. Van der Mei jden blijft 
koploper in competitie ZANDVOORT - In de interne 
dompetitie van de Zandvoortse 
Schaak Club behield Dennis 
vjan der Meijden zijn pas ver- 
worven eerste plaats op de 
rjanglijst. John Ayress kan het 
volgende week Van der Meij- 
qen erg lastig maken aange- 
zien hij op drie punten volgt. 
Ruim twintig schakers namen deel 
aan de strijd in de interne competi- 
tie. De eerste reeks van zestien par- 
tijen is achter de rug. In de volgende 

Politie vindt 
weed-kwekerij 
op zolder 

I ZANDVOORT - Naar aanleiding 
yan een schietpartij in Haarlem 
heeft de politie op 24 januari onder- 
zoek gedaan in een woning in Zand- 
voort. Op de zolder van de woning 
trof zij een weed-kwekerijtje aan. 
Énkele bakken met een lengte van 
zjes meter bij 1,40 meter waren ge- 
vuld met hennepplanten. De bewo- 
ner bleek ook stroom buiten de me- 
ter om te gebruiken. Tegen de man is 
proeces-verbaal opgemaakt. cyclus van vijftien ronden zal er ze- 
ker nog wel het een en ander gebeu- 
ren bij deze spannende competitie. 
De meeste schakers, geplaatst in de 
kopgroep, werkten hun partijen in 
een rustig tempo af. 

Ranglijstaanvoerder v. d. Meijden 
had veel moeite met Berkhout. Na 
ruim twee en een half uur spelen 
was de stand op het schaakbord 
praktisch gelijk. Van der Meijden 
had slechts één pluspion. Uiteinde- 
lijk wist hij met dit kleine voordeel 
toch de partij in winst om te zetten. 
John Ayress, tweede op de ranglijst, 
kon in amper een half uur spelen 
reeds de volledige winst naar zich 
toetrekken. In de nu volgende ron- 
de, die vanavond begint, kan de 
ranglijst wijziging ondergaan. De 
computer zal vermoedelijk John Ay- 
ress tegen Dennis van der Meijden 
laten spelen. De eerste partij, aan 
het begin van dit seizoen, eindigde 
toen voor de met wit spelende Ay- 
ress. 

Uitslagen zestiende rende: Klijn-Scliiltmeij- 
er remise. De Oude-Paap 0-1, Heltkonig-Gor- 
ter 0-1, Van der Metjden-Berkhout 1-0, Ay- 
ress-Roele 1-0, Geerts-Gude 1-0, Lindeman- 
Twlnt 1-0, Termes-Handgraaf 1-0, Kok-Fre- 
derking 1-0, Van Elk-Franck 1-0. De toptien 
ziet er nu als volgt uit: 1. Van der Meijden, 2. 
Ayress, 3. Dambrlnk, 4. Geerts, 5. Lindeman, 
6. Termes, 7. Twlnt, 8. Kok, 9. Franck, 10. 
Berkhout. (ADVERTENTIE) Slecht ter been? 
Maak uw keuze en ga overal heen! Bi] Waaijenberg kunt u alle 

denkbare vervoermiddelen 

en hulpmiddelen vergelij- EP 
ken en testen Speciale " .. , EIJBED ^ 
aanpassingen kunnen rVAAiMnoKKS* 
zonder beperkingen gereali- 
seerd worden Servicepunten 
in heel Nederland. 
Showroom open op werk- 
dagen van 9 CO-1 7 00 uur 
Chess Society haalt hard uit ZANDVOORT - Chess Society 
Zandvoort kan zeer tevreden 
zijn over de start van 1992. In 
de vijfde competitieronde de- 
classeerden de Zandvoortsers 
afgelopen vrijdag het derde 
achttal van de schaakclub 
Heemstede met de welspre- 
kende cijfers 6-2. Zijn het 
meestal de topborden van 
Chess, die het meest produc- 
tief zijn, ditmaal waren het de 
borden vijf tot en met acht 
waar de badgasten tot een sco- 
re van honderd procent kwa- 
men. 

Ondanks dat de uitslag anders doet 
vermoeden, begon Chess, de wed- 
strijd tegen hekkensuiter Heemste- 
de helemaal met zo voortvarend. 
Het leek erop dat Kees Koper op het 
vijfde bord reeds na, tien zetten ho- 
peloos verloren stond, terwijl op de 
andere borden weliswaar soms enig 
voordeel maar nog geen duidelijke 
winstkans te bespeuren was. 

Rond half elf werden de zaken in- 
eens een stuk duidelijker. Op het 
zesde bord had Peter van de Beek zijn tegenstander op slinkse wijze 
van de dame beroofd en daarmee 
verdiende Chess het eerste punt. 
Ook op het derde bord was de situa- 
tie comfortabel. Hans van Brakel 
stond bij de tijdcontrole een stuk 
voor en de overwinning kon hem 
niet meer ontgaan. 

Oerang-oetan-opening 

Op het achtste bord debuteerde 
Nico Luykx. De 47-jarige Zandvoor- 
ter, die het wedstrijdschaken 25 jaar 
geleden liet voor wat het was, dwong 
in zijn eerste optreden zijn tegen- 
stander vanuit een sterke 'oerang 
oetan-opening' op de knieën en kon 
de partij zelfs met mat beëindigen. Externe competitie 

ZANDVOORT - Volgende week 
maandagavond treedt het eerste 
achttal van de Zandvoortse Schaak 
Club aan voor de vijfde externe com- 
petitiewedstrijd. Het Zandvoortse 
team reist dan af naar Hillegom 
waar het vierde team van De Uil de 
tegenstander zal zijn. Toen op het zevende bord ook voor- 
zitter Hans Drost wederom won 
leek de zaak met een 3-0 voorsprong 
bekeken. Ook nu speelde de Chess- 
voorzitter een uitstekende partij. 
Drost mag zich met een score van 
vier uit vijf tot de toppers rekenen. 

Op het eerste bord kreeg Chess 
Society echter een tegenslag te ver- 
werken. Ben de Vries overschreed in 
gewonnen stelling de bedenktijd en 
verloor daarmee voor het eerst dit 
seizoen. Toen Kees Koper echter 
zijn volledig verloren staande partij 
toch verrassend won, was er geen 
vuiltje meer aan de lucht. Bij een 4-1 
voorsprong bood Ton van Kempen 
in een gelijkwaardige stand meteen 
remise aan, wat zijn tegenstander 
accepteerde. Ook de tegenstander 
van Hans van Brakel zag in dat ver- 
der spelen geen zin had. 

Olaf Cliteur was de enige, die nog 
achter het bord zat. In een aanval- 
lende partij haalde Cliteur in een 
zeer kansrijke stelling de tijdcontro- 
le. Gezien de stand van de wedstrijd 
kon de Zandvoorter zonder pro- 
bleem remise geven, waarmee de 
eindstand op maar liefst 6-2 voor 
Chess Society werd bepaald. gendijk werd goede tweede. Dit paar 
staat, na twee wedstrijden, eerste, 
gevolgd door de dames Van Os en 
Saueressig. In de C-lijn behaalden 
de dames Berkhemer en Verhage 
een bijzonder goede score van 64,29 
procent, waarmee zij de rest van 
deze lijn ver achter zich lieten. 
Tweede werden de dames Van Beek 
en Stocker. De dames Berkhemer en 
Verhage voeren nu de C-lijn aan en 
worden gevolgd door de dames Van 
Beek en Stocker. 

Het echtpaar Ovaa speelt al gerui- 
me tijd in de D-lijn, maar doen er 
alles aan om te promoveren. De laat- 
ste speelavond droeg daar goed aan 
bij, want dit paar werd eerste. De 
dames Kalff en Polm probeerden 
het al eens eerder in de C-lijn het- 
geen toen mislukte. Aan promotie 
wordt nu weer gewerkt, gezien de 
behaalde tweede plaats. Aan V 
staan de dames Rudenko en Rudo*- 
phus, gevolgd door de dames Kalff 
en Polm. Inlichtingen bij de wed- 
strijdleider de heer H.Emmen, tele- 
foon 18570 (alleen 's avonds). 

Jeugdschaak 

ZANDVOORT - De Zandvoortse 
schaakjeugd speelde vorige week de 
zeventiende ronde van de interne 
competitie. Na verwerking van alle 
uitslagen blijft Florian van der 
Moolen met slechts een half puntje 
voorsprong op Thomas Hesse de 
ranglijst aanvoeren. Vanavond vindt 
vanaf zeven uur de tweede instruc- 
tieavond voor de jeugd plaats. Onder 
leiding van John Ayress en Dennis 
van der Meijen volgen de jeugdleden 
van de Zandvoortse Schaakclub 
schaaklessen om in mei aanstaande 
daarvoor een examen af te leggen. 
Voor drie a vier adspirant-schakers 
is er nog gelegenheid om deze lessen 
te volgen. Informatie hierover is te 
verkrijgen via de telefoonnummers 
02507-13224 of 14120. Ook kan een 
bezoek aan het Gemeenschapshuis 
worden gebracht, op donderdag- 
avond zeven uur. 

De volledige ranglijst ziet er als volgt uit: 1. 
Florian van der Moolen, 2. Thomas Hesse, 3. 
Henk Wiliemse, 4. Nanouk Marquenie, 5. 
Rebecca Wiliemse, 6. Bas van der Meij. 7. 
Bart Timmermans. 8. Niels Filmer, 9. Marti- 
ne Botman, 10. Jan Koning, 11. Rcmco de 
Roode, 12. Shanna Paap, 13. Mare Habets, 14. 
Dominic Hoogendijk. Zandvoorts 
Nieuwsblad ZVM-zaterdag 
oefent tegen 
Zandvoort'75 

ZANDVOORT - Volgende week 
dinsdagavond oefenen de teams van 
Zandvoort'75 en Zandvoortmeeu- 
wen (zaterdag) tegen elkaar. Op het 
goed verlichte veld van Zandvoort- 
meeuwen, in het voormalige circuit- 
terrein, ontmoeten de Zandvoortse 
teams elkaar om kwart over acht. 
Zandvoort'75 voert op dit moment 
de ranglijst aan m de derde klasse 
KNVB terwijl Zandvoortmeeuwen, 
goede middenmoter is in de vierde 
klasse KNVB. Hans Winter zal als 
scheidsrechter optreden. 

Klaverjassen bij 
Zandvoortmeeuwen 

ZANDVOORT - Aanstaande vrij- 
dagavond organiseert Zandvoort- 
meeuwen de maandelijks koppel- 
klaverjaswedstrijd. De opbrengst 
van deze kalverjasavonden komt ten 
goede aan de jeugd. Ook deze keer 
zijn er fraaie prijzen te verdienen. 
De strijd begint vrijdagvond om acht 
uur en vindt plaats in het fraaie 
clubhuis van Zandvoortmeeuwen in 
het voormalige circuitterrein. De in- 
schrijfkosten bedragen zeven gul- 
den per koppel. Sportagenda 

VOETBAL 
Zaterdag: Zandvoort'75 - Jong Hol- 
land 15.00 uur, terrein v.m.circmt- 
terrein. 

Velsenoord - Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur, te Velsen. 
Zondag: NAS - Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur, te Halfweg. ZAALHANDBAL 
Zondag; Spartanen 
heren 14.40 uur. Casino-ZVM BASKETBAL 
Zondag: Rebound'84 - Lions junio- 
ren 16.00 uur, te Schagen. 

ZAALVOETBAL 
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
18.15 uur Zandvoort'75 - TYBB D- 
jun., 19.00 uur Zandvoort'75 - DIO B- 
jun., 19.45 uur TZB - De Meer, 20.40 
uur Nihot/Jaap Bloem Sport - BSM 
dames, 21.25 uur Zandvoort Noord 7 
- BSM 6, 22.10 uur Zandvoort Noord 
6 - Kalmthout 4. 

Maandagavond in de Pellikaanhal: 
20.45 uur Bad Zuid/ZVN - Kalm- 
thout, 21.35 uur TZB 2 dames - 
Sand'84 2, 22.20 uur Zandvoort- 
meeuwen 2 - Car.Snoeks 2. 

Man steelt geld 
uit pompstation 

ZANDVOORT - Een 54-jarige man 
uit Duitsland werd op 21 januari om- 
streeks kwart over een aangehouden 
nadat hij geld uit een benzinepomp- 
station aan het Burgemeester van 
Penemaplein had weggenomen. De 
man bleek tevens in het bezit te zijn 
van een auto die in Duitsland ver- 
duisterd was. Het voertuig bleek 
zwaar verwaarloosd te zijn, mede 
doordat de man de auto kennelijk 
als zijn woning beschouwde. Hij is 
voor onderzoek in de cel gezet. 

Inbraak in 
sportcomplex 

ZANDVOORT - Bij een inbraak in 
een sportcomplex in het binnencir- 
cuit op 21 januari, werden een stere- 
oinstallatie, een onbekend geldbe- 
drag en sigaretten weggenomen. 
Ook enkele speelautomaten moes- 
ten het ontgelden. Na vernieling van 
de geldlade werd het daarin aanwezi- 
ge geld weggenomen. De dieven kwa- 
men in het pand na het stukmaken 
van het raam. ZANDVOORT - Alleen de da- 
mes van basketbalvereniging 
The Lions behaalden afgelo- 
pen zaterdag een overwinning. 
De reserves van Exercitia wer- 
den gewoon weggespeeld: 73- 
29. De heren hadden meer uit 
de wedstrijd tegen HOC kun- 
nen halen. Nu werd onnodig 
met 64-69 verloren. Het talent- 
rijke jongens junioren team 
leed eveneens een kleine ne- 
derlaag. Lisse bleek wat gerou- 
tineerder en won met 57-68. 

In de beginfase leek het mannen- 
team van Lions op een gemakkelijke 
overwinning af te stevenen. HOC 
werd met snel basketbal naar een 20- 
7 achterstand gespeeld. De Zand- 
voorters konden het hoge tempo 
niet vasthouden, mede omdat HOC 
steeds meer greep op de strijd kreeg. 
In de volgende vijf minuten wist 
Lions slechts vier punten aan het 
totaal toe te voegen. HOC daarente- 
gen, kwam geheel in de race, via een 
aantal fraaie driepunters: 24-27. Het 
was een wat wisselvallige partij bas- 
ketbal, aangezien de volgende fase 
weer voor Lions was. De Zandvoor- 
ters bepaalden de ruststand op een 
34-29 voorsprong. 

Herstel 

Ook in de tweede helft periodes, 
die dan weer voor HOC waren en 
dan weer voor Lions. HOC startte 
goed en kwam op een 36-37 voor- 
sprong. Lions herstelde zich op- 
nieuw en pakte een 46-42 voor- 
sprong. 

Lions probeerde verwoed de voor- 
sprong vast te houden, maar het 
toch iets nauwkeuriger spelende 
HOC wist de partij opnieuw een 
wending te geven: 51-57. In de slotfa- 
se gaf coach Johan Beerepoot op- 
dracht over te gaan op een pressing. 
Het lukte Lions echter niet aan de 
nederlaag te ontkomen: 64-69. Minimaal verlies voor Lions 
e De Lions-heren hadden meer uit de wedstrijd kunnen halen, maar helaas Foto Bram Sliinen „We hebben de strijd een paar 
keer in handen gehad", meende 
coach Johan Beerepoot. „De teams 
waren gelijkwaardig, alhoewel HOC 
een rebound overwicht had door 
meer lengte in de ploeg. Toch draai- 
en we dit seizoen best aardig. Ik heb 
goede hoop dat we als middenmoter eindigen". Tegen Lisse heeft Lions 
het niet kunnen bolwerken. Het ge- 
mis van de geblesseerde Alain Kroe- 
se woog te zwaar. Alhoewel Lions de 
gehele wedstrijd tegen een achter- 
stand aan keek, kan gesteld worden 
dat de beginfase funest geworden is. 
Een nerveuze start leverde Lions, na tien minuten, een 11-24 achterstand 
op. Een hardwerkend Lions heeft 
geprobeerd de strijd een ander aan- 
zien te geven, maar de pupillen van 
coach Rob Benjamins bleven steken 
op een 27-32 achterstand bij de rust. 

In de tweede helft lukte het Lions niet om de achterstand geheel weg te 
werken. Het verschil bleef steeds 
rond de vijf punten hangen. In de 
slotminuten heeft Lions middels 
een press tevergeefs gepoogd de ne- 
derlaag te ontlopen. Een moegestre- 
den Lions werd toen door Lisse naar 
een 57-68 nederlaag gespeeld. 

„We hebben toch wel kansen ge- 
had", vond coach Rob Benjamins. 
„Lisse was wel een uitgebalanceerd 
team, maar toch had het gekund. 
Onder het bord misten we te veel 
kansen. De bal wilde er vaak niet 
in". 

Dames 

Tegen het tweede team van Exer- 
citia heeft Lions geen enkel pro- 
bleem gekend. Tot aan de zevende 
minuut waren de partijen redelijk in 
evenwicht (7-6), maar nadien was 
het Lions dat de boventoon voerde. 
Met snel gelopen breaks en een goed 
schot werd Exercitia op een 19 6 
achterstand gezet. De Zandvoortsen 
hadden de smaak te pakken en wal- 
sten over E::ercitia heen, ruststand 
35-16. 

De strijd was reeds beslist, maar 
Lions bleef geconcentreerd de bal 
rond spelen. Door de door Lions ge- 
hanteerde press leed Exercitia veel 
balverlies waarvan goed gebruik 
werd gemaakt. De ene na de ander 
bal vloog door de ring, waardoor 
Lions op een fraaie eindscore kwam 
van 73-29. 

Een tevreden coach Rob Benja- 
mins constateerde na afloop: „Het 
spel begint de vormen aan te nemen, 
zoals ik dat graag zie. De laatste we- 
ken gaat het erg goed, mede door de 
scherpe trainingen. Er kan dit sei- 
zoen nog veel bereikt worden". 

Topscorers Lions dames: Elles Bruinsma ld, 
Stmone van der Bergh 12, Ingrid Auraas 11. 
Jongens: Martin van der Aar 19, Kobin Keiier 
14. Heren: Jeroen Gaus 18. Vincent Telling 
18. Jeroen \an Galen 11. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992 S-Xv QUEENIE BtSTAURANÏ Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort 
Telefoon 02507 - 1 3599 vraagt: interieurverzorgster 

voor enkele ochtenden per week. 

Inl.: Mevr. Holleman Fa. Frank 

Dakbedekkings- 
bedrijf 

Gespecialiseerd 
in alle soorten 

dakbedekking, 
leien, pannen, 
zink- en platte 
daken. 

Tevens rep. van 
dakgoten. 

Ook voor 

timmer-, voeg- en 

stukadoorwerk. 

Tel. 02507-30890 
023-343542 Autorijschool 
Phil Waaning 

Ook voor 

• Senioren- 
training 

• Overwinnen 
angstgevoelens 

Kostverlorenstr.70 

2042 PK Zandvoort 

Tel. 12071 Bruiloft 

Party 

Bedrijfsfeest 

Partycentrum Soc. 

De Manege 

is v.a. 1992 gen. 

vernieuwd om ieder 

feest tot 350 pers. 

perfect te kunnen 

org. 

Vr. vrijbl. docum. of 

bel Zandvoort 

02507-16023 THUISWERK? 

Blijvende bijverdienste met 

oplopende aantrekkelijke 

honorering 1 

Voor min. 5 en max. 10 uur per 
week voor een overtuigd 

TELEFONISCH 
VERKOPER (M/V) 

Na een interne training legt u 

telefonisch contact met 

potentiële klanten' 

Bent u geïnteresseerd? 

Heeft u mm een middelbare 

opleiding, belt u dan voor meer 

informatie of een (vri|bhjvende) 

afspraak in Amsterdam naar: 

Tel 01828-11366" op 

werkdagen van 13 00-18 00 uur. 

Financial Alert B.V., 

Zuidkade 110, 2741 JG 

Waddinxveen. ^^ÖRRÜSGHÖÖL VOORJAARS- 
AANBIEDING Tift&röBRiatEs-. 1e 5 lessen a ƒ32.50 
Vervolglessen ƒ45.00 
Les met Suzuki 450 cc StBEtgNU! 02507-14420 , TROELST RASTRA AT 34 

ilïHHffli 
Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 
Wij zijn dagelijks 
geopend voor in- 
en verkoop; ook 
voor inzending 
goederenveiling. Inl. 12164 
Gasthuisplein JÊÊw/RENE MEIJER 
/ / SPECIAALVLOEREN 

HURK- LAMINAAT- PARKET- NATUURSTEENTAPIJT m Nèt even anders 

B 
■ 

ï Kennemerlaan 167 

a Umuiden, tel. 02550-36565 Zwevend kurk 

vier dessins 
compleet afgewerkt 

97,50 m 2 

10 JAAR SLIJTGARANTIE RENE MEIJER 

SPECIAALVLOEREN 

Ook voor al uw 
vloeronderhouds- 
middelen Geopend: 

Maandag 

Dinsdag t/m vrijdag 

Zaterdag 

Donderdag koopavond 13.00-17.30 uur 
09.30-17.30 uur 
10.00-17.00 uur 
19.00-21.00 uur 
DIT WEEKEND: 

Taart Maison 7.75 
Notenknar 

van 4.60 voor 4.10 -Q,ckte jiakker ^alk 

HOGEWEG 28, TEL. 12989 

PDME-I80 

Videoband, 
per stuk 7.99 
Grundig kleuren TV 

P37-540 T *37 cm flatsquare beeldbuis 
*49 voorkeuzezenders + 1 AV kanaal "teletekst ' 
*on-screen display "meervoudige taalkeuze 
"aansluiting voor scart en hoofdtelefoon. 
699.- 
i i iimiiiiii ii niiiniiiUMi 

1 
Sony kleuren TV 

KV-X21 31 D "54 cm flatsquare Black Trinitron 
beeldbuis *2x scart 'teletekst *30 voorkeuze- 
zenders *hi-fi stereo versterker *luid-sprekers 
aan de zijkanten van het toestel. 1599.- Aristona kleuren TV 

63KD9617*63 cm flatsquare beeldbuis "stereo 2x 

20 Watt muziekvermogen *6Ö voorkeuzezenders 

"on-screen display "teletekst "taalkeuzeschakéaar 

*sleeptimer "mcl. afstandsbediening. 1399.- IH*. % .*.*■*♦»*♦*■ *J Multitech kleurenTV 

KT8129 *51 cm beeldbuis *30 
voorkeuzezenders "autocratische 
zenderzoeker "audio/video ingang 
"incl. afstandsbediening. Akai videorecorder 

VS 965 *hi-fi stereo "DX-3 koppen 

"hyperband tuner "quick response 

systeem *60 voorkeuzezenders "timer 

8 programma's/365 dagen "incl. 

afstandsbediening 
met LCD display. 599; 

Hffiiaaifl il JVC videorecorder 

HR DX 20 "1 jaar/8 opnamen programmeerbare /[( 
timer "geheugen voor 48 voorkeuzezenders / ([ 
"overblijvende bandtijd in display "stilstaand 
beeld/pauze/beeld voor beeld "shuttle search 
"electronisch kinderslot. 


Philips 
radiorecorder 

AW 7092 'dubbel cassettedeck met high 

speed dubbing 'tuner FM'stereo MC en LG 

'continuous play Akai 
miniset 

MX90 *2x25 Watt versterker "dubbel 
cassettedeck met Dolby B "synthesizer/tuner 
* 1 9 voorkeuzezenders *CD-speler 1 6 num- 
mers programmeerbaar *incl afstands- 
bediening en boxen 
Sony 
midiset 
Precise DS0S '2 x 90 Watt versterker 
*7-bands equalizer 'tuner met 30 voor- 
keuzestations en sleeptimer 'dubbel cas- 
settedeck met quick reverse en Dolby B/C 
'programmeerbare CD-speler 'incl af- 
standsbediening en 3-weg luidsprekerboxen. Sharp 
electronische organizer 

1Q-8300 "grote display "qwerty toetsenbord 

'128 Kb geheugen 'compatible met PC's en 

andere orgamzers *o.a kalender, dag/week 

planner, agenda, telefoonlijst en nog veel 

meer 'uitwisselbare IC kaarten voor 

uitbreiding. Trust 
minitower 

286/16 "AT personal computer in minitower 
model "80286 processor "kloksnelheid 16 
MHz '52 Mb harddisk. 5.2S" (1.2 Mb) en 
3.5" (1.44 Mb) diskdrive .,_ , 

'VGA videokaart (256 Kb) , '^Vf ftï\ 

"AT 101 toetsenbord *> IL' J C X 

"compleet DOS 5.0 Engels 

'PCM en PC Koop 'ne " SS 

bevestigen de prima 

kwaliteit van Trust. Minolta 
compactcamera 

AF Zoom 65 "zoombereik 38-65 mm 
'autofocus "geprogrammeerde automa- 
tische belichting 'automatische ingebouwde 
flitser 'automatische DX-film instelling 
"LCD-scherm. 'O^lr^ ^iSi^ ^^'-^'ÉQaPyjr Samsung 
magnetron RE738TC '750 Watt 'inhoud 32 liter 

*5 standen 'timer dmv digitale tiptoetsen 

'uitneembaar glazen plateau Rowenta 
koffiezetapparaat 

FC '14 kopjes 'uitneembare zwenkfilter 
'nadruppelbeveiligmg 'inwendige water- 
indicator. 
Tefal 
stoomstrijkijzer 

1418 'controlelampje 'waterniveau aan- 
duiding 'snoerlengte 2 meter '.beveiligd 
tegen t r' tr- Braun 
keukenmachine 

UK1 1 "460 Watt "veiligheidsvergrendeling 
'2 continue ; ïomentschakelaar 

incl dive-se 
sseccoires. Blue Air 
wasautomaat 

WL 875 'capaciteit 4.5 kg wasgoed 

'16 wasprogramma's 'centrifugeert 800 

t.p.m. "r.v.s. trommel 'regelbare 

thermostaat 
»» 'E-knop. 
Bosch 
condensdroger 

WTL4510 "capaciteit S kg 'extra grote 
vulopening '8 droogprogramma's *r v.s 
trommel met bmnenverlichting 'twee- 
voudige electronische vochtmeting. 
ïllti 
Dixons Totaal behoort tot de Dixonsgroep Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari I992, zolang de voorraad strekt 
Prijs- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde in contanten Amstelveen (Centrum) 

Galerij 110,020-6479466 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI '1992 Pöstzegelmiddag in 
Gemeenschapshuis 

ZftNDVOORT - De Zandvoortse 
Pos'tzegelclub houdt zaterdag 1 fe- 
bruari een postzegel-verzamelbeurs 
in liet Gemeenschapshuis, in de L. 
Dayidsstraat te Zandvoort. In tegen- 
stel|ing tot de clubavonden, vindt de 
beujrs overdag plaats en wel 's mid- 
dags van 12 tot 17 uur. Belangstel- 
lenden kunnen er van alles dat met 
de iostzegelhobby te maken heeft, 
vinden, zoals postzegels, poststuk- 
ken! en brieven. Ook zijn er tafels 
waa'raan geruild kan worden. Voor 
inlichtingen of reserveringen kan 
men bellen: tel. 16061 of 16456. Ove- 
rigens kan men een dag eerder ook 
al terecht bij de Postzegelclub. Deze 
houdt vrijdag 31 januari haar maan- 
delijkse clubavond, eveneens in het 
Gemeenschapshuis, aanvang 19.00 
uur. 

Dances with wolves 

Wijkcentrum 't Stekkie, Celsius- 
straat 190 Zandvoort-Noord, draait 
vrijdagavond 31 januari de film Dan- 
ces with wolves. Een regiedebuut 
van acteur Kevin Costner, dat als 
een bom insloeg. De film werd be- 
kroond met zeven Oscars, onder an- 
derevoor Beste Film en Beste Regie. 
Het verhaal gaat over luitenant John 
Dunbar, die na de Amerikaanse Bur- 
geroorlog in z'n eentje een vooruit- 
geschoven legerpost moet bezetten. 
Het kamp blijkt niet meer dan een 
venallen hut, middenin het land 
van de Sioux-Indianen. Dunbar 
zoett kontakt met de Indianen en 
raakt diep onder de indruk van hun 
levenswijze. Langzamerhand accep- 
teren zij hem als lid van de stam. De 
film is toegankelijk voor bezoekers 
vanille leeftijden. Aanvang 20.00 
uur, Entree vijf gulden of - op ver- 
toon van lidmaatschapskaart - 2,50 
gülcen. Bluessessions 

In de Haarlemse Jazzclub, Groot 
Heügland 37, Haarlem, worden zon- 
dag) gratis toegankelijke bluesse- 
siors gehouden. Deze beginnen om 
13.0) uur. Vrijdag en zaterdag zijn er 
ook optredens in de jazzclub, aan- 
vanr 22.00 uur. Vrijdag de band Fra- 
-Fra Sound, met een 'fusie' van jazz, 
Afrc-Caraïbische en Surinaamse ge- 
ïmproviseerde muziek, entree 12 
giilcen (CJP 9,- en HJC-leden 7 gld.) 
Zaterdag een uurconcert met Ga- 
bansa (voorheen Sweet Briars Big- 
banl) met latin-jazz, entree gratis. TJZ kust O 
I C keur OL 

tips & suggesties 

Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort 

UITGAANSTIPS Korte tips Restaureren en conserveren 
in het Frans Halsmuseum 

Elke zondagmiddag om half twee wordt in het Frans Halsmu- 
seum in Haarlem een rondleiding gegeven over het restaureren 
en conserveren dat in dit museum wordt gedaan. De rondleidin- 
gen zijn gratis voor de museumbezoeker. 

Een en ander maakt deel uit van de tentoonstelling 'Terugkeer van de 
Meesters, restaureren en conserveren in het Frans Halsmuseum'. Deze 
houdt verband met de restauratie van een groep zestiende-eeuwse Haar- 
lemse schilderijen, die drie jaar in beslag heeft genomen. Het betrof de 
zijluiken van een altaarstuk voor het gilde-altaar in de Bavokerk, vervaar- 
digd in 1546 door Maarten van Heemskerck, in opdracht van het Drape- 
niersgilde. Na de hervorming kwamen de luiken in het bezit van het 
stadsbestuur. Cornelis van Haarlem maakte in 1591 een nieuw middenstuk. 
Het drieluik kwam te hangen in het Prinsenhof, het huidige stadhuis van 
Haarlem. Op de tentoonstelling is ook aandacht voor twintig andere schil- 
derijen en kunstvoorwerpen (o.a. sleden, klokken, scheepsmodel) die de 
afgelopen vijf jaar zijn bewerkt. Daarnaast worden stukken getoond, die 
nog hard aan restauratie toe zijn, waaronder een achttiende-eeuws poppen- 
huis en een zeventiende-eeuws tapijt. Daaraan is te zien, voor welke proble- 
men de restaurateurs soms komen te staan. Verder aandacht voor de 
manier waarop het 'klimaat' optimaal wordt gehouden. 

Groot Heiligland 62, Haarlem. Entree 4,50 gulden. Kinderen 10-17 
jr./CJP/65+: twee gulden. Kinderen onder 10 jaar gratis. Te zien t/m 26 april 
1992, open maandag t/m zaterdag 11-17 uur, zon- en feestdagen 13-17 uur. 
• Ella Hendriks, hoofd van het restauratieatelier van het Frans Halsmu- 
seum restaureert de dij van Ceres, op het schilderij 'De bruiloft van Peleus 
en Thetis', van Cornelis van Haarlem. • Het Patronaat, Zijlsingel 2, Haar- 
lem: vrijdag 31 januari Spo Dee O 
Dee, Amsterdams roek-trio, aan- 
vang 21.45 uur, entree 10 gulden, met 
CJP/P-pas 7,50. Zaterdag 1 febr.: All 
Tomorrow's Parties, de traditionele 

- verrassende - opening van de nieu- 
we maand, aanvang 22.00 uur, entree 
8,50/6,-. Dinsdag 4 febr.: Magnapop 
(Ein Abend in Haarlem), Support 
Hallo Venray, aanvang 2 1.45 uur, en- 
tree 10,-/7,50 gulden. Voorverkoop 
Toneelschuur en VVV-kantoor in 
Haarlem. 

• Zandvoorters en hun hobby. Ten- 
toonstelling tot en met 9 februari in 
Cultureel Centrum Zandvoort, Gast- 
huisplein 9b: verschillende kunstui- 
tingen van Zandvoortse ingezete- 
nen. In de videokamer is een film te 
zien over de voormalige 'blauwe 
tram' die tussen Zandvoort, Haar- 
lem en Amsterdam reed. De tramlijn 
is in 1957 opgeheven. 

• Openbare Bibliotheek Zandvoort, 
Prinsesseweg 34, expositie Hilly Jan- 
sen (uit Zandvoort) gedurende de 
maand februari. Met o.a. kinder- 
portretjes en opvallende vrouwenfi- 
guren, 'verweven' met exotische die- 
ren. Hilly Jansen kreeg haar eerste 
schilderlessen van oom Kees Man- 
ders. 

o Atelier Paulus Loot, gevestigd Bou- 
levard Paulus Loot 21, geopend op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur: grafisch werk, collages en 
mengtechnieken met felle kleuren 
en teksten van Anne Frydrychowicz, 
tentoonstelling tot 1 maart '92. 

• Holland Casino Zandvoort: ten- 
toonstelling schilder Gerard van Ier- 
sel, tekeningen en etsen. Dagelijks 
van 14.00 tot 02.00 uur. 

• Zondag 2 febr. 14.00 uur: architect- 
/stedebouwkundige Lucien Kroll uit 
België geeft lezing over zijn ontwerp 
voor een woonwijk in Alphen a/d 
Rijn, waarin het milieu centraal 
staat. Architectuur Bouwhist. Cen- 
trum, Groot Heiligland 47 Haarlem, 
entree 3,50 gulden. 

• Zondag 2 febr. 14.30 uur: toneel- 
voorstelling voor kinderen v.a. 9 
jaar, in Toneelschuur Haarlem, 
Smedestraat 23. 'Vriendschap' staat 
centraal in fragmenten uit het leven 
van kinderen en ouders uit Zweeds 
dorpje Seppan. 

• Spitsbergen, tentoonstelling die 
t/m 9 februari een beeld geeft van de 
walvisvaart op Spitsbergen. Pieter 
Vermeulen Museum, centrum voor 
natuur- en milieu-educatie, Moer- 
bergplantsoen 20, IJmuiden. Tel. 
02550 - 36726. Open ma t/m vrij. 09.30 

- 17.00 uur, zondag 11 - 17 uur. Josina van de Endeschool ---- - ... .S&pt** 
Dne week een foto uit 1951 van de Josina van de Endeschool, ingezonden onderaf): onb. (2x), Maria van Wilpen, Joke de Muinck, Lien Brugman, onb., 

door Joke de Muinck. onb., Marco van Gennip. Derde rij: onb., Lenie Schuiten, Joke Bol, onb, Anke 

Onderste rij (v.l.n.r.): Fred Schilpzand, Ben v.d. Mije, Guido Meyer, Flip van Sluisdam, onb., Odilia Ruckert. Bovenste rij: Hans Kerkman, Jan Bakker, 

Helderman, Pieter de la Court, Eddy Kransen en Jacob Koning. Tweede rij (van onb. (4x), Hans Nooy en Jan Pel. Moet die kermis in het dorpscen- 
trum er nu komen of niet. Ik stel u 
deze vraag niet om u te laten beslis- 
sen over deze heikele zaak. Zeker 
niet. Immers, als dat het geval was, 
dan kwamen we nooit tot een ver- 
gelijk. Het verleden heeft dit maar 
al te vaak aangetoond. Wat door de 
één hoogst wenselijk wordt geacht, 
wordt door een ander hartgrondig 
verfoeid. Kijk maar naar de recla- 
meborden, het Gran Dorado-park, 
de voorgenomen bouw in 'De 
Zuid', de nota Verkeerstructuur en 
de verschillende evenementen. Al- 
tijd zijn er wel bewoners die 'tegen' 
zijn. 

De spreuk boven de schouw in de 
raadzaal spreekt mij derhalve erg 
aan. „Alle man van pas te maken, 
en door iedereen bemind, zijn d' 
onmogelijkste zaken, die men in de 
wereld vindt". Een veelzeggender 
spreuk is voor deze badplaats niet 
denkbaar. Wij hebben een gemeen- 
tebestuur. Gelukkig maar dat de 
uiteindelijke beslissingen op het 
raadhuis worden genomen. Zou 
dat niet het geval zijn, dan vrees ik, 
dat binnen korte tijd de ene helft 
van onze bevolking door de andere 
helft zou zijn uitgeroeid. Zo werkt 
dat in een badplaats als Zandvoort. 

Publiekstrekker 

Terug dus naar de kermis. Vori- 
ge week was ik in het raadhuis bij 
een informatieavond over dit on- 
derwerp. Zoals handhaafd. U ziet, er kan haast 
niets mis gaan. Slechts een stuk of 
drie buurtbewoners bleken na af- 
loop nog steeds moeite te hebben 
met de beslissing van het gemeen- 
tebestuur. Zij kunnen zich echter 
troosten met de gedachten, dat, 
mocht het echter uit de hand lo- 
pen, er volgend jaar geen kermis 
meer in Zandvoort zal zijn. Geluk- 
kig hebben we daar nog opoe. Haar 
Zandvoorts commentaar over dit 
onderwerp wil ik u ook nu weer 
niet onthouden. 

Piggelmee 

Meraekelse ambisies worre 
ehusselt, daer heb je die Henn 'n 
okkelair en 'n arre pet 'ekraigt en 
gaet hum ook in Haerlem bai de 
mugge kaanebislopers klemme om 
derloi wiele kwakke. Dat is har- 
stikke toeristvriendelijk en dan 
kenne wai deuse seumer op 't swar- 
rete veld kerremis houwe. Das fain 
veur de maissies om te swiere en 
veur de j onges is dat ook fain want 
de phesie is in Haerlem en Bloeme- 
dael. Leefbaar sanfert heb ik niet 
'ehoord en as 't van Paula mag, 
vindt Rob de burgervaer 't hille- 
gaer bestig. Allienig ien klain din- 
getje heb ik nou niet kenne vatte, 
der kom kerremis, en 't Tropicana- 
-feest gaet gien twie maer drie dae- 
ge voort. Iene Drent, of hoe die 
vent ook mag hiete, gaet dat orga- 
nisere heb ik van Harrie Loiebol.se u weet, heeft het 
gemeentebe- 
stuur besloten 
de kermis weer 
terug naar het 
centrum te ha- 
len. Als je je oor 
zo te luisteren 
legt, dan blijkt 
dat het meren- 
deel van de 
Zandvoortse be- 
volking voor dit 
plan is. Buiten 
de honderddui- 
zend gulden die 
dit evenement - 
de gemeente op- ——^——— 
levert, vindt men over het alge- 
meen dat een dergelijke publieks- 
trekker op die plaats, zeker in het 
hoogseizoen niet misstaat. Maar, 
maak dat de buurtbewoners maar 
eens wijs. Het zal je maar gebeuren 
datje negen dagen lang een batterij 
botsauto's voor je deur gestatio- 
neerd krijgt. Of wat te denken van 
van een reuzerad, een oliebollen- 
kraam of een spookhuis. Als bewo- 
ner van 'elders' kun je er om la- 
chen. Zo gauw je echter zelf met 
dergelijke attributen voor je deur 
geconfronteerd wordt ga je wel an- 
ders piepen. Terecht maken som- 
mige buurtbewoners om het Zwar- 
te Veld en aan de Prinsesseweg 
zich nu al ongerust over dit op han- 
den zijnde evenement. ter. Over deze man verder niets 
dan goeds. Hij doet zijn best. Toch 
bevreemdt het mij, dat in de laatste 
jaren er al enkele voorzitters en 
andere leden zijn opgestapt, bijna 
de helft van het totale ledenbe- 
stand. Het gerucht gaat dat sommi- 
gen van hen van plan zijn, een nieu- 
we vereniging op te richten. 

Ik heb 'De Wurf' altijd be- 
schouwd als het visite-kaartje van 
ons dorp. Het zou toch doodzonde 
zijn als ook deze vereniging ter zie- 
le zou gaan. Misschien maak ik mij 
voor niets ongerust. De tijd zal het 
leren. 

Alternatief 

Ik heb een primeurtje voor u. 
Sinds eergisteren heeft Zandvoort 
er een attractie bij. Eigenlijk 
mocht dit nog niet in de openbaar- 
heid. Maar, zoals u wel weet, kan ik 
het niet laten mijn collega-verslag- 
gevers voor te zijn. Mijn primeur 
betreft ditmaal een koekje. Een 
koekje van eigen deeg nog wel. Wat 
is er aan de hand vraagt u zich 
wellicht af. Welnu, zoals u weet, 
hebben wij sinds enige tijd een 
nieuwe gemeentevoorhehter. Een 
doctorandus nog wel. Snelders 
heet hij van achteren en Egon van 
voren. Naar ik heb vernomen komt 
hij uit de buurt van Leiden. De uni- 
versiteitstad bij uitstek. Kwaliteit 
verloochent zich niet. Dat bleek af- 
gelopen dinsdag tijdens de maan- 
delijkse ge- 
gseaoor 
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het 

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of 
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. 

Men kan ook bellen: 12066 of 17166. Begrip Hoewel, tien opposanten tijdens 
deze informatieavond geeft toch 
enigszins te denken. Voor burge- 
meester Van der Heijden bleek 
deze avond dan ook een 'zacht ge- 
kookt eitje'. De bezwaren van de 
bewoners, hoewel niet helemaal 
ter zake doendend, werden door 
hem met veel geduld aangehoord. 
Hij toonde begrip voor de gevrees- 
de geluidsoverlast en het ontbre- 
ken van parkeerplaatsen. Gelukkig 
bleek op deze avond dat de ge- 
meente hier al rekening mee had 
gehouden. Er zullen dan ook maat- 
regelen worden genomen om deze 
overlast zo veel mogelijk te beper- 
ken. De kermis begint te 'draaien' 
om twaalf uur. De muziek stopt 
om elf uur en om twaalf 's avonds 
uur gaan de stoppen van de attrac- 
ties er uit. De exploitanten zullen 
hun negotie zo neerzetten, dat zij 
een natuurlijke geluidswal vor- 
men. Voor parkeerplaatsen zal 
worden gezorgd. Daartoe zal een 
gedeelte van de Busbaan worden 
gereserveerd. Ook de wekelijkse 
woensdagmarkt zal worden ge- kermiskrant stong 't in. Begraipe 
jeloi daer nou iene barst van? Die 
Paegman doet 't niet, de horecajon- 
ges kost 't naks, sal de gemiente 
dat oit die ton motte skoive? Da's 
nou so fain van die Ingwerse he, 
astie wat heb, geef ie 't ook berom. 
Ien ding mot ik nog kwaait. In 't 
suffertje 'eleese, dat der nog meer 
van die aekelige blauwe skuilhutte 
in doin komme. Nou, opoe hoort 
nog bestig en die skeurende aus- 
landers binne stobbe zat. Piggel- 
mee had maer ien hoissie. 'Welte- 
vree'! Mot die Rob met se gabber 
van Caspel toch es over naedenke. 
Maer jae, om te denke heb je volges 
opoe hersses nodig. Dus as de lin- 
kerhand van meneer Ernst die 
Robjan nog wat stikkedoorsdraed 
heb, kan hum ook de knainkoppe 
kwaait. Om al dat fains te viere, 
heb opoe voor jeloi 'n fain receppie. 
Jeloi neemt ien borrelglaessie 
oranjeappeljessap, ien half glaesie 
op brandewain'trokke abrikoose, 
goed deurienhussele en in 'n mooi 
wait glaessie doen en opfulle met 
bubbeltjes of skuimwain. Daer gae 
je!! 

De Wurf 

Wat zou er toch met onze folklo- 
re-vereniging 'De Wurf' aan de 
hand zijn. Deze week vernam ik tot 
mijn schrik, dat ook Tante Kiek 
Harkamp-Bluijs geen actief lid 
meer is. Dat komt er in praktijk 
dus hoogstwaarschijnlijk op neer 
dat tante is opgestapt. Op zich is 
dit niet zo bijzonder zult u wellicht 
denken. Toch heeft dit bericht mij 
enigszins aan het denken gezet. 
Deze eens zo bloeiende vereniging 
blijkt de laatste tijd min of meer 
'leeg te lopen'. Hoe dit komt, is mij 
vooralsnog een raadsel. Reeds eer- 
der sprak ik er mijn verbazing over 
uit, dat deze puur Zandvoortse ver- 
eniging op dit moment bestuurd 
wordt door een Haarlemse voorzit- meenteraads- 
vergadering 
weer eens over- 
duidelijk. Bij 
binnenkomst 
bleken de kof- 
fiekopjes zoals 
gewoonlijk 
weer klaar te 
staan. Op de 
schoteltjes la- 
gen naast de ge- 
bruikelijke le- 
peltjes tot ie- 
ders verrassing 
roomboter- 
— koekjes. Koek- 
"" "~~~~ ——— jes voorzien van 
ons gemeentewapen. Koekjes met 
drie gekruiste haringen dus. 


Stomheid 

Iedereen bleek met stomheid ge- 
slagen en vroeg zich af waar die 
dingen vandaan kwamen. En daar 
zat Egon op de eerste rij van de 
perstribune. Hij grijnsde van oor 
tot oor. De leden van de raad en de 
overige bezoekers inclusief de 
'persmuskieten', zoals wij door 
sommigen van hen worden ge- 
noemd, vermoedden geheel ten on- 
rechte een jarige in hun midden te 
hebben. Niets bleek echter minder 
waar. Egon had slechts nagedacht. 
Hij bedacht ... een nieuw relatiege- 
schenk. In plaats van de gebruike- 
lijke stropdas diende er een ander, , 
meer bij de badplaats passend aan- : 
denken aan onze gasten te worden 
meegegeven, zo vond hij. Het idee ' 
heeft hij opgedaan bij onze on- - 
overtroffen bakker Keur aan het 
Raadhuisplein. Winnaar van de on- 
dernemersbokaal 1991. Samen met 
deze ondernemer werd na een tijd- 
je brainstormen dit alternatief be- 
dacht. De koekjes worden met 
twintig stuks verpakt in een goud- 
geel doosje dat eveneens voorzien 
is van ons gemeentewapen. 

Ze kosten bijna niets in vergelij- 
king met het vorige relatiege- 
schenk, liet Egon desgevraagd we- 
ten. Een scheet en drie knikkers 
noemen Zandvoorters dat. In het 
kader van de broodnodige bezuini- . 
gingen, in verband met het begro- 
tingstekort van ons gemeentebe- 
stuur, lijkt zijn inventiviteit een 
compliment vanaf deze plaats dan 
ook zeker waard. Hulde dus voor 
onze nieuwe persvoorlichter. Zijn 
salaris voor dit jaar heeft hij nu al 
waar gemaakt. 

Dit was het weer voor deze week. 
Blijf gezond, tot de volgende week. 

BRAM STIJNEN ZANDVOORT - Een aantal leerlin- 
gen van de Van Heuven Goedhart- 
school, van de groep van juf Marg 
heeft dinsdag een bijzondere erva- 
ring opgedaan. De kinderen waren te 
gast bij bakker Balk aan de Hogeweg 
waar zij een rondleiding kregen en 
uitleg over het maken van brood en 
luxe broodjes. Daarna konden zij 
zelf eens proberen een wit en een 
bruin bolletje te maken, plus een Kinderen te gast 
bij warme bakker krentenbol. Terwijl het deeg de tijd 
kreeg om te rijzen, wachtte hen een 
gebakje waarop zij zelf slagroom 
mochten spuiten en een vruchtje 
erop doen. De kinderen weten nu ook hoe ge- 
vulde koeken gemaakt worden. Dat 
mochten zij zelf doen, terwijl het 
brood in de oven stond. Dat eigeel 
daarbij erg belangrijk is, voor de 
bruine kleur, kon iedereen met eigen 
ogen waarnemen. 

De bakker werd voor zijn gastvrij- 
heid bedankt met zelf gemaakte te- 
keningen. Een kunst die de leerlin- 
gen al machtig waren. ZANDVOORT - Burgemees- 
ter Van der Heijden heeft tra- 
ditisgetrouw op de eerste 
raadsvergadering van het jaar 
zijn nieuwjaarsspeech gehou- 
den. Het Zandvoorts Nieuws- 
blad plaatst de tekst onver- 
kort. Dimes en heren, leden van de 
Raaa, 
I 

Het bestuurlijk j&ar 1991 is inmid- 
dels afgesloten. Vol ideeën, plannen 
en gjede bedoelingen in het nieuwe 
jaar ingezet. Op sommige momen- 
ten in het afgelopen jaar hebben we 
elkaar diep in de ogen gekeken en 
onsielf plechtig voorgenomen nóg 
beter, nóg zorgvuldiger en nóg doel- 
matiger te besturen. In open en op- 
rechte verhoudingen die zo bepa- 
lend zijn voor een voortvarende en 
evenwichtige bestuursgang vormen 
goede voornemens een basis voor 
kwaliteitsverbetering. Ik roep u op 
om Kwaliteitsverbetering als be- 
stuurlijk thema voor 1992 te hante- 
ren. 

In een dergelijk kader heeft een 
gemeentebestuur voor een belang- 
rijk deel zélf het gereedschap en mo- 
gelijkheden in handen om aan dat 
begrip inhoud en vorm te geven, 
thaar tegelrjk zullen wij, tegen het 
licht van allerlei essentiële bestuur- 
lijke hervormingen in de komende 
jaren, als één der spelers op het be- 
stuurlijk/politieke veld onze rol 
moeten spelen temidden van allerlei 
externe krachten, die zich zullen 
wijden aan de vraag hoe bestuurlijk Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Van der Heijden Nederland er in de komende 50 jaar 
eruit zal zien. U hebt het goed begre- 
pen, hier kom ik te spreken over het 
proces van de bestuurlijke vernieu 
wing, naar aanleiding van „Bestuur 
op Niveau". Enige jaren geleden is 
dit begrip over ons heengkomen en 
thans is het zaak om mede de hand 
aan het bestuur te hebben en te 
trachten vanuit een constructieve 
positie onze invloed in dat proces 
aan te wenden. Er voor zorg te dra- 
gen dat het Gewest Zuid-Kennemer- 
land zich niet laat wegspelen in een 
proces dat zal worden beheerst door 
Rijk en ROA. Sterker, er zorg voor te 
dragen dat ons geluid helder en dui- 
delijk gehoord zal worden. 

De economische en culturele po- 
tentie van het Gewest Zuid-Kenne- 
merland is zodanig dat wij niet kun- 
nen aanvaarden dat ons Gewest 
door een té voorzichtige en terug- 
houdende benadering een té laat sta- 
dium kan aanschuiven aan de tafel 
die ooit rijkelijk was gedekt en waar- 
bij we alléén nog gezamenlijk een 
paar hapjes van het dessert kunnen 
nuttigen. 

Deze beeldspraak behoeft m.i. 
geen nadere uitleg. 

Vast staat m.i. dat de formele en 
materiële positie va,n ROA zeer bin- 
nenkort vastgesteld zal zijn en dat 
de economische positie van Amster- 
dam en omgeving een aan aanzienlij- 
ke kracht gekoppelde positie zal in- 
nemen in onze regio. 

Daar regionaal niet tijdig op inspe- 
len, niet adequaat reageren, zal ons in de toekomst in een nóg afhanke- 
lijker positie brengen! 

Bestuurlijk gesproken lijkt mij dit 
gewenst nóg verstandig! 

En natuurlijk, de rol van de locale 
democratie en de bewaking van onze 
eigen autonome bevoegdheden zul- 
len daarbij breed uitgemeten alle po- 
litieke aandacht moeten hebben. 

Tal van bestuurlijke knopen moe- 
ten worden ontward: hoe regelen we 
het democratisch gehalte van de be- 
stuurslagen; komen we te spreken 
over directe verkiezingen van de on- 
derscheiden vertegenwoordigers of 
via een getrapt systeem, en op welke 
wijze kan een tijdige beïnvloeding 
worden gegarandeerd? 

En: hoe acceptabel is de gevoels- 
matige afstand van burger tot de be- 
slissingsorganen? 

Ontwikkelingen in de zin van 
nieuwe bestuurslagen mogen niet 
voorbij gaan aan het feit dat essen- 
tiële lokale taken die ook door de 
burger als zodanig worden gevoeld, 
omringd behoren te blijven door de 
lokale zorg die een gemeenteraad 
daaraan behoort te besteden. 

Maar tegelijkertijd is het mijn 
overtuiging dat deze noodzakelijke 
waarborgen niet uitsluiten door es- 
sentiële overheidstaken in grens- 
overschrijdend verband zoals; de 
zorg voor ons milieu, de woning- 
bouw, de economische ontwikkeling 
en de problematiek van het verkeer 
en vervoer beter zouden kunnen 
worden gewaarborgd in een ver- 
sterkt bestuurlijke eenheid. Een niéuwe bestuurslaag is echter 
daarbij niet gewenst, sterker: raakt 
de ondoelmatigheid, alhoewel wij 
wel eens dreigen te vergeten dat een 
niéuwe bestuurslaag al weer enige 
tijd bestaat. Zij heet: „Brussel", de 
Europese Commissie. 

In landelijke verhoudingen bete- 
kent één en ander dat zeer ersntig 
naar de rol van de provincie moet 
worden gekeken. 

In een recent advies van de Raad 
voor het Binnenlands bestuur, geti- 
teld: „Groeiend perspectief" geeft de 
RBB aan dat vorming van nieuwe 
bestuurslagen gepaard moeten gaan 
met het verdwijnen van bestaande, 
daarmee doelende op de plaats van 
de provincie. Stadsgewestelijke be- 
sturen zouden „provincievrij" moe- 
ten zijn. 

De positie van de provincies zal 
dan ook wezenlijk moeten verande- 
ren of verdwijnen.' 

Krachtige regio's vormen een goe- 
de basis om te decentraliseren taken 
adequaat uit te voeren en biedt tege- 
lijkertijd betere mogelijkheden om 
invloed uit te kunnen oefenen in 
Brussel waar de tot standkomende 
regelgeving al veel omvangrijker is 
dan we ons veelal realiseren. 

In stadsgewestelijke bestuursvor- 
men dienen m.i. allerlei gemeen- 
schappelijke regelingen te worden 
geïntegreerd, waarbij o.a. te denken 
valt aan politieregio's, brandweerre- 
gio's, vervoerregio's en milieudien- 
sten. 

Schaalvergroting en decentralisa- tie vervullen een complementaire 
functie ten opzichte van elkaar. 

Na bijna een anderhalve eeuw 
schrijven we langzaam en zeker 
naar het einde van de constructie 
die Thorbecke heeft bedacht voor 
ons Openbaar bestuur, en zullen wij 
worden geconfronteerd met een be- 
stuurlijke organisatie die geen tradi- 
tie kent. 

Naar de inhoud is de verandering 
misschien iets minder pregnant, 
want formuleerde Thorbecke in 
1847 niet als volgt: 

„Het gemeentebetuur wordt on- 
dersteld te weten wat der gemeente 
dient; hoe rijmt daarmede een hoog- 
ere voogdij macht, die het steeds be- 
ter weet?" Derhalve: krachtige loka- 
le besturen op gemeentelijke schaal, 
met eigen taken en verantwoorde- 
lijkheden, complementair aan 
krachtige regiogebieden met gede- 
centraliseerde bovenlokale bevoegd- 
heden versterken bestuurlijk Neder- 
land „nieuwe stijl". 

In de komende week zal de 2e Ka- 
mer gaan debatteren over de Be- 
stuurlijke Vernieuwing. 

Ik hoop dat de Kamer voldoende 
aandacht zal hebben om het aan te 
durven na anderhalve eeuw Thor- 
becke aan een nieuwe bestuurlijke 
fase richting te geven. 

Sprekend over veranderende be- 
stuurlijke eenheden stel ik vast dat 
de reorganisatie van de pohtie', in 
april volgend jaar afgerond, de voor- 
loper is van nieuwe verfrissende ont- 
wikkelingen. Natuurlijk, geen verandering om 
de verandering, naar noodzakelijke 
veranderingen om meer adequaat de 
problemen in politieland en de vei- 
ligheidszorgen van de burger het 
hoofd te bieden. 

Ik wil hierbij een aantal kantteke- 
ningen maken: 

1. Uitgangspunt van deze reorgani- 
satie is de PKP-benadering, met an- 
dere woorden: de lokale werkdruk- 
meting, waarbij de lokale basiszorg 
niet mag worden teruggeschroefd, 
ook niet na 1996. 

Dus: niet minder politie op straat, 
en zo mogelijk méér voeling met de 
locale samenleving. 

2. Regionaal meer flexibiliteit bij 
voorkomende ondersteunende ta- 
ken. 

3. Een democratische inbedding, 
waarbij gemeenteraden nauwlet- 
tend dienen te kunnen volgen wat er 
binnen de eigen gemeentegrenzen in 
het politiebeleid aan de orde is. 

Een burgemeester, ook al is hij 
geen beheerder meer, moét als ge- 
zagdrager verantwoording aan zijn 
raad kunnen blijven afleggen. 

Het Korpsbeheerderschap bij de 
burgemeester van de centrumge- 
meente dient m.i. intact te blijven, 
en niet uit angst voor gebrek aan 
democratische controle worden 
neergelegd bij de Commissaris van 
de Koningin, in welke lijn de Raad 
van State het wetsvoorstel onlangs 
heeft becommentarieerd. Een der- 
gelijke structuur geeft geen enkele 
garantie voor een betere controle- mogelikheid, sterker: maakt de af- 
stand tot het werkveld alleen maar 
groter. En bovenal gaan we weer te- 
rug naar de oude discussie van pro- 
vinciale politie, een gedachte die 
ooit nadrukkelijk werd verworpen. 
We staan thans midden op een weg 
die uiteindelijk zal leiden tot afron- 
ding van alle processen m het kader 
van de reorganisatie van de politie 
Een veelal moeizame weg omdat 
ook hier aan ons allen een pioniers- 
rol is opgedragen. 

De wijze waarop in de regio Ken- 
nemerland met alle zorgvuldigheid, 
vandien aan die nieuwe ontwikkel', 
lingen wordt gewerkt, geeft mij hoop 
op een goede afronding van dit pro- 
ces. 

Dames en heren, er zijn legio loka- 
le aandachtsvelden te noemen die de 
verschillende portefeuilles raken. 

Maar of ik nu kom te spreken over 
woningbouwontwikkeling, ouderen- 
zorg, infrastructurele aangelegenhe- 
den, de op handen zijnde structuur- 
schets of het financieel beleid van e 
gmeeente, als rode draad dient door 
al deze beleidsvelden te lopen de wil 
die u en ik moeten bezitten om, met 
een luisterend oor naar samenleving 
en andere belanghebbenden, zorg- 
vuldig afgewogen keuzes te maken. 

Het gaat ons allen om de kwaliteit 
en bestuurlijke keuzes. Laten we 
trachten in 1992 nóg meer en nóg 
betere kwaliteit in onze keuzes te 
leggen, waarin we naar mijn mening 
alleen kunnen slagen als we de be- 
reidheid tonen en het geduld op- 
brengen naar elkaar te willen luiste- 
ren. De complexiteit van ons aller 
taken vraagt hierom! WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992 
Fuji compactcamera 

FZ2000 *fraai vormgegeven camera 

met een groot 40-105 mm zoombereik 

*auto-!oading en filmmleg *autofocus, 

automatische belichting en scherp- 

stellmg *landschapsknop en film- 

gevoehgheidsinstelling. ^^S 

Voor slechts 'iff^ 

Grundig portable kleuren TV 

P37-040 *37 cm beeldbuis /// 
♦high teen tunmg door middel van /[[ 
PU $yrrtrtesizer./tuner *eeiwoudige 
zenderprogrammering via menu 
*$leeptimer voor max. 99 minuten ♦on- 
screen display *mcl. afstandsbediening. Philips AH300 midiset 
met CD-speler 

699.- 
m O' 599r &. 
PDME-180 

Videoband 
per stuk Sony walkman 

WM-FX 13 *bandsoortschake!aar *do!by 
B *radio ontvangst FM/AM 'auto- 
matische bandafslag *incl. hoofd- 
telefoon en nemklem. 99. w Cresta telefoon met 
beantwoorder 


^M. 
699r JVC videorecorder 

HRDX 20 *1 jaar/8 opnamen 
programmeerbare timer *geheugen voor 48 
voorketreezenders "overblijvende bandtijd in 
display 'stilstaand beeld. pauze *beeld voor 
beeld 'shuttle search *electronisch kmderslot. Dixons behoort tot de Dixonsgroep 

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 8 februari 1992, zolang de voorraad strekt 
Pri|s- en drukfouten voorbehouden *of de helft van de waarde in contanten 
Sharp 

electronische 

organizer 

IQ-8300 *grote display *qwerty 
toetsenbord *128 Kb geheugen 
♦compatible met PC's en andere 
organizers *o,a, kalender, dag/week 
planner, agenda, telefoonlijst nog 
veel meer en 'uitwisselbare 
IC kaarten voor 
uitbreiding. 

Vertaalkaart 649.- ' - - 

[Q703A 144- 

Als set nu 

voor slechts 689.- Star LC 20 matrix 
printer dAQsr 
Bright 
AT personal computer 

Specificaties: '80286 processor met een 

kloksnelheid van 16 MHz *1 MB Ram 

geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) *40 

MB harde schijf (19 ms) *3.S" diskdrive 

(1.44 Mb) en 5.25" diskdrive (1.2 Mb) 

'super VGA kleurenmonitor met 

maximale resolutie (non-interlaced) 

1 024x768 'incl. MS DOS 5.0 en Geo- 

works Ensemble beiden Nederlandstalig 

'software reeds geïnstalleerd. 
.: *•** Jj.^ 3999.- i f 

je komt ogen en oren tekort. Almere Stadhuisstraat 7-9, 03240-4 1324. Amsterdam 

Buitenveldertselaan I82, 020-6422950. Kinkerstraat 252-254, 

020-6830 1 95. Winkelcentrum Buikslotermeerplein 45, 

020-6343067. Purmerend Hoogstraat 16, 02990-35250. 

Zaandam Gedempte Gracht 87, 075-70 1449. SCHILDERWERK 

buiten- en binnenwerk 
• leveren en plaatsen van 
isolerende beglazing 

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur). 

Vraag vrijblijvend offerte. WONING STOFFERING 

Uitgebreide collectie tapijt nu met 
5 of 7 jaar schriftelijke garantie 

N0VIL0N MARM0LEUM 

Levering van alle Luxaflex producten. 

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen 

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. 

Vrijblijvend prijsopgaaf. SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME 

Marisstraat 13a. Tel. 15186 RINKO OVERSCHRIJDT 
ALLE GRENZEN. 
1992 gulden voordeel op de Renault 19 Europa. Wij gaan onszelf weer eens 
te buiten met een waanzinnige aan- 
bieding: een gratis voordeelpakket van 
maar liefst / 1.992,- op de speciale 
Renault 19 Europa. 

Een dikke 800 ECU aan extra's waar 
geen enkele Europeaan nee tegen zal 
zeggen. 

Hier komen ze: zonwerend glas, mistlampen in de voorbumper, speciale 
bekleding, gesloten, beklede hoofd- 
steunen, bumpers die voorzien zijn van 
een chroomstrip, een oliepeilmeter en 
een watertemperatuurmeter. 

Kom vandaag nog een uitgebreide 
proefrit maken. En 
neem gerust uw 
paspoort mee. 
RENAULT 

GEEFT 
JE LEVEN 
KLEUR Autobedrijven Rinko 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.) 

Weekmedia biedt een 
uitstekende propositie voor 
lokale en regionale adver- 
teerders, personeelswerving 
en landelijke reclamecam- 
pagnes. Dat blijkt opnieuw 
uit het NIPO Media 
Onderzoek 1991 en uit het 
Kerstrapport 1991 van 
Adrormatie/Inter/View. Consumenten zijn ge- 
ïnteresseerd in het plaatse- 
lijke nieuws van de vijftien huis-aan-huisbladen en de 
drie betaalde nieuwsbladen van Weekmedia. Ruim 
650.000 kwaliteitskranten! Volgens de nieuwste 
NIPO-cijfers worden ze per gemiddeld nummer door 
47% van de mannelijke en vrouwelijke gezinshoofden 
gelezen. Ook de waardering bij mediaplanners en adverteerders is groot Dat 
blijkt uit het Kerstrapport 
waarin op dit punt aan 
Weekmedia het hoogste 
rapportcijfer wordt toe- 
gekend. De conclusie is 
duidelijk: de kranten 
van Weekmedia staan 
garant voor succesvol 
adverteren in Groot 
Amsterdam. Bel snel 

020-562.62.76 

voor de nieuwe Week- 
mediabrochure en tarieven- 
folder met alle informatie. Ze liggen voor u klaar. 

Onder de vlag van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams 
Stadsblad, Buitenveldertse Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, Diemer Courant de Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant; de Ronde 
Vener, Uithoornse Courant; Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlem- 
mermeer, Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer, Zandvoorts Nieuwsblad. 
WEEMSMM 

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen 

Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie NV, 
uitqeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en Weekmedia 


vmM^% Brood is essentieel 
onderdeel voeding 

UIT DE vele uitdrukkingen 
of gezegden waarin 
brood ter sprake komt, 
blijkt wat een essentieel onder- 
deel van onze voeding dit is. 
Denk maar aan 'brood op de 
plank hebben', 'daar valt geen 
droog brood mee te verdienen' 
en 'broodnodig'. 

Brood werd al zesduizend jaar ge- 
leden gemaakt. Aanvankelijk was 
liet een soort pap van gierst en wa- 
ter. Later werd het gebakken op hete 
btenen. Dit brood was erg vast. In 
Egypte ontdekte men bij toeval dat 
het brood na toevoegen van een res- 
tje deeg van de vorige dag wat luchti- 
ger werd en zo ontstond zuurdesem- 
brood. Zuurdesem of zuurdeeg is 
deeg waarin melkzuurbacteriën en 
sporen van gistcellen zich ontwik- 
keld hebben. 

De Grieken bakten ook wel brood 
met biergist als rijsmiddel. Eind ne- 
gentiende eeuw werd de speciale 
bakkersgist ontwikkeld. In de jaren 
dertig van deze eeuw kwamen er le- 
veranciers van bakkerijgrondstof- 
fen. Deze ontwikkelingen hebben ge- 
leid tot ons huidige, luchtige brood. 

Samenstelling 

De hoofdbestanddelen van brood 
zijn meel of bloem, vocht (water), 
gist en zout. Bijna alle soorten brood 
worden gemaakt van tarwe. Het 
meel dat de bakkers gebruiken, 
wordt gemalen uit een mengsel van 
dertig a veertig procent harde en 
zestig a zeventig procent zachte tar- 
we. Het graan wordt in de molen of 
meelfabriek gereinigd, gemalen en 
eventueel gebuild, d.w.z. gezeefd. 
Hierbij worden de zemel en de kiem 
van de graankorrel (het meelli- 
chaam) gescheiden. Voor deze 
scheiding is de term uitmaling inge- 
voerd. De uitmalingsgraad is het 
percentage meel dat bij de verma- 
ling wordt verkregen. Naarmate de 
uitmalingsgraad lager is, is er min- 
der van de buitenste lagen van de 
korrel in het meel of de bloem aan- 
wezig. 

Hoe lager de uitmaling des te wit- 
ter het meel/de bloem is. Voor wit 
brood gebruikt men bloem met een 
uitmalingsgraad tussen 75 en tach- 
tig procent. Voor bruinbrood ge- 
bruikt men een mengsel van onge- 
build meel en bloem met een uitma- 
lingsgraad van tachtig procent onge- 
veer in de verhouding zestig procent 
meel en veertig procent bloem. Voor 
volkorenbrood gebruikt men hon- 
derd procent uitgemalen tarwe (dus 
meel van de complete graankorrel. 

Jodium 

Brood levert' vooral zetmeel, 
plantaardig eiwit, B- vitamines, ijzer 
en voedingsvezel. De donkere brood- 
soorten zijn rijker aan voedingsve- 
zel, mineralen en vitamines _dan de 
lichtere soortenTDÓofhet gebruik 
van jbdiumhoudend zout levert 
brood ook een belangrijke bijdrage 
aan de jodiumvoorziening. 

Brood kan het beste worden be- 
waard bij kamertemperatuur in een 
gesloten trommel of broodla met 
ventilatiegaatjes. Brood kan ook 
twee weken in de diepvriezer wor- 
den bewaard, verpakt in een plastic 
diepvrieszak. 

Recept. 150 g oud brood zonder 
korst (+ 7 sneden), 75 g rozijnen, Vi 1 
halfvolle melk, 75 g bitterkoekjes, 1 
eetlepel kleingesneden gember op 
siroop, 2 eieren, 40 g suiker. 

Snijd het brood in kleine blokjes. 
Was de rozijnen en laat ze uitlekken. 
Breng de melk aan de kook en doe 
het brood en de rozijnen erin. Kook 
hiervan al roerend een gladde pap. 
Verkruimel de bitterkoekjes en 
schep de kruimels en de gember 
door de pap. Splits de eieren en roer 
de dooiers met de helft van de suiker 
los. Meng de dooiers door de brood- 
pap. Klop de eiwitten met de rest 
van de suiker stijf en spatel ze door 
de pap. Vul een vuurvaste schaal 
voor driekwart met de massa en laat 
het gerecht in een voorverwarmde 
hete oven (200 °C) in + 25 minuten 
rijzen en bruin kleuren. Serveer de 
soufflé direct. 

Per portie: 1600 kJ (380 kcal), 13 g 
eiwit, 9 g vet, 61 g koolhydraten 

Tip: de soufflévorm wordt niet in- 
gevet, omdat de soufflé dan na het 
rijzen langer 'hoog' blijft staan. 

Voor vragen over voeding kunt u op werk- 
dagen van 12-16 uur de voedingstelefoon van 
het Voorlichtingsbureau voor de Voeding 
raadplegen: 070-3510810. Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten pp het gebied van vrije tijd Actie en avontuur in de vakantie ACTIEVE VAKANTIES 
zijn in. Op avontuur gaan 
moet. Vrije tijd is niet 
meer om te luieren, er moet 
worden gesport, geschilderd, 
een taal geleerd, een folkloris- 
tische dans worden beoefend, 
exotisch brood worden gebak- 
ken, enzovoort. door Leni Paul 
Toch is er duidelijk een verande- 
ring in het soort actieve vakanties 
waarvoor de consument kiest. De ex- 
treme activiteiten (hoe hoger, hoe 
gevaarlijker, hoe riskanter) zijn niet 
meer zo heel erg fn. Men wil wel aan 
sport doen in de vakantie, maar het 
moet leuk blijven. Club Med is één 
van de organisaties die hoog scoort 
onder het motto: sportief, maar niet 
te dol. De fiets is nog steeds popu- 
lair, al is de mountainbike 
wat uit het zicht verdwenen 
en geeft men de voorkeur 
aan een goede toerfiets. De 
groepsreizen slaan zelden 
aan bij hedendaagse jonge- 
ren. Individualisme viert 
hoogtij en bij trektochten 
door verre gebieden zoals 
Nepal, India en Maleisië wil- 
len jongeren ook eigenlijk 
geen grotere groep dan zo'n 
vijftien personen. Het uit- 
sluitend voor de zon er op 
uitgaan en de dagen in ledig- 
heid doorbrengen, is volgens 
de touroperators echt uit, al- 
thans in de zomer. De vakan- 
tieganger wil het liefst een 
combinatie van een weekje 
zon en een weekje cultuur. 
Een duidelijk verschil met 
vroeger is dat de consument 
steeds meer bewust voor een 
bestemming gaat kiezen en 
men (daardoor) goed voor- 
bereid op op stap gaat. A 
l'improviste reizen komen minder 
voor dan enkele jaren terug. 

Eenzaam 

Een land vol hoogtepunten voor 
de vakantieganger die van een een- 
zaam avontuur houdt, is Noorwe- 
gen. Een land ook voor individualis- 
ten. Wie alles wil weten wat er op het 
gebied van gletsjerwandelen, natu- 
risme, zomerskiën, fietsen, sportvis- 
sen en wandelen is te doen, moet bij 
het Noors Nationaal Verkeersbu- 
reau de (gratis) brochure Noorwe- 
gen 1992 aanvragen (tel. 020- 
6710061). Wie liever toch in groeps- 
verband gaat, kan aankloppen bij 
één van de 42 in de gids genoemde 
Nederlandse touroperators. 

Waar het asfalt ophoudt, beginnen 
onze reizen, roept SNP Natuurrei- 
zen in Nijmegen. Zij brengen u dan 
ook langs ongebaande wegen en dat 
kan variëren van dichtbij (klifkus- 
ten vol fossielen in het Franse Nauw 
van Calais) tot ver weg (de indianen- 
markt in Otovala in Ecuador). In 
kleine groepen wordt gereisd en dat 
u grote groepen landgenoten tegen- 
komt lijkt me bij SNP uitgesloten. 
Inf. 080-605222. 

Avontuurlijke kampeertrektoch- 
ten met een maximum aantal deel- 
nemers van zeventien en je beleve- 
nissen delen met andere gelijkge- 
stemde actieven, dat is het doel van 
Discover Sun Treks, pas één jaar op 
de markt. Per eigen bussen met 
bergruimte voor alle kampeerarti- 
kelen wordt naar Andalusië, Pyrene- 
eën, Portugal, Marokko, Turkije en 
Egypte gereisd. Inf. tel. 020-6270459. 

Trekkershut 

Wie bij Groningen alleen maar 
denkt aan strokarton en studenten- 
rellen heeft het mis. Tussen de stad 
Groningen en de voormalige Lau- 
werszee lopen de maren, die vroeger 
in open verbinding stonden met de 
Lauwerszee. Deze maren vormen 
een schitterend gebied om te kanoën 
en fietsen. Er wordt overnacht in 
gerieflijke trekkershutten of tenten 
en van mei tot september zijn er 
aantrekkelijke drie- en vierdaagse 
arrangementen. Inf. VW Gronin- 
gen, tel. 050-139718. 

Avontuur en Ashraf horen bij el- 
kaar. Al achttien jaar specialiseert 
deze organisatie (tel. 020-6246085) 
zich in expedities en dergelijke. Dit 
jaar gaf men de folder Ashraf Spor- 
tief uit waarin duikreizen in Egypte, 
trektochten door het Marokkaanse 
Atlasgebergte en kanotochten door 
Yukon, waar ooit de Klondike Gold 
Rush plaatsvond. 
tW? 
ll. r i| N, | lW | l | ,M 


<*? • 

ftÊk, ,1,,^. veel avontuur in petto heeft in Is- 
raël, de Sinai-woestijn en andere ge- 
bieden richting Midden-Oosten. 

Deltavliegen boven de rivier de 
Ourthe, valschermspringen in He- 
negouwen, luchtballontrips in Mar- 
bais en op een mountainbike in de 
valleien op de heuvels en in de bos- 
sen van de Ardennen. Op slechts een 
paar uur rijden van Nederland biedt 
België een scala van mogelijkheden 
voor sportieve avontuurvakanties. 
Inf. Belgisch Verkeersbureau, tel. 
020-6245953. 

Ouderen komen er nogal eens be- 
kaaid af in reisprogramma's, al- 
thans in de sportieve sfeer. Skandic 
(tel. 050-143200) denkt wel aan wat 
men noemt de senioren en brengt 
bijvoorbeeld een kanotocht voor 
vijftig-plussers in Zweden op de 
markt. Voor jongeren is er bij Skan- 
dic lorriefietsen en een nostalgische 
tocht op het Gotakanaal, bekend uit 
de boeken van Sjowall en 
Wahlóó. 
Mysterie Dichter bij huis zijn de IJssel- 
meer- en wandeltochten van Hol- 
lands Glorie. Een paar dagen op de 
Frouke, de Vrouwe Johanna, de 
Goede Verwachting en andere tradi- 
tionele zeilschepen schijnt wonde- 
ren te verrichten voor drukke baas- 
jes. Er zijn mogelijkheden voor 
weekends en wedstrijdzeilen. Echte 
zeilervaring is niet nodig, want de 
bemanning schijnt je alles haarfijn 
uit te leggen. Overigens kun je met 
Hollands Glorie ook verder gaan 
dan ons eigen watergebied, er zijn 
zeiltochten mogelijk tot ver in Grie- 
kenland en Turkije. Inf.: 010- 
4114944. 

Aphrodite 

De skiliften heten Aphrodite, Bac- 
chus, Odysseus, Apollo en Zeus en 
ze bevinden zich op de Parnassos in 
Griekenland. Volgens de mythologie 
was deze berg ooit het spirituele en 
religieuze centrum, geliefd bijApollo 
en Dionysos. Nu suizen hier tot ver 
in het voorjaar de skiliefhebbers 
naar beneden. Slechts ruim twee 
uur van Athene en je vindt er twintig Actie in de vrije tijd. Te land, te 

Water en in de luchtFoto s Zwitserland 

skihellingen met een totaal van veer- 
tienduizend meter aan pisten en 
goed voor een wel heel bijzonder 
Grieks avontuur. Inf. Polyplan, tel. 
020-6570157. 

Wüdwaterweekends blijven een 
avontuur. Begeleid door instruc- 
teurs schijn je in enkele dagen woes- 
te stromen en snelle rivieren de baas 
te kunnen worden. Bruisend water 
om je heen en 's avonds bij het 
kampvuur eikaars sterke verhalen 
aanhoren. Leeftijd niet belangrijk, 
maar een avontuurlijke instelling is 
gewenst, aldus Diyar Reizen, een 
door enthousiaste jonge mensen ge- 
leide reisorganisatie, die overigens 
ook verre avontuurlijke reizen in 
het pakket heeft. Inf.: 020-6831088. 

De schipper haalt en brengt je per- 
soonlijk van en naar het vliegveld en 
je gezelschap op de klassieke, in 
1932 gebouwde, tweemaster is nooit 
groter dan tien mensen. Aan boord 
een surfplank, een roeibootje en een 
snorkeluitrusting, maar ook een ste- * 13 tr 19 2T 31 14 20 W 32 15 21 TT 33 10 16 22 28 34 11 17 23 29 35 12 18 24 30 36 O O 

3 

C7 
O 

Q. 

< 

O Met de wijzers van de klok mee 
Woorden van vier letters invullen om 
de zwarte vlakjes heen. Welk woord 
kunt u maken met de opgegeven let- 
'ers: 17-4-25-1-23-19-10-20-21-6-9-12? 

1 Huizengroep; 2 vroeg; 3 telw.; 4 
soort papegaai; 5 in het jaar; 6 losge- 
raakte naad; 7 oliestaat; 8 Arab. titel; 
9 pi. in N.-Holland; 10 advies; 11 bril- 
slang; 12 pi. aan de Oostzee; 13 tegen; 14 eeuwigheid; 15 hoekpilaar; 16 vrl. 
dier; 17 zeevis; 18 gindse; 19 omroep- 
ver.; 20 verfstof; 21 spinachtige; 22 
denkbeeld; 23 vogel; 24 ongaarne; 25 
brandstof; 26 insekteneter; 27 uniek; 
28 voedsel; 29 luizeëi; 30 telw.; 31 
Egypt. godin; 32 delfstof; 33 riv. in 
Duitsland; 34 Amor; 35 gast; 36 Indn. 
handweefwerk. 

Oplossing vorige week: rotstekening (ADVERTENTIE) SLAAP LEKKER 
het Westen 

De Slaapvoorlichter voor Groot -Amsterdam 

Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891 - ' 
reocassette en een douche. Het vaar- 
gebied is een ongerept gebied langs 
de Turkse kust en de Griekse eilan- 
den en Sea Sailing (inf. 085-456293) 
legt aan bij dorpjes en vlekken op de 
kaart die alleen per boot bereikbaar 
zijn. 

Bij Thema Tours (inf. 030-730608) 
ligt het accent, zoals de naam al zegt, 
op bepaalde thema's. Zo staan bij de 
wandeltocht door Yorkshire de 
Bronté-zusjes met hun in dit woeste, 
spookachtig en ruige landschap spe- 
lende boeken centraal en lokt men 
op Tenerife diegenen die graag de 
met veel exotische plantensoorten 
begroeide vulkaanhellingen willen 
bekijken. Dichterbij is er de voor- 
jaarswandeling langs de Belgische 
rivier de Ourthe, waar men tevens 
kan proeven aan culinaire avontu- 
ren bij onze zuiderburen. 

Connemara 

Smdbad Tours (inf. 040-111444) is 
al vele jaren synoniem voor avon- 
tuur. Dit jaar heeft deze organisatie 
een fietstocht langs barokke kerken, 
steengroeven en, voor wie dat wil, 
vioolconcerten in het gebied Wenen- 
Budapest. Onze eigen KLM brengt u 
naar Wenen en op de eigen Sindbad 
Toerfiets begint de tocht. Ook in het 
programma fietsen langs de Ierse 
kust bij Connemara waar men eet en 
slaapt bij de bewoners, zwerven en 
zeilen door Friesland en wandelen 
over Malta. 

Een toerist is geen reiziger. De 
laatste wil ontdekken, de onontgon- 
nen streken doorkruisen en vooral 
de bewoners leren kennen. Hier 
haakt Baobab Reizen, te boeken bij 
Terra Travel (020-6275129), op in 
met zijn wandeltrektochten. Zelfs 
wie denkt de populaire bestemming 
Canansche Eilanden te kennen, zal 
wandelend langs rotskloven, regen- 
wouden en watervallen voor verras- 
singen komen te staan. Ook per 
landrover door de Sinaïwoestijn en 
trekken door Marokkaanse Berber- 
dorpen is mogelijk. 

Felucca 

Zeilen in een felucca, een oud- 
Egyptische boot, en slapen in de 
open lucht onder de sterrenhemel 
van Egypte met aan het eind in een 
eigentijds luxe hotel bijkomen aan 
de Rode Zee, dat kan met K-Tours 
(tel. 020-6463331) die overigens ook Bloedstollend avontuur 
tijdens de Murder Mystery 
Weekends in Engeland en 
Wales. Gasten moeten tij- 
dens het weekend een mys- 
terie oplossen en de plot kan 
bijvoorbeeld gebaseerd zijn 
op een legende uit het oude 
Egypte of op een gebeurte- 
nis uit de Victoriaanse tijd. 
Spannend voor sterke zenu- 
wen. Inf. Brits Toeristenbu- 
reau (020-6855051) of direct 
09 44 237 478417. 

Voor wie tekenen en schil- 
deren en fotograferen avon- 
tuurlijke hobbies zijn is daar 
Special Travel Services (tel. 
01720-42228) die in diverse 
landen (Griekenland, Cy- 
prus, Tsjecho-Slowakije) 
reizen organiseert waarbij 
men buiten in de vrije natuur zijn 
artistieke talenten kan botvieren. 
Op het programma ook atletiek en 
zg. uitdagingsreizen. 

Onder de naam Siuiss Adventure 
vindt men in de folder van het Swiss 
Travel System, een uitgave van de 
Zwitserse NS en verkrijgbaar bij het 
Zwitsers Verkeersbureau (tel. 020- 
6222033) een nieuwe manier van va- 
kantievieren. Op vakantie in Zwit- 
serland wil je opeens de volgende 
dag gaan zeilen, surfen, paravliegen 
of rivierraften. Op het station maak 
je een keus uit het Swiss Adventure 
Programma en op milieuvriendelij- 
ke wijze laat je je comfortabel per 
bus of trein naar het vertrekpunt 
van het gekozen programma bren- 
gen. 

Fietsbus 

De oerhollandse fiets heeft het als 
vervoermiddel in de vakantie ver ge- 
bracht. De Fietsvakanüewmkel (tel. 
03480-21844) werd inmiddels voor 
fietsend Nederland een begrip. Mo- 
menteel heeft men meer dan 124 be- 
stemmingen in elf landen op het pro- 
gramma waar men u per fietsbus 
heenbrengt. 

Wie graag een actieve vakantie in 
eigen land wil doorbrengen kan te- 
recht bij 'Landloper'. Voor dit jaar 
heeft de organisatie dertien verschil- 
lende wandelweekends in Neder- 
land uitgezet. De routes lopen zoveel 
mogelijk over de kleinere en onver- 
harde paden die ons land nog rijk is. 
De wandelingen vereisen geen spe- 
ciale wandelconditie. Voor meer in- 
formatie: 033-808421. wèëkS 
Rcclactieaclres ATV: Weekmedia, 

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, 

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens) 

Coördinatie: Trudy Steenkamp 

Vormgeving: Paul Busse Informatiedag 
Gezondheidszorg 

'Kom kennismaken met je 
toekomst'. Onder dit thema 
wordt op zaterdag 8 februari in 
De Mozes en Aaronkerk te Am- 
sterdam een informatiedag over 
de gezondheidszorg gehouden. 

De informatiedag wordt geor- 
ganiseerd door de SIGRA (het 
samenwerkingsverband van 56 
ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
instellingen voor zwakzinnigen- 
zorg en psychiatrie in regio Am- 
sterdam) en SAVAZ en STAP, 
uitzendbureaus voor de gezond- 
heidszorg. Doel van deze dag is 
het belangstellenden nader te 
informeren over (en wellicht 
ook te werven voor) een oplei- 
ding en/of baan in de gezond- 
heidszorg. 

Het gaat hier met name om de 
beroepen: (specialistisch) ver- 
pleegkundige, ziekenverzorgen- 
de, analist, laborant en operatie- 
kamer assistent. Daarnaast 
wordt er veel verteld over scha- 
kelcursussen, part-time moge- 
lijkheden in studie en baan en 
specialisatie- en doorgroeimo- 
gelijkheden. 

'Dokter' Eric Koning (Me- 
disch Centrum West) zal het pu- 
bliek de hele dag rondleiden 
langs de stands van onder ande- 
re het Rode Kruis, de GG & GD, 
Stichting TJK Kinderopvang en 
andere deelnemers. Naast de 
kerk staat een compleet inge- 
richte ambulance waarin het 
publiek een kijkje kan nemen. 
Verder is er tussen één en vijf 
uur een waarzegster aanwezig 
in de bedoeïentent. 

De informatiedag, zaterdag 8 februa- 
ri, wordt gehouden van tien tot vijf uur. 
De toegang is gratis. Mozes en Aaron- 
kerk, Watcrlooplein 205, Amsterdam. 

'Paradisa' nieuw 
Lego speelgoed 

Onder de naam 'Paradisa'. 
wordt vanaf half februari een 
nieuw 'thema' van Lego gelan- 
ceerd. Kinderen kunnen hun ei- 
gen strand bouwen met surf- 
plank, paarden, zeilboten en een 
waterscooter. De onderdelen --j 
zijn goed te combineren met he- 
tandere Lego- en Duplo-speel- 
goed. De 'start' doos zal een prijs 
hebben van ongeveer van 
ƒ 12,50; in de doos zitten een pa- 
viljoen, een zonne-terras, surfer, 
waterscooter en een papegaai. 

'Paradisa' is te koop bij de speelgoed- 
zaken en grote warenhuizen. MARJAN HELPT af en toe 
met schoonmaken bij de 
familie Van Dam. Op 
een dag was ze iets te enthou- 
siast hezig en stootte ze per 
ongeluk het zee-aquarium van 
de familie omver. Het water 
stroomde in het elektrische 
orgel en ruïneerde ook het 
parket in de woonkamer. To- 
tale schade: tachtigduizend 
gulden. Gelukkig dekte een 
aansprakelijkheidsverzeke- 
ring de schade. Een waarschu- 
wing van de Nederlandse Ver- 
eniging van Makelaars in As- 
surantiën en Assurantie-advi- 
seurs (NVA). 

De risico's die u iedere dag loopt 
als particulier zijn niet te overzien 
en ze kunnen zich op elk moment 
openbaren. Zo zult u niet de eerste 
zijn die bij een gezellig etentje bij de 
buren die bijzondere Chinese vaas 
omstoot, die in stukken uit elkaar 
valt. Het is zeer waarschijnlijk dat u 
voor de genoemde risico's een verze- 
kering heeft, namelijk een aanspra- 
kelijkheidsverzekering voor parti- 
culieren (AVP). Dat is ook zeer be- 
grijpelijk omdat iedereen wel eens 
een foutje kan maken. Een fout 
waarvan de gevolgen voor anderen 
wel eens flink in de papieren kunnen 
lopen. 

Door het sluiten van een AVP kunt 
u zich indekken tegen de schade 
waarvoor u als particulier aanspra- 
kelijk gesteld kunt worden. Hier- 
door loopt u niet het risico nog jaren 
met grote financiële lasten opgeza- 
deld te worden vanwege één onbe- 
dachtzaamheid. 

Zoals de naam al zegt dekt de AVP 
alleen de schade aan personen en Een foutje dat flink in 
de papieren kan lopen goederen die u als particulier ver- 
oorzaakt. Dus niet de schade die u 
tijdens uw werk veroorzaakt of bij 
het uitoefenen van een nevenbedrijf 
of beroep. 

Brokken 

De brokken die u maakt met een 
auto, motor, brommer of grote boot 
worden niet gedekt door de AVP. 
Daarvoor zult u een speciale verze- 
kering moeten sluiten. Onder de 
AVP valt in het algemeen wel de 
schade die u veroorzaakt met een 
fiets of een klein vaartuig, zoals een 
surfplank of een zeilbootje. Een 
AVP kunt u sluiten voor het hele 
gezin. Als uw thuiswonende kinde- 
ren het huis uitgaan, zullen ze een 
eigen verzekering moeten afsluiten. 

In een land waarin zo'n vijftien 
miljoen personen leven die met el- 
kaar handelen, afspraken maken of 
op een andere manier met elkaar 
omgaan, moeten regels bestaan die 
de onderlinge omgang aangeven. 
Daarbij kan men denken aan regels 
die gelden rond eigendom, maar ook 
hoe mensen met elkaar om horen te 
gaan en de manier waarop een werk- 
gever zijn werknemers dient te be- 
handelen. Deze afspraken liggen 
vast in het Burgerlijk Wetboek, dat 
regelmatig wordt aangepast aan de 
tijd. 

Eén van de belangrijkste wijzigin- 
gen heeft plaatsgevonden op 1 janua- 
ri 1992. Toen is er een aantal veran- deringen aangebracht die het gevolg 
zijn van gewijzigde opvattingen in 
onze samenleving. Eén van die ver- 
anderingen betreft de aansprakelijk- 
heid van een persoon of een groep 
van personen en bedrijven voor fou- 
ten gemaakt in het maatschappelijk 
verkeer. Of fouten van een ander 
waarvoor u dan aansprakelijk bent. 
Denk bijvoorbeeld maar eens aan 
het geval dat een hond zich losrukt 
en schade aanricht bij een ander. Of 
het kind dat tijdens het spelen een 
ruit vernielt of plotseling de straat 
oploopt, waardoor een auto moet 
uitwijken en tegen een boom rijdt. 
Daarvoor kan men aansprakelijk ge- 
steld worden, met alle financiële ge- 
volgen van dien. 

Polis 

Nu de aansprakelijkheid als parti- 
culier dit jaar op een aantal punten 
is veranderd, is er ook sprake van 
een wijziging van de verzekeringspo- 
lis tegen aansprakelijkheid. Verze- 
keringsadviseurs die zijn aangeslo- 
ten bij de NVA kunnen alles vertel- 
len over de veranderingen die in de 
polis worden aangebracht. Mocht u 
om wat voor redenen dan ook nog 
geen AVP hebben, dan wordt het de 
hoogste tijd om zo'n verzekering af 
te sluiten. De recente wetswijzigin- 
gen leiden bij vrijwel alle verzeke- 
raars tot een iets hogere premie, 
maar voor enkele tientjes per jaar is 
men al goed verzekerd. WEEMIlfflli geeft u meer! & ^o&AcujS BRUSSELS AIRPORT 

SHOPPING WEEKEND BRUSSEL 

In samenwerking met het Holiday Inn Brussel Airport biedt 
Weekmedia haar lezers de gelegenheid om te genieten van 
een shopping weekend in Brussel op vrijdag 2 1 , zaterdag 22 
en zondag 23 februari 1992. 

De kosten bedragen 1.500 Bfr. (ƒ 90,-) per persoon m een 
tweepersoonkamer per overnachting, mcl. ontbijt, een 
welkomstdrankje en een voucherboekje met waardebon- 
nen, waarmee u een korting of een klein geschenkje ont- 
vangt bij de betreffende winkel. De toeslag voor een één- 
persoonskamer bedraagt 800 Bfr. (ƒ 48,-) per persoon per 
overnachting. Deze kosten dienen in Belgische francs in het 
hotel te worden afgerekend. 

Reservering is alleen mogelijk door het volledig invullen 
van de onderstaande bon en deze vooi 1 4 februari 1 992 in te 
sturen naar: 

Secretariaat Weekmedia 

Postbus 2104 

1000 CC AMSTERDAM 
U ontvangt dan een schriftelijke resevering met routebe- 
schrijving van het Holiday Inn Brussels Airport, Holiday- 
straat 7 in Diegem, België. Bon voor onze lezers Hiermee reserveren wij een shopping weekend in het Holi- 
day Inn Brussels Airport voor het weekend van vrijdag 21, 
zaterdag 22 en zondag 23 februari 1992: 

... 2-persoonskamer(s) a f 90,= p.p. per overnachting voor ... 
t/m ... februari 1992 (keuze data invullen) 

... toeslag 1 persoonskamer(s) a f 48,- p.p. per overnachting 

Naam: Tel.. 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: WEEKMMM geeft u meer! WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 30 JANUARI 1992 10 '$ï Videotheek 

IÉÖMB<> ; mmm Com; Slegersstraat 2b 

!#|iëtf 02507:1 2070 Vit de nieuwste 

|fe|;i#iH-iy *•- ^ : ,v.; '? ; ;S «• -.'tv 1 '.* Idwardscissor 

'MpHANDSlIli ÉifffGA'MËKI ilfCHiitiioFit ^||Ö|JI^|GAp| TEXAS CHAINSAW |i)SCAR::;|:y' M^CK MlAfW 

RAIWBOW DRIVE 

fjHE PIT & f HE 

^pEWDumnii:-,^; 

DOUBLÉ IMPACT IDÖMBÖ ll^iékyaordèel ®^jhÏÏWéle;;wéek:: ; 'll&Viciëothëek ; : *' 

ÜiMBO; : MiCRO's 

Succesvolle kleine advertenties 
voor de zakenman en particulier 

Miero-iuKiTtenties voor zakenman en particulier kunnen 

Horden ge/et over 1 of 2 kolommen breedte in diverse 

lettergrootten. 

Paiticulieren verwijden wij naar de speciale bon op de 

pagina „MICRO'S". 

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie: 

ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,42 per millimeter. 

Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur. 

U kunt uw tekst telefonische opgeven: 02507-17166 of 

afgeven/zenden aan: 

* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastliui^plein 12, 
2042 JM Zandvoort; 

* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70. 
Postbus 2233, 1420 AK Uithoorn. 

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie: 
Z. Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmer- 
meer. Amslelveens Weekblad, Uithoomse Courant, 
De Koude Vencr, Aalsmeerder Courant, alle edities 
van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Pur- 
mer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper. 
ƒ 6,67 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

* Informatie over onze overige aantrekkelijke adverten- 
tiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag op oirze 
kantoren verkrijgbaar. 

* Voor brieven onder nummer wordt 1 regel extra in 
rekening gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm. kosten. 

* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten 
hel verspreidingsgebied cén krant verstuurd. Hiervoor 
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht. 

U kunt de tekst van uw Micro-advertenu'ecombinatie Z 
telefonisch opgeven: 

020-562 62 71 

(dit nummer is niet \oor bezorgklachten) of zenden aan: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam 

De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor 

plaatsing in dezelfde week. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Gevr. huishoud, hulp 1 ocht. 
p.w. Tel. na 19.00: 19612. Huish. hulp gevr. 1 a 2 ocht. 
p.w. Tel.: 18766. Hulp in de huishoud, gevr. 1 
ocht. of middag p.w. ƒ15. 
p.u. tel. na 18.00 : 12136. • Zie de colofon voor opga- 
ve van uw rubieksadvertentie. Divers personeel 
gevraagd BIJLES Nederlands gevr. 3 
Havo 2, red. verg. Tel. 
02507-13449. Gevr. een leraar(es) v. bege- 
leiding Engels v. + V/z u. p.w. 
ben zelf i.b.v. lesmat. Tel. 
19559 of 02520-21378. Oproepen - Mededelingen ALAN MICHAEL 

BEDANKT 

ZANDVOORTS Vrouwenkoor * Help de Polen. Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres? Dat hebben wij voor u! 
Inl.: tel. 02907-5235. Hiep, hiep, Ellen gefeliciteerd. 
Hoera! Claudia + Claudia. Hoi schatje nog 1 weekje en 
dan op wintersport lekker hé. 
Je deuzige Jihoe, Ellen jarig. Wat een 
feest! Gefeliciteerd! Erwm + 
Petra! Lieve Ellen hartelijk gefelici- 
teerd met je verjaardag. Pa 
en Ma. Lieve Hettie 

Welkom thuis bedankt voor 

alles. Rogier, Saskia, Roxie. Lieve zus, 22 jr. oud hé? Toch 
gefeliciteerd. Irma. Quenda Ellen 
Cumleanos feliz! 
besos de Mirella 
hasta la noche! RON 5-6-7-8 niet verwacht 
Gefeliciteerd/lreen Ron & Irene, Wim & Marijn, Pa 
& Ma, nogmaals hartelijk be- 
dankt voor de enorme hulp bij 
onze verhuizing naar de Von- 
delln. Kusjes Chris&Yolande Ronald Willem, gefeliciteerd 
met het behalen van je diplo- 
ma MBA. Wanneer starten we 
ons bedrijfje? Groetjes Yolan- 
de. Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 Zaterdag geen koffie met een 
soes. Want ze heeft een gro- 
te taart van Aunt Loes. Zie je nou wel, dat ik je terug- 
pak? Kom zaterdag allemaal 
langs want er is genoeg ge- 
bak! Je varken. • Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen. Personeel 
aangeboden Erv. schilder en behanger 
heeft nog tijd over in de 
avonduren. Bel. na 18.00 uur.: 
19800. Woninginrichting Lijsten op maat 

bij- 
Foto Boomgaard 
Grote Krocht 26 
Tel. 13529 • Te koop 2 zitsbank lichtgrijs 
stof ƒ 100; salontafel 1 m. x 1 
m. ƒ 100. Tel. 02507-16420. • Te koop 2 zits Chesterfield- 
bankje ƒ 100. Tel. 18156. • Te koop + 80 jaar oude 
mahonie eiken ronde salonta- 
fel, blad moet opgeknapt 
worden. Prijs ƒ 150. Tel. 
13613. Te koop aangeboden recht- 
hoekige messing EETHOEK 
met vier stoelen, hoog model, 
VA jaar oud, nieuwprijs 
ƒ3700, nu voor ƒ 1000. 
Te bevr.: M. van Eijken, tel. 
6207568, bellen tussen 18.00- 
19.00 uur. • Rubrieksadvertentie op- 
geven? Zie voor adres en/of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant. ZANDVOORTS 

NIEUWSBLAD 

zoekt BEZORGERS/STERS 

Min. leeftijd 15 jr. 

Aanmeldingen tel. 17166 GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CEfl/ E makelaars o.g. LHJ 

Tel. 02507-12614 NVM 

iMXClAAK 
voor de particulier 5 regels 
Gratis ! GRATIS MICRO'S 
worden geplaatst onder de 
navolgende voorwaarden: 
• inzenden uitsluitend via 
de bon (niet telefonisch) • aan balie 
kantoor zijn opgegeven 
• verloren/gevonden • weg/aan 
komen lopen/vliegen • maximaal 
5 regels • alleen voor particulier 
gebruik • het aangebodene mag niet 
boven ƒ300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn: • alle Micro's groter dan 5 regels 

• brieven onder nummer • de verkoop 
van uit hobby verkregen artikelen 

• woningruil • personeel 
gevraagd/aangeboden • onroerend 
goed te koop/te huur 
gevraagd/aangeboden • commerciële 
Micro's Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk 
dinsdag tot 13.30 uur. Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor 
uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur. 
Gebruik bij het invullen van uw tekst 

de coupon en voor iedere letter, punt, 

komma of cijfer één vakje. 

Laat na ieder woord, punt of komma 

een vakje vrij. Schrijf per regel hele 

woorden of lettergrepen. 

Zoals het voorbeeld aangeeft. T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


1 


a 


P 

n 


, 
m 


a 


a 


t 
3 


8 


, 
m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


l 

n 


t 


a 


f 


e 


1 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


1 


T 


e 


1 

2 


- 


3 


4 


3 

lAMAXfilms^ 
luren is houden 

p|5|^^fiirn;i::| 

il^i^o1tHëek;--'!& I. 

ac 1 Indien uw advertentie een betaalde 
Micro is kunt u bij uw tekst een 
gegarandeerde (giro)betaalcheque 
bijsluiten of u ontvangt van ons een 
acceptgirokaart. Brieven onder nummer ƒ6,36 extra (u 
dient er rekening mee te houden dat 

bij uw opgave de regel Br. o. nr bur. 

v.d. blad als 1 regel bij uw tekst 
meegerekend wordt). 

Gratis Micro's kunnen niet 
telefonisch 
worden opgegeven. 

Coupon uitknippen en 
opsturen (frankeren als 
brief) met vermelding van uw postco- 
de, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122. 1000 AC Amsterdam. 
Of afgeven bij: 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad: 
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort MBO 
Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk handschrift. 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of 
niet op te nemen. Te koop 

aangeboden 

diversen • Gratis af te halen betonte- 
gels 30x30. Tel. na 19.00 
02507-31050. * Te koop 2 x houten bedden 
+ matras ƒ 75. p.st. moderne 
hockeyschaatsen ƒ 50 mt 39. 
Wollen dekens ƒ 25 p. st. Tel. 
12313. *Te koop Nintendo tien 
maanden oud + Mario Bros + 
Puck Hund + zapper lichtpis- 
tool voor slechts ƒ225. Tel. 
02507-18157. T.k. Christofle 6 couverts Mal- 
maison gold plated, new 
t.e.a.b. Tel. 17148. *T.k. Strijkmachine ƒ 75. Tel. 
17385. • T.k. Zundapp ks Super, de- 
fect v. knutsel ƒ 100; 2 pr. 
ski's m. schoen mt 39 mt 
43/stokken, compl ƒ 100 per 
paar. Tel. 02507-18405. Te koop 
gevraagd 
diversen Te koop gevr. ouderwetse rie- 
ten strandstoel. Tel. 023- 
334693. * Te koop gevr. tekenbord of 
tekentafel evt. met toebeho- 
ren en kledingrek. Tel, 17452. ïï#f®S 
1 regel ƒ 4,07 


2 regels ƒ 4,07 


3 regels ƒ 4,07 


4 regels ƒ 5,34 


5 regels f 6,68 
6 regels ƒ 8,01 


7 regels ƒ 9,34 


8 regels f 10,69 


9 regels ƒ12,02 


10 regels ƒ13,36 MKSVAN 
13.00-21.00 UUR ||f||;p;CiDrn.:-:vV;':;'-;v'': 

Isiejgèrsstraat 2b 

plg^andyobrt:^.,,::, 

SrèÉ625Ó7-12070? Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen. 

Alle prijzen incl. 6% BTW 

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u 
niet gratis adverteren. Naam: Adres: .... 
Postcode: 
Telefoon: Plaats: 

S.v.p. in rubriek: Radio/tv/video Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26. 

Telefoon: 13529. 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek. Computerapparatuur 
en software 250 nintendospellen in één 
voor ƒ 400; 8 segamegadrive- 
spellen ƒ 500, t. 03240-14211. Kleding T.k. mooie Persianer zwarte 
bontmantel m. 4. ƒ400. Tel. 
12144. Hobby's en 
verzamelingen • Postzegelbeurs zat. 1 febr. 
a.s. gemeenschapshuis van 
12 tot 5 uur. Inl. 16061 of 
16456. Toegang vrij. Onroerende 

goederen te koop 

gevraagd GARAGE 

TE KOOP GEVRAAGD 

Tel. 02507-14534 TE KOOP GEVR.: GARAGE, 
zo dicht mogelijk bij rotonde. 
Tel. 023-312122. Te koop gevraagd in Zand- 
voort of omgeving door parti- 
culier: horecabedrijf, koop of 
huur van onroerend goed. 
Discretie verzekerd. Br. o. nr. 
761-77675 v.d. blad. Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur gevraagd Te huur gevr.: garagebox of 
gedeelte voor stalling motor- 
fiets omg. Hogeweg/Bredero- 
destr. tel. 02507-12765. Woningruil Aangeb.: 4-kam.flat in A'dam- 
W. ƒ 744.- incl. Gevr.: woon- 
ruimte in ZANDVOORT. Tel. 
020-6175678. Woningruil aangeb. nieuwe 3 
kam. flat 2e etage met lift in 
het centrum van Zaandam. 
Huur + servicekosten ƒ715 
per maand, ruilen voor 3 kam. 
woning in Zandvoort. Huur + 
ƒ500 p.m. Tel. 075-702034. Financiën en 
handelszaken Autoverzekering 

V.A. ƒ 75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper! 
Bel nu: 02507-14534. Autoverzekering 

nu nog goedkoper bij 
TEUBEN ASSURANTIËN 

Tel. 02507-14643. Hypotheken 

computervergelijking 
Bel nu 02507-14643. 

Teuben Assurantiën Vakantie 
buitenland Stacaravans t.h. in de Belgi- 
sche Ardennen al v.a. ƒ190 
p.w. all-in. Inl. 04459-1598. Foto - Film Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto's,. 

pasfoto's, 

receptiefoto's, 

groepsfoto's aan huis. 

Grote Krocht 26. 

Tel. 13529. Muziek- 
instrumenten Dirk Witte 

SPEC. AANBIEDINGEN 

Alle bekende merken digitale 

piano's en keyboards. 

Vijzelstraat 53, A'dam 

tel.: 020-6264655. Gevr. voor vereniging piano 
en accordeon. Tel. 02507- 
17462 na 19.00 uur. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden Onze ruwharige teckel Ama- 
deus is vader geworden! Inl.: 
17385. Prachtige guppies te koop. 
Tel.: 17385. Lessen en clubs PIANO LESSEN 
Door gedipl. lerares 
Tel. 18486 ROCK 'N ROLL/SALSA cur- 
sus ƒ 85. Ook zonder partner. 
Gratis proefles: 020-6228667. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel. 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS Sportartikelen • Te koop Adidas schaatsen 
hoge noren maat 38 i.g.staat 
Prijs ƒ55. Tel. 15196. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen • Tk opoe fiets mrh. Peer- 
less f 150. Tel. 17794 Rijles auto's 
en motoren Alblas Verkeersscholen 

in 5 dagen 

UW RIJBEWIJS 
Nieuwkoop, 01724-8361. Diverse clubs 245 Hete Meisjes geven hun 
telefoonnummer aan je door 
en willen dan graag 'n (sex)af- 
spraak met je maken. 
06-96.45 (75 cpm). AANGEBODEN 

Meisjes met hun tel.nummer 

Bel 06-95.11 (50c/m). ADRESSEN (nieuw!) van 
dames én heren privé, clubs 
en escorts! Ze vertellen zélf 
wat ze te bieden hebben en 
geven hun adres + telnr. 06- 
9559 (50 cpm). Als je houdt van lekker jong 
en 18 jr. bel dan MEISJES- 
KONTAKT: 06-320.330.16 
(50 cpm). SEXAFSPRAAKJE met 'n 
meisje, 18 jr. Vraag naar haar 
tel. nr. 06-320.320.44 (50cm). SEXKONTAKT: Wie zoekt er 
een ondeugend avontuurtje 
met 'n heet meisje? Nu meer 
dan 200 hete meisjes: 18 jr. 
06-320.330.66 (50c/m). S.M. KONTAKTLIJN 
Zeer Strenge kontakten 
06-320.322.20 (50cpm) Huwelijk en 
kennismaking Voor huwelijk of LAT-partner 
bel nu PARTNERSELECT. 
070-3361443 erkend Anker-lid • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan: Centrale Order- 
afd. Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling. Onroerend 
goed te koop 
aangeboden Te koop aangeboden, boer- 
derij in Centrum Amsterdam, 
10 hectare grasland, 477 met 
de hand te melken koeien. 
Tegen elk aannemelijk bod. 
Brieven aan Makelaardij 
Dierenvreuad. Stiekem MEEGENIETEN 

met 3 hete tieners van 18 

06-320.324.55 (50 cpm). Straks al 'n vrijpartij? 

S-E-X-KONTAKTLIJN 

06-320.33C.43 (50 cpm) ZOEK DE MISLUKTE 

MiCRO Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die 
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een 
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en 
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste 
brievenbuslichting naar de 

AFDELING MICRO ADVERTENTIES, 

POSTBUS 122 

1000 AC AMSTERDAM 
ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover 
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespon- 
deerd worden. 

Prijswinnaars vorige week: 

J. v.d. Does-Regter - Wormer; 
R. de Haan - Zandvoort; 
J. Ruijken - Amsterdam; 
R. Verlinde-van Bakelen - Ouder- 
kerk a/d Amstel; 
J. van Vlaanderen - Volendam. ^W'^hM' ''<? lOlflflC© 

i zaak van vertrouwen. Deze week kunt u de volgende prijzen 
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar 
gesteld door onderstaande AM CO- 
vakzaken. 

- een Philips 4 in 1 haarstyler 

- een Philips haarfohn (1 000 W) 

- een Aristona klokradio 

- een Sharp Walkman 

- een set van 4 Basf E1 80 
videobanden HASSING B.V. 
STOK B.V. BUSHOFF 
FRANSE - 
VAN ILEEK 
NUIS B.V. 

ELSENGA ELECTRO 
DE BOER 
RENAUD : Uithoorn, Adm. Tromplaan 65-67 

Amstelveen, Amsterdamseweg 160 
: Amsterdam, Ceintuurbaan 394-398 
Amsterdam, Kinkerstr.aat 244 
Amsterdam, Linnaeusstraat 71 
: Amsterdam, Olympiaplein 125 
: Amsterdam, Nieuwendammerstraat 4 
: Amsterdam, Haarlemmerdijk 151-156 
: Zwanenburg, Dennenlaan 38 
: Hoofddorp, Kruisweg 1061 
: Volendam, Kathammerstraat 23-25 
: Wormerveer, Wandelweg 41 /b ALTIJD SUCCES. Zoek jij een 
leuke vriend of vriendin? 
de Afspreeklijn. 
06-320.320.33 (50 cpm). Ben jij een beetje Bi of Gay, 
en zoek je een hete boy? 
06-320.330.95 (50 cpm) BI-SEX PRIVÉ, zoek je 
een heerlijk heet meisje 

of een lekkere boy??? 

Direkt apart, ook trio 
06-320.330.46 (50 cpm). BI-SEX voor TWEE, direkt 

apart met een heet meisje of 

een lekkere jongen: 

06-320.330.82 (50 cpm) Blonde, mollige en vooral 
hete meiden zoeken kontakt. 
06-320.320.36 (50 cpm). Blonde NATASJA doet 

het met 2 jongens van 18 

06-320.327.77 (50 cpm) BUURVROUW Chantal en 
haar hete buurmannen. 
06-320.328.01 (50 cpm) Dames die zich overdag ver- 
velen, zoeken SEXKONTAKT. 
06-320.330.79 (50 cpm) Nu al: 610! Vrouwtjes vertellen 
wie ze zijn, wat ze lekker vin- 
den en geven dan hun tel. 
nummer aan je door! 
06-340.310.10 (75 cpm). Nu direct een afspraakje 
met een lekkere meid? Bel 
06-320.330.21 (50c/m). ONDEUGENDE huisvrouw- 
tjes en meisjes van 18 jr. bie- 
deh zich aan voor SEXKON- 
TAKT, vraag naar hun tel.nr. 
Bel nu 06-9661 (50cpm). PARTNERRUIL Privé 

direkt apart met mannen 

en vrouwen voor 'n orgie. 

06-320.330.91 (50 cpm) Pascale doet het op de 
tafel. Echte KEUKENSEX 
Bel 06-96.02 (50 cpm) PIKANT. 2 hete meiden, 18 jr, 

zijn hitsig! Alles uit!! 

06-320.329.01 (50 cpm) De allerleukste meiden 
bellen met de FLIRTBOX 
06-320.330.01 (50c/m) Direct apart met een leuke 
vriend(in). Zo heb jij echt 
snel 'n afspraakje. 06-9.500 
Bel plezier voor 2. (50c/m). Direkt apart met een 
strenge meester of met 
een onderdanige slaaf! 

Gay S.M. voor TWEE 
06-320.329.99 (50 cpm) Rirten met gezellige meiden, 
met z'n tienen of apart. 
06-320.330.77 (50 cpm) PRIVE-SEX-KONTAKT 

Je krijgt direkt een heet, 18 j. 

meisje of knul aan de lijn. 

06-320.322.33 (50 cpm) Rijpe Negerin 06.96.40 

Zapp Sex 06.96.92 

Harde praat! 06.96.91 

Live met mij! 06-95.06 

Dikke vrouwen 06-96.94 

Kort en lekker 50 cpm *** RIJPE VROUWEN*** 

veertig jaar en hitsig!! 50 c/m 

UU 06-320*325*45 U! MEEGENIETEN, met . 
Loesje en stoute Anita. 
06-320.320.32 (50 cpm) MONIQUE, 18 jr., haar eerste 
keer. Ze trilt van sex-genot. 
Bel 06-95.30 (50 cpm) - ' Wil je snel 'n privé of 

escortmeisje thuis? 

06-320*330*60 (50 cpm). Yvette gaat op SEXBEZOEK 

bij Annet. Triosex! 

06-320.320.95 (50 cpm) Zin in een Avontuur? Vrije 
vrouwen & meisjes zijn op 
zoek naar een avontuur op 
sex/gebied! Heb jij ook zin? 
06-340.340.95 (75 cpm). Zoek je 'n PARTNERRUIL- 
kontakt? Maak 'n sexaf- 
spraak met ze. 06-320.320.92 
(50 cpm) Zoek jij direct een mooi, 18 
jarig meisje voor 'n avontuur- 
tje? Bel 06-9603 (50c/m). • Wij behouden ons het 
recht voor zonder opgave van 
redenen teksten te wijzigen 
of niet op te nemen. Diversen Ruim 300 gewillige vrouwen 
zoeken een SLIPPERTJE 
06-320.328.00 (50c/m). Sabrina, een GEWILLIG 
meisje, haar eerste trio. 
06-320.322.03 (50 cpm) GAY PRIVÉ: Wil jij snel 
een afspraakje maken? 

Of heb je zin in een lekker 
gesprek? 06-320.322.31 

Samen direkt apart (50 cpm) Stiekem Livevrijen. Tot diep in 
de nacht lekker 100% Live/ 
vrijen met Debby, Myra of 
Joan? Bel dan snel 06- 
340.340.10 (75 cpm). Tele(live) Massage? Lekker 
live een massage met Desi- 
ree, Carla, Inge of Joyce door 
de telefoon? Draai dan: 06- 
340.340.11 (75 com). Telezoenen Kan Live! 
Lekker live telezoenen tot 
diep in de nacht met Anneke, 
Dominique, Anita en Dolores? 
06-340.340.50 (75 cpm). ****TIENERSEX**** 
Jong en onschuldig...? 
06-320*324*24 (50 c/m) UITDAGEND tienermeisje van 

18 geniet met 2 jongens 

06-320.326.01(50 cpm) Verboden! Pomosex. Ik ben 
Marleen en doe dingen die 
eigenlijk niet zijn toegestaan! 
Doe je met me mee? 06- 
340.320.80 (75 cpm). **** VLUGGERTJE?**** 

Bel me snel schatje (50 c/m) 

!!!! 06-320*327*27 !!! Gewillige meisjes van 18 j. en 
hete huisvrouwen willen 
alles met jou doen. Vraag 
naar hun tel.nr. voor een 
hete vrijpartij! 
06-320.326.33 (50 cpm). *****HARDSEX***** 

Keihard de lekkerste (50 c/m) 

!!!! 06-320*325*35 !!! Heb je zin in een lekker meis- 
je of huisvrouwtje? Wil je dan 
ook graag telefonisch kontakt 
en een adres weten, bel dan: 
06-320.320.87 (75 cpm/boven 
de 18 jr.!). Hete meisjes willen nu 

een SEXAFSPRAAKI! 

06-320.320.42 (50 cpm) HOMO: Het is slikken 

voor die hete jongens 

Bel nu 06-320.327.01 

(50 cpm) Homo: Jongens met elkaar. 
Hoor ze TEKEER gaan. 
06-320.330.88 (50 cpm) Homo: Zoek je 'n hete boy 
voor een SEX-AFSPRAAK?? 
06-320.330.18 (50c/m). SEX VOOR TWEE 

Direkt kontakt met jonge 

meiden, 18, huisvrouwtjes 

en stoere hete knullen 

06-320.330.90 (50 cpm) Nieuw in Amsterdam 

De STADS-VRACHTTAXI 

Verhuist/vervoert 7 dgn p.w. 

ƒ35 p.u. +50 c. km; 1e u. ƒ 45. 

Tel. 020-6221994. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll. verz. 
Dag-nachtserv. 020-6424800 • ANNULERINGEN van uw 
advertentieopdrachten kunt u 
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 
richten aan Centrale Orderaf- 
deling Weekmedia, Pos'tbus 
122, 1000 AC Amsterdam. autorijschool 
■nlÉg^i 


W,. v.d. Veld 


\A 


|pr 


U kunt nu lessen in de sportieve 
MAZDA 323 F 
Onze aanbieding: 


de eerste 5 lessen 32,50 per les 


vervolglessen 42,50 per les 


ook voor spoedopleidingen 


tel. 


02507- 


19188 Hot/Lips Livetapes! Ruw, ver- 
gaand, bloedstollend en 
maximale porno? Dat hoor je 
24 uur per dag via nummer 
06-340.340.40 (75 cpm). KLEED ME UIT!: Suzanne 

heeft zin in een hete vrijpartij 

06-350.21 1.34 (50 cpm) Leuk blond meisje, jong, laat 
tegen redelijke vergoeding al 
uw sexfantasieen werkelijk- 
heid worden. 

Tel. 02990-39135, van 13.00- 
01.00 uur, ook escort. Live/Tele Piepshow! 
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga 
of Nikki zich live uitkleden 
door de telefoon? Draai dan 
06-340.340.25 (75 cpm). VLUGGERTJE: Ondeugende 

Kim beleeft 'n hoogtepunt! 

Bel 06-9662 (50 cpm). Maak een sexafspraak met 

een PRIVE-MEISJE? 

06-96.05 (50 cpm) MARIETJE staat te liften 

in haar strakke rokje! 
06-320.321.20 (50 cpm). Jtostaurant Jlvtel-ïïafi 

tonnehoefe 
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280 

Gedurende de gehele maand februari 
serveren wij een 

WINTERMENU 
a ƒ 29,50 

inclusief een glas originele Glühwein 

Het menu bestaat uit 
een kop erwtensoep Elzasser Zuurkool met Casseler Rib 
en rookworst Warme stoofpeertjes met kaneelsaus Alle dagen van de week kunt u 

bij ons van dit menu 

- en van vele andere gerechten - 

genieten van 1 1 .00 's morgens 

tot 20.00 uur 's avonds. WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-1 3-1 4-1 5-1 7-1 9-21 -22 28/29/30 JANUARI 1992 
Aulorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle 
edities van Weekmedia, t.w.i Amsterdams Stadsblad, 
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe 
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De 
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper, 
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad, 
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder 
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad. 
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op 
vri|dag ook geplaatst in Het Parool. 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en 
20.00 uur. Tel. 020-6658Ó86. Fax 020-665632 1. 
Schnfteli|k: Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. 

Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 

Amsterdam. 

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren: 

Amstelveen, Gebouw Aemslelsh|n, laan van de Helende 

Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, 

Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, 

Gasthuisplem 1 2. 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die 
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de 
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende 
week in alle Weekmediakranten. 
Totale oplage 752 500 exemplaren. 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 26,- 

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50 
mm-prijs ƒ 5,91 

mm-prijs met vignet ƒ 6,34 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 Austin 

Audi 
Centrum 

Autovroon 

(Audi/VW-dealer) 

Voorsprong door SERVICE 

AUDI 100 CS 2.3, Turbo, 170 

pk., zwart, met., sport int., 

L.m.velgen etc '88 

AUDI,100 Serret 2.3, 136 pk., 
ABS., electr. ramen/spiegels 

velours, etc '89 

AUD1 100 2.8 CD, Tythaan met. 
Airco, warmtewerend glas, 

zeer compleet '91 

AUDI 100 2.3 CD, Quattro, 
Tythaan met. electr. ramen, 

schuifkanteldak '91 

Continue ca. 25 AUDI Occas- 

sions, modellen 80/90/100, 

Bouwj. '86 t/m '91 en tevens 

65 andere goede merken 

Autovroon 

EERSTE KLAS AUDI'S 

VAN EEN EERSTE KLAS 

AUDIDEALER 

Contactweg 47, 020-6869611. 

Lod. v. Deysselstraat 77 

020-6116715 Alfa Romeo Alfa Romeo 33, Sp.Wagon 1.3 
aug. 88, 62000 km, div. extra's, 
ƒ 13.500. 020908-3946. BMW BMW 316, 2 drs, wit, I 89 m 85, 
9950- leaseprijs 290 p.m. 
BMW 316, 2 drs, blauw, div. 
opties, m 87, 14.450,- lease- 
prijs 399 m. fin. 1-3 jr gar. mog. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. BMW 518, bj '82, blauw met., 
APK, i.g.st., incl. trekh. ƒ2150. 
Inl. na 19.00 u.: 020-6901614. T.k. BMW 316, 1800 CC, bj. '88, 
APK, verl. + sp.velg. Elke keu- 
ring toegest. Vr.pr. ƒ22.000. 
Tel. 03240-33622 T.k. BMW 316, bj. 10-'81, gas. 
Vr.pr. ƒ 1450. Tel. 02902-3089. Adverteren in 

„SHOWROOM" 

Tel. 020 - 655.86.86 Adverteren in 

„SHOWROOM" 

FAX: 020 - 665.63.21 Chevrolet IMPORT USA CARS 

Pick-ups, typen full size, S 10, sportside; 

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport, 

Tevens luxe wagens o.a.: 

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue 

Volledige garantie, service en onderhoud. 

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Tel. 020-6670121. Citroen CX 22 RS Familiale break 8 
pers,, '88 ƒ24.500. BX 16 TGI 
break 4/'91, LPG 28.000 km. 
ƒ28.500. 4 xBXRD break, '89 
v.a. ƒ 16.500. BX turbo break 
diesel '88, schuifd. ƒ 18,500. BX 
RD break, '87 ƒ 12,900. BXTRD 
88/ 13.900. BXTRD autom. 88 
ƒ14.900.- BX TD '90 ƒ 17.500. 
BX19D, '84/4500. BX 19 TZI 
90 ƒ22.500. BX 19 GTI, '89 
ƒ18.500. BX 19TRS LPG, '89 
ƒ18.500. BX 16 TGI, '90 
ƒ18.900. BX 16 TRI LPG, '89 
ƒ 18.500. BX 14 RE LPG, '89 
ƒ 13.900. BX14TE '89/ 13.900. 
BX 14 RE, '88, ƒ 12.500. 

• Visa Garage 

Houtmankade 37 
Amsterdam, 020-6278410. BX 14 RE, bj. 2-'89, 63.000 km, 
1e eigenaar 
24 mnd. garantie mogelijk 
Tel. 02979-84866. jngdijk 

autoverhuur AX 

ƒ55,- per dag 

incl. BTW en verzekering 

en o.a. BX en ZX 

Tel. 020-6932750 

S. Stevinstraat 12a, A'dam Citroen BX 19 TR diesel break 
stationcar, grijs met., m 90, 
17.950,- leaseprijs 497 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. T.k. Citroen Visa club, bj '86, 
65000 km., prima staat, geen 
roest. Pr. ƒ 4500. 02908-5958. H.H. h., tegen inruilprijs: 
BX 16 RE Montreux, grijs met., 
I.m. wielen, zonw. glas, LPG- 
o.b., 6- '89 ƒ 13.500.- 
BX 14 RE, bruin met., LPG, 
2- '88, ƒ 10.500.- BX 14 RE, LPG, 
wit, 5-'88 ƒ 9250.- BX 16 RE, 
LPG, wit, 1-'89J 12.950.- BX 16 
RE LPG, grijs met. 5-'89, 
ƒ 13.500.- BX 14 RE LPG (met 
lichte beschadiging) grijs met., 
11 -'87, ƒ7950.- 

AUTOBEDRIJF BEREBEIT 
Amsteldijk 25, Amsterdam, 

020-6627777, of 6627797 TIMO DE BRUYN 
Voor occasions en reparaties: 

van BX, Visa en 2CV6. 
APK klaarmaken tegen gered, 
prijz. Verk. van losse onderd. 
Tel 020-6680820 en 075-702625 T.k. 2 CV6 Club blauw 1982, 
nw. uitlaat. Prijs ƒ 1850. 
Tel.: 02990-44312. Ferrari Zelf rijden in FERRARI 308 
GTSi (Type Magnum) 
PORSCHE 911 Carrera Targa 
voor trouwen, Uniek! 2 verleng- 
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit 
en blauw, type '91. Bel 
Meijers BV: 030-444411. Fiat FIAT Regata 100S, '86, APK 
'93, 99000 km., duurste uitv. 
Pr. n.o.Lk. Tel. 075-157164. Rat Uno 60S, wit, '88, A.P.K. 
feb. '93. Moet snel weg. Lage 
prijs ƒ 7950,-. Tel. 02975-40392. FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A.Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel. 02975-62020. GOUDSMIT RAT Amstelveen 

Keuze uit 50 gouden Rat- 

occasions. Tel.: 020-6470909 Ford + 14 GEBRUIKTE 

Scorpio's 

in perfecte 
A 1 conditie 

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i 
Diesel, 5-bak, L.P.G. 

Prijzen van ƒ 19.850- 

tot ƒ 42.000.- 

Bel voor informatie 

OFF. FORD DEALER 

v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. 

Marktplein 11-29, Hoofddorp 

02503-13441. Ford Escort CL diesel 1988, 
veel ace, 85000 km, 5-bak. 
Vr.pr. ƒ 13.000. 02503-38427. Ford Resta 1.1, 3 drs, blauw 
met., m 85, 5950,-. Ford Resta 
1.1 sport, zwart, div. opties, 
47.000 krn, m 90, 14.950,- lea- 
seprijs 375 p.m. Ford Escort 1.8 
CL diesel, 3 drs, wit, m 90, 
13.950- leaseprijs 386 p.m. 
Ford Sierra 2.0 CL sedan, brons 
met., LPG, I.m. velgen, 5/89, 
18.950- leaseprijs 521 p.m. 
Ford Sierra 2.3 CL diesel, 4 drs, 
sedan, blauw, m 90, 16.950- 
leaseprijs 451 p.m. Ford Scor- 
pio 2.4 CL, zwart, div. opties, m 
89, 17.950,- leaseprijs 464 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. Ford Taunus 1.6 GL, b.j. '81, 
APk 1/1/93! Sch.dak radio/ 
cass., f 1750. 02990-35167. Hyundai Over garantie gesproken 

HYUNDAI OCCASIONS 

met 2 jaar garantie 

alleen bij: 

AUTOKROOY 

T.T. Vasumweg 32 

(a/d Klaprozenweg A'dam-N) 

020-6310615. Honda T.k. Honda Prelude, '82, zwart, 
APK aug. '92, in z.g.st. ƒ2750. 
Tel. 020-6452488. T.k.a. Honda Civic 1.3 L 01-'89 
Ferrari rood 16klepper ƒ 15.000 
Rookvrij, tel. 02982-5739. Lada Lada 1200 S 1986, 49.000 km, 
1e eig., i.z.g.st., ƒ2.500, APK 
'93. 020-6004181 na 18 uur. Lada 1200S 88, apk, 37000 km, 
1e eig., rek. t.i. igs. a.g.v. omst. 
ƒ3000 trekh. 020-6155167. WESTDORP 

De nieuwe Samara DIVA 

uit voorraad leverbaar 

met 2 jaar volledige garantie. 

Ruime keus uit nieuwe 

en jonge Lada's 

met BOVAG-garantie 

100 % financieren of leasen 

OCCASION VAN DEZE WEEK: 

Samara 1.3, januari '88, ƒ 8750. 

Adres verkoop 

Adm. de Ruyterweg 396-398, 

A'dam, tel. 020-6825983. Lancia 

Lancia Prisma 1 .6 IE symbol., 4 
drs, zwart met., leder int., 
l.m.velgen, enz. m 89, 13.950,- 
leaseprijs 421 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. Mazda Mazda 323 1.3 GLX, 3 drs, 
brons met., l.m.velgen, enz., m 
90, 15.950,- leaseprijs 410 p.m. 
Mazda 323 F 16 GLX, 5 drs, 
zwart, alle opties, LPG, juni 91, 
28.450- leaseprijs 719 p.m. 
Mazda 626 2.0 LX diesel se- 
dan, grijs met., m 89, 14.950,- 
leaseprijs 399 p.m. Mazda 626 
2.0 GLX 12 V coupe, zwart, 
LPG, l.m.velgen, enz., m 90, 
21.950- leaseprijs 607 p.m. 
Mazda 626 1.8 LX, 5 drs, H.B., 
brons met., LPG, l.m.velgen, m 
89, 16.950- leaseprijs 462 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. Mazda 626, 4-drs, GLX, L.P.G. 
10/89, 87.000 km. wit 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Mazda 929 S 2.2i GLX Aut. 
demo; nu ƒ54.000.- kent. 
blank. Mazda D. 02908-3231 T.k. Mazda 323, bj.'78 + nw. 
remsyst. APK 4/92. Goede 
staat, ƒ1000. 020-6950614. T.k. Mazda 626 GLX sedan, 
'87, in uitst. staat; nwe banden, 
stereo radio-cass. Prijs n.o.t.k. 
Tel. 020-6645402. Weg. vertrek, t.k.a. Mazda 323 
Hatchback, VA liter GLX, ka- 
tal., rad./cass., grijs, 39.900 km, 
okt. '87. Vr.pr. ƒ11.500. Tel. 
020-6412657. Mercedes-Benz 

Mercedes 190 diesel, wit, div. 
opt., m 88, 28.950,- leaseprijs 
769 p.m. M.B. 190 2.3 E, rood, 
LPG, airco, l.m.velgen, ver- 
laagd, ABS, enz. enz., m 90, 
46.950- leaseprijs 999 p.m. 
M.B. 200 diesel, blauw met., 
div. opties, m 86, 26.950- lea- 
seprijs 703 p.m. M.B. 200 TD 
stationcar, wit, div. opties, m 
87, 31.950- leaseprijs 826 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. 

Mitsubishi Galant GL, LPG, '86, ƒ4950 en 
2300 Turbo diesel '82, ƒ 1450. 
Visa garage tel. 020-6278410. GOLDCAR AMSTELVEEN 
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 
occasions. Tel. 020-6433733. J. LANCKER BV MITSUBISHI 
occasions 3-24 mnd. garantie. 
Weesp tel. 02940-16619. Mitsubishi Lancer, diesel, '87, 

ƒ9.200.-. Garage FEENSTRA 

Tel. 020-6980639. Adverteren in „Showroom" 

Tel. 020 - 665.86.86 

FAX 020 - 665.63.21 

Postbus 156, 1000 AD A'dam 
'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt 
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft' 
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u 
contact met zo'n 752.500 potentiële kopers. Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort. 
In Het Parool en in de maar liefst 18 (') nieuws- en 
huis-aan-huisbladen van Weekmedia die in Groot 
Amsterdam worden verspreid. Totale oplage 752 500 
exemplaren. Geef nu uw advertentie Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo 
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/ 
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in. 

Naam: 

Adres- 

Postcode + Plaats: 

Telefoonnummer'. 
tebon 3^§ 

In 4 dagen zo'n 752.500 
vonkende verkoop- 
contacten. x ;r ,■ . Handtekening: . 
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 

1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u nrl :. _ . ln , 

zelf uitrekenen wat uw advertentie kost. 6% BTW 6° BTW 1 
2 
3 


26,00 


27,56 


-!0 4 


37,50 


39,75 


ï 5 


49,00 


51,94 


1 6 


60,50 


64,13 


% 7 
72,00 


76,32 


8 


83,50 


88,51 


9 


95,00 


100,70 


10 


106,50 


112,89 Auto's in 
vliegen de deur uit! Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, 
Amsterdam. Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren. Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende Meesters 421b] 
■'Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33: Zandvoort, Gasthuisplem 12 Nissan Nissan Patrol, 4x4 Turbo die- 
sel wagon Van, wit, div. opt., m 
87, 22.750- leaseprijs 549 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. Te koop aangeb. Nissan King 
Cab. 2 WD i. z.g.st. bouwjaar 
eind '86, compleet met hard- 
top, m+s banden, sunroof, buil 
bar, toerenteller en extra 
bladvering, ƒ 17.500,-. Tel. 
02507-30103. 100 NX, 7-'91, antr. grijs, 
t-bardak, div. extra's, voll. gar. 
ƒ27.900. Tel. 020-6900212. Nissan Micra 1.2 LX 
7/89, 34.000 km, rood, 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 T.k. Nissan Sunny 1 .3 met LPG, 
bj. '84, verkeerd i.z.g st Pr. 
ƒ3.950. Tel. 075-176245. Opel H.H. h., tegen inruilprijs: Kadett 
1.8i, LS 4-drs„ LPG, 1-'89, 
/ 16.000.- Kadett 1.6iLS,5-drs., 
LPG, 6-'89, ƒ 15.500.- Kadett 
1.6 LS Diesel, 3-drs. Station; 3- 
'88, ƒ13.500, Kadett 1.6 S, 3- 
'84, ƒ5250.- Kadett 1.3 LS, 
LPG, 3-'84, ƒ4950.- Kadett 1.2 
LS Station, LPG-o.b., 8-'84, 
ƒ4250.- Kadett 1.6 D, 5-drs„ 
5- '85, ƒ9500.- Omega 1.8 LSi, 
1-'88, ƒ 13.950.- Omega 1.8 LSi 
Autom., LPG, (met lichte be- 
schadiging) 11-'89, ƒ 12.750.- 
Autobedrijf BEREBIJT, 
Amsteldijk 25, Amsterdam, 
020-6627777, of 6627797 KADETT 1.8S '88, 5 drs., HB, 
wit, 53.000 km. Goed onderh. 
ƒ16.900. Tel. 020-6159026. Opel Kadett 1.3S autom., 10- 
'87, antr. metall., 47.000 km., 
nw. st., ƒ 13.250. 020-6257855. Opel Kadett 1.4, trekh., sun- 
roof, bj '90, km 23000, vr.pr. 
ƒ23500. 020-6991233, na 18 u. Opel Kadett 1.6, automaat, 4 
drs., 5-'87, 48.000 km, trekh., 
vrpr./ 12950. Tel. 02908-5731. T.k. Opel Kadett 1.6D, bj. 1985, 
APk nov.gz., kl. wit, i.z.g.s., 
prijs ƒ9750. Tel. 020-6140231. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg. D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Peugeot Meer Waar Voor Uw Geld! Peugeot 205 XE Accent, rood 45.000 

205 XE Accent, wit 34.500 

205 XE Accent, blauw 9.100 

205 XE Accent, blauw 37.630 

309 XR, rood 46.000 

309 XRD. d. grijs met 68.000 

309 XL Profil wit 37.370 

309 GL 1.3, rood 71.000 

309 XE 1.3, blauw 45.000 

405 GL 1.6i, grijs met 28.700 

405 GL, wit 27.000 

405 SR 1.9 wit 120.000 

405 GRD blauw 115.000 

405 GRD blauw met 75.000 

505 GR 2.2 mj., grijs met 55.000 

Opel Kadett 1.3, wit 96.000 

Lancia Yio Fire, grijs met 13.000 

Ford Escort, grijs met., Ipg .... 110.000 
Citroen Visa 1 1 RE, grijs met 01.89 
08.87 
02.91 
04.90 
04.89 
01.89 
02.90 
04.87 
02.88 
07.90 
01.90 
02.89 
01.89 
06.90 
04.89 
01.87 
03.90 
03.87 ƒ14.750 
ƒ 12.250 
ƒ 19.250 
ƒ 17.500 
ƒ17.250 
ƒ22.500 
ƒ 19.750 
ƒ13.900 
ƒ 14.250 
ƒ27.950 
ƒ 26.950 
ƒ 25.750 
ƒ24.950 
ƒ30.250 
ƒ31.500 
ƒ 12.750 
ƒ 17.000 
ƒ11.500 Leeuwekeur Gebruikte 

Auto's 

zeker en beter 

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking 

• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- 
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. 

Dus Leeuwekeur: zeker en beter 

Koudijs Autobedrijf B.V. 

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof) 

1 183 JG Amstelveen 

Tel. 020-6455451 

Halte Sneltram: „Zonnestem" 205 LACOSTE, aug., '86, sport, 
auto met vele extra's o.a. 
schuifd., elektr. ramen, 5 versn. 
Pr. n.o.t.k. Tel. 020-6208133. 305 GR Break, v. 1e eig., 8- '87, 
APK 8-'92. Pr. n.o.t.k. 
Tel. 020-6475000. Cobussen 

sinds I930 
PEUGEOT 

205 1.1 Accent, '87.. ƒ 9.500 
205 1.1 Accent, '89.. ƒ 14.500 
205 1.1 Accent, '89.. ƒ 14.200 

205 1.6 GTI, '88 ƒ19.250 

309 1.3 Score, '88 ...f 12.300 

504 1.6GLI, '90 ƒ25.500 

Fiat Panda 1000 CL '86/ 5.900 
Ford 1.3, Escort, '83 .ƒ 5.000 

3-12 maanden garantie 
Inruil en financiering mogelijk 

PEUGEOT-DEALER 

Baarsjesweg 249-253, 
A'dam, tel. 020-6121824. ZUIDWIJK MINERVALAAN 

PEUGEOT-DEALER 

AMSTERDAM - ZUID 

205 Accent '87 ƒ11.750 

205 GE '88 ƒ10.750 

205 GE '89 ƒ 13.500 

205 XR 1.4'88GTG .ƒ14.500 
205 XS '90 + sch.d .ƒ17.500 
205 XR Lacoste '86 .ƒ11.950 

205 GR 1.4 '87 ƒ12.950 

205 XT 1.4 '86 + sch.d ƒ 11. 850 
405 GL Diesel '89 . . .ƒ 19.500 

605 SV 3.0 '90 ƒ49.750 

Citroen AX 1.1 RE '87 ƒ8.950 
Opel Corsa 1.3 '88 . .ƒ 12.750 

3-12 mnd. gar. Inr., fin. en 

verz. mog. 

Minervalaan 86, 020-6629517. 

Donderdags koopavond. 

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur. Renault 18 GTL stationw., bord.rood, 
bj. '83, benz./gas, APK nov. 
'92, i.z.g.st., geen roest. 
Vr.pr. ƒ 3000. Tel. 020-6891803. RENAULT 1 1 diesel grijs kente- 
ken '84. Nwe versn. bak. 
ƒ4800,-. 02977-21714. Renault 19 TR, bj. '89, 58.000 
km., wit, 5 drs., ƒ 15.500. 
Tel. 02975-65026. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-561 96 11. RONDAY RENAULT 

PI. Middenlaan 19-21 
Amsterdam 020-6237247 

5 TL '85 ƒ 7.000 

5 TL '86 ƒ 8.250 

5 SL '89 ƒ 12.500 

9 TL '87 ƒ 9.500 

11 Broadway '86 . . . .ƒ 8.500 

21 GTD '88 ƒ 14.500 

25 GTS '84 ƒ10.750 

25 TX Aut. '91 ƒ44.500 

ClioRN 1.4 5d '90 ..ƒ21.500 

ClioRL '91 ƒ18.000 

Express combi '86 . .ƒ 8.500 

Express '86 ƒ 7.000 

Mazda 323 1.8i GT '90/ 32.500 
Rat Panda 1000 S '89/ 9.750 
Ford Orion 1.6, '88 . .ƒ 9.500 • Handelaar of particulier. 

Uw auto(s) aanbieden in 

„SHOWROOM" is dè manier. 

Tel. 020-6658686. Rover Off. ROVER DEALER: 

Pim v. Rootselaar, Rhöneweg 

40-42, A'dam-Sl.dijk,-6131375 

Ook voor A.'dam-Noord Record voor Rover 

Metro 1.3 Summer .... 7- '86 

Metro 1.3 GT 3-'87 

Maestro 1.6 Mayfair 1-'87 

Rover 3500 v.d. Plas... .1-'85 

Rover 3500 P6 3-77 

Rover 114 GTI 6-'91 

demo speciale prijs 

Gezocht: 

1e en 2e monteurs!!! 

020-6949266 Rover Dealer 

MINOR MOTORCARS 
biedt aan: 
Rover 114 GTI 16 V, 06/91. 
Rover 820 SI, fastback, 09/88, 
68.000 km. ƒ22.750. 
Roover 820 I Sedan, 08/88, 
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,- 
Rover 114 GTA, 06/91, rood, 
9000 km 

Rover 114 GTA 09/90, 
35.000 km. d. rood met. 
en diverse andere 
gebruikte Rovers 

Minor Motorcars BV 

Sloterkade 40-44, A'dam 
tel. 020-6177975 Saab SAAB SERVICE 

MOLENAAR 
onderh., rep., apk 

Nieuwe 

Royal Class Saab's 

v.a. ƒ20.500,-!! 

Hoofddorp, 02503-14097 Seat SEAT IBIZA 'van' b.j.'85 v. part. 
Weinig km's, nwe banden. Vas- 
te prijs ƒ 5500. 02950-2752. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 

v.d. Madeweg 23, 

A'dam - 020-6686146. 

AUTOBOULEVARD Subaru AUTO SERVICE WETTER 
SUBARU EN LADA DEALER 
Al onze occasions met ster: 

1 jaar garantie. 
Honda Accord, aero-deck, 2.0 
EX, Lpg, 11-'88 ....ƒ21.750* 
Subaru Coupé 

1.6 GL, '87 ƒ14.500 

Subaru Mini Jumbo 

DL, 09- '91 ƒ13.495* 

Lada Samara, 1.3 

Lpg, '90 ƒ12.500* 

Lada 2107 1.5, '87 .ƒ 5.250* 
Lada 2104 1.3, 

Station '88, ƒ 7.000* 

Lada 2105 1.5 . '86, ƒ 2.500 
Daihatsu Charade 

Diesel '85 ƒ 5.500 

Suzuki Alto GL, '86, ƒ 7.650 
Suzuki Alto GL, 04-'89/ 10.500 
Volvo 343 L ... '82, ƒ 2.000 

Zwanenburgerdijk 503, 
Zwanenburg. Tel 02907-6572 Let op! Complete Radib-Cassette-ihstaliatie, op slede 
t.w.v. ƒ 750,- bij iedere nieuwe Subaru. SUBARU- HEERE 

Ceintuurbaan 225, Amsterdam. Tel. 020 • 6719154 
(donderdagavond koopavond) EEN SUBARU KOOP JE B|J HEERE Justy 1.2 89 ƒ12.995 

Justy 1.0 90 ƒ13.500 

Mini Jumbo 89 ƒ 10 500 

Mini Jumbo 89 ƒ10.750 

XT4 WD Coupé .86 ƒ17.950 
1.6 L II Coupé ...87 ƒ13.500 

Rat Uno 87 ƒ 8950 

Ford Escort 16 89 ƒ17.850 
Citroen AX GT ...89 ƒ15.850 
Nissan Bluebird 

20, Stat.w 89 ƒ 9.750 

Toyota Tercel 

4 WD, stat.w. ... 86 ƒ 9.500 

Toyota Camry 

turbo, D, stat.w. ..88 ƒ19.750 

3-12 mnd. Bovag-garantie 

Inruil en Financiering mogelijk 

Autobedrijf 

AMRIT-SUBARU 

Legmeerstraat 39-41, A'dam 

Tel. 020 -6153902-6170003 De enige off. SUBARU DEA- 
LER + occ. voor Purmerend 
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 
02999-278, Jisperweg 39-40. Subaru Mini Jumbo 5 DX. 
7/88, 17.000 km. Grijs. 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 MOOYEN ZÖQN- lUUdÉMMMUiM Ook voor een gegarandeerde 
occassion, o.a.: 

LEGACY 1.8 GL/'90 ',', Ruysrlafelk'.ide 7S '-A Harri-0 Z 
' Inio '020.6.623)67.6732853. Suzuki Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt), 020-6799100. 
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85, 020-6793249/6713581 BOOIJ ZAANSTAD, SUZUKI DEALER 

voor de Zaanstreek. Golden Service Winner 1991 
Showroom. Zuideinde 44, Koog a.d Zaan, 075-164692. 
Route: A8, afslag Zaandam, rotonde over, na brug r. 500 m. Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer 

voor A'dam Noord e.o 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. LUYKXS B.V. 

Off. Suzukidealer 

biedt aan: 

SWIFT 1300 GTI, m. alarm, wit, 
19.000 km., bj. '91, ƒ26.950 
SWIFT 1300 GTI, m. sunroof, 
wit, 46.000 km., bj. '90, ƒ 23.750 
SWIFT 1300 GTI, met sunroof, 
rood, 93.000 km., bj. '87, 
ƒ 14.250 

SWIFT Sedan 1.6 GLX, rood 
met., 38.000 km., bj. '90, 
ƒ21.500 

ALTO GL, 5-drs. blauw met., 
31.000 km., bj. '89, ƒ 11.250 
ALTO GL, 3-drs., beige met., 
42.000 km., bj. '87, ƒ 8.500 
ALTO GL, -3-drs., rood, 65.000 
km., bj. '87, ƒ 8.250 
ALTO GL, 3-drs., blauw met., 
44.000 km., '86, ƒ 7.500 
TERREINAUTO'S 
Samurai, com. de Luxe, rood, 
19.000 km., bj. '89, ƒ 18.250 
Samurai de Luxe, blauw met. 
29.000 km., bj. '88, ƒ 18.500 
S.J. 410 de Luxe, grijs met. 
77.000 km., bj. '84, ƒ 9.750 

■ LUYKX BV 

Swammerdamstraat 1 
Badhoevedorp, 020-6594330 Suzuki Swift 1.3 GS 
5/89, 32.000 km, rood, 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Swift 1.0 GL., 7-'89, rood, 
35.000 km, 1e eigenaar 
24 mnd. garantie mogelijk 
Tel. 02979-84866. Swift 1.3 GS, bj. 9-'90, wit, 
16.000 km, 1e eigenaar 
24 mnd. garantie mogelijk 
Tel. 02979-84866. ALTO GL, 3-drs, 1-'88, 48.000 
km. beige met., 1e eigenaar. 
24 mnd. garantie mogelijk 
Tel. 02979-84866. AltoGL, aug. '87, rood, ƒ 7950. 
Tel. 020-6764338 bgg 02290- 
11151. ALTO GLX, 3-drs, bj. 7-'89, 

51.500 km., blauw, ie eigenaar 

24 mnd. garantie mogelijk 

Tel. 02979-84866. • „SHOWROOM", 

de autorubnek in 

Het Parool en Weekmedia. 

Huis aan huis in heel 

Amsterdam en omgeving. 

Oplage 750.000 ex. 

Tel. 020-6658686. Toyota BROUWER i'iï*J^\ 

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401 HI-LUXE nw. model 

sept. '89, 2.2 benz., 4x4 wd, 
open dak, poly deck. Zeer 
mooie wagen, ƒ 26.000,- ex. 
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. 
Tel. 020-6670121. T.k. Toyota Corolla SXL uit- 
geb., spec. velg., el. schuifd., 
bj. '86, i.z.g.st. 02946-3787. T.k. Toyota Corolla HB 1300 
DX, bj '86, APK gek., i.pr.st. 
Vr.pr. ƒ8250. 02990-41157. Toyota Carina stat.car., bj. eind 
okt. '83., APK gek. tot eind '92, 
Vr.pr. ƒ4000. In z.g.st. 
Tel. 020-6813682. Toyota Corolla 1.3 liftb. GL, 5- 
drs, bj. '86, i.z.g.st. ƒ8500. 
Na 18.30 u.: 020-6471836. Volvo 240 GL AUTOMAAT 

sedan km 30.000 grijs/met. '89. 
Div. Volvo's 740 CL v.a. '87 t/m 
'89, div. Volvo's 440 GL v.a. '88 
t/m '90 (ook met LPG), div. Vol- 
vo's 340/360 v.a. '82 t/m '90 
(div. met aut.). Volvo v.d. week: 
360 GL inj. sedan met stuurbe- 
krachtiging k.m. 65.000 11/'87. 
VOLVO-NIEROP 
Vancouverstraat 2-12, 
A'dam-West 020-6183951. T.k. Volvo 240 GL aut., LPG, juli 
'85, el. sch./kant.dak, vaste pr. 
ƒ8000. Tel. 02158-27364. T.k. VOLVO 240GL, bouwjaar 
1984, 5-bak en 2300 motor. 
LPG. APK. Kleur blauw met . 
luxe uitvoering. Alle service- 
beurten gehad, zeer fraaie 
auto. Prijs ƒ7500. Tel. 02202- 
2581. Volvo-occasions 
± 35 in voorraad 

o.a.: 

Volvo 740 Turbo, bj. okt. '86, 
wit, schuifdak, stuurbekrachti- 
ging enz ƒ 19.950 

Volvo 240 GL, bj. '87, blauw 

met. 74.800 km ƒ19.750 

Volvo 460 GL, sedan, bj. 09-'90, 
bl. met., 29.500 km., ƒ28.750. 
Volvo 440 GLE, stuurbekrachti- 
ging, bj. '89, D., rood met. 

35.000 km ƒ23.750 

Volvo 360, GL sedan 2.0, bj. 
'87, wit, 77.000 km. . . ƒ 13.950 
Volvo 340 GL, 5 drs., aut., 
bj., '90, blauw met, 28.800 km., 
ƒ19.750 

Van Vloten 
Amsterdam 

Uw volvo-dealer 

Meeuwenlaan 128 

Tel. 020-6369222 

Amsterdam-Noord, 

uit de Utunnel 2 x rechtsaf. Volkswagen V.W.- en AUDI-specialist 

BAAS 

Voor nieuwe en gebr. auto's 

Jacob van Lennepkade 295 

Tel.: 020-6183855. VW Golf GTi, 3 drs, rood, div. 
opties, m 89, 20.950,- lease- 
prijs 540 p.m. VW Golf Manhat- 
tan, 3 drs, rood, alle opties, m 
90, 19.950- leaseprijs 521 p.m. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp- 020-6010680. VW Kever 1200, wit, topcondi- 
tie, bj. '82, 1e eig, / 6.250 
Tel. 020-6140149 Algemeen + 50 auto s APK gek Den 
Bnelstr 18. A'dam, zijstraat 
Haarlemmerweg, bij molen. 
020-6844079 Tevens INKOOP. H.H. h , tecen inruilprijs Opel 
Ascona f.8i, LPG, 1-'88, 
ƒ10 500.- Opel Kadett 1 6 S, 
4- '84, ƒ 5250 - Opel Kadett 1.3 
LS, LPG, 3-'84, ƒ 4950.- Kadett 
1 2 LS, Station, Lpg-o.b., 8- '84, 
ƒ4 250- Kadett 1.6 D, 5-drs„ 
5- '85, ƒ9500- Kadett 1.6 LS 
Diesel. 3-drs., Station, 3-'88, 
ƒ 13 500 -Kadett 1.6LS, 5-drs., 
LPG. 6-'89, ƒ15.500.- Omega 
18LSi.1-'88, ƒ 13.950.- Omega 
18 LSi. autom. LPG, 11-'89. 
lichte beschadig, ƒ 12.750 
AUTOBEDRIJF BEREBEIT 
Amsteldijk 25, Amsterdam, 
020-6627777, of 6627797 Wagenpark JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83. Oranje hek. 

Amsterdam-Osdorp. 

Tel. 020 - 6105478. 

+ 100 Auto's v.a. ƒ 400.- 

tot ƒ 10.000.-. 

Steed wisselende sortering. 

Door onze scherpe prijzen 

GOEDKOOPSTE ADRES 

VAN NEDERLAND, 

door grote omzet 

en prima service. 

Garantie al v.a. ƒ 1.000.- 

en omruil garantie. Dagelijks 

geopend van 9.00 tot 19.00 

uur. Donderdag's koopavond. 

Zaterdag tot 17.00 uur. Bedrijfsauto's BLOKSMA RADIATEUREN- 
warmtewisselaars, Kapoeas- 
weg 17, A'dam, 020-6148385. Mazda 2200 E diesel bestel, 
wit, m 87, 10.950,- leaseprijs 
355 p.m. Mitsubishi L 300 die- 
sel bestel, dubb. cabine, verh.- 
verlengd, wit, m 89, 17.950- 
leaseprijs 507 p.m. VW Trans- 
porter Turbo diesel bestel, wit, 
m 88/89, v.a. 14.950- lease- 
prijs v.a. 432. 
Car Trade Holland BV, 
Badhoevedorp: 020-6010680. 21-9' • SHOWROOM", de autorubriek 

in Het Parool en Weekmedia. 

Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving. 

Oplage 750.000 ex Tel 020-6658686 Accessoires en Onderdelen Onderdelen voor: Austin-Rover- 

Jaguar-MG-Triumph-Landrover 

KIMMAN HAARLEM 

IN 24 UUR GELEVERD 

Tel. 023 ■ 339069; Fax 023 - 362381. AUTOBANDEN-UITVERKOOP 
Laagste prijzen in Amsterdam 
Van Hallstraat 73, tel. 6865689 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV 

Klaar terwijl u wacht 

Ruilstarters en dynamo's. 

Valkenburgerstraat 134. 

Tel. 020-6240748 Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-45435. 
Lid Nevar. Service en 
Reparatie APK + grote beurt v a. ƒ 299.- 
DIESELSERVICE, 

brandstofpompen; verstuivers; 
cil. koppen vlakken. Garage/ 
motorenrevisie FEENSTRA, 

Industrieweg 27, Duivendrecht, 

Tel. 020-6980639. A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 6364702 Autofinanciering 
en verzekering Auto goed en goedkoop 

verzekerd, mnd/kwart. bet. 

Alle verz. CELIE 020-6416607. Rijscholen 1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3 

MOTORrijlessen a ƒ 25 per les. 

Michel geeft les in div. talen 

020-6853683, b.g.g. 6181775, 

075-174996 en 02990-34768. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 

1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 

Gratis halen en brengen. 

Tel. A'dam: 020-6942145. AUTORIJSCHOOL NOVA 
(lid BOVAG) 

SPOEDCURSUS ƒ895 
incl. examen 
Bel info: 020-6464778. Autorijschool Ferry 

1e 5 lessen voor ƒ 147,50 

Tel.: 020-6932074. Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u. 
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie 
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. • „SHOWROOM", 
de autorubriek 

voor Amsterdam 
en omgeving. 

Tel. 020-6658686. Autosloperijen Autosloperij A de Liede 

Neem geen risico ong 

PTT-vrijwarmg RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel 020-6198691 Centerparts 

vraagt sloop- en schadewa- 
gens. Origineel R.D.W.-vnjwa- 
nng De hoogste prijs en geen 
risico Tel. 6107942 of 6107946. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade auto's, alle 
merken, alle bouwjaren 
Ravenstijn, 02502 5435 Het HOOGSTE BOD'?'' Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 
Loop, sloop en schadeauto's 
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193 Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vnjw bewijs. Tel 020-6105478. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwanngsbewijs. 
Tel. 02990-37825. INKOOP AUTO'S, ± ANWB- 
pr., snelle afw. a contant m. 
vnjw. bew., def. geen bezw. 
Tel. 020-6108280/6149352. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN' Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 Te koop gevr. Peugeots 404, 
504, 505, J5, 604 TD. Schade of 
sloop. Autocommerce, 

023-338895. Te koop gevraagd loop-, sloop- 
en schadeauto's, a contant 
met vrijwaring. 020-6340798. Autoverhuur Bij 

Ouke Baas 

niet duur!!! 

Studenten 10% korting. 
- auto-ambulance & opnjauto 
-9-pers. bussen en pick-up's 

Avond- en nachttar.: 

bestelwagen afhalen na 17.30 

uur en de volgende morgen 

om 8.00 uur retour 

tegen 4 uur-tarief. 

020-6794842, 020-6908683. NAAR EEN VOLGENDE 

SCHOOL! 

MAAR WELKE? 

De keuze van het vervolgonderwijs moet weer 
bepaald worden. Voor deze moeilijke opgave 
zien tienduizenden gezinnen zich jaarlijks 
geplaatst. 

Om een verantwoorde keuze te maken uit de 
vele opleidingsmogelijkheden is goede en 
uitgebreide informatie noodzakelijk. Daarom 
verschijnt er jaarlijks in week 8 een 
speciale bijlage in de nieuws- en 
huis-aan-huisbladen van Weekmedia. De 
redactie zal uitvoerig ingaan op de algemene 
aspecten van vervolgonderwijs in de regio. 

Basisschool-verlaters en hun 
ouders/veizorgers kunnen geïnformeerd 
worden over de specifieke eigenschappen van 
uw school via deze unieke bijlage. Door een 
uitgekiend editiestelsel kunt u meestal precies 
het door u gewenste gebied bereiken tegen 
relatief lage kosten. 

Alle advertentietarieven en 
combinatiemogelijkheden, te zamen met 
verspreidingsgebieden, vindt u in de brochure 
, .Wegwijs in onderwijs", die u kunt aanvragen 
bij één van de onderstaande 
verkoopafdelingen van Weekmedia: 
Weekmedia - kantoor Amstelveen - 020-6453529 
Weekmedia - kantoor Purmerend - 02990-23921 
Weekmedia - kantoor Uithoorn - 02975-40041 
Je huis in de krant 
brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten. 

mmmmmi mm ■ l ■ * ^M^nw»i mm m 9 i m B—m*m* rechtstreeks uil Duitiiarl^l 
BEHOORLIJK VÖÖRÖELföËRl 1 februari LANGE ZATERDAG 
geopend van 9.00 - 18.00 uur 

i 1 

' Vraag naar: 29-1 Wk. med. j 

! Q Onze katatogus i 

J Q Gratis bezoek thuis+otferte j 

i D Gratis en vrijblijvende offerte volgens j 

t bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden) i 

j Naam: i 

3*4- Adres: | 

j Woonplaats: J 

i Telefoon: j 

j_ Stuur deïe ^ji^^P(«tbu^^ 1 _7_600_AS_Almelo j 
Showroom: Industrieterrein D 4476, Werlte (D) 
of bel rechtstreeks met onze Nederlandse afd. 
Tel. 09-49595120818 - Fax 09-495951 2867 
SONY 63 CM KVX25TD 
STEREO TELETEKST 

Flat en Square Black Trimt 
ron beeldbuis euroscart 
stereo teletekst en at 
standbediening Adv "2150 JVC 63 CM SUPERVHS 
STEREO TELETEKST HITACHI 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST SONY 70 CM KVC27TD 
STEREO TELETEKST SONY55CMKVX21TD 
STEREO TELETEKST SONY 55 CM KVM2131 
SUPER TELETEKST SHARP 63 CM KTV 
STEREO TELETEKST 
PHILIPS 70 CM KTV 
STEREO TELETEKST 

Type 28GR5770 70cm flat 
square in line quikstart beeld 
buis stereo teletekst en af 
standbediening Adv '2275 1695.- 

PHILIPS 63 CM 5760 
STEREO TELETEKST MR 

63 CM TELETEKST 

Nederlandse Philips garantie PHILIPS 55 CM KTV 
STEREO TELETEKST PHILIPS 63 CM KTV 
AFSTA NDBEDIENING 

m 1095.- 

PHILIPS 21 GR2550 
55 CM TELETEKST 

m 875.- 

45 CM TELETEKST 

Nederlandse Philips garantie 

m 845.- 

37 CM AFSTANDBED. 

385.- 

37 CM KLEUREN-TV 
1 ARISTONA 70 CM 
SUPER TELETEKST BLAUPUNKT70CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG70CM 
STEREO TELETEKST BLAUPUNKT 55 CM 
STEREO TELETEKST GRUNDIG 63 CM 
LUXE TELETEKST 

Ü1198.- 

ARISTONA 55 CM 
STEREO TELETEKST 

52KV2527 20 Watt + 4 boxen GRUNDIG 51 CM 
TELETEKST STUNT I ARISTONA 51 CM 
| AFSTANDBEDIENING I GRUNDIG P37-440 
i AFSTA NDBEDIENING 

m 568.- 
SONY CAMCORDER 

F450 Topper! HiFi 3 lux 8x 
zoom autofocus '2550 »1849.- 

KLEINSTECAMCORDER 

(Sony) 8mm systeem 5 lux Hi 
Fi 6 x zoom autofocus '2395 ®1449.- SONY CAMCORDER 

F250 Kompakt autofocus 
Inkl accessoires Adv '2775 

S«tjHrïf ■" 
TOPMERKCAMCORDER 

E10 (Sony) 8mm systeem Hi 
Fi stereo 6xzoom 4 lux '2799 »1679. SHARP CAMCORDER 

VHS C 12xmotorzoom kleu 
ren LCD zoeker Adv '2799 1679.- 

JVC CAMCORDER 

VHS C Super komakt '2199 PHILIPS CAMCORDER 

6843 VHS C autolocus '2095 »1279.- 
JVC HI-FI VIDEO 

830 TOPKLASSE' VHS HQ 
hl fi stereo geluid '1899 191099.- PHILIPS HI-FI VIDEO 

VR6870 Afstandbediening 
VHS HQ Hl Fl stereo geluid 
Ned Philips garantie 1 '1995 m HITACHI HI-FI VIDEO 

VT570 VHS HQ stereo '1999 1149.- 

BLAUPUNKT HI-FI " 

RTV740, 3 koppen VHS HQ 
Hl Fl stereo geluid '2295 mms.- 

PANASONIC HI-FI 

F60 4koppen VHS HQ '1894 

1349.- 

SONY VHS-HQ VIDEO 

V21 0, Afstandbediening '1110- PHILIPS MIDI-SET 

INKL CD-SPELER EN BOXEN 

Digitale tuner met 20 voorkeuzezenders 
Versterker 2x30 Watt Dubbel cassettedeck CD 
speler LCD display programmeerbaar Philips 2 
weg boxen Infrarood afstandbediening 
Adviespri)S'910 ^HH^MIMIIIIWWM mmmmipf^mm'l'l'ifll l^^ilLUlJiipiu 
^tlKf) ; PHILIPS /WHIRLPOOL ' 

MAGNETRON 

Type AVM704WIT, Inhoud 20 liter 750 Watt 
nuttig vermogen roterende energie 
verdeler tijdklok tot 60 minuten, traploos 
regelbaar aparte ontdooistand en kompleet 
met Nederlands kookboek Adviespnjs'765 - 
JVC VHS-HQ VIDEO 

Van de ultvindersl *1 319 ■ 649.- JVC VHS-HQ VIDEO 

HRD600, 3 koppen, voor per 
fekt beeldl Afst bed '1429- 779.- BLAUPUNKT VIDEO 

RTV570, VHS-HQ + afst bed 
+ barcode leespen *1545 - 799. BLAUPUNKT VIDEO 

RTV635, VHS-HQ 4 koppen 
8 uur afstandbed '1695 m 949.- PANASONIC VIDEO 

NVJ 30, VHS HQ 3 koppen 
afstandbed +leespen'1733 m 849 

HITACHI VHS VIDEO 

M720, HQ beeldkwaliteit' | 
LCD afstandbediend '999 ■ Br 649>-| 

HITACHI VHS VIDEO 

M7303 koppen Adv "1299 m 749.- 

AKAI VHS-HQ VIDEO 

VSF10 afstandbed '878 

m 589.- 
GRUNDIG VHS VIDEO 

VS510 + TELETEKST '1549 PHILIPS VHS VIDEO 

302 3 koppen perfekt beeld 
LCD afstandbediend '1295 PHILIPS VHS VIDEO 

VR6290 HQIAfstandbediendi 
Ned Philips garantiei '1195 ARISTONA VHS VIDEO i 

2SB01, VHS HQ inkl af 
standbediening Adv '1095 STUNT! VHS HQ-VIDEOI 

Inkl afstandbedieningi 629.- 

^HQ-VIDEO 

Ibedieningi 

m 479.- 

VHS VIDEO-SPELER 

329.- SAMSUNG SX1260 VIDEO 549L- 
JVC HRDX20 VIDEO 649.- 

HITACHI VTM820 VIDEO 749r 
PANASONIC NVJ40 VIDEO 849r 
JVC GRAX2 CAMCORDER 1699r 
SONY CCDF335 CAMERA 1449r -5ÓTÏ3I 123156Ï89 

MIELE 1150TOEREN 
WASVOLAUTOMAAT 

TypeW750 Voorlader RVS 
trommel EN kuip centrifu 
geert tot 1 1 50 toeren p/m bui 
tenmantel tweezijdig geé 
mailleerd Adviesprijs '21 99 

SIEMENS WM3380 

1265.- 

WAS/DROOGKOMBINATIE 
PHIL C0103 RVS 

Tegen meerprijs wast en 
droogt u in één machine 

m 1485.- 

AEG LAVAMAT RVS 

De grote AEG kollektie bij 
BCC te bewonderen' Wat 
zegt u van deze AEG/BCC 
stuntPanbieding' '1549 1245.- 

PHILIPS 800TOEREN 

875.- 

BAUKNECHT WA6500 
INDESIT1200TOEREN 

TypeW1200WDOJ Voorlader 
centrifugegang 1200trn/min 
rvs trom mel EN kuip '1399 

Effir 979.- 

1000 TOEREN RVS 

Nederlands topmerk Trom- 
mel EN kuip roestvnjstaal 1 

m 869.- 

HOLL. 1000 TOEREN 

m 799.- 

ZANUS SI 400 TOEREN 

m 699.- 

400 TOEREN LUXE 

HEf 599." 

INDESIT PROMOTIE 

Type 2 596 Adv '799 - 

m 499.- 

STUNTI 550 TOEREN! 

Type 550LB Volledige gar 
280 LITER 2-DEURS 
LUXE KOELKAST 

Ondanks grote inhoud kom 
pakte afmetingen Kwalita 
lief uitstekende koeler/vrie 
zer Adviesprijs '848 445. INDESIT 2-DEURS 

Type 2023 Tweedeurs 4 
sterren kombikast Adv '899 

m 545.- 

ZANUS SI 2-DEURS 

m 595.- 

PHILIP S 240 LITER 

EMr 675." 

BAUKNECHT 2304 

725.- BOSCH 2-DEURS 

TypeKSV De nieuwe met 260 
litennhou d Adviesprijs '1199 

SIEME NS KS2648 

umi 895.- • ■•'■. Belde L^v, 

INFO-LIJN 
020-6474939 

Gnn prl|s-lnfo l.v.m. konkumntli 

Afd. kórisumentenbelange'n 
Ma; t/tnVr.10:00 tot 16.00 uur Tijdstip van levering? 
■ Bel de BCC . Eén dag voor levering ■ 
van 14.00 tot 16.00.uur. 

PHILIPS 

850 

TOEREN 

BOVEN- 

LADER 

Type AWG089, Opvolger van 
de nu reeds legendarische 
PHILIPSCC1000 echtermet 
REGELBARE centrifugegang 
tot 850 1 p min Thermisch ge 
stuurd eco knop '1495- 

AEG TURNETTE 

Inclusief aparte 2800-toe- 
ren cen trifuge Adv '1375 

»1049.- 

1000 TOEREN RVS BL 

1199U- KOEL/VRIES KOMBI 

Geen twee deurs koelkast 
maar een echte 280 liter 2 
deurs koel/vries kombmatie 
Koelruimte op ooghoogte 
Adviespnjs*979 ■ m 469.- 

ZANUS SI K/V (OJ) 

\m& 769." 

PHILIP S ARG280 K/V 

B§Èr 849." 

MIELE KOEL/VRIES 
BAUKN ECHT K/V 

m 949.- 

n 
ft MAGNETRON OVEN 

Snel ontdooien en verwarmen EaEr 219." 

MAGN. DIGITAAL 

10 standen digitale tijdklok 
en elektronische bediening m 239.- 

SAMSUNG RE570 Emf 269." 

SHARP MAGNETRON 

Type R2V10 braaiplateau m 289. 

MOULINEX FM1115 

329.- PHILIP S AVM704WH 

E3Èf 349." 

PHILIPS /WHIRLPOOL 

AVM610, 20 liter Adv '769 EaÊr 379." 

MAGNETRON + GRILL 

TOPMERKi23htennhoud 800 
Watt digitale klok Adv '999 - 499.- BROTHER ER7341 

29 liter, digitaal, draaiplateau 
Adviespnjs'899 ft 
ft 
ft 
ft ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 549.- KOMBI MAGNETRON 

STUNT|i3m1 MMaonetmn 
+ hete-lucht oven + GRILL 599.- SHARP 3 IN 1 KOMBI 

R8180, 750W + draaiplateau EMr 799, PANAS ONIC NN8550 KOMBI MAGNETRON 
3 IN 1 -f DRAAISPIT 

35 liter inhoud 800 Watt ver 
mogen en digitale tijdklok 
INDES 
VAAT- , 
WASSE.. „ 
Type D310, Roestvrijstalen 
interieur 12 couverts, 2 ro- 
terende sproeiarmen 6progr 
waterontharder, geruisarm 
Adviesp rijs '1049 

EaEr 699." 

BOSCH VWPS21 00 

m 769.- 

BAUKN ECHT VW 3PR 

ïïïfiw 899." 

MIELE VW G521 

S1499.- INDESIT 
FORNUISl, > yCOOOO \ 53 X_N ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft n 
n 130 LTR. KOELKAST 

Oerdegelijke tabletop Zeer 
fraaie uitvoenng met formica bo 
venblad Officiële garantie 255.- 
145 LTR. KOELKAST 

Coolcraft 1 45 liter, 2 sterren For 
mica bovenblad Garantie 345. PHILIPS 140 LITER 

Type AFB075, Tafelmodel, 
krasvast bovenblad, vriesvak 395.- 

ZANUSS1 140 LITER 

445.- BOSCH KTF1540J 

EU 545.- 

PHILIPS 160 LITER 

575.- TypeK5400,Adviespnjs"799 - m 518.- STUNT! GAS-ELEKTRO 

De ideale kombmatie koken 
op gas en elektrisch bakken 
en grilleren Adviespnjs'998 - ft 
ft E3^ ETNA FORNUIS 14.00 SJr 598." 

INDESIT G/E FORNUIS 

K5406, Gas elektro '1049 - 

m 748.- 

PELGRIM FORNUIS 

400IV G as-elektro fornuis 

iMv 898." 

PELGRIM SUPERLUXE 
GAS-ELEKTRO FORNUIS 

410IV Gas-elektro fornuis 
Inkl grill, draaispit en mixed 
grill set Adviespnjs'1425 ftl 
ft] 
ft] 
ft] 

té 

4 
4 
ft] 
4 BAUKNECHT 160LTR. 

645.- ZANUSSI WASDROGER 

type TD 50, adv pr 649 - 

» 399." 

RVS REVERSEREND 

m 579.- 

BAUKN./BOSCH/AEG 

cS^v.a629." 
PHILIPS/WHIRLPOOL 

m 699.- 

CONDENSDROGER 

m 849.- 

SIEMENS CONDENS 
MIELE DROGER 

m\m.- 

MERK CENTRIFUGE 

m 169.- 
OPZETVRIESKASTJE 

Handig opzetvneskastje, waar 
altijd een plaatsje voorte vin- 
den is Adviesprijs '595 - 

EMr 348. " 

HOLL VRIESKAST 

e§et 378." 

PHILIPS VRIESKAST 

Type AF B095, Adv '665- 

498.- eSÊt 998." 

ATAG ELEKTRISCH 

EFF225/234/275 Adv'1445- m 1098.- 

ATAG INFRA TURBO 

KFF452, Luxe gas elektro 
fornuis met hete luchtoven, 
grill, kookwekker en gratis 
kookboek Adviespri|S"1735- 

1298.- 
SUPER KOOKPLAAT 

4-PITSGASKOOKPLAAT *298 m 198.-S 

DKPLAAT 

s Adviespnjs'445 - 

348.- ATAG KOOKPLAAT 

GKF334 4-pits Adviespnjs'445 
BOSCH VRIESKAST 

Type G SD1 311, Adv '848 

m 648.- 

STUNT!! VRIESKIST!! 

498.- PELGRIM WASEMKAP 

WA15, Adviespnjs'245 128.- 

ATAG WASEMKAP 

OWA425 AN,3standen '380- 

m 168.- Is 


ZESTIEN ELEKTRO-SU PERS IN DE RANDSTAD tèPffiM&lT ZESTIEN ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD 3SSE==±;aa= : : 

[|C 1 ÜIM I CIVilV^*^* ,, V .■,■.■■■■•■.■.....'..■ .. .. • , ■ . . ■ ■ . . . . ■ . ■ . ■ ■. . ■ ... zaterdag ..9 tot 5 uur.KOOPAVOND: 

™, I| , . ,.., I\l-f^l« ■ a - I T. HAARLEM ' I BEVERWIJK AMSTERDAM AMSTELVEEN I DEN HAAG ZOETERWOUDE 'Adviesprijs slechts referentie Badhoevedorp vrijdag ..:........... 7 tot 9 uur 

<if!|l , Nu uw favoriet* aankoop vanaf/ 30,- -per maand. Winkelcentrum Schalkwijk I Winkelcentrum D«B«verhof • I BADHOEVEDORP. . I LEIDSCHENDAM. I zoals aangegeven door officiële Maarssenbroek vrijdag 7 tot 9 uur 

^Ëlr.Uw aanvraag-foldar ligt klaar in onze winkels. Rivièradreef 37 ' iBaverhof 16 (alleen witgoad) ' I HILVERSUM I MAARSENBROEK: I : importeur of fabrikant overig* filialen donderdag , 7 tot 9 uur 
KMMM ELKE WEEK 

HET DAGELIJKS NIEUWS 

IN 650 000 BRIEVENBUSSEN 
andvoorts 
IMieuwsbla Donderdag 6 februari 1992 Los nummer ƒ 1,75 52e jaargang nummer 6 ^feek <\^edia 
Veel animo voor 
filmvoorstelling 

ZANDVOORT - De interesse 
voor de nostalgische filmavon- 
den, georganiseerd door het 
Zandvoorts Nieuwsblad en Ge- 
nootschap Oud-Zandvoort, is 
enorm Dat blijkt al uit tal van 
reacties van Zandvoorters De 
verkoop van kaarten begint 
vanavond om half zeven in het 
kantoor van het Zandvoorts 
Nieuwsblad op het Gasthuis 
plein 

Nog voordat de kaartverkoop van 
start is gegaan, wordt er al veel ge 
sproken over de filmavonden Af- 
gaande op de eerste reacties, is de 
belangstelling erg groot Menigeen 
herkent wel iets in de nostalgische 
onderwerpen die aan bod komen 
Dat zijn onder andere De Wurf, een 
bejaardenreisje naar de koningin, 
een actie van de Zandvoortse red 
dmgboot van de Koninklijke Noord 
en Zuid Hollandsche Reddmgmaat 
schappij, een dagje Karel Doorman- 
school, plus een korte speelfilm van 
de heren Heiligers en Plantenga 
Deze zijn allen uit de jaren vijftig en 
zestig Een bijzonderheid is ook een 
nog onbekende film uit de jaren 
twintig, met een uitgebreid beeld 
over het strandleven in die jaren 

Voorverkoop 

De films worden op twee avonden 
gedraaid dinsdag 25 en donderdag 
27 februari De voorstellingen vin 
den plaats in gebouw De Krocht, 
naast de Agathakerk en beginnen 
om 8 uur Zij duren tot ongeveer half 
elf De kaarten kosten drie gulden 
per stuk, maar het aantal is beperkt 
Per avond zijn er 170 plaatsen be- 
schikbaar De voorverkoop start 
vanavond in het kantoor van het 
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuis 
plem 12 Speciaal hiervoor is het 
kantoor vanavond tussen half zeven 
en half acht geopend Als er nog 
kaarten over blijven, dan zijn die te 
koop op het kantoor, tijdens de ge 
bruikelijke openingstijden vrijdag 9 

12 uur, maandag 1 4 uur, dinsdag 
10 4 uur, woensdag 9 12 uur en 
donderdag 10 12 en 1 4 uur Strandpachters terug op strand 
• ZANDVOORT - De strandpachters 
zijn weer terug op het strand, zoals 
hier voor de Boulevard Paulus Loot. 
Vanaf 1 februari mag er weer gebouwd 
worden. De heren op de voorgrond zijn 
bezig met de vloer van de Gammon 
Club, het paviljoen op de achtergrond 
is al in een verder gevorderd stadium. 
Op andere plaatsen wordt nog druk 
met zand geschoven. 

De strandpaviljoens mogen over een 
maand al open, sommige pachters wil- len per se op die datum hun deur voor 
de gasten kunnen openen. Zoals ge- 
bruikelijk maken anderen minder 
haast, in afwachting van wat hogere 
temperaturen. Afgaand op het beeld van vorige jaren zullen de meeste 
pachters niet eerder dan over twee of 
drie weken beginnen 

Foto Bram Stijnen Rotary vraagt hulp Zandvoorters 

Bliksemactie voor 
Joegoslavisch dorp ZANDVOORT - Rotary 
Zandvoort wil met een blik- 
semactie de Joegoslavische 
badplaats Umag te hulp schie- 
ten. In dit dorp heerst een 
groot gebrek aan voedsel en 
hygiënische artikelen, doordat 
er zo'n tienduizend vluchtelin- 
gen zijn neergestreken De 
hulp van de Zandvoortse be- 
volking is van essentieel be- 
lang voor het slagen van de ac- 
tie 

De vluchtelingen, allen Kroaten, 
zijn door het oorlogsgeweld uit hun 
huizen verdreven en hebben al hun 
bezittingen achter moeten laten In 
Umag wordt geprobeerd hen op te 
vangen, maar de middelen zijn erg 
beperkt „De nood is er erg groot", 
zegt Zvonko Steiner, Joegoslaaf van 
geboorte en nu woonachtig in Zand 
voort „Het zijn vooral vrouwen, kin 
deren en oudere mensen" 

De Rotary hoopt hen te kunnen 
helpen met een bliksemactie De 
Zandvoortse bevolking wordt ver 
zocht daarbij te helpen door voe 
dingsmiddelen en artikelen voor de 
dagelijkse hygiëne te geven Daar 
mee kunnen noodpakketten samen 
gesteld worden Degenen die iets 
dieper in de portemonnee willen tas 
ten, kunnen zelf zo'n pakket maken 
,Voor vijfentwintig gulden heb je al 
van alles bij elkaar", vertelt secreta 
ris Jan Brabander, die een voorbeeld 
geeft met een door hem zelf samen druk worden 
inDiemen. - hogeschool holland :,•..-. 

(zie pagina 14 j Waterstanden gesteld pakket Dat bevat onder an- 
dere soep, meel, twee pakken koffie, 
blikken bonen, vlees in blik, zonne 
bloemolie, tandenborstels en tand 
pasta Verder valt te denken aan 
zeep, maandverband, veel luiers en 
kinderkleding Goedkoop Datum 


HW LW HW LW 


6 feb 


05 05 00 30 17 11 12 45 


7feb 


05 35 00 54 17 41 13 14 


8 feb 


06 02 01 25 18 16 13 55 


9 feb 


06 35 02 04 18 48 14 36 


10 feb 


07 10 02 40 19 28 15 16 


11 feb 


07 49 03 14 20 20 15 45 


12 feb 


08 46 04 10 21 24 16 25 


13 feb 


10 06 05 04 22 56 17 44 


14 feb 


11 36 0614 -- 19 20 Maanstanden 

EKdinsd 11 feb 1615 u 

Doodtij 13 feb 22 56 u NAP+65cm „Het hoeven geen dure dingen te 
zijn Beter twee goedkope soorten 
dan een dure, dan heb je tenminste 
méér Er is zoveel behoefte aan die 
dingen" De spullen kunnen zater 
dag 15 februari tussen half tien en 
drie uur bij de Agathakerk worden 
ingeleverd „Dan wordt het maan 
dag al weggebracht", zegt Rotary 
voorzitter Ad Hendrikse „Het ver 
voer is al geregeld Prits Baggen uit 
Bentveld heeft een bloemenbedrijf, 
Baardse, en rijdt wekelijks op het 
zuiden Hij is bereid de spullen mee 
te nemen En we weten gelukkig ze 
ker dat het aankomt, we lopen geen 
risico op toestanden zoals in Rus 
land" 

Steiner, voormalig directeur van 
Casino Zandvoort en nu van Casino 
Amsterdam, bevestigt dat Hij heeft 
een vakantiehuis in Umag dat hij ter 
beschikking heeft gesteld aan vier 
vluchtehngen-gezmnen Daardoor 
heeft hij de situatie zelf van dichtbij 
meegemaakt, hij is ook degeen die 
de Rotary met een dringende hulp 
vraag heeft benaderd „Ik heb regel 
matig contact met de Chantas en 
het Rode Kruis Zij hebben heel 
hard hulp nodig" De spullen wor 
den bij priester Don Sergio afgele 
verd, hij zorgt voor de verspreiding 
onder de vluchtelingen 

Dochter 

Dat is ook gebeurd met een vorige, 
onderlinge actie van Rotary Zand 
voort, in december Tussen Kerst 
mis en de jaarwisseling werden door 
de leden 22 zakken kleding bijeenge 
bracht, die door de dochter van Stei 
ner naar Umag zijn gebracht Pro 
blemen onderweg zijn ook dit keer 
niet te verwachten De spullen hoe 
ven niet door oorlogsgebied, het 
plaatsje ligt vlak over de Italiaanse 
grens De kleding is goed aangeko 
men, daardoor kan de nadruk bij de 
hulp op andere spullen liggen „Met 
name voedsel en hygiënische artike 
len", aldus Zvonko Steiner „Pries 
fpr Don Sergio heeft met name om 
die spulletjes gevraagd" Stankoverlast 

ZANDVOORT - In een box onder 
een flat in de Keesomstraat bleek 
een plas benzine te hgggen die stank- 
overlast veroorzaakte Bewoneis 
van de flat klaagden zaterdag over 
stankoverlast De politie denkt dat 
er benzine uit een of meerdere brom- 
fietsen is gelopen Voetenwerk 'op maat' ZANDVOORT In het Gezond 
heidscentrum Zandvoort, aan het 
Beatrrxplantsoen, wordt maandag 
10 februari een lezing met dia's ge 
houden over podotherapie, aanvang 
20 00 uur Inleidster is de Haarlemse 
podotherapeut Gabnelle Trouw die 
al meer dan tien jaar een praktijk 
heeft m de regio Als rode draad door 
thema avond 'lopen' de vele thera 
piemogelijkheden voor 'moeilijke 
voeten' Plus de vele aanpassings en 
verbeteringsmogelijkheden van schoeisel, wat voor mensen die be 
roepsmatig veel lopen of bijvoor 
beeld veel sporten interessant kan 
zijn 

Podotherapie, erkend door het mi 
msterie van WVC, is een drie-jange 
hogere Beroepsopleiding aan de 
Hoge School in Eindhoven Degenen 
die vragen hebben op het gebied van 
'voetenwerk op maat' of anderszins 
geïnteresseerde mensen zijn vanaf 
19 30 uur welkom 'Zo houden we het niet lang meer vol ' 

Vrijwillige Hulpverlening 
kan vraag nauwelijks aan ZANDVOORT - Het aantal 
aanvragen voor vrijwillige 
hulp aan huis 'rijst de pan uit' 
Dat zegt coördinator Mini de 
Wolf van het Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening 

Zandvoort. Zij luidt de nood 
klok, omdat het centrum de 
hulp niet of nauwelijks meer 
aankan „Het aantal aanvragen 
is de afgelopen jaren vervier- 
voudigd, terwijl het aantal vrij- 
willigers hetzelfde bleef", ver- 
klaart zij De stichting luidt nu 
de noodklok „Als we er geen 
nieuwe vrijwilligers bij krij 
gen, houden we het zo niet lang 
meer vol" 

„Het aantal aanvragen stijgt jaar 
lijks", zegt Mini de Wolf „In vier 
jaar tijd is dat bijna verviervoudigd 
Kregen we in 1987 nog ongeveer 750 
aanvragen, in 1991 waren dat er al 
zo'n 2800 En dat moeten we alle- 
maal met hetzelfde aantal vrijwilli 
gers opvangen, dat zijn er ongeveer 
37, inclusief de vrijwillige bestuurs 
leden En een aantal van die mensen 
is maar beperkt inzetbaar" 

„Die groei geeft een extra belas 
ting van onze mensen Daardoor 
houden we het niet lang meer vol om 
op deze manier te werken", aldus de 
coördinator Momenteel komen er 
hulpaanvragen binnen, waar in feite 
geen antwoord op gegeven kan wor 
den Toch gebeurt dat wèl „Degenen 
die aan de telefoon zitten, nemen nu 
regelmatig zelf een aantal taken mee 
als zij naar huis gaan Maar eigenlijk 
kan dat niet Daarom doen we nu 
nogmaals een dringend beroep op de 
Zandvoortse bevolking, en met 
name op degenen die wat vrije tijd 
over hebben" 

De groei is vooral het gevolg van 
het feit dat steeds meer ouderen in 
hun eigen huis blijven In verband 
daarmee wordt de hulp aan huis, 
van gezinszorg en kruisvereniging, 
steeds uitgebreider Maar er blijven 
'hiaten' „Die vullen wij aan", beves- 
tigt Mini de Wolf „Drie uurtjes ge 
zinszorg bijvoorbeeld bij iemand 
thuis, lost niet alle problemen op 
Wij bieden die zorg en aandacht, die 
niet binnen het takenpakket van de 
gezinszorg valt" 

Door de steeds hogere leeftijd wor 
den de hulpvragen complexer Bij- 
voorbeeld doordat de partner veel Ik heb er maanden aan gewerkt ' 

Schilderijtjes van Zandvoorter 
gestolen uit Cultureel Centrum 
• Twee van de vier schilderijtjes hangen nog in het Cultureel Centrum. „We hadden ze alle vier altijd in de 
huiskamer hangen", aldus de diep teleurgestelde heer Bier. Een van de gestolen doekjes is gemaakt naar 
voorbeeld van het plaatje dat hij in zijn handen houdt. Foto Bram stenen ZANDVOORT - Het echt- 
paar Bier uit de Celsius- 
straat is erg verdrietig over 
de diefstal van twee schilde- 
rijtjes: respectievelijk het 
'straatje' en de 'brief van 
Vermeer. Beide zijn vorige 
week donderdag gestolen uit 
het Cultureel Centrum. Voor 
de heer J. Bier hebben de 
werkjes een bijzondere waar- 
de: hij heeft deze zelf geschil- 
derd Er is een beloning uit- 
geloofd 

„Ik heb er maanden aan ge- 
werkt", zegt Bier „Zo'n tien jaar 
geleden was dat In totaal heb ik 
vier Vermeer schilderijtjes ge 
maakt, allemaal met dezelfde af- 
meting, 24 bij 30 centimeter Ik 
heb er toen bijna al mijn vrije tijd 
aan besteed Toen ze af waren, 
kreeg ik van m'n vrouw en de kin deren de lijstjes Alle vier de schilde 
rijtjes hingen in de huiskamer" 

Bier heeft de olieverfschildenjtjes 
beschikbaar gesteld voor een ten 
toonstelling in het Cultureel Cen 
trum Zandvoort, aan het Gasthuis 
plein Ook daar hingen zij alle vier 
op een rij Tot zij afgelopen donder 
dag op een onbewaakt ogenblik door 
een 'bezoeker' werden weggenomen 
Twee hangen er nog steeds, in de- 
zelfde goudkleurige lijstjes het 
'melkmeisje' en de 'kantkloster' 
„Maar die zijn wat grover, de gesto 
len werkjes zijn heel fijn geschil 
derd" 

Beloning 

Behalve het echtpaar Bier is ook 
de leiding van het Cultureel Cen- 
trum erg ongelukkig over de dief- 
stal „Het is de eerste keer dat er 
zoiets gebeurt", zegt Emmy van 
Vrijberghe de Coningh „Wrj vinden 
het heel vervelend, vooral omdat de schilderijen van grote betekenis 
zijn voor meneer Bier We hadden 
liever gehad, dat er iets van ons 
zelf gestolen was" Het centrum 
en de heer Bier hebben samen een 
beloning uitgeloofd van vijfhon 
derd gulden, voor degene die de 
werken terugbrengt Discretie is 
verzekerd 

„Als iemand weet waar de schil 
denjen zich bevinden, of als ie 
mand ze ons terug kan bezorgen, 
laat hij of zij dan alstublieft 's mid 
dags bellen", zegt Emmy van Vrij- 
berghe de Comngh „Of de schilde 
rijen afgeven bij het Cultureel 
Centrum of by de heer J Bier, 
Celsiusstraat 206 in Zandvoort 
Wn zullen hem of haar daarvooi 
erg erkentelijk zijn" Het Cultu 
reel Centrum Zandvoort, Gast 
huisplein 9b, tel 16924, is 's mid 
dags geopend van half twee tot 
vier uur Wie meer weet, kan ook 
de Zandvoortse politie bellen, tel 
13043 verzorging nodig heeft en/of geeste 
lijke achteruit gaat De ander heeft 
dan veel behoefte aan wat pei soon 
lijke aandacht, aldus De Wolf 

Persoonlijk 

Er is een oplossing bedacht, om 
een aantal mensen met elkaar in 
contact te brengen Die plannen, 
zijn op dit moment met uitvoerbaar, 
met name door het tekort aan vrij 
willigers „Maar we hebben mensen 
nodig voor allerlei soorten werk 
Voor het bezoeken van mensen, 
voor vervoer en begeleiding en voor 
het doen van boodschappen Maar 
ook voor aan de telefoon hebben we 
dringend mensen nodig" Belang 
stellenden kunnen het centrum bel 
len (op werkdagen 's morgens van 
half elf tot half een), tel 17373, of 
schrijven Postbus 100, 2040 AC 
Zandvoort 

„We hebben pas geleden 900 fol 
ders met het ANBO blad meege 
stuurd, plus apart een aantal mai 
lings verspreid, maar dat heeft nog 
niets opgeleverd Hopelijk willen de 
mensen die wat tijd over hebben wel 
op deze noodkreet reageren Je 
krijgt er veel voor terug Maar het 
belangrijkste is laat je medemens 
alsjeblieft niet in de kou staan 1 " WEmïWMËm. Rancunes 

Het VVD bestuur afdeling n 
Zandvoort/Bentveld denkt O i 
1 sans rancunes terug aan oud voor 
zitter Rien Couvreur ( 

I' Volbracht 

[ Mijn taak is volbracht Dat jj- j 
zegt directeur Gernt Teunis Q l 
van Eendracht Maakt Macht Over 

, drie maanden neemt hij afscheid 
van de Zandvoortse woningbouw 
vereniging 

j Schaak ^ 

Schaakvereniging Chess So Q • 
i ciety organiseert de halve fi ï? j 
f nale damesschaak 

} 

f, Verloren , 

De scheidsrechter krijgt vaak -f •* p 

de schuld als een wedstrijd i i ' 

wordt verloren Terecht of nier? ' 

f Weekmedia medewerker Aad j" 

l Harmsen schrijft erover op pagina Lu-' 11 aanui&Bispaa'ssBBur' l see^C-n f2P-*srr r-fizranarir— ■ J Eind Bennoheim in zicht 
ZANDVOORT - Bennoheim gaat deze maand definitief 'tegen de vlakte'. Het 
uit 1905 daterende pand maakt plaats voor veertien seniorenwoningen, die 
gerealiseerd worden door woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht. 
De bouw daarvan gaat waarschijnlijk in augustus van start. 

Zie ook pagina 5. Foto Bram Slijnen 

(ADVERTENTIE) 

DAflRJÓtK0%;lpipE 
ÉEZONPHlIPHORfip^riUKT OP , 

: .0N2£'fN.F:b>MifplÉ. : 


< . _* . "CA^/. ,f FIBRüARi/^02E$:ïNAAJÖHKiïlK 


-Sii WAtfRfOOPLMN Ï05V 

\ . ^5 0Pl(lPJHSlN$TITÜTEHEN'lN$Till!KaN 
,\ ^ ' HÏT1N jrYAN HARTE WUK0M. 

\ -Al , *-l * ■ V 

*■ 1 , C 1 -- -- I "^ÏAiVTHMItf IRK'KOMlHfi VAN M!J>|#|j.ttNTRUM WEST. 
4VXff; VC ' VA'NIO.WTOffT'oSliwB. 
~l < \ 
o^<ïï) 


Natuurlijk, die krant moet ik hebben 
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn 
omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het /andvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar ƒ 12,00 \ \ Naam (m/\) i i i l i L 

Adies l I i i i i I L _L_J L J_J L J L J I L ['osttock/l'laats L_J L 

lelefoon I I i i i L J L_L J L J 1 1 (i \ lil umliok bi/t>n,iil»J V. K Giio/Bankni i i i i J i i i i L_ Daarna word ik abonnee en betaal per 

D kwartaal ƒ 16,00 Dlialf |aar ƒ29,00 Djaai ƒ 52 ( 

'Voor postabonnees gelden andere tarieven U kunt uw abonnement ook tektonisch aan ons 
opgeven 020-668 H 00 

Stuurde/e bon in een open envelop naai 
Weekmedia Antwooidnumivei 10051 1000 PA 
Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken g 710371"017003 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1992 FAMILIEBERICHTEN Na moeilijke en zeer verdrietige laatste jaren, 
ruim 10 jaar lang liefdevol verzorgd in het Huis 
in 't Kostverloren, is ingeslapen onze lieve Mam 
en Oma K.W. 

Johanna Wilhelmina Jacoba 
Kuijpers Wentink-Herpel 

op de leeftijd van 92 jaar. 

Noor van den Boogaard- 

Kuijpers Wentink 
Mijndert van den Boogaard 
Paul en Hélène 
Rob en Cindy 
Peter 

Cocky en Jan Meyer 

Zandvoort, 3 februari 1992. 

De bijzetting in het familiegraf te Zandvoort 
heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden. Na een langzaam afnemende gezondheid, is 
heden rustig ingeslapen onze fijne vader en opa 

Antonius van Holten 

weduwnaar van 
A. J. H. Schildmeijer 

Zandvoort 29 januari 1992 

Kinderen en kleinkinderen 

Correspondentieadres: Burg. Engelbertsstraat 
66, 2042 KP Zandvoort. 

De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Op de leeftijd van 95 jaar is vredig ingeslapen 
onze tante en oud-tante 

Gerritje Hendrika Jacoba Groen 

Uit aller naam: 

J. W. Groen 

Haarlem, 4 februari 1992. 

Correspondentieadres: 
Brederodestraat 82, 
2042 BH Zandvoort. 

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen- 
trum van Onderling Hulpbetoon, dat in verband 
met renovatiewerkzaamheden tijdelijk is geves- 
tigd in de Aula van de Algemene begraafplaats, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. 
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donder- 
dag van 19.15-19.45 uur. 

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 7 fe- 
bruari a.s. om 13.00 uur in het familiegraf op de 
genoemde Algemene Begraafplaats te Zand- 
voort. 11.2.'92 

Hiep, hiep, hoera! 
Onze Opa wordt 65 jaar 

Dikke zoen van: Donny 
Robin 
Laura Brood Keur Banket Wij hebben onze 
SORTERING TAARTEN 
UITGEBREID MET 'N 
KLEINER TAARTJE. 
A.s. vrijdag, zaterdag en zondag 

TER KENNISMAKING 

van ƒ15,- voor ƒ10,- Soorten: 

chipolafa, slagroom, christoffel, mocca, 

vruchten, sneeuw en skitaart. Keur Brood ffX^IJI Banket 

Winnaar van de ondernemersprijs 1991 
RAADHUISPLEIN 2, TEL. 12404 11.2.'92 

Gefeliciteerd 
65 jaar 

Charles „de Kouwe" 

we blijven van je houwe! 

Rinus, Loes 
Peter en Carolien 1 J 1952 HOERA 1992 

Dinsdag 11 februari wordt onze 

BERT 40 JAAR 

Hartelijk gefeliciteerd. 

Marja 

Raymond en Cindy HOERA! Op 10 februari wordt 

50 pa jaar Hartelijk gefeliciteerd 

Edwin en Greta 

Ton 
Cor en Marja 

Anja Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de 
vele kadootjes, bloemen, planten en kaarten 
die wij bij de geboorte van onze dochter Melissa 

mochten ontvangen. 

Jaap, Miranda en Melissa Paap 
Wil bedankt voor de té 
gekke avond bij de 
Chippendales 

Je meiden Trakteer 
gezellig op 

„'t Boeckaniertje' 

3 gangen menu 29,50 
'J 30ECKANIERSNES7 CAFÉ ■ RESTAURANT 

ZANDVOORTSELAAN 187 ■ 2042 XL ZANDVOORT ■ TEL 02507- 12401 
(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid) UU II uitvaartverzorging 
VN-// kennemerland bv 

^" 1 "" Keesomstraat 61, Zandvoort 

Telefoon 02507-15351 

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen 

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS 

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag. 

Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis. 
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal. 

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom 

(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, 

Heemstede 023-331975. Geboren 

Deze advertentieruimte \an S0 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu- 
welijk, geboorte of overlijden 

De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt 
5 150 exemplaren. 

U betaalt daarvoor slechts f32,- e\cl. 61 BTW. 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, 
tel 02975-40041. \ **—**> UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begraf^ 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons - 
terecht vqor: 

• inschrijvingen 

• Uitvaartverzekering 
i NIVQ-PÖLIS 

üitvaartovereenkomst alle inlichtingen bij: 

^ITVAARtyÊRZÖRGÉR 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zahdvöört. 
tel. 02507-17244 Bruiloft 

Party 

Bedrijfsfeest 

Partycentrum Soc. 

De Manege 

is v.a. 1992 geheel 

vernieuwd om ieder 

feest tot 350 pers. 

perfect te kunnen 

organiseren 

Vr. vrijbl. docum. of 

bel Zandvoort 

02507-16023 Te koop gevr. 

strand- 
paviljoen 

(géén naaktstrand). 

Tel. 15490 
b.g.g. 18497 Fa. Frank 

Dakbedekkings- 
bedrijf 

Gespecialiseerd 
in alle soorten 

dakbedekking, 

leien, pannen, 

zink- en platte 

daken. 

Tevens rep. van 
dakgoten. 

Ook voor 

timmer-, voeg- en 

stukadoorwerk. 

Tel. 02507-30890 
023-343542 USTERF6EWL 
^ASSOCIATIE ÜrrVAARTVERZORGirsic 

Zijlweg 183 Tel.023-315 855 (DAG EN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort 14 februari 

VALENTIJN 

voor iedereen 
die eens lief wil zijn. 
b „erica" grote krocht 24 

zandvoort, 

tel. 02507-12301 Drogisterij „BOUWMAN" 

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet 

Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327 

Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier 

verzekerden 

Uw adres voor: 

Medische Elastische kousen/panty's 

ook naar maat WAAROM BETAALT 
U BIJ EEN ANDER 

HETZELFDE PR0DUKT Euro loodvrij 
Super benzine 
Diesel ƒ1,72 
ƒ1,88 
ƒ 1,00 l'K SERVICESTATION 

(bij Palace Hoiel) PAIDEIA DEZE WEEK: 

HONINGKOEK 

500 gr. van 3,25 

zonder vetten en conserveer- 
middelen en . . . erg lekker 

ERWTENSOEP 

grote pot van 3,95 

heerlijke volle soep van 
biologische kwaliteit, en snel 
klaar 

MANNA 
BUSBROOD 

van 3,05 

voor een stevige volkoren 
desemboterham 295 3,50 2?o Ook al is het nog geen winterweer, bij 

onze koek-en-zopietent kunt u de 

lekkerste aanbiedingen proeven. 

Tot ziens! 

Bloemendaalseweg 228, Overveen, 
tel. 252267 

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG 
j 8 februa 

Inzamelingsactie 
klein chemisch afval, glas en oud papier 

De gemeentereiniging haalt zaterdag 8 februari 1992 klein chemisch afval, 
glas en oud papier op in de straten waarop donderdag en vrijdag hulsvuil wordt 
opgehaald. 

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren? 

- batterijen en accu's 

- fotochemicaliën 

- verf, oplosmiddelen en lijm 

- medicijnen en thermometers 

- cosmetica 

- bestrijdingsmiddelen 

- afgewerkte olie 

- afvalglas (geen vlakglas) 

- oud papier. 

Denkt u aan de volgende punten? 

- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in 

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de 
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's 

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of 
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte 
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510 

- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven. 

Openbare commissievergadering 

De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis: 

- maandag 10 februari 1992 20.00 uur commissie Financiën 

De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen 
vantevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij bureau 
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de 
agenda staan. 

Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. 
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een 
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren. 

Aangevraagde bouwvergunningen 

012B92 Westerduinweg 42 - oprichten dubbele garage met berging 
013B92 Wilhelminaweg 3 - uitbreiden keuken 

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de 
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaarindienen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij 
de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden 
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. 
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten 
nodig zijn. 138B91 
147B91 
151B91 
157B91 
004B92 
006B92 
008B92 
009B92 Verleende bouwvergunningen Badhuisplein 7 

Dr. CA. Gerkestraat 15 rd 

Brederodestraat 138 

Kerkstraat 27 

Van Lennepweg 65-36 

Thorbeckestraat 5 

De Ruyterstraat 19 

Dr. J.G. Mezgerstraat 25 ged. veranderen casino 
vergroten balkon achterzijde 
plaatsen berging 
uitbreiden keuken en restaurant 
plaatsen berging 
wijzigen gevelindeling 
plaatsen dakopbouw 
plaatsen dakopbouw Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang 
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig 
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemees- 
ter en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Verleende hinderwetvergunning 

(WABM) 

Burgemeester en wethouders hebben besloten, onder voorwaarden om 
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een nieuwe, de 
gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen voor een opslagloods 
voor visverkoopwagens met gekoelde visopslag en bakvoorziening gelegen 
aan de Curiestraat 2 L/M te Zandvoort. 

De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben 
liggen m.i.v. 7 februari t/m 9 maart 1 992 ter inzage bij de sector Grondgebied, 
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht 
voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 
9.00-1 2.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage bij 
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34. 

Tot 9 maart 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de 

Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 EA te Den Haag door: 

a de aanvrager; 

b de betrokken adviseurs; 

c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28, 
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa- 
ren hebben ingebracht; 

d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in 
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoem- 
de artikelen in te brengen. 

De beschikking is na 9 maart 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is 
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de 
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van 
State, postbus2001 9, 2500 EAte Den Haag een schriftelijk verzoek isgedaan 
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige 
voorziening. 

6 februari 1992 Emm wonigbouwvereniging eendracht maakt macht 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR 

1. Celsiusstraat 229, huur ƒ 851,85 per maand, 5-kamereengezinswoninc 
met CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezin' 
nen tenminste bestaande uit 2 personen. 

2. Celsiusstraat 104, huur ƒ478,57 per maand (excl. stookkosten) 4- 
kamerflatwoning met CV. op de 1e etage. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten- 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max 
ƒ3.000,- zijn. 

3. Flemingstraat 150, huur ƒ 650,84 per maand, 4-kamerflatwoning mei 
CV. Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinner 
tenminste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max 
ƒ4.084,- zijn. 

4. Lorentzstraat 499, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten) 4 
kamerwoning met CV. 

Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten 
minste bestaande uit 2 personen. 

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max 
ƒ4.190,- zijn. 

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzier 
van naam, adres en geboortedatum. 

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het ge 
velkastje ten kantore van EMM. 

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. in NOORD een begrip in ZANDVOORT Celsiusstraat 192 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 6 FEBRUAR1 1992 WD-bestuur zonder rancunes tegen oud-voorzitter ZANDVOORT - „Het WD-partijbestuur is niet zozeer ver- 
baasd geweest over het opstappen van voorzitter Rien Couvreur. 
Alleen het moment waarop hij dat deed, was verrassend". Dat 
zegt VVD-secretaris Jos van der Drift, naar aanleiding van alle 
commotie rond het plotselinge verdwijnen van Couvreur. Ook 
die zorgde voor een verrassing. Hoewel de voorzitter van de 
gemeenteraadsfractie sterk verontwaardigd is, heeft het bestuur 
geen rancunes ten opzichte van de oud-voorzitter. Volgens Cou- 
vreur zelf valt hem ook niets te verwijten, eerder de fractie en de 
wethouder, die zich niet aan het partijprogramma zouden hou- 
den. „Wat ik ook zei, het had geen enkele zin". Couvreur heeft op 30 december 
ook voor het WD-bestuur vrij on- 
verwacht zijn aftreden bekend ge- 
maakt. „Wij zijn daar niet blij mee geweest", geeft Van der Drift toe. 
„Maar helemaal een verrassing was 
net niet voor ons. Wij wisten dat er 
wat aan de hand was, Rien Couvreur Onderscheiding voor Ockersen 
ZANDVOORT - In Circus Zandvoort is afgelopen zaterdag de gloednieuwe 
documentaire over Roy Rogers voor het Zandvoortse publiek in premiere 
gegaan. De film, over de voormalige zingende cowboyheid, is een produkt van 
de Zandvoortse cineast Thijs Ockersen. In verband met het onderwerp vond de 
voorstelling plaats in een 'cowboy-sfeertje'. Burgemeester Van der Heijden 
zorgde nog voor een verassing: Ockersen mocht uit zijn handen een onder- 
scheiding ontvangen: het wapen van Zandvoort. 

Foto Bram Stijnen Weekenddiensten Weekend: 
8/9 febr. 1992 

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 
andere gevallen: tel. 13043. 
BRANDWEER: Alarmnummer 

06-11. Indien géén spoed 023-159500 
of - voor info overdag - (02507) 61584. 
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. 
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 
len), Centrale Post Ambulancever- 
voer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
HUISARTSEN: De volgende huisart- 
sen hebben een gezamenlijke waar- 
nemingsregeling: J. Anderson, B. 
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. 
Weenink. Informatie daarover tij- 
dens weekend, avond/nacht vanaf 
16.30 uur, èn tijdens feestdagen via 
telefoonnummer 30500. De spreeku- 
ren van de dienstdoende arts zijn 
zowel op zaterdag als zondag van 
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 
sten van dokter Flieringa worden 
verstrekt via nummer 12181. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- 
tijden (alléén voor recepten): zater- 
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, 
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. 
Buiten de openingstijden: informa- 
tie over de regeling via tel.nr.: 13185. 
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen 
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- 
land 's avonds, 's nachts en in het 
weekend te bereiken via de dokter- 
sinformatiedienst: tel. 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth 
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. 
Gombert, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437. 
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 
Dieren: (Overige diensten) Vereni- ging v.h. welzijn der dieren (02507) 
14561, Vermissingsdienst 

023-383361, Asiel Zandvoort (tevens 
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 
023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Stichting Welzijn Ouderen Zand- 
voort: (voorheen Dienstencentrum) 
Koninginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag- en donder- 
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van te voren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per 
persoon bedragen vanaf 1 juli 1991: 
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor 
een retour. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Zandvoortse Vereniging van Huur- 
ders: Gratis advies voor leden. Tele- 
fonisch spreekuur elke dinsdaga- 
vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrif- 
telijk: Postbus 287, 2040 AG Zand- 
voort. 

Woningbouwvereniging EMM: 

Klachtentelefoonnummer techni- 
sche dienst: 17577. Bestuurlijk 
spreekuur: iedere eerste dinsdag 
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. Kerkdiensten Weekend: 

8/9 febr. 1992 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen, gemeenschappelijke Gerefor- 
meerde/Hervormde dienst in Gere- 
formeerde Kerk. 
Gereformeerde Kerk: 
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen, gemeensch. Ger./Herv. dienst 
in Gereformeerde Kerk 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer, 
Haarlem Roomskatholieke Kerk: 

Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer 
Zondag 10.00 uur: pastor F. Meijer 
Nieuw Unicum: 

Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen (Herv. Kerk) 

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, 
Haarlem): 

Zondag 10.30 uur: ds. A. Snijders 
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst 
Jehova's Getuigen: 
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te 
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en 
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. 
van Rongen, L. Meeszstraat 14, 
Haarlem, tel. 023-244553. Zand voorts 
Nieuwsblad 

Onafhankeli|k nieuwsblad Verschijnt op don- 
derdag in Zandvoort, Bentveld en Aerden- 
hout. Uitgave Weekmedia BV Hoofdred 
J M Pekelharing Hoofd commercie: J F. 
Sas. Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 
02507 - 18648 Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort. Bij geen gehoor 020- 
6451515 tijdens kantooruren 
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj 
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12, 
Zandvoort, tel 02507 - 17166 Postadres: 
postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnum- 
mer- 02507-30497. Kantoor geopend: maan- 
dag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u; 
woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13- 
17 u ; vrijdag 9-12 u 

Regiokantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA 
Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres 
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnum- 
mer: 02975-61095. Micro-advertenties tp| 
020-562C271. 
Verkoopmanager: M Christiaanse Abonnementsprijzen: ƒ16,- per kwartaal; 
f 29,- per half jaar, ƒ 52,- per jaar Voor 
postabonnees gelden andere tarieven Losse 
nummers ƒ 1 ,75. 

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: 
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 Burgerlijke stand Periode: 

28/l/*92 - 3/2/'92 
Ondertrouwd: 

Van den Berg, Johan Maarten en 
Wit, Maike 

Koning, Hendrik en Koppen, Moni- 
que Gehuwd: 

Slikker, Frans Anthonie en Weij er- 
man, Baudina Christina Geboren: 

Jip, dochter van: Determann, Leo- 

nardus en Hilbers, Johanna Petro- 

nella 

Luutzen Felicien Daniël, zoon van: 

Kramer, Luutzen en Ter Wulbeek, 

Anna Nelina Overleden: 

Korzelius geb. De Haan, Heiltje, oud 
69 jaar 

Vrolijk, Huibert Willem, oud 71 jaar 
Boerée, Pieter, oud 74 jaar 
Van Baerle, Maria Carolina Eliza- 
beth, oud 95 jaar 
Barleeus, Wietske, oud 78 jaar 
Eikelenboom, Gerard Frans, oud 68. had dat zelf al aangekaart in de laat- 
ste bestuursvergadering, begin de- 
cember. We hebben hem toen echter 
kunnen overhalen, een beslissing uit 
te stellen tot een volgende vergade- 
ring". 

Wilfred Tates, voorzitter van de 
V VD-gemeenteraadsf ractie, verwij t 
Couvreur nu min of meer dat hij de 
fractie niet van tevoren op de hoogte 
heeft gesteld. Dat de gemeenteraads- 
fractie eind december nog nergens 
van wist, berust min of meer op toe- 
val, zegt bestuurslid Mia Paap. „Nor- 
maal is er iemand van de fractie aan- 
wezig bij de bestuursvergadering, 
maar dat was juist begin december 
niet het geval. De fractie was dus 
niet in de gelegenheid dat aan te ho- 
ren". 

Uitgedund 

Het - door ziektes flink uitgedun- 
de - bestuur besloot in overleg met 
Couvreur de kwestie te verschuiven 
naar een gemeenschappelijke verga- 
dering met partijbestuur en fractie 
op 13 januari. Later besloot Cou- 
vreur echter voor die tijd de knoop 
door te hakken, door op 30 decem- 
ber onverwacht zijn aftreden be- 
kend te maken. Tegelijkertijd zegde 
hij zijn lidmaatschap op. 

„Omdat hij elke confrontatie uit 
de weg wilde gaan", zei fractievoor- 
zitter Wilfred Tates zaterdag met 
een persbericht in de hand voor de 
microfoon van de lokale zender 
ZFM. Volgens hem heeft „Couvreur 
onfatsoenlijk gehandeld door be- 
stuur en fractie in de steek te laten. 
Als bestuurslid heb je je werkzaam- 
heden af te maken". 

Volgens Rien Couvreur zelf is hij 
opgestapt omdat hij zich niet meer 
kon verenigen met het WD-stand- 
punt, inzake een aantal actuele 
vraagstukken, zoals de reconstruc- 
tie van de Zandvoortselaan in Bent- 
veld, de verkeersomleiding door 
Zandvoort-zuid en de bebouwing 
van Paviljoen Zuid. Volgens Tates 
echter had hij hierover te weinig 
kennis van zaken. Volgens het pers- 
bericht zou de ex-voorzitter dit 'als 
een diepe afgang' hebben ervaren en door Joan Kurpershock 

poogt hij met het aftreden zijn 'ge- 
zichtsverlies te maskeren'. 

Het persbericht was opgesteld 
naar aanleiding van alle ophef, ont- 
staan rond het radio-interview van 
Couvreur, twee weken geleden op 
ZFM. 'Ongelukkig' noemt het be- 
stuur nu dit optreden. „Met name 
omdat het zo geëscaleerd is", aldus 
Jos van der Drift. Volgens Mia Paap, 
die voor de VVD de propaganda ver- 
zorgt, was dat te verwachten. „Maar 
natuurlijk heeft iemand wel het 
recht om er voor uit te komen, als 
hij het ergens niet mee eens is". 

Volgens sommige VVD-ers had 
Couvreur dat wel eerder kunnen 
doen, met name in de partij vergade- 
ring op 27 november. Het verwijt 
luidt, dat hij zich toen onverkort 
achter de fractie en de wethouder 
opstelde. Volgens secretaris Van der 
Drift is dat laatste niet vreemd. „Hij 
was voorzitter, hij verwoordde het 
standpunt van het bestuur. Dat er 
pijnpunten bleven, onderdelen waar 
je het persoonlijk niet mee eens 
bent, kan gebeuren. Dat komt wel 
vaker voor als je een gezamenlijk 
standpunt wilt innemen". 

Hoewel Tates zaterdag het persbe- 
richt kant en klaar had en voorlas, is 
het uiteindelijk toch niet de deur 
uitgegaan. „Het bestuur heeft beslo- 
ten dat niet te doen", zegt Mia Paap, 
„omdat het teveel op natrappen zou 
lijken. En dat is beslist niet de be- 
doeling. We zijn wel uit elkaar, maar 
'sans rancune". 

Couvreur zelf verklaart zijn optre- 
den op de ledenvergadering op 27 
november als volgt: „Als bestuur 
probeer je achter je fractie te gaan 
staan. Je probeert één lijn te trek- 
ken. Mijn kennis van zaken was ove- 
rigens uitstekend". Ten overvloede 
wijst hij erop, dat hij zelf noe vier 
jaar raadslid is geweest. Volgens 
hem hebben de fractie en wethouder 
Van Caspel wel degelijk geweten dat 
hij, plus de overige bestuursleden, 
kritiek hadden op het beleid van bei- 
de. 

„Twee dagen voor de ledenverga- dering ben ik namens het bestuur op 
25 november op het Raadhuis ge- 
weest, bij Van Caspel en Tates. Daar 
hebben we over diverse wrijvings- 
punten gesproken, onder andere 
over het wegenstructuurplan, de re- 
clameborden, de wateroverlast, de 
financiële problemen en de her- 
structureringsplannen in Bentveld. 
Het beleid op die punten joeg onze 
kiezers in het harnas. Dat kun je niet 
maken, en hoe moet je dat verdedi- 
gen naar je kiezers. Daarom hebben 
we als bestuur geprobeerd invloed 
uit te oefenen, maar dat had geen 
resultaat. De fractie en de wethou- 
der zitten in de raad zonder last of 
ruggespraak. Als bestuur kun je 
daar alleen wat aan doen na afloop 
van de rit, na vier jaar dus. Ik heb 
gezegd dat het image van de VVD 
dringend verbeterd moest worden". 

Geen verrassing 

Volgens Couvreur wisten bestuur, 
fractie en wethouder dat hij wilde 
opstappen en was het tijdstip niet 
zo'n verrassing: „Van Caspel heeft 
mij nog persoonlijk gevraagd om 
niet af te treden". Dat het voor het 
bestuur toch nog onverwacht kwam, 
verklaart hij als volgt: „Op de be- 
stuursvergadering van 7 december 
had ik mijn brief al klaar, maar ik 
heb toen gezegd dat ik er nog even 
over na zou denken. Dat heb ik ge- 
daan. Mijn conclusie was al snel: ik 
doe het niet meer. Want wat je ook 
deed om het beleid van fractie en 
wethouder te veranderen, het had 
geen enkele zin. Ik heb toen direct 
ook het lidmaatschap opgezegd, om- 
dat ik elke confrontatie uit de weg 
wilde gaan. Dat had ik ook in mijn 
brief gezet". Hij sluit niet uit dat 
Tates met de aantijgingen, opgele- 
zen van het persbericht, juist het 
gezicht van de fractie wilde redden. 

„Ik heb overigens niet zelf de pu- 
bliciteit gezocht. Dat moet van een 
bestuurslid of een raadslid af ko- 
men. Ik wilde ook geen ruchtbaar- 
heid aan geven, zelfs mijn familie 
wist het niet. Maar ik ben toen bena- 
derd door de omroep met vragen 
over mijn aftreden. Als het eenmaal Achter de schermen Bernadien van Dril 'Huis in het Kostverloren 
is een stuk van mijn leven Vfrwt , .!_ Vj-j^ '. 
™ -■■-, - pa; 

i_ ' 
_ J Bernadien van Dril (midden): „Eigenlijk zou je veel meer aandacht moeten kunnen besteden aan de bewoners". 

Foto Bram Stijnen ZANDVOORT - Voor de di- 
rectrice van het Huis in het 
Kostverloren speelt het werk 
een hele grote rol in haar leven. 
Eigenlijk praat zij daar het 
liefst over, ook al is het voor de 
rubriek 'Achter de Schermen'. 
Aanvankelijk zag het er niet 
naar uit dat de in 1934 in Hille- 
gom geboren Bernadien van 
Dril ooit te maken zou krijgen 
met de gezondheidszorg, laat 
staan met de problemen. „Mijn moeder stond namelijk 
voor de klas. In 1965 ging ik naar de 
Mariastichting, haalde daar mijn 
ooievaartje en werkte gedurende 
een jaar op de klasse-afdeling, ver- 
volgens als Hoofdwacht bij 'Spoed- 
gevallen'. Gedurende twee jaar heb 
ik als verpleegkundig docente les ge- 
geven aan leerling-verpleegsters". 

Daarna werd Bernadien („ze za- 
gen zeker iets in me") door de Mari- 
astichting uitgezonden naar de Ho- 
gere School voor Verpleegkundigen door CE. Kraan-Meeth BERNADIEN van Dril begon na 
de lagere school en de MULO 
(toen nog ULO geheten) op 
een klein accountantskan- 
toor in Hillegom waar zij twee en 
een halfjaar werkte. Daarna was zij 
een paar jaar bij Sikkens Lakfabrie- 
ken in Sassenheim in dienst. Zij 
kwam uit een 'gezellig gezin', zoals 
zij het zelf noemt. In de rubriek 'Achter de 
schermen' gaat het Zand- 
voorts Nieuwsblad op zoek 
naar de 'mens' achter be- 
kende personen in deze ge- 
meente. Deze week de di- 
rectrice van het Huis in het 
Kostverloren, Bernadien 
van Dril. Spoedgevallen „We hadden een gezellig gezin met 
vier broers en drie zussen. Mijn 
moeder leeft nog en is nu negentig. 
Hoewel ik met veel plezier op kan- 
toor heb gewerkt, voelde ik me op 
een gegeven moment aangetrokken 
tot de verpleging. Ik ging werken in 
de Majella Stichting in Bussum en 
daarna voor mijn opleiding in het 
Elisabeth Ziekenhuis in Leiden. Ik 
was 25 toen ik klaar was en dat is 
voor een beginnend verpleegster 
niet zo jong. Ik woonde weer thuis 
en heb zo'n jaar of vijf van alles ge- 
daan. Ik heb les gegeven in de ge- 
zondheidszorg, sprong in bij de wijk- 
verpleging, en hielp zo nu en dan 
mijn zuster in de huishouding". in Nijmegen om het Verpleegkundig 
Management te leren. „De opleiding 
duurde twee jaar en ik heb er een 
bijzonder leuke tijd gehad," herin- 
nert ze zich. In 1971 terugkomend 
bij de Mariastichting werd ze Hoofd 
van de Verplegingsdienst en dat be- 
tekende het coördineren van alle 
zestien verpleegafdelingen. Tien 
jaar later verruilde Bernadien deze 
functie voor die van directrice van 
het Huis in het Kostverloren. „En 
daar heb ik geen minuut spijt van 
gehad. Kostverloren is een stuk van 
mijn leven." 

Budget 

Vandaar dat het verzorgingshuis 
wel degelijk in het gesprek voor- 
komt, onder andere een probleem 
waarmee zij dagelijks geconfron- 
teerd wordt: het te krappe budget 
dat door de provincie aan het bejaar- 
denhuis wordt toegekend. „Het is natuurlijk overdreven om te zeggen 
dat ik er niet van kan slapen, maar 
het houdt me wel constant bezig. We 
hebben al diverse hoorzittingen ge- 
had en we blijven volhouden dat we 
te weinig geld krijgen om een goede 
basiszorg te geven aan zóveel zorg- 
behoevende bewoners". 

„Binnenkort wordt er opnieuw 
vergaderd en we hopen dat het colle- 
ge van gedeputeerde staten dan met 
een gunstige uitspraak uit de bus zal 
komen. Wij hier doen wat we kun- 
nen, maar er zijn grenzen aan de 
bezuinigingen. Er is heus wel aan 
personeel te komen en als we finan- 
cieel in staat worden gesteld om een 
paar mensen aan te trekken, dan 
zijn we voor een groot deel uit de 
problemen." 

Viool spelen 

Het is nog niet zover, maar heeft 
Bernadien enig idee hoe haar leven 
zal worden wanneer ze weggaat? „Ik 
kan me daar eigenlijk nog geen voor- 
stelling van maken. Mijn partner 
Egon Woudstra en ik houden alle 
twee veel van muziek. Door hem ben 
ik weer viool gaan spelen en onlangs 
heb ik zelfs een nieuwe viool ge- 
kocht. Egon speelt in het amateur 
symphonieorkest 'Bloembollen- 
streek' en we gaan uiteraard vaak 
naar concerten, tenminste als het 
interessante programma's zijn. 
Maar we houden ook van een stevige 
wandeling". 

Hoewel Bernadien de afgelopen 
tien jaar niet had willen missen 
moet haar toch één ding van het hart 
over haar werk. 

„Het is zo jammer dat je in deze 
functie té veel tijd moet steken in de 
financiële problemen. Je hebt té veel 
zorg om het Huis financieel gezond 
te houden. Eigenlijk zou je toch veel 
meer aandacht moeten kunnen be- 
steden aan de bewoners." zover is, kun je beter duidelijk zijn". 
„Ik wens de VVD veel succes toe. 
De partij moet nu eerst een leden- 
vergadering uitschrijven, om een 
nieuw bestuur te kiezen. Door lang- 
durige ziekten en door mijn vertrek 
is er van de vier dagelijkse bestuurs- 
leden nog maar een over, Jos van der 
Drift. Van het totale bestuur, zeven 
man, zijn er vier over". Zandvoorts 
Nieuwsblad Brommer botst 
tegen beeld 

ZANDVOORT - Of de Zand- 
voortse zeventienjarige het beeld 
zo mooi vond, dat hij (de jongen 
dus) van zijn voetstuk raakte of 
dat roekeloos rijden de oorzaak 
was, is niet bekend. Maar feit is 
dat een jonge Zandvoorter op 29 
januari botste tegen de sokkel 
'van het beeld op de Rotonde. (ADVERTENTIE) 
CINEMA CIRCUS ] c 
Bioscoopprogrammering 7 Febr t/m 13 Febr 1992 Een heel nieuw 
avontuur! Tf^i rffflHlia» 
Gedistribueerd öoorWarnesrBros VAN DE MAKER 

VAN "HOME ALONE", 

JOHN HUGHES 

Je loopt met haar 

weg, maar intussen 

luist ze je er in. 
4 ö 

lames Bolushi, ^ 
^"■ZÖk Kdly Lynch '^ Alisan Portcr 
LACHEIM, GIEREN 
ETN ««MJtJUEIN. w Dagelijks om 
15.30 en 19.00 uur Dagelijks om 13.30 uur 

Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00 

DAGELIJKS OM 21.30 UUR 
ARNOLD SCHWARZENEGGER in: 

TERMINATOR 2 

in DOLBY STEREO SR 
KAARTEN ƒ 12,50 - 12 JAAR CINEMA CIRCUS ZANDVOORT 

GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT 
Tel. 02507-18686/19535 Zandvoortse rapgroep 
kandidaat in voorronde ZANDVOORT - De Zand- 
voorter Pred Saverpy met de 
rapgroep D.S.P. is één van de 
deelnemers die hun 'kun- 
sten' vanavond tonen in het 
Circustheater. Samen met 
zo'n vijftien andere kandida- 
ten doet hij mee aan de eer- 
ste voorronde van de talen- 
tenjacht. 

In totaal worden er drie voor- 
rondes gehouden. De volgende 
twee zijn op 20 februari en 5 
maart. Vervolgens komen er twee 
halve finales (19 maart en 2 april) 
en de finaleshow voltrekt zich op 
16 april. 

Een jury, bestaande uit Cor 
Draaijer van de lokale omroep in 
Zandvoort (ZOO/ZVM), televisie- 
producent Casper Lentz en een 
vertegenwoordiger van het Zand- 
voorts, Nieuwsblad, maken uit wie 
van de kandidaten overgaan naar 
de halve finale. De uiteindelijke 
hoofdprijs bestaat uit een single- 
contract. Ook voor de nummers twee en drie zijn er aardige prijzen 
in de wacht te slepen, zoals twee 
dagen opnemen in een studio en 
duizend full-colour foto's, te ge- 
bruiken voor promotie-activitei- 
ten. 

Kandidaten kunnen zich nog 
steeds voor deze voorrondes opge- 
ven bij produktiebureau Luuk 
Hasselman, Binnen Brouwers- 
straat 1, 1013 EE Amsterdam, tel. 
020-6390932. 

Voorafgaand aan iedere showa- 
vond plaatst het Zandvoorts 
Nieuwsblad een bon waarmee de 
bezoekers van de talentenshow 
kans maken op een fraaie prijs. De 
winnaar zal bekend worden ge- 
maakt op de finale-avond en 
wordt uiteraard ook in deze krant 
vermeld. 

Kaartjes voor vanavond en voor 
de overige avonden zijn verkrijg- 
baar bij de kassa van het Circus- 
theater, Gasthuisplein 5 (ope- 
ningstijden van tien uur 's mor- 
gens tot twee uur 's nachts). De 
toegangsprijs bedraagt vijf gul- 
den. 


Bon voor onze lezers Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon 
maakt u kans op de publieksprijs van de grote talentenshow in 
het Circustheater, Gasthuisplein 5 te Zandvoort. De bon kan 
ingeleverd worden op de avond dat u de show bezoekt. Op de 
finale-avond van 16 april wordt de winnaar bekend gemaakt. Naam: — 
Adres: — 
Postcode: Woonplaats: WEEEMMEM geeft u meer! WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 6 FEBRUARI 1992 Wij zijn maandagmorgen ook geopend. Celsiusstraat 192 VAN 

ACCOUNTANTS & $flLA E> 


«BRAAF ITINGADVISEURS BV Il I 
, ' W^l 

Wij zijn een kantoor met een tiental medewerkers, dat 
zich richt op het midden- en kleinbedrijf 

Wij verzorgen voor onze klienten de kontrole op en het 
inrichten van administraties, alsmede het samenstellen 
van jaarrekeningen Tevens begeleiden wij onze klien- 
ten op fiskaal gebied. 

Op korte termijn zoeken wij een 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER M/V 

(40-urige werkweek) 

De betrokken medewerker m/v zal worden be- 
last met het verwerken van administraties 
Doorgroei naar het samenstellen van jaarreke- 
ningen behoort tot de mogelijkheden. 

Binnen ons team van jonge medewerkers zoe- 
ken wij een collega in de leeftijd van 25-30 jaar. 
Hij/zij moet beschikken over ervaring met be- 
trekking tot de geautomatiseerde verwerking 
van administraties en bij voorkeur in het bezit 
zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden 

Uw schriftelijke sollicitatie met c v kunt u richten aan J L 
van de Graaf, Accountants en Belastingadviseurs B V , 
Thorbeckestraat 27, 2042 GL Zandvoort, tav de heerJ 
L vandeGraaf Voor informatie over de funktie kunt u bel- 
len met de heer P L Bluijs, tel. 02507-13393 STICHTING 
GEZONDHEIDSCENTRUM. 

De besturen van de KRUISVERENIGING 
en het GEZONDHEIDSCENTRUM 
ZANDVOORT 

nodigen U uit tot het bijwonen van 
een lezing en diaprojectie over 

PODOTHERAPIE (heeft alles te maken met het 
behandelen van voetklachten en 
klachten die daaruit voortvloeien) 
te houden door podotherapeute 
GABRIELLE TROUW, op 
MAANDAG 10 FEBRUARI 1992 
in het Gezondheidscentrum te 
Zanvoort, Beatrixplantsoen 1, 
aanvang 20.00 uur. 

U bent hartelijk welkom en de - zoals 
bekend - voortreffelijke koffie staat klaar. C0R0DEX B.V. Noorderduinweg 48 
2041 CA Zandvoort 
tel.: 02507-12541 

zoekt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER 

(ca. 20 uur p/week) 

voor het verrichten van alle voorkomende kantoor- 
werkzaamheden. 

Werktijden in nader overleg vast te stellen (bij voorkeur 

's middags). 

Ruime kantoorervaring is vereist. 

Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties richten aan: CORODEX B.V. 

Postbus 10 

2040 AA ZANDVOORT Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig advies. 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 

Werkplaats Schelpenplein. Bent u op zoek naar 

ZAALRUIMTE 

Het gemeenschapshuis 
Zandvoort heeft zaalruimtes 

voor 

verenigingsbijeenkomsten, 

cursussen enz. 

Voor informatie: tel. 
02507-14085. GEZOCHT 

voor de periode 23 maart t/m 17 juli 1992 

EEN FULLTIME 

MEDEWERKSTER 

v. afwisselende adm. baan 

Erv. met PC (WP) leeft. ca. 25/35 jr. 

Interesse? Bel 02507-17941 

Metall B.V., K. Onnesstraat 19, 

2041 BK Zandvoort. »1M BEGIN JANUARI HEB IK DE 
WINKEL AAN DE GROTE 
KROCHT 29 GESLOTEN. 

SERVICE BIED IK U IN DE 
ZAAK IN HEEMSTEDE. 

De afgelopen jaren was U voor mij 
fijne klanten en ook erg trouw. 

Hiervoor mijn hartelijke dank. 

Vriendelijke groeten 
H. P. Doorduin Het Dr. GJ. Plantinghuis 

Kostverlorenstraat 95 te Zandvoort 

zoekt met spoed een 

HUISHOUDELIJKE 
KRACHT 

Werktijd 4 uur per week 

Op zaterdag van 8.30-12.30 uur 

Tevens 

OPROEPKRACHTEN 

voor de huishoudelijke dienst 

Salaris volgens C.A.O. Ziekenhuiswezen 
(incl. onregelmatigheidstoeslag). 

Informatie bij de heer C. Eigenhuis 

of mevr. M. v. Duyn 

Tel. 02507-12095 De nieuwe Renault Express: 
niet alleen populair om z"n gunstige kilometerprijs. 
De best verkochte bestelwagen 
van Europa is de Renault Express. 
Diverse grote bedrijven lieten hun 
keuze vallen op deze betrouwbare, 
eigentijdse bestelwagen. Maar er is nu 
ook een sterk verbeterde Express op de 
markt. Nieuwe motoren, verbeterde 
geluidsdemping, een moderne styling, 
plus een aantal handige opties. Maar wat 
'm, behalve z'n opvallende grote laadruimte, tot de ideale auto voor uw 
bedrijf maakt is z'n buitengewoon lage 
kilometerprijs. De gunstige leasetarieven 
spreken wat dat betreft voor zich. 

Dat maakt 'm niet alleen interessant 
voor grote bedrijven. Ook voorde bakker. 
Groot of klein, ook voor u is de Renault 
Express de beste keuze. D 
E 

9 

R 
E 
N 
A 
U 
L 
T 
• 

D 

E 
A 
L 
E 
R Autobedrijven Rinko 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon 02507-13360. 

BRILMODE & CONTACTLENZEN 

Heemstede - Raadhuisstraat 47 - Tel. 023-290473 

Exclusieve merken Eigentijdse modellen Redelijke prijzen Klienten uit Zandvoort 
bieden wij 10% korting 
DIT WEEKEND 

Chocolade Schnitt 9.50 
Obeplander 

400 gram 4 ne 

van 1,65 voor l/UV -Gekte "23 akker ^alk 

HOGEWEG 28, TEL. 12989 

ERKENDE 
VERHUIZERS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 Cort van der Lindenstraat 2/30: 

Vierkamermaisonette met balkons aan westzijde. Ind. 
3e et. entree, hal, gang, toilet, woonk. met marmeren 
vloer, open haard, luxe open keuken met inb.app., 4e 
et. 3 slaapkamers, luxe badk. met dubb. wastafel, 
ligbad, apart toilet. Serv.k. ƒ417,- p.m. Vr.pr. 
ƒ 270.000,- k.k. 

Frans Zwaanstraat 78: 

Uniek gelegen, zeer sfeervolle halfvnjstaande villa met 
garage aan duinrand, fraai aangelegde terrassen. Ind. 
entree, hal, grote L-vormige woonkamer (opp. 100 
m2), open haard, aluminium schuifpuien, luxe 
eikehouten keuken met inbouwapp., bijkeuken, toilet, 
1e et. grote slaapkamer met open badkamer, grote 
atelierkamer met slaapruimte, toilet, douche, 2e et. 
vliering. Vr.pr. ƒ 750.000,- k.k. 

OPEN HUIS 

Stationsplein 15 flat 13: zat. 8 februari van 
13.00-15.00 uur. Luxe driekamerapp. op 5e etage, 
uitzicht op zee. Inpandige berging en garage. Ind. 
entree, hal, toilet, woonk. met spiegelwand, open 
keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met 
bad en douche, balkon aan oost- en westzijde. Serv.k. 
ƒ260,- pm. Vr.pr. ƒ369.000,- k.k. 

OPEN HUIS 

Willemstraat 31: zat. 8 februari van 15.00-17.00 uur. 
Karakteristiek woonh. in centrum. Ind. entree, hal, 
kamer en suite met serre, achterkamer, atelier, 
eetkeuken met inb.app., bijkeuken, toilet, 1e et. 5 
slaapk., badk. met douche, wastafel en toilet, 2e badk. 
met ligbad, wastafel en toilet, vliering, cv. Vr.pr. 
ƒ 275.000,- k.k. 
m Makelaar O.G; Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer 
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien 

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-1 2944* /Fax 02507-17596 SINGER 

NAAIMACHINES PRINSENHOFSTRAAT 7 «Z?02507"20072 

t/o garage versteege Maandags gesloten 

RITSEN 
GARENS 
NAALDEN 
SCHAREN 

P.E.M. Stokman BIASBAND 
reparatie alle merken FOURNITUREN 

De specialist 
in al uw 
bloemwerken 14 februari 
VALENTIJNS- 
DAG 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvoort 
Tel. 12060 LOUSTAIN b.v. 

Nieuwe Hemweg 5c, 1013 BG AMSTERDAM 

Importeur van brood, banket, ijs en 
keukenspecialiteiten uit Frankrijk zoekt, 
wegens uitbreiding van haar aktiviteiten op 
korte termijn een: 

chauffeur/magazijnmedewerker 

i.b.v. groot rijbewijs en chauffeursdiploma. 
Leeftijd tot ca. 30 jaar. 

Voor aanvraag van een sollicitatieformulier 
gelieve te bellen: 020-6866311. Dit weekend Olympische 
schniff 

ƒ975 

Bakkerij PAAP 

Potgieterstraat 24, 

Zandvoort, tel. 12865 "*—■ 
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten. Vóórdelig é^w 

S':ci.i lëE ; L^lSëÖTR A AT : 1 92 ' : WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 6 FEBRUAR1 1992 Informatieavonden op het politiebureau Reservepolitie hard op zoek naar nieuwe mensen ZANDVOORT - De structu- 
rele onderbezetting bij de 
Zandvoortse politie moet vol- 
gens ingewijden gedeeltelijk 
opgevangen worden door het 
inzetten van meer reservepoli- 
tie. 

In de hoop het tekort bij dit korps 
aan te kunnen vullen, zullen er op donderdag 13 en 20 februari op het 
bureau aan de Hogeweg informatie- 
avonden worden gehouden. De 
korpsleiding verwacht hiermee bij 
het publiek meer belangstelling 
voor het werk van de reservisten te 
vinden. Vooral in een badplaats als 
Zandvoort, met op zomerse dagen 
meer dan honderdduizend gasten, 
trekken de bezuinigingen van de rijksoverheid op het politie-appa- 
raat een zware wissel op het functio- 
neren van de politie. Om de orde 
verantwoord te kunnen handhaven 
en een goede service aan het publiek 
te kunnen blijven bieden zijn er, 
vooral op straat, nog steeds veel 
mensen nodig. Het aantrekken van 
meer reservepolitie is een van de 
mogelijke maatregelen om de toe- komstige problemen het hoofd te 
kunnen bieden, liet korpschef 
Menkhorst eerder al weten. Ook in 
'Den Haag' lijkt men van mening dat 
het inzetten van relatief goedkope 
reservisten, op momenten dat het 
echt nodig is, een goede oplossing 
kan zijn. 

Volgens politiewoordvoerder C. 
Honders kunnen de werkzaamhe- 
• Bennoheim, stammend uit 1908, nog in de glorie van de beginjaren. De oude foto van Bennoheim, doet 
denken aan de glorieuze eerste ja- 
ren, begin van deze eeuw. Het ge- 
bouw stamt uit 1908 en was neerge- 
zet in opdracht van de Duitse wedu- 
we Kantor-Thiefenthal. Zij woonde 
in Amsterdam en wilde van Benno- 
heim een 'vakantiekolonie voor ar- 
meluiskinderen' uit haar woon- 
plaats maken. Later, rond 1920, 
werd het gebouw overgenomen door 
Duitse diaconessen. Op hun beurt 
verkochten zij het vlak voor de twee- Bennoheim was vakantiekolonie de wereldoorlog aan de gemeente 
Zandvoort. Tijdens WO-II gebruik- 
ten de Duitsers het om er militairen 
in onder te brengen, na de oorlog 
zette de gemeente er oud-NSB-ers 
in. Sindsdien is het gebouw danig 
achteruit gegaan, vooral de laatste 
decennia waarin Bennoheim, ver- 
deeld in meerdere eenheden, als woonruimte werd verhuurd. De laat- 
ste jaren heeft het gedeeltelijk leeg 
gestaan. Van de bewoonde ruimte 
was een deel tijdelijk gekraakt. 

Seniorenwoningen 

Bennoheim is deze dagen nog te 
zien, momenteel wordt het ontdaan van het nog bruikbare hout. Maan- 
dag, als de bulldozer wordt ingezet, 
valt het doek definitief. 

Daarmee komt een perceel van 1400 
vierkante meter vrij voor nieuwe be- 
bouwing, te verrichten door Een- 
dracht Maakt Macht. Zij heeft voor 
deze plek veertien seniorenwonin- 
gen gepland, voor 55-plussers. 

De bouw hiervan gaat naar verwach- 
ting in augustus start. den van de reservisten gezien wor- 
den als algemeen politiewerk. Hon- 
ders: „Het korps reservepolitie ver- 
richt de algemene politietaak. Daar- 
naast kan dit instituut ten tijde van 
calamiteiten, zoals verkeerscontro- 
les, zoekacties, branden, stormen, 
evenementen en 'piekdrukte' werk- 
zaamheden verrichten ter onder- 
steuning van de beroepspohtie". Hij 
wijst er echter op dat het werk van 
de reservepolitie nooit het karakter 
mag krijgen, van vervanging van het 
reguliere politiewerk. 

Circuitpolitie 

Al vele jaren doen de reservisten 
dienst op het circuit en op het strand 
en sinds enkele jaren zijn zij ook te 
vinden in de meldkamer, dit ter on- 
dersteuning van de wachtcomman- 
dant. Vroeger stonden de reservis- 
ten beter bekend als 'circuitpolitie'. 
„De laatste jaren zijn haar werk- 
zaamheden duidelijk naar het dorp 
verlegd", meent Honders. Wel te- 
kend hij hierbij aan, dat het repre- 
sentatief handelen van de politie uit- 
sluitend is voorbehouden aan de be- 
roepsagenten, die over de nodige 
kennis en ervaring beschikken om 
adequaat op te treden bij eventuele 
calamiteiten. 

Wervingsactie 

„Het korps bestaat op dit moment 
uit 44 man, het streefgetal is 55", 
zegt inspecteur Gerrit Schaap van 
de reservepolitie. De Zandvoortse 
politie hoopt dat de wervingsactie 
minimaal acht nieuwe reservisten 
gaat opleveren, liever nog veel meer 
natuurlijk. Door het natuurlijk ver- 
loop - de afgelopen tijd hebben enke- 
le leden vanwege drukke werkzaam- 
heden elders de dienst verlaten - 
heeft het korps dringend nieuwe 
vrijwilligers nodig. Zij worden gedu- 
rende een tweejarige opleiding vol- 
doende getraind om op een veelheid 
van terreinen ingezet te kunnen 
worden. 

Bij veel zaken functioneren zij als 
ondersteuning, in een aantal geval- 
len - onder verantwoording van de 
beroepskrachten - werken zij zelf- 
standig. De details zijn te horen op 
de voorlichtingsavonden op het poli- 
tiebureau, die om 20.00 uur begin- 
nen. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Technisch is het mogelijk om binnen 'n paar 
minuten de woningtoewijzing rond te hebben' ZANDVOORT - Directeur 
Gerrit Teunis neemt over drie 
maanden afscheid van Een- 
dracht Maakt Macht. Op 1 mei 
treedt hij in dienst van de En- 
schedese woningbouwvereni- 
ging De Volkswoning, met 
ruim 2,5 keer zoveel woningen 
als EMM. Zijn taak in Zand- 
voort is grotendeels volbracht, 
zegt hij, de woningbouwvereni- 
ging 'marcheert'. „Ik heb hier 
met ontzettend veel plezier ge- 
werkt", zegt hij. Wel vindt hij 
het jammer, bepaalde nieuwe 
ontwikkelingen te moeten 
missen. Persoonlijke ideeën 
daarvoor had Teunis wel, zo- 
als: 'woningtoewijzing kan in 
feite binnen een paar minu- 
ten', en 'op de voetbalvelden 
fase II moeten zeker huurwo- 
ningen komen'. 

door Joan Kurpershoek 

„Ik ben aangetrokken om een 
aantal problemen op te lossen", 
zegt Teunis. „EMM stond, toen ik 
kwam op 1 mei 1989, aan de voora- 
vond van een paar moeilijke jaren. 
Mijn taak was het, om haar door 
alle ingewikkelde veranderingen 
heen te loodsen. Dat heb ik met veel 
plezier gedaan, ik heb hier een ont- 
zettend leuke tijd gehad. Maar nu, 
als ik vertrek is het precies driejaar 
later, heb ik het gevoel dat mijn 
taak grotendeels is volbracht. 

Het is jammer dat ik een aantal 
nieuwe ontwikkelingen niet meer 
van dichtbij zal meemaken. Bijvoor- 
beeld op het punt van de woonruim- 
teverdeling, juist nu er met de ge- 
meente een protocol is opgesteld 
om naar een andere systematiek 
over te gaan. De essentie daarvan is, 
dat er een gezamenlijk woningzoe- 
kendenbestand komt. Met meer uit- 
voering bij de woningbouwvereni- 
ging en meer toetsing bij de ge- 
meente. Dat is ook de trend in de 
nieuwe huisvestingswet die in voor- 
bereiding is. 

Persoonlijk vind ik trouwens dat 
de toewijzingsprocedure aanzien- 
lijk versneld kan worden. Dat zie je 
bijvoorbeeld in Leeuwarden, Alme- 
re en Den Haag. Daar weten ze bin- 
nen een dag wie er voor een woning 
in aanmerking komt. Door zo'n 
computerprogramma kun je dat in 
feite zelfs al binnen een paar minu- 
ten weten. 

Voetbalvelden 

Zo'n snelle selectie is technisch 
mogelijk als je als gemeente en wo- 
ningbouwvereniging samen in een 
systeem kunt kijken en werken. Het 
voordeel zou zijn, dat je je huurders 
tevreden houdt. Maar het ligt poli- 
tiek nogal gevoelig. Ik kan mij voor- 
stellen dat men bang is dat de priva- 
cy in het gedrang komt, maar daar- 
tegen kun je beveiligingen inbou- 
wen. Er is ook een tussenweg moge- 
lijk, waarbij je oud, advertenties, en 
nieuw combineert. Ik heb de indruk 
dat er bij de gemeente wel oor is 
naar dat soort ideeën. 

Jammer vind ik het ook, dat ik de 
vervolgdiscussie niet kan meema- 
ken, over de bebouwing van de voet- 
balvelden fase twee, bij het station. 
Ik denk dat de gemeente daar wel 
zorgvuldig mee omgaat. Wat dat be- 
treft zou ik ook wel willen zeggen: 
neem er alsjeblieft de tijd voor, met 
snelle beslissingen loopje grote 
kans dat het mis gaat. 

Sociale koopwoningen 

Zelf denk ik dat daar zeker nog 
een aantal huurwoningen moet ko- 
men. Die conclusie trek ik uit de 
enorme belangstelling voor huur- 
woningen op de velden tussen de 
Nicolaas Beetslaan en de Van Len- 
nepweg. En EMM wil daar ook best 
sociale koopwoningen bouwen. Kij- 
kend naar de taak van de woning- 
corporatie is het heel normaal dat 
zij die bouwt. Sociale koopwonin- 
gen bevorderen de doorstroming en 
je kunt meer op elkaar afstemmen. 
Maar een ander belangrijk voordeel 
is, dat de baten voor de woning- 
bouwvereniging zijn en dus binnen 
de gemeente Zandvoort blijven. Een 
en ander staat in ons beleidsplan en 
ook staatssecretaris Heerma heeft 
daar expliciete uitspraken over ge- 
daan. De baten komen zo weer ton 
goede van de huisvesting in Zand- 
voort". 

Marcheren 

Het gevoel dat zijn taak volbracht 
was, kreeg hij een halfjaar geleden 
al. „Alles marcheert nu redelijk, in 
relatie met de huurders en met de 
gemeente, en voor zover het de tech- 
nische verbetering van de woningen 
betreft. Ook het werkapparaat func- • „Ik heb hier altijd met veel plezier 
gewerkt", zegt directeur Gerrit Teu- 
nis. Over drie maanden neemt hij 
afscheid neemt van EMM om in En- 
schede te gaan werken. Volgens 
hem wacht Zandvoort nog een aan- 
tal belangrijke nieuwe ontwikkelin- 
gen, maar zelf kan daar niet meer bij 
zijn. tioneert goed, met Peter Kramer als 
hoofd technische dienst en Tiny van 
der Plas als hoofd administratie. 
Bovendien hebben we de afgelopen 
jaren de financiële positie van 
EMM duidelijk kunnen krijgen. Die 
was en is nog niet goed. We hebben 
niet veel in reserve, al houden we 
natuurlijk wel wat achter de hand. 
Dat komt vooral doordat we zoveel 
aan beheer doen. 'Beter wat meer 
doen aan het onderhoud van de wo- 
ningen, dan veel geld in reserve 
houden', zegt het bestuur. En dat is 
ook zo. Veel geld in kas houden, 
maar je huurders in slechte wonin- 
gen laten wonen..., dat kan niet. 

Nu ook de nodige voorbereidin- 
gen voor het nieuwe kantoorpand 
zijn getroffen, heb ik het wel zo'n 
beetje gehad. Dat was het ongeveer 
allemaal wat ik moest doen. Daar- 
naast is mijn ambitie een positie in 
grotere woningbouwvereniging, om 
op een ander niveau aan manage- 
ment te kunnen doen. Ik ga daar 
niet weer als 'trouble-shooter' aan 
de gang. 

Gevoeligheden 

Teunis heeft hier in Zandvoort 
wel wat specifieke ervaringen op ge- daan. Zo werd hij in - het hem onbe- 
kende - Zandvoort met allerlei 'ge- 
voeligheden' geconfronteerd, die te 
maken hadden met de bestaande re- 
latie met bewoners en gemeente. 
„Ik kende die gevoeligheden niet en 
ging er in het begin dus nogal onbe- 
vangen op af. Dat kan het voordeel 
zijn van iemand die van buiten 
komt. Maar soms is het een nadeel, 
vooral als je niet altijd evenveel ge- 
duld kunt opbrengen. En dat is wel 
nodig voor sommige veranderingen. 
Er ging dus af en toe wel wat mis, ik 
heb nogal eens wat conflicten ge- 
had. 

Ook met huurders. Maar dat bete- 
kent dat zij kritisch zijn, en dat is 
maar goed ook. Als huurder moetje 
niet alles zo maar aannemen. Dat 
bleek onder andere toen wij plan- 
nen hadden voor verketeling van 
een aantal flats. Die ging niet door 
omdat de huurders dat niet wilden. 
Het beeld van de huurder die in dis- 
cussie gaat, staat mij meer aan dan 
mensen die alleen maar 'ja' zeggen. 
En je kunt beter honderd klachten 
op je bureau hebben, dan een die je 
met bereikt. Want aan die laatste 
kun je niets doen. 

Klachten 

EMM hecht ook grote waarde aan 
het bestaan van de Zandvoortse 
Vereniging van Huurders. Gelukkig 
hebben zij en haar leden ons een 
kans gegeven om te laten zien dat 
we van goede wil zijn. De woning- 
bouwvereniging heeft veel baat bij 
een stevige huurdersvereniging. Dat 
hebben we duidelijk laten merken door alle leden een brief te schrij- 
ven, in de hoop dat er zich meer 
nieuwe bestuursleden zouden mel- 
den voor de ZVH. Overigens is het 
vrij uitzonderlijk, zo'n sterke huur- 
dersvereniging. Eenderde van de 
huurders van EMM is lid". 

Een paar jaar geleden nog depo- 
neerden veel bewoners hun klach- 
ten tijdens de ledenvergadering van 
EMM bij het bestuur op tafel. Er 
heerste toen veel onvrede. Wat dat 
betreft lijken de tijden ten goede ge- 
keerd. „En de leden weten nu ook 
dat zij voor beleids- en verenigings- 
zaken bij het bestuur moeten zijn, 
en voor alle andere zaken en klach- 
ten bij het werkapparaat. Ons huidi- 
ge standpunt is, dat je het maar be- 
ter toe kunt geven, als je als woning- 
bouwvereniging een fout hebt ge- 
maakt. De huurder heeft ook niets 
aan medewerkers die alleen maar 
'ja' zeggen. Maar argwaan kun je al- 
leen maar wegnemen door jaar in 
jaar uitje best te doen. 

Andere mentaliteit 

Daaraan is de afgelopen jaren 
hard gewerkt, Teunis heeft de werk- 
organisatie tijdens gedurende zijn 
aanstelling naar een andere menta- 
liteit kunnen leiden. „We hebben er 
met de medewerkers vaak over ge- 
sproken hoe je je moet opstellen te- 
genover de bewoners. Een vast uit- 
gangspunt daarbij is altijd geweest: 
'verplaatsje eens in de positie van 
de huurder'. Als je daar lang genoeg 
mee doorgaat, brengt dat een hele 
verandering teweeg. Nu wordt er au- 
tomatisch moeite gedaan om in de 
positie van de huurder te 'treden'. 
Maar dat neemt niet weg dat je af en 
toe hard moet zijn. Je moet bijvoor- 
beeld konsekwent zijn in je woning- 
toewijzings-beleid. Hier geldt: je 
kunt beter hard en impopulair zijn, 
dan oneerlijk". 

Teunis laat het woningenbestand 
voor het grootste deel in 'goede 
staat' achter. De vereniging heeft af- 
gelopen jaren voor miljoenen aan 
groot onderhoud verricht, voorna- 
melijk in oud-noord en het dorps- 
centrum, omgeving Gasthuishofje. 
„En dat allemaal uit eigen midde- 
len, zonder dat het huurverhoging 
tot gevolg had. Aan een aantal wo- 
ningen tussen de Van Lennepweg, 
de Vondellaan en de spoorweg moet 
de komende twee a drie jaar nog 
aandacht besteed worden. Dan is 
oud-noord helemaal klaar, behalve 
natuurlijk het terugkerende, nor- 
male onderhoud". 

Nieuw-noord 

Zandvoort-nieuw-noord is volgens 
Teunis geen slechte buurt, zoals 
sommige mensen denken. „Regel- 
matig als er naar toe rijd, denk ik: 
het is best een aardige wijk. Vooral 
als je het vergelijkt met Schalkwijk 
of de Bijlmer. Bovendien hebben de 
mensen hier geen 'last' van de toe- 
risten-industrie. Sommigen stellen 
dat best op prijs. En dat laten ze je 
weten ook, Zandvoorters zijn direc- 
te mensen. Of het goed of slecht is, 
ze zeggen waar het op staat. Daar 
moest ik in het begin wel even aan 
wennen. Maar dat heeft z'n char- 
mes. 
oog en oor 
<je badplaats door 'ÜïV'/ De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het 

Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of 
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12. 

Men kan ook bellen: 12066 of 17166. Mijn week kan met meer stuk. 
De open brief van 'De Wurf', heeft 
mij in mijn geloof gesterkt. Onze 
folklorevereniging is bij lange na 
nog niet ter ziele. Vorige week 
vroeg ik mij af, wat er in hemels- 
naam met deze vereniging aan de 
hand was. Volgens een oud-voor- 
zitter zou deze club de laatste tijd 
min of meer 'leeglopen'. Maar 
kort voor het schrijven van mijn 
artikel heb ik toch nog even gepro- 
beerd tante Kiek en de gebroeders 
Gansner te bellen. Helaas bleken 
zij niet thuis. Natuurlijk had de 
zaak beter van twee kanten beke- 
ken kunnen worden, maar van een 
ambtenaar (die mij het verhaal 
vertelde) mag je toch verwachten 
dat hij de waarheid spreekt. Ge- 
lukkig had ik mijn verhaal in vra- 
gende vorm opgesteld. 

Om nu te schrijven dat ik nega- 
tieve antwoorden zou suggereren 
gaat mij wat te ver. Laat er dan 
ook geen misverstand over be- 
staan: zoals ik al eerder heb ge- 
schreven, heb ik 'De Wurf' altijd 
als het visitekaartje van ons dorp 
beschouwd. Ik blijf er dan ookbij, 
dat ik het doodzonde zou vinden 
als deze vereniging ooit zou wor- 
den opgeheven. 'Over de Haarlem- 
se voorzitter niets dan goeds. Hij 
doet zijn best', schreef ik. Ook 
deze zin wordt mij min of meer 
kwalijk genomen. 'Of ik wel weet 
wat deze man allemaal voor de 
vereniging doet en gedaan heeft'. 
Jazeker, ook dat weet ik. Vandaar 
ook mijn 'niets dan goeds voor 
deze man'. Toch blijf ik er ook nu 
weer bij, dat ik het een vreemde 
zaak vind, dat een Haarlemmer 
voorzitter is van een Zandvoortse 
folklorevereniging. De capacitei- 
ten van deze man zijn naar mijn 
mening dan ook allerminst in het 
geding en derhalve volstrekt niet 
aan de orde. 

Ozonlaag 

Het leven gaat verder. Zo ook 
deze rubriek. We gaan dus over op 
de orde van de dag. Hebt u afgelo- 
pen dinsdag ook naar dat televisie- 
-programma gekeken, waarin ons 
werd verteld, dat de ozonlaag be- 
hoorlijk blijkt aangetast. Wat ik 
reeds lang geleden vermoedde, 
blijkt nu eindelijk waar te zijn. 
Het milieu gaat mij nog steeds na 
aan het hart. Er wordt door ons 
mensen wat af gerotzooid. Het is 
dat die spuitbussen met CPk's of- 
tewel chloor-kool-waterstof in- 
middels bij de wet verboden zijn, 
anders had dat gat nu al giganti- 
sche vormen aangenomen. Voor 
wat de toekomst betreft ziet het er 
allerminst rooskleurig uit. 

De uitleg van die huidarts 
spreekt dan ook boekdelen en 
heeft naar mijn idee ook voor onze 
badplaats verstrekkende gevol- 
gen. Het publiek werd door hem 
geadviseerd om tijdens de aan- 
staande zomer een bezoek aan ons 
strand, vanwege een verhoogde 
kans op huidkanker maar achter- 
wege te laten. Als voormalig me- 
disch analist kan ik mij zijn be- 
zorgdheid zeker voorstellen. Om 
nu te veronderstellen, dat de tijd 
ons wel kan leren, lijkt mij een te 
gemakkelijke uitvlucht. Immers, 
als het zover is, is het reeds te laat. 
Het leven gaat dus verder. Voor 
hoe lang nog. 

Overlast 

Paul Brugman, raadslid van 
D66, hoor je Regelmatig tijdens de 
raadsvergaderingen. Als hij zijn 
mond open doet, is het altijd met- 
een raak. Vorige week dinsdag, tij- 
dens de rondvraag maakte hij ge- 
wag van de verkeersoverlast op 
ons Gasthuisplein. Vooral tijdens 
de weekenden blijken steeds meer 
mensen, waaronder vooral veel 
dagjesmensen, ons pittoreske 
pleintje te gebruiken als parkeer- plaats. Onze vroede vaderen blij- 
ken zijn klacht serieus genomen 
te hebben. Afgelopen zondag ston- 
den er minder auto's dan normaal. 
De vervoersmiddelen die er wel 
stonden, waren voor het meren- 
deel 'versierd' met de bekende 
gele bon. Het helpt dus wel. 

Al jaren klagen de buurtbewo- 
ners over de overlast op het 
Dorpsplein Niet alleen in de 
weekenden, maar ook door de 
week worden de auto's van 'toeval- 
lige' passanten her en der tussen 
de paaltjes neergekwakt Meerma- 
len heb ik gezien, dat de voetgan- 
gers, waaronder moeders met een 
kinderwagen van arremoede via 
de Kosterstraat moesten omlo- 
pen. Blijkbaar ligt dit pleintje wat 
te ver uit de route van onze, overi- 
gens ijverige politie. Een gele bon 
zie je daar echter zelden. 

Afgesloten 

Steeds vaker vragen de mensen 
mij, wat er met onze dorpspomp 
op het Gasthuisplein aan de hand 
is. Je kunt 'zwengelen' wat je wilt, 
water komt er met uit. Geen drup- 
pel. Voor een pomp is dat een 
vreemde zaak. Om u uit de droom 
te helpen: Er is niks mis mee. Zo- 
als u zich wellicht nog kunt herin- 
neren, werd deze publiekstrekker 
vorig jaar met veel vertoon door 
onze burgemeester onthuld. In 
het bijzijn van vele notabelen nog 
wel. Het gratis glaasje water vond 
destijds veel aftrek, zo weet ik mij 
nog te herinneren. 

Enkele weken later bleken van- 
dalen, zoals ik al had verwacht het 
mechaniek van dit waterwerktuig 
om zeep te hebben geholpen. Wat 
wil je ook. Vooral voor de veelal 
brooddronken 'stappers' blijkt dit 
attribuut een flinke uitdaging. De 
gevolgen laten zich dan ook raden. 
Een tijd geleden is onze trots gere- 
pareerd. Uit voorzorg is de water- 
toevoer voorlopig afgesloten. Vol- 
gens Ruud Wilgers van de sector 
Eigendommen beheer zal de 
pomp, na de vorstperiode weer in 
werking worden gesteld. Om te 
voorkomen dat vandalen weder- 
om de hand aan de pomp slaan, 
heeft men het mechaniek zodanig 
veranderd, dat een eventuele repa- 
ratie in de toekomst gemakkelij- 
ker en goedkoper kan worden uit- 
gevoerd. Want reken maar, dat dat 
nog wel eens nodig zal zijn. 

Gasrekening 

De telefoon bij het gasbedrijf in 
Heemstede staat op dit moment 
roodgloeiend. Deze week werden 
wij weer 'verblijd' met de jaarlijk- 
se gas-afrekening. Voor veel Zand- 
voortse bewoners bleek deze afre- 
kening echter een flinke tegenval- 
ler. Sommigen moeten zelfs be- 
dragen van twaalfhonderd gulden 
bij betalen. Ikzelf ben eveneens 
geschrokken. Of ik maar even 345 
gulden wilde overmaken. Welnu, 
ook ik verzocht om enige uitleg 
betreffende de, mijn inziens, te 
hoge rekening. De juffrouw die 
mij te woord stond was allervnen- 
delijks. 

Haar uitleg bleek voor mij be- 
vredigend. De hoge rekening zou 
te wijten zijn aan de te laat inge- 
zette zomer en de verhoogde gas- 
prijs, van 44- naar 48 cent midden 
dit jaar. Niets aan de hand dus. U 
hoeft niet te twijfelen aan uw me- 
ter. Tien tegen een dat hij nog naar 
behoren functioneert. Mocht u 
echter twijfelen, dan is het gasbe- 
drijf best bereid het ding op even- 
tuele gebreken te controleren. 
Blijkt echter dat er niets aan de 
hand is, dan wordt u een bedrag 
van tweehonderd gulden in reke- 
ning gebracht U bent dus gewaar- 
schuwd. 

Dit was het weer voor deze week 
Blijf gezond, tot de volgende week 
BRAM STIJNEN' MENINGEN De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw brief naar de redactie 
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Te lange brieven kunnen worden 

ingekort 

U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het 
Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 

02507-18643 Wurf Vol verbazing' Met stijgende verbazing hebben 
wij het artikel van de heer Bram 
Stijnen in zijn rubriek 'Met oog en 
oor de badplaats door' (30 jan. 1992, 
red.) gelezen. Er is dus NIETS aan 
de hand Wurf. De Wurf is Springle- 
vend. Tante Kiek Bluijs is al vier 
jaar geen spelend lid, sinds de overi- 
gens jammerlijke afscheiding van 
een grote groep leden in 1988. 

Van 'leegloop' is hierna geen spra- 
ke geweest. Integendeel, De Wurf 
bruist van aktiviteiten. Jaarlijks nog 
steeds drie toneeluitvoeringen; ge- 
durende de maanden maart tot en 
met mei tweemaal per week een 
dans- en schouw-presentatie voor 
Engelse gasten, daarna ditzelfde 
eenmaal per week tot in september. 
Daartussendoor regelmatig optre- 
dens voor o.a. ouden van dagen, 
Duitse artsen of zelfs zoals vorig 
jaar een optreden in Angers, Frank- 
rijk. 

Het is natuurlijk niet zo moeilijk 
om vragen in het openbaar te stellen en negatieve antwoorden te suggere- 
ren, maar één telefoontje met een 
van onze bestuursleden was vol- 
doende geweest om de juiste situatie 
te weten te komen, en dus positieve 
antwoorden. 

De heer Stijnen schrijft 'niets dan 
goeds over de Haarlemse voorzitter, 
hij doet zijn best'. Weet hij eigenlijk 
wel wat deze man voor de Wurf ge- 
daan heeft en nog doet? Volgens ons 
niet, anders was hij wel tot andere 
gedachten gekomen. Van ter ziele 
gaan is geen sprake, dat kunnen wij 
u verzekeren. Wij vertrouwen erop 
dat de heer Stijnen alsnog de moeite 
neemt, om op ons telefoontje van 
enige dagen geleden te reageren en 
tot een meer realistische kijk zal ko- 
men. 

Wij danken de redactie voor de 
plaatsruimte. 

Het bestuur van folkIore-\ crcnlgini; De Wurf 

De heer Stijnen komt op deze kiues- 
tie terug m zijn rubriek 'Met oog en 
oor de badplaats door' WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-17-19-21 -22 4/5/6 FEBRUARI 1992 21-11 
Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle 
edities van Weekmedia, l w Amsterdams Sladsblad, 
Buitenveldense Courant, Diemer Courant, Do Nieuwe 
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad Do 
Purmer, De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper, 
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstclveens Weekblad, 
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder 
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad 
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op 
vri|dag ook geplaatst in Hot Parool 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en 
20 00 uur Tel 020-ÓÓ58Ó86 Fax 020-665632 1 
Schnlteli|k Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam 

Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 

Amsterdam 

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmodiakantoren 

Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende 

Meesiers 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, 

Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, 

Gaslhuisplein I 2 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die 
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de 
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende 
week in alle Weekmediakranten 
Totale oplage 752 500 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 26,- 

Voor elke extra regel ƒ 1 1,50 
mm-pnjs ƒ 5,91 

mm-pnjs met vignet ƒ 6,34 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 
Gewone advertenties, tarief op aanvraag Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 Audi Audi 
Centrum 

Autovroon 

(Audi/VW-dealer) 
AUDI 100 CS 23, Turbo, 170 
pk , zwart met , sport int , 
L m velgen etc . '88 

AUDI 100 Serret 2 3, 136 pk, 
ABS , electr. ramen/spiegels 
velours, etc '89 

AUD1 100 2 8 CD, Tythaan met 
Airco, warmtewerend glas, 
zeer compleet '91 

AUDI 100 2 3 CD, Quattro, 
Tythaan met electr ramen, 
schuifkanteldak '91 

Continue ca. 25 AUDI Occas- 
sions, modellen 80/90/100, 
Bouwj '86 t/m '91 en tevens 
65 andere goede merken 

Autovroon 

Eerste klas AUDI'S 

van een eerste klas 

AUDIDEALER 

Contactweg 47, 020-6869611 

Lod v Deysselstraat 77 

020-6116715 AUDI 80, 1 6 SC, '85, 4 drs , 
4 + E versn bak , 1e etg 
ƒ 8950 - 020-6250096, mr /gar Audi 80, 1 9 E, m '88, kl rood, 
sportvlg ƒ17 950- Inruil 
mogelijk Tel 02990-37825 Audi 80 GLS, 4-d , bj '80, pr 
ƒ1700, apk 11-'92, donkergr 
met 020-6460552 na 18 uur Audi 80 SC, bj '85, Lpg , Nwe 
Apk , blauw met , get glas, In- 
ruil mog ƒ 6950- 020-6105478 Alfa Romeo Alfa Romeo 33, Sp Wagon 1 3 
aug 88, 62000 km, div extra's, 
ƒ13 500 02908-3946 Austin Austin Metro Surf, m '85, grote 
beurt + nwe uitlaat 
ƒ3990 Tel 020 6250096, • AUTO GEZOCHT'' 

KIJK IN DE 

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES 

AUTO TE KOOP' 

PLAATS EEN 

1 IN 3 MINI-ADVERTENTIE BMW 2x BMW 316, bj '81, nwe APK, 
v a ƒ 2250 -, i g st Sportvelg 
Tel 020 6105478 Chevrolet IMPORT USA CARS 

Pick-ups, typen full size, S 10, sportside, 

Chevy Vans, diesel/benzine, Pontiac Trans Sport, 

Tevens luxe wagens o a 

Beretta, Corsica, Buick Park Avenue 

Volledige garantie, service en onderhoud 

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Tel 020-6670121 Chevrolet Malibu, 81,8 cil aut 
apk 18- 11 -92, 4drs,trekh, ra- 
dio, igst ƒ3250 Tel 
020-6311364 • Handelaar of particulier 

Uw auto(s) aanbieden in 

„SHOWROOM" is de manier 

Tel 020-6658686 Citroen BX14RE, m '89, LPG , 1eeig 
serv boek aanw ƒ 1 1 750 - 
020-6250096, Inr /gar BX 1 9 GT m '86, met board 
comp electr ramen, c v etc 
ƒ 7950 - 020-6250096, mr /gar TIMO DE BRUYN 
Voor occasions en reparaties 

van BX, Visa en 2CV6 
APK klaarmaken tegen gered 
pnjz Verk van losse onderd 
Tel 020-6680820 en 075-702625 HH hand , tegen mruilpnjs 
BX 16 RE Montreux, grijs met , 

I m wielen, zonw glas, LPG- 
o b , 6 '89 / 13 500 - BX 14 RE, 
bruin met , LPG, 2- '88, 
ƒ 10 500 -BX 14 RE, LPG, wit, 
5-'88 ƒ9250- BX 16 RE, LPG, 
wit, 1 '89, ƒ 12 950- BX 16 RE 
Montreux LPG, grijs met 5-'89, 
ƒ13 750- BX 14 RE LPG (met 
lichte beschadiging) grijs met , 

II 87, ƒ7950- BX 14, LPG, 
lichte schade, 9 86, ƒ6250- 

BEREBEIT Amsteldijk 25, 
Amsterdam, 020 6627777 Uw Citroenspecialist biedt aan 

BX 16TGI br .6/90, ƒ25.900 
BX 19 TD . . 1/90, ƒ 17.950 
BX 14 RE, . 2/89, ƒ16 500 
BX 14 E .. 10/88, ƒ13 750 
BX 14 . . 8/88 ƒ 12.900 
AX 11 Axion . 5/91 ƒ14 900 
VISA 1 1 RE 2/85 ƒ 5 500 
Inruil/financiering mogelijk 
Autobedrijf WIM VAN AALST, 
02979-84866, Mijdrecht ingqijk? 

autoverhuur AX 

ƒ55,- per dag 

incl BTW en verzekering 

en o a BX en ZX 

Tel 020-6932750 

S Stovmstraat 12a, A'dam • „SHOWROOM" 

De autorubriek voor 

Amsterdam en omgeving 

Oplage 750 000 ex 

Elke we<=k in Het Parool en 

alle uitgaven van WEEKMEDIA 

Tel 020 6658686 Daihatsu Daihatsu, FEROSO, 4 WD, 
soft top, black, 04-89 
TOYOTA BROUWER 
Tel 6360401 Ferrari Zelf rijden in FERRARI 308 
GTSi (Type Magnum) 
PORSCHE 911 Carrera Targa 
voor trouwen, Uniek 1 2 verleng- 
de Lincoln's 7,85 m lang, wit 
en blauw, type '91 Bel 
Meijers BV 030-444411 XM 20 Ambiance, 
dec '89, ƒ29.500,- 

CX 22 RS Familiale break, 
8pers,'88, ƒ24 500,- 

4 x BX RD break, 
'89 va ƒ16.500, 

BX turbo break diesel, 
'88, schuifd ƒ18 500, 

BX RD break, '87, ƒ 12.900, 
4x BX TRD '88 v.a ƒ 12.500, 
BX TRD autom '88, ƒ 14.900, 
BX TRD Turbo '88, 
schuif dak, ƒ16500, 

BX TD '90, ƒ 17.500, 

BXD, '89, ƒ 14.500, 

BX 19 D, '84, ƒ 4.500, 

BX19TZI'90, ƒ22.500, 

BX 19 GTI, '89, ƒ17 500, 
BX 19 TRS LPG, '89,/ 18.500, 
BX 16 TGI, '90, ƒ 18.900, 
BX 16 TRI LPG, '89, ƒ 17 500, 
BX 14 RE LPG, '89, ƒ 13.900, 
4xBX 14 TE '89, va ƒ12 500, 
BX 14 RE, '88, ƒ 12.500, 

BX 14 E, '88, ƒ11500, 

BX 19 GT, '87, ƒ 19.500, 

Visa Garage 

Houtmankade 37 
Amsterdam, 020 6278410 Fiat FIAT 127 Spec 1050 cc, bj 
'83 APK 3-'93, ANWB keur. 
toegest ƒ2000 02977-21556 FIAT Uno 45 S, m. '87, zuinig en 
mooi, ƒ 6950.- 
020-6250096, Inr /gar FIAT VERMEY B V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel 02975-62020. GOUDSMIT FIAT Amstelveen 

Keuze uit 50 gouden Rat- 

occasions Tel 020-6470909 T.ka Rat-Panda 1985, km. 
76000 Prijs ƒ4200,-. Tel. 
02976-523 i.z g st Ford ± 14 GEBRUIKTE 

Scorpio's 

in perfecte 
A 1 conditie 

20, 20i, 24i, 29i 
Diesel, 5-bak, LPG 

Prijzen van ƒ 19850- 

tot ƒ42000- 

Bel voor informatie 

OFF FORD DEALER 

v KALMTHOUT & v NIEL bv 

Marktplein 11-29, Hoofddorp 

02503-13441 Ford Escort 1.6 GT 07-1990, 
14 000 km, spoiler, schuifdak, 
vr pr 21 500,- 02975-67150 Ford Resta, 1 1 L , m '81, nwe 
Apk, zeer aparte auto ƒ 2750 - 
Tel 020-6105478 Honda Honda Prelude nieuw mod. '85, 
i z g st ƒ 8950.- Inruil mog. 
Tel 02990-37825 Lada Lada Samara 1 3, bj '88 
62 500 km , blauw, 1e eig , rad 
cass, ƒ7 900 02940-18204 Ford Scorpio 2.0 CL, bj '87, 
i pr st. ƒ11 950 - Inruil mog 
Tel : 02990-37825 Ford Sierra Laser, 3-drs , kl 
zwart, sportvlg. bj. '86, ƒ 8950.- 
Inruil mog. Tel 02990-37825. Ford Taunus 1600 L, '80, 
goede auto met APK, ƒ750,- 
Visa Garage, 020-6278410. Scorpio 2 9 1 GL, m. '90, 1e eig. 
serv boek aanw., nieuwstaat 
ƒ24.950 020-6250096, inr./gar. Te koop aangeboden Ford 
Escort 1.6 GL, 3 d open dag. 
Wegens omstandigheden. 
16000 km. Ziet eruit als nieuw! 
Prijs ƒ 16 000,- 

020-6370484 of 02990-43083 Van 1e eig. (i.vm bedrijfsau- 
to) Ford Sierra 20 cl, 1987, 
blue metallic, APK mei 1992, 
km 71500, ig.st, ƒ9950 
Tel 020-6946544 Hyundai Over garantie gesproken 

HYUNDAI OCCASIONS 

met 2 jaar garantie 

alleen bij 

AUTOKROOY 

T.T Vasumweg 32 

(a/d Klaprozenweg A'dam-N) 

020-6310615. Mazda Mazda 323, m '84, nwe Apk., 
Lpg , nw uitl i z g st ƒ 3750 - 
Tel 020-6105478 Mazda 626 2.0 GLX coupé, m 
'85, elec ramen, 5-versn etc 
ƒ5950 - 020-6250096, mr /gar Mazda 626, 2 LX 1 2 V, coupé, 
'88, Absol in nieuwstaat 
60 000 km, ƒ 15 950 - 
020 6250096, Inr /gar Mazda 626, 4-drs, GLX, LPG. 
10/89, 87 000 km. wit 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Mazda 929 S 2.2i GLX Aut. 
demo; nu ƒ54.000.-, kent. 
blank Mazda D 02908-3231. Adverteren in 

„SHOWROOM" 

FAX 020 - 665 63 21 
'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op komt 
dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft 7 
Een advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt u 
contact met zo'n 752 500 potentiële kopers Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort 
In Het Parool en in de maar liefst 18 f 1 ) nieuws- en 
huis-aan huisbladen van Weekmedia die in Groot 
Amsterdam worden verspreid Totale oplage 752 500 
exemplaren Geef nu uw advertentie Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo* 
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/ 
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in 

Naam 

Adres 
bon n 4 dagen zo'n 752.500 
vonkende verkoop- 
contacten. - 3,- Postcode + Plaats 
Telefoonnummer . _ Handtekening Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor 
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u 
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost 
prijs excl 
6% BTW prijs incl 
6°oBTW 10 

I ' I 


1 


26,00 


27,56 


' 1 ' 1 


37,50 


39,75 
— 
1— 
1 


49,00 


51,94 
- 


— 
1 
i 
I 
1 


60,50 


64,13 
- 


— 


-- 
I 


1 


72,00 


76,32 
__ 


1 

1 


| 
! 


83,50 


88,51 


u I 


1 

1 


1 1 


j 


95,00 


100,70 


1 

L ^ 


1 t 
1 
| 


106,50 


112,89 Auto's in ÜL.~™. ren de deur uit! Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156. 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool Wibautstraat 131 
Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn Laan der Helende Meesters 421B 
Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp, Nieuwstraat 33 Zandvoort, Gasthuisplein 12 Mitsubishi Galant, GLX, turbo diesel, m. 
'87, 1e eig. serv.bk aanw. 
ƒ8950.- 020-6250096 Inr./gar Galant, station turbo diesel, 

GLX, bj '83, dakrailing, ƒ3750. 

EXPOCAR TRADING 

Tel. 020-6153933. GOLDCAR AMSTELVEEN 
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 
occasions Tel. 020-6433733. J. LANCKER BV MITSUBISHI 
occasions 3-24 mnd. garantie. 
Weesp tel. 02940-16619. Mits Turbo Diesel, 

1982, ƒ 1.450,- 

Visa Garage, 020-6278410. Nissan Automaat Sunny 1 5 GL, 8-86, 
30.000 km. nieuwstaat ƒ 8950.- 
020-6250096, inr./gar. Bluebird, 2.0 LX, diesel, '87, 
4-drs. stuurbk nwe band. etc 
ƒ8950- 020-6250096, Inr /gar. Nissan Cherry, bj. '85, getint 

glas, radio, beige met. ƒ 5900.- 

EXPOCAR TRADING 

Tel. 020-6153933. Nissan, Laurel, 2400, bj. '83, 
Autm., Lpg , nwe Apk , 
sportvlg. ƒ 2950.-: 020-6105478 Nissan Micra 1.2 LX 
7/89, 34 000 km, rood, 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 NISSAN SUNNY 1.5 GLC, '84, 
APK tot jan. '93, ƒ 3500, zwart, 
siervelgen. 02979-82658. Mercedes-Benz Merc. Benz 230 aut., warmtew 
glas, stuurbekr. enz. ƒ3.700. 
Tel 020-6597837. Mercedes 190 D, bj. '87, 1e eig. 
140 000 km. ƒ 26.950. Inruil mo- 
gelijk Tel.- 02990-37825 Mercedes 300 D, bj. '83, 
autom., i.zg.st. ƒ7950.- Inrui 
mogelijk Tel.' 02990-37825 Opel OPEL KADETT 1 .6i 

GT-uitvoering, 

IN PRIMA STAAT 

bouwjaar 1988; 55.000 km. 

ƒ13.500 

Tel. 02908 - 6092 Ascona automaat, 2 Itr. S, bj. 

'82, 4-drs., nwe apk., ƒ1750.- 

EXPOCAR TRADING 

Tel. 020-6153933. Kadett 1.2 S, '85, 5-drs., 
1e eig nieuwstaat ƒ 6950.- 
020-6250096, Inr./gar. Kadett 1 6 S, GTE-uitv. sport- 
wiel. toer.tel. nwe band etc. 
ƒ 4750.- 020-6250096,. Opel Kadett 1 2 S, combi, 
autom., bj '79, APK 8-'92, 
ƒ2750. Tel. 020-6923817. Opel Kadett 1.3. S, 4-drs., 
7/86, 78.000 km bruin 
TOYOTA BROUWER 
Tel. 6360401 Opel Rekord 2.0 S, Lpg., nw. 
mod. '84 ƒ3950.-. Inruil mog. 
Tel.: 02990-37825. T.k. Opel Ascona B, bj. '81, 
APK okt. '92, i.z.g.st, ƒ 1900. 
Tel. 02990-70122 T.k. Opel Kadett, 1982, Station, 
1 25 APK, LPG, grijs. kent. Tel 
02972-1402, na 17.00 uur, 
ƒ2500 T.k wegens auto v.d. zaak 
KADETT 1.3 S, 8-'85, 64.500 
km, 5 drs, radio-cass., i.zg.st 
ƒ9500. Tel 02993-66102. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg. D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Peugeot Meer Waar Voor Uw Geld! 
Peugeot 

205 XE Accent, rood 45.000 01.89 ƒ14 750 

205 XE Accent, wit 34.500 08.87 ƒ 12 250 

205 XE Accent, blauw 9.100 02.91 ƒ19250 

205 XE Accent, blauw